Středověká filosofie

 

 

 • Rok 476 (pád Západořímské říše)- rok 1492 (objevení Ameriky)
 • Mezi antikou a novověkem
 • Vznikají národy, vyvíjejí se národní jazyky a kultura
 • Společnost rozdělena na tzv. Trojí lid (církev, šlechta, poddaní)
 • Duchovní zdroj- křesťanství

→ spojí se filosofie (zkoumá vztah víry a vědění) a křesťanství

 • Křesťanství šíří apoštolové, díky evangelium
 • Nejznámější misionář Pavel z Tarsu

 

Antika x středověk:

 1. Antika:
 • Různé podoby o božské bytosti, svět stvořen z pralátek, vztah lidí určen postavením ve společnosti (členové obce, otroci)
 1. Středověk
 • Bůh je všemohoucí stvořitel, který stvořil svět z ničeho, všichni jsi jsou před Bohem rovni

 

Hereze:

= uvnitř křesťanství vznikají různé proudy (křesťanské myšlenky + nekřesťanské elementy)

 

 1. Gnostikové (gnose= poznání)
 • Poznání Boha je mystické, nikoli rozumové
 • Tvrdí, že kromě Boha stvořitele existuje i Bůh vykupitel (může za vše zlé na světě)
 • (Teodicea= nástroj ateistů, otázka ospravedlní zla ve světě (Proč je zlo, když je Bůh všemohoucí?))
 1. Manichejci
 • Zakladatel Mání
 • Asketická etika
 • Vychází z buddhismu
 • Tvrdí, že existují 2 bohové a dva světy (svět světla, dobra a svět zla, temnoty)

 

Proti herezím jsou Apologeté:

 • Ochránci křesťanské víry (proti pohanským předsudkům)
 • Apologetika= literární obrana
 • Tertulián- nejvýznamnější obránce víry

 

PATRISTIKA (2.-7.století)

 • Pater= otec
 • Snaha církevních otců vybudovat křesťanské učení
 1. Etapa- obranná fáze, apologeté
 • Tvorba základních církevních dogmat (náboženské pravdy)
 • Např. nauka o dědičném hříchu (Eva) nebo trojjedinost
 1. Etapa – systematizace, vytváření pojmů
 • Uspořádání náboženských pravd do systémů
 • Vytvoření celé soustavy křesťanství
 • Aurelius Augustinus
 • Poslední muž antiky a první středověku
 • Alžírsko
 • Mládí- rozmařilý život (miloval hřích jen pro hřích)
 • Vliv matky- obrácení k víře, v dospělosti pokřtěn biskupem Arnoštem
 • Stal se knězem, biskupem
 • Dílo Vyznání (jeho autobiografie)

 

Řešil mnoho témat:

 1. Radikální theocentrismus
 • Bůh je středem světa věcí i lidí
 • Ontologicky= bůh je nejvyšší, nejdokonalejší bytí
 • Noeticky= bůh je nejvyšší pravda
 • Eticky= bůh je nejvyšší dobro

 

 1. Problematika prvotního hříchu
 • Je dědičný na nás všechny (rodíme se tedy se zlem v sobě, od toho je lidská smrtelnost)

X Pelagius- dědičný hřích odmítá

 

 1. Otázka o původu zla
 • Určil, že zlo je pouze nedostatek dobra (privatim boni)→ stejně jako tma je nedostatek světla
 • Teodicea=proč bůh dopouští zlo, když je všemohoucí

 

 1. Analýza času
 • Antika- čas je cyklický (nemá začátek, ani konec, vše se neustále opakuje)
 • Augustin- čas je lineární, je čas nula (stvoření světa→ směřuje ke spasení)
 • Člověk vnímá čas jako minulost, přítomnost a budoucnost→ ty má v mysli jako jeden celek
 • Čas= nezvratný tok, nelze se vrátit (tím pádem se nelze znovu převtělit)

 

Dílo O obci boží→ dějiny lze chápat jako zápas 2 říší (Boží obce a pozemské obce)→ jsou v každém z nás (nelze je oddělit)

 • V každé je jiný způsob života (Boží obec- láska k Bohu, pozemská- sebeláska)
 • Na konci času budou odděleny→ Boží obec bude vítězem (při posledním soudu rozhodne Bůh, kam bude člověk patřit)
 • Predestinace= bůh už teď ví, jak to s námi dopadne (do jaké obce půjdeme)
 • Vychází z Matoušovo evangelia

 

SCHOLASTIKA (9.-14. Století)

 • Střediska duchovního života = univerzity (např. Bolona)
 • = služba bohosloví
 • Vzdělání má náboženský cíl
 • Filosofie je služkou teologie
 • Latina= jednoduchý a správný jazyk
 • Nejvýznamnějším problémem je spor o univerzália (obecné pojmy ve smyslu ideí)

 

 

2 názory na univerzália:

 1. Univerzália existují samostatně a věci jsou nesamostatně
 2. Jsou to jen jména (abstrakce) a konkrétní věci existují reálně

 

Směry podle názorů na univerzália:

 1. Krajní realismus
 • Navazují na Paltóna, novoplatóniky a Augustina
 • Reálná jsou jen univerzália, nikoliv jednotliviny (věci)
 • Univerzália- Boží myšlenky, Bůh podle nich stvořil svět
 • V lidském rozumu tedy přebývá poznání věcí předem dané od Boha
 • Všechny věci jsou odvozené z univerzálií (dedukcí – od obecného ke konkrétnímu)
 • Poznání není autonomní→ člověk poznává podle předem daného božího plánu
 • Obecné pojmy (krása) jsou do mysli vloženy Bohem a jsou nezávislé na konkrétních věcech

 

 1. Nominalismus
 • Předchůdce moderního vědeckého myšlení
 • Reálné věci jsou vnímány smysly
 • Univerzália reálně neexistují (jsou to pouze jména a slova) a jsou závislá na našem poznání
 • Poznání = autonomní, nezávislé na bohu nebo církvi
 • Indukce (od konkrétního k obecnému)→ např. konkrétní růže- obecná krása

 

RANÁ SCHOLASTIKA

 • Realista Anselm z Canterbury
 • Vztah víry x myšlení
 • „Věřím, abych rozuměl.“→ poznání má vycházet z víry, bez víry není poznání
 • Rozum se musí víře podřídit
 • Ontologický důkaz boží existence→ z pojmu bůh chce vyvodit jeho reálnou existenci
 • Vychází z toho, že pro věřící je bůh to nejdokonalejší a tak musí existovat (kdyby nebyl, musel by být nejdokonalejší někdo jiný)
 • Dokonalé je to, co není jen myšleno, ale také reálně existuje

X Gaunilon- tvrdí, že takhle by mohla existovat i Atlantida a cokoliv jiného

 

 • Nominalista Roscellinus z Compiegne
 • Konflikt s církví- své nominalistické zásady použil na Boží trojici
 • Není možné věřit, že by byl Bůh ve 3 osobách
 • Byl prohlášen za kacíře, musel se odvolat

 

 • Pierre Abelard
 • Snaží se o soulad nominalismu a realismu
 • Univerzália existují jako taková, ale jsou i ve věcech (člověk jim přisuzuje hodnoty)- universalia in rebus

 

 

 

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA

 • Vliv islámského světa, arabské filosofie
 • Znovubudování Aristotela
 • Vzniká řada univerzit: Paříž, Kolín, Oxford
 • Řád Dominikánů
 • Vznikají sumy= díla, která zpracovávají velké množství informací o světě (lidstvo, duše, příroda)

 

 • Albert Veliký
 • Velká část jeho spisů- komentáře k Aristotelovi (dále rozvádí jeho mylšenky)
 • Nedokončené dílo Suma teologická

 

 • Tomáš Akvinský
 • Z Itálie
 • Žák Alberta Velikého
 • Dopsal Sumu teologickou a napsal Sumu proti pohanům- nauka o Bohu, náboženská dogmata
 • Popsal vztah vědění a víry

→ rozlišení přirozené x nadpřirozené pravdy (tajemství křesťanské víry) → liší se podílem rozumu

 • Filosofie (zabývá se rozumem, přirozená pravda) x teologie (pravda nadpřirozená)
 • Ale víra i rozum jsou nám dány od Boha (lidským rozumem lze tedy dojít k závěru, že bůh existuje→5 důkazů o jeho existenci)
 1. Pohyb= z pohybu ve světě se usuzuje na prvního nepohyblivého hybatele (Aristotelés)
 2. Příčinnost= z té se usuzuje první nezapříčiněná příčina
 3. Nutné a nahodilé = z toho se usuzuje na jedno nutné jsoucno
 4. Uspořádání jsoucen= z různých stupňů dokonalosti se usuzuje na jsoucno nejdokonalejší
 5. Plán= z řádu ve světě se usuzuje na pořadatele všeho

 

Jak člověk získává informace:

 • Empiristé- smysly
 • Racionalisté- rozum, ale i zkušenost ze smyslů

 

Politika podle Akvinského:

 • Navazuje na Aristotela→ člověk je začleněn do společnosti státu
 • Lepší je podle něj monarchie
 • Obrazem Boha by měl být panovník (dobrý a spravedlivý)

 

Problematika esence a existence:

 • Esence= to, co činí danou věc onou věcí, ale neumí sama tomu, co vymezuje dát existenci (existenci jí musí dát něco zvenčí→ něco, co ji samo nepotřebuje)
 • Je to Bůh
 • Do Aristotelovy metafyziky zapojen Bůh

 

 

POZDNÍ SCHOLASTIKA

 • Přelom k nominalismu (definitivní)
 • Roger Bacon
 • Angličan
 • Příklon k přírodním vědám
 • Kritika neznalosti matematiky a cizích jazyků
 • Požaduje bezprostřední zkušenosti, experiment= základ vědy

 

 • Duns Scotus
 • Soulad filosofie a teologie není možný
 • Myšlenka dvojí pravdy- někdy má pravdu filosofie a někdy teologie (pravdy nejsou slučitelné)

 

 • Vilém Occam (Okham)
 • Nominalista – obecným pojmům nic neodpovídá
 • Jsou pravdy, které rozumem neumíme vysvětlit (musíme je tedy přijmout)
 • Ockhamova břitva- vědecký redukcionismus= princip úspornosti ve vědách, máme se zabývat tím základním a důležitým, to nadbytečné je nutno zavrhnout (odstranit z argumentů nesmysly)