Středověk

Říše raného středověku a počátky států ve střední a východní Evropě

 • Za začátek středověku se nejčastěji považuje pád ZŘŘ roku 476 a jako konec se označuje více možností jako třeba konec Byzantské říše roku 1436 nebo rok 1492 objevení Ameriky a zároveň vyhnání posledních Arabů z Apeninského poloostrova
  • Raný středověk (5. – 11. století)
  • Vrcholný středověk (11. – 14. století)
  • Pozdní středověk (14. století až rok 1492)
 • Posledním římským císařem byl Romulus Augustus a po jeho svržení byl Řím ovládán mnoha dalšími kmeny (Vizigóty, Ostrogóty)
 • Pokračovateli latinské kultury se stala Franská říše (byla dříve provincií Říma – převzaly zvyklosti a řeč) – důkazem je, že například Francouzština má románský základ
 • Hlavní roli ve Středověku mělo křesťanství, kdy se podle křesťanství dělilo obyvatelstvo na tři oblasti – neboli trojí lid

1) Franská říše

  • Na Franky tlačí Hunové a ti vytlačují původní obyvatele Galie – Kelty
  • Frankové sice vytlačí původní obyvatelstvo, ale částečně se s nimi i asimilují – jazyk a křesťanství
  • Označení pro Franky má několik významů například Frankus = divoký, Franea = kopí. Franci = svobodný (protože nepodléhali římské moci)
  • Do konce 5. století – bylo zde více království
 • 1. velká dynastie byli MEROVEOVCI – původ v Tournai
  • Jedním z nich byl i Chlodvík (481 – 511)
   • Sjednotil všechna království a zcentralizoval moc
   • Přijal křesťanství
   • Spojenectví s Římem – uznávají mu královský titul
   • Rozdělil říši mezi své 4 syny – opětné rozdrobování říše – nedokonalý nástupnický systém – pokud jeden z nich zemře bez potomků, tak si ostatní říši rozdělí – pokud jeden z nich má potomky, tak dojde k dalšímu štěpení
  • Velice nestabilní systém – asi po 4 generace – poté se prosazuje Salské právo – právo na trůn má nejstarší syn (dnes v modernější podobě například v Japonsku nebo Jordánsku)
  • Říše se dělí na tři části

 

 1. Austrasii – východ
 2. Neustrii – západ
 3. Burgundsko – jih

 

 • 2. velká dynastie byli PIPINOVCI – KARLOVCI
  • Majordomus – královský kancléř
  • Začínali v majordomátu v Austrasii
  • Pipin II. (konec 7. a počátek 8. století)
   • Sjednotil opět všechny tři říše
   • Poté nastupuje jeho syn Karel Martel (znamená kladivo)
  • Karel Martel
   • V bitvě u Poitiers (také známá jako bitva u Tours) 732 – porazil Araby, kteří postupovali přes Pyrenejský poloostrov
   • Upevnil moc
   • Dynastie se po něm jmenuje Karlovci
  • Pipin III. Krátký (751 – 768)
   • Titul majordoma už mu nestačí – obrací se na papeže s problémem, že má moc, ale není král, à papež mu vyhoví
   • Pipin se nechá provolat králem a papežovi za odměnu pomáhá s Langobardy, kteří útočili na Řím
   • Meroveovský král byl vyhnán do kláštera
   • Pipin umírá – říše rozdělena mezi jeho dva syny – Karla a Karlomana, ten krátce poté umírá à Karel se sává jediným vůdcem
  • Karel Veliký (768 – 814)
   • Nejdříve upevnil moc a poté se vydává na tažení
   • Za jeho vlády má říše největší rozmach (od La Manche po Uhry a Jutského poloostrova až po Pyreneje)
   • Při taženích byl velmi krutý (například popravil 4500 saských bojovníků, kteří se po jejich nuceném pokřtění šli ihned umýt a spálili svoje šaty)
   • Vládnul tzv. ze sedla
   • 25. 12. 800 byl korunován císařem (návaznost na Řím)
   • Byl bez hlavního města – pobýval ve městě Aachen (Cáchy)
   • Ovlivnil kulturu – Karolinská renesance
     • Snažil se obnovit antickou kulturu
     • Písmo Minuskula – základ latinky
   • Chtěl, aby se říše po jeho smrti rozdělila dle Divisio Regnorum – říše se rozdělí mezi jeho 3 syny a v každé té zemi bude přímé nástupnictví (2 ze 3 Karlových synů umírají)
   • Karel umírá a na trůn nastupuje jeho syn Ludvík pobožný, který má poté tři syny – Lothar X Karel Holý X Ludvík Němec
   • Ludvík roku 840 umírá a Lothar chce uplatnit svoje právo dle původního systému, protože je nejstarší
   • Zbývající synové chtějí svoji část země
   • V letech 842 – 843 probíhá Verdunské dělení na:
 1. Východofranskou říši (Ludvík Němec) – základ Německa
 2. Západofranskou říši (Karel Holý) – základ Francie
 3. Lothargii (Lothar) – uprostřed mezi nimi, později zanikne

2) Byzantská říše

  • Byla původně součástí impéria. To se ale roku 395 rozpadlo na západní a východní a východní je později známa jako byzantská říše
  • Hlavní město bylo Konstantinopole později známý jako Cařihrad a dnes známý jako Istanbul
  • V raném středověku byla nejvyspělejší říší
  • Soupeřila s Franskou říši o místo hlavní velmoci
  • Římská tradice, křesťanství, jazykem úřadů byla řečtina, ale v armádě a na dvoře se mluvilo latinou
  • Justinián I. (527 – 565)
   • Snaha vnitřně upevnit císařství – centralizace moci
   • Oporou jeho moci byla církev, armáda a byrokracie
   • Prosazoval Césaropatismus = císař je představitel církve
   • Bojoval proti filosofii (neshodovala se s jeho názory) à roku 529 zavírá Platónskou akademii
   • Snažil se obnovit římské impérium – dobyl Egypt, Balkán, Malou Asii, část Pyrenejského a Apeninského polostrova X silné střety se Slovany a Avary
   • Vystavěn chrám Hagia Sofia
   • Vydal právo, které bylo inspirováno římským právem – Codex Iustinianus
   • Krize během Justiniánovi vlády
    • Roku 532 proběhlo povstání v Niké
    • Určitá skupina císařových odpůrců byla potlačena – vznikly obavy i mezi císařovými podporovateli – velká část obyvatel se spojí proti císaři – velké nepokoje
    • Justinián uvažuje o rezignaci X jeho žena Theodora se rozhodla, že musí potlačit povstání
    • Krvavé potlačení povstání
  • V roce 1054 došlo v Byzanci v tzv. Velkému schizmatu – kdy se východní církev oddělila od západní a vytvořila si svoji odnož (vznikla pravoslavná církev)
  • Po celou dobu existence byzantské říše musela říše odrážet nájezdy Arabů
  • Od počátku křížových výprav, za kterých se plenilo Konstantinopole, nastaly velké problémy ať už v podobě nefunkčnosti říše nebo častých občanských válek
  • Postupný rozklad říše vyvrcholil, kdy osmanští Turci dobyli Konstantinopole roku 1453
  • Kultura – Byzantská říše přispěla Evropě hlavně tím, že zamezovala vniknutí Islámu do Evropy a snažila se o prosazení křesťanství
   • Vzniklo zde mnoho památek jako třeba Hagia Sofia v Istanbulu, které je zde dodnes nebo
   • V 11. a 12. století se byzantské vzory projevují na periferii byzantského světa, v kavkazských a slovanských zemích, stejně jako na Sicílii a v Benátkách

3)     Arabové

 • Arábie v 7. století velmi rozdrobena jak kulturně, tak nábožensky
 • Nejdůležitější osoba v Arabských dějinách byl prorok Mohammed
 • Mohammed
  • Z chudé rodiny, vychováván strýcem – velmi cestoval (poznal křesťanství i judaismus)
  • Ve 40 letech měl první zjevení – bůh k němu promlouvá a zadává mu šířit boží slovo, à sepsal Korán = „Zjevená pravda“ 1. kniha Islámu (později vzniká SUNA, 2. kniha Islámu, legendy o Mohammedovo životě
  • Roku 622 odchází Mohammed z Mekky (kde nebylo učení přijato) do Medíny = Hidžra (počátek Arabského letopočtu)
  • Roku 632 umírá
 • Říše je rozdělena na dvě části – Jih Medína – Islám v čele s Muhammedovým bratrancem Alím VERSUS Sever Damašek
 • Občanská válka = Fitna – končí vraždou Alího
 • Vítězí Islám – centrum Islámu přesunuto do Sýrie (počátek sporů Sunnité X Šiité)
 • Sunnité – Arabové, kteří po Muhammedovo smrti uznali jako vůdce Abú Bakra a říkají, že Mohammed byl prorok a jeho místo byl měl zaujmout někdo další, ale ne nikdo z jeho rodiny
 • X
 • Šiité – Arabové, kteří po Muhammedovo smrti uznávají Alího a říkají, že Muhammedova rodina mají být nástupci Mohammeda
 • Silná expanze – Kábul, severní Afrika, Malá Asie, Řecko a roku 711 tažení do Španělska – přistály u „Velké skály“ = Džébel Tárik (Gibraltar)
 • Arabové porazili Vizigóty a expandují až do Francie, kde je roku 732 zastavuje Karel Martel
 • Nastává 700 let arabského vlivu na Pyrenejském poloostrově – největší stát – Cordóbský chalífát
 • Boj ve Španělsku proti Arabům = Reconquista (= znovudobytí)
 • Vůdce Arábské říše = Chalífa
 • Nejvýznamnější chalífa byl Hárum Ar-Rašíd (786 – 809)

4)     Vikingové (8. – 11. století)

 • Označení pochází ze slova Vik, což znamená záliv
 • Další označení – Normané (=lidé ze severu) – z Francie, Varjagové – z Ruska
 • Ze Skandinávie (později i Island) – Germánský původ
 • Zemědělci, řemeslníci a skvělí mořeplavci a bojovníci
 • První nájezdy začaly před rokem 800 za účelem bohatství – kořist + obchod
 • Vikingské nájezdy
 • Anglie, Francie, Skotsko
 • Od konce 8. století
 • V polovině 9. století – Dobyta Paříž a vypálen Londýn
 • Roku 860 ovládali velkou část britských ostrovů
 • Proti nim vystupuje Alfréd Veliký (871 – 900) – sjednotil Angly a Sasy
 • Poráží Vikingy a vzniká Anglie
 • Ve Francii roku 911 vzniká Normandský stát (Normandie) – Vikingové
 • Roku 1066 probíhá bitva u Hastings, kdy se Normané (z Francie) střetnou s Anglosasy, à Normané vítězí – Vilém Dobyvatel se stává králem Anglie à expanze Normanů do Středomoří (* Sicilské království 1130)
 • Východ – Rusko
 • Hlavně obchodní zájmy s Ruskem
 • V 9. století ovládají Novgorod à Rurikovci – *Kyjevská Rus
 • Dálkové plavby
 • Na západ přes Atlantik
 • Hledání nové půdy
 • 870 – Island, 10. století – Grónsko
 • Kolem roku 1000 dorazili i do Severní Ameriky (mořeplavec Leif Eriksson)

 

 

 

 • Loď Drakar
  • Štíhlá, dlouhý trup
  • Nízký ponor a otevřená paluba
  • Kormidlo, vesla, plachta
  • Až 200 mužů

Počátky států ve střední a východní Evropě

 

 • V této době na našem území vzniká první státní uskupení známé jako Sámova říše, o které víme z Fredegardovo kroniky
 • Základy Německa a Francie vznikají po rozpadu Franské říše v roce 843
 • Na východě vzniká Kyjevská Rus, která tvoří základ Ruska
  • Mnoho slovanských kmenů – Kriviči, Drevljané, Uliči, Radiniči
  • Prosazuje se kmen Rusů
  • Kyjevskou Rus tvořily dvě hlavní sídla v Novgorodu a v Kyjevě
  • Informace v další otázce, která se zabývá Slovany

 

 

 • Svatá říše římská (962 – 1806)
  • Počátek svaté říše Římské se počítá od vlády východofranského císaře Oty I., který z východofranské říše vytvořil císařství
  • Ota I. si musel naklonit mnoho lidí a zastavit například postup Slovanů dál do střední Evropy (bitva U Lechu 955), aby se mu podařilo vytvořit SŘŘ
  • SŘŘ navazovala na tradici Římského impéria a přídomek svatá k ní přidali v průběhu středověku přívlastek svatá (sacral), aby se zdůraznil fakt, že říše má křesťanského charakteru
  • Konec Svaté říše římské se počítá roku 1806, kdy se císař František II. (pod Napoleonovým nátlakem) vzdává císařského titulu (poté se z Říše stává Rýnský spolek
  • Do Svaté říše římské patřila téměř celá střední Evropa (hlavně Německo – v německé literatuře se o ní často mluví jako Německé říši nebo také Staré říši)