Sociologie jako věda, předmět a metody, dějiny sociologie

 • sociologie je věda o společenských jevech, vztazích a procesech
 • teoreticko-empirická věda (vrací se ke konkrétním faktům à systém pojmů, hypotéz)
 • vydělila se z filosofie, podává celkový obraz o společnosti, postihuje obecné pravidelnosti
 • struktura sociologie:
  • sociologie obecná – přírodní základy spol.života, sociol.procesy, vazby a spol.skupiny
  • sociologie speciální (aplikovaná) – např. sociologie mláděže, inteligence, etnických skupin, prává…
 • možné dělení:
  • makrosociologie (společnosti jako celek, velké skupiny)
  • mikrosociologie (malé skupiny, vztah mezi jedincem a skupinou)

Metody:

 • kvantitativní
  • jevy chce vyčíslit, změnit
  • = metoda statistická
  • využívá statistickou analýzu dat à testují pravdivost/nepravdivost stanovených hypotéz
 • kvalitativní
  • hledáme a interpretujeme podněty
  • výsledky těchto průzkumu nejdou zobecnit na širší populaci
 • sociologický výzkum
 • reprezentativní výzkum (ve skutečné populaci, je stejné rozložení názorů jaké jsme zjistili ve vybraném vzorku)
 • typy metod:
  • analýza dokumentů
  • dotazníky
  • anketa
  • porovnání, experiment
  • sociometrický test
 • významné metody:
  • statistické
  • monografické (studují problém do větší hloubky; dotazníky, interview, statistiky..)
  • experimentální (na pomezí s psychologií, srovnání 2 skupin (experim. a kontrolní)
  • historické (sociolog + historik, zkušenosti z minulosti)

 

Historie sociologie

19.století

 • zakladatel August Comte
  • od 30.let rozvíjel sociologii na pozitivistické úrovni
  • 2 principy společnosti
   • sociální statika (církev, rodina, stát à neměnné)
   • sociální dynamika (to flexibilní, proměnné)
   • statika bez dynamiky – nebyl by vývoj
   • dynamika bez statiky – chaos

1.etapa:

 • směry naturalistické (využívali mechaniku a zeměpisné faktory)
 • evolucionismus (srovnává společnost s organismem à Spencer)
 • směry psychologizující (instinktivistické teorie, psychologie davů, psychologie národů)
 • Karel Marx
  • spolupráce s Englesem
  • knihy: Kapitál (ekonomie), Komunistický manifest (ideologie)
  • materialistická základna (2 faktory):
   1. výrobní síly (peníze, materiály, stroje, lidi..)
   2. výrobní vztahy (vztah na pracovišti, prac.doba, dovolená…)
 • spor mezi dělníky (proletáři) a kapitalisty
 • aby si všichni byli rovni je třeba zabavit výrobní síly à revoluce à všechno bude patřit státu à v praxi nemožné (utopie)
 • kapitalisté vykořisťují dělníky – práce šlechtí
 • ideologická nadstavba
  • filosofie, kultura, náboženství
  • základna a nástavba se navzájem ovlivňují
  • nadstavba je důležitá pokud je správná
 • Émile Durkheim
  • společnost manipuluje s jedincem (teorie soc. realismu)
  • společnost nám vštěpuje náboženství
  • sebevraždy à 4 druhy:
   • egoistická („proč já tady mám s těma idiotka být?“)
   • altruistická (nechci být na obtíž, obětování)
   • fatalistická (po úrazu, nejnižší kasta v Indii…)
   • anomická (ztráta všeho, co máme)
  • Max Weber
   • opačný názor než Durkheim – jedinec ovlivňuje společnost (soc.nominalismus)
   • rozvinul koncepci společenských vrstev
  • George Simmel
   • zakladatel „formální sociologie“
   • v hranici dnešního životního stylu se zabýval úlohou peněz, zmasověním umění, rozvojem módy apod.
  • Vilfredo Patero
   • teorie politických elit a jejich koloběhu
   • výklad vzniku ideologií
  • Ferdinand Tönnies
   • přechod tradiční společnosti k modernímu stylu života

 

1.polovina 20.století

2.etapa:

 • velké empirické výzkumy, vážné společenské problémy (soužití ras, imigranti…)
 • dominantní metoda je dopis à neopozitivismus (Lundberg, Dodd, Neurath)
 • zkoumá měřitelné a kvantifikovatelné jevy a vztahy
 • Mills, Gouldner

 

2.polovina 20.století

3.etapa:

 • od 50.let
 • posunutí od makrosociálních problémů k problémům sociálních institucí, organizací a malých skupin (mikrosociologie)
 • Pitirim Sorokin
  • rozvíjel sociologii jako vědu o kulturním vývoji společnosti
  • zakladatel teorie a výzkumu sociální mobility
 • teoretická sociologie
  • snaží se o vysvětlování celku sociálního života, chce ho mít empiricky podložený

4.etapa:

 • od 60.let
 • strukturální funkcionalismus
  • Parsons, Merton
   • teorie lidského vnímání jako základu pro empirický výzkum
   • společnost berou jako celek
  • teorie konfliktu
   • k funkcionalismu se staví kriticky, klade důraz na konflikty ve společnosti a jejich regulaci
  • frankfurtská škola
   • založená Horkheimerem
   • kritizuje strukturální funkcionalismus, rozvíjí kriticismus, odmítá revoluci, proletariát, reálný socialismus

 

 • od 70.let je pokus formovat sociologii ne jak systémovou vědu ale jako vědu vycházející od jednajících činných aktérů (konkrétních lidí)
 • rozvíjí se interpretativní sociologie (opírá se fenomenologii a existencialismus)
 • v dnešní době 2 základní paradigmata:
  • objektivistické (soubor stabilních struktur – normy, hodnoty, struktura jazyka..)

interpretativní (všechny danosti jsou důležité, až když jim jedinec dá váhu)