Střetávání stavovských idejí v českých zemích s panovnickým centralismem

1) Situace v Českých zemích před nástupem Habsburků

 • správní orgány země:
  • Zemský sněm – zástupci šlechty, měšťanstva – každý má 1 hlas, povoluje výši daní, tvoří zákony, dává povolení k vojenským tažením, udělují inkolát – přestěhování, usnesení nepotřebují souhlas krále
  • Krajské sněmy – rozhodují kdo pojede na zemský sněm
  • Zemský soud – zasedá 4x ročně, projednává situaci jen šlechticů, předsedá panovník nebo nejvyšší purkrabí, zemský sudí vede soud
  • fojt – panovník v Lužici, hejtman – panovník ve Slezku
 • obnova hospodářství po husitství: šlechta začíná podnikat – rybníkářství (Pernštejnové – Plzeň, Rožmberkové – J Čechy, Štěpánek Netolický – Zlatá stoka = rybníky okolo Třeboně, Jakub Krčí z Jelčan – Svět), pivovarnictví, těžba stříbra (už ne v Kutné Hoře, Jáchymov)
 • po smrti Ludvíka Jagellonského české stavy hledaly vhodného nástupce
 • boje o český trůn: domácí kandidáti: domácí šlechta – vnuci Jiřího z Poděbrad, slezská knížata Fridrich Lehnický a Karel Münsterberský, představitelé českého panstva- Zdeněk Lev z Rožmitálu nebo Vojtěch z Pernštejna, hlavním kandidátem byl Rožmitál, domácí kandidát však byl téměř bez šancí
 • zahraniční kandidáti – řada říšských knížat, bavorští vévodové – Ludvík a Vilém, polský král Zikmund, nejvážnějším uchazečem byl rakouský arcivévoda Ferdinand Habsburský, který se také stal českým králem
 • důvody, proč byl zvolen Ferdinand I.:
 • 1) jeho rod byl velmi bohatý (bratr Karel V. byl španělský král a vládce Nového světa a Nizozemských provincií)
 • 2) českým stavům přislíbil dodržení jejich práv včetně uznání náboženské svobody
 • 3) slíbil, že zaplatí polovinu státních dluhů
 • 4) válečné nebezpečí ze strany Turků
 • 5) jeho ženou byla Anna Jagellonská
 • vybrán rakouský arcivévoda Ferdinand I Habsburský (1526 – 1564), zvolen za českého krále = nástup Habsburků

 

2) Habsburkové na českém trůnu

Ferdinand I. (1526 – 1564)

 • první Habsburk na českém trůnu; od roku 1531 římským králem
 • syn Filipa I. a Jany Šílené, bratr Karla V.
 • při nástupu na trůn musel uznat, že bude respektovat stavovská privilegia a kompaktáta
 • Habsburkové nejmocnější dynastií v Evropě (Ferdinand: Koruna česká, Rakousko, Uhry + Karel: Španělsko, Německo…)
 • v Uhrách zvolen Jan Zápolský – spojil se s Turky proti Habsburkům, po jeho smrti připadl majetek Turkům (Budínský pašalík) – Uhry rozděleny
 • náboženské spory: striktní katolík – odmítal reformisty (utrakvisté, Jednota Bratrská, luteráni, kalvinisté)
 • velké daňové zatížení českých zemí
 • snaha omezit stavy + rekatolizace – stavy většinou nekatolické = bouří se
 • 1541 shořely Hradčany, Malá strana – nové stavební parcely, stavby v renesančním slohu
 • září 1546 Ferdinand svolal zemskou hotovost na pomoc Karlovi (bojoval proti protestantům v říši), přišlo málo šlechticů X zavázal se, že zemská hotovost bude svolána pouze v případě ohrožení státu, nemusí hájit zájmy cizí země
 • leden 1547 Ferdinand znovu svolává zemskou hotovost – neúspěch
 • stavovské povstání – proti Habsburkům odpor českých stavů (březen 1547) – sněm v Praze: obvinili panovníka z porušení zemského řádu X neměli podporu ostatní šlechty zemí koruny české
 • odpor potlačen – tresty šlechticům (4 popraveni)
 • na města uvaleno posudné – daň z každého piva, nesměli se opravovat hradby měst
 • Bartolomějský sněm – uznána dědičná práva Habsburkům na český trůn, omezeny stavovské výsady, snaha o rekatolizaci
 • 1555 v říši přijat augšpurský mír – oslabení Habsburků; Ferdinand již do konce své vlády nezasáhl proti stavům
 • 1556 povoláni do Čech Jezuité – Klementinum

Maxmilián I. (1564 – 1576)

 • syn Ferdinanda, nábožensky snášenlivý, tíhl k Lutheránství
 • většinu času trávil ve Vídni – chod Čech řídí stavy
 • stavy si vynutili záruku náboženské svobody
 • 1575 Česká konfese – snaha nekatolických stavů přimět Maxmiliána k náboženské toleranci, ten dal pouze ústní slib, že ji bude respektovat X pak ji zakázal uplatňovat v královských městech a v Praze
 • chtěl aby uznali jeho syna Rudolfa jako nástupce, ale nemohl to podepsat aby si nepopudil papeže

Rudolf II. (1576 – 1611)

 • jeho rodiče byli bratranec a sestřenice – trpěl duševními chorobami, maniodepresivní psychóza
 • přesídlil do Prahy – podnět k hospodářskému a kulturnímu rozvoji
 • snaha o upevnění absolutní moci podle španělského vzoru
 • slabý a poměrně neschopný panovník
 • 1593 – 1606 válka s Turky – mír s nimi uzavřel jeho bratr Matyáš
 • Rudolf odmítá uznat mír – Matyáš získává na svou stranu uherské i rakouské stavy, špatné vztahy mezi Matyášem a Rudolfem
 • 1608 rakouské a uherské stavy uzavřely konfederaci, jejich vojsko v čele s Matyášem táhlo na Prahu, na jeho stranu i moravské stavy, na Rudolfově straně pouze české stavy
 • 1608 libeňská smlouva = Rudolf se vzdal vlády v Uhrách, Rakousku a na Moravě ve prospěch Matyáše
 • stavy slíbily Rudolfovi podporu, když podepíše majestát
 • 1609 Rudolfův majestát = náboženská svoboda i pro poddané, 85% obyvatel jsou protestanti, nekatolické stavy mohou konat sjezdy bez souhlasu panovníka = písemné potvrzení České konfese
 • Rudolf nechtěl majestát dodržet, hledá podporu u Pasovského biskupa Leopolda
 • 1611 Leopold vtrhl do Čech – konec Rudolfovy vlády
 • Rudolf abdikoval, pobývá na Hradě až do smrti

Matyáš (1611 – 1619)

 • uznán českým králem, později i německým císařem
 • sídlo přeneseno do Vídně (už natrvalo)
 • v Čechách vládne prostřednictví místodržících – Lobkowicz, Martinic, Slavata
 • stavy se snažili zabránit rozmachu Šp. katolické strany – chtěli, aby vysokým úředníkem byl ten, kdo umí česky, inkolát (právo obyvatelské) mohl dostat jen ten šlechtic, který umí česky – ale nic se nepodařilo prosadit
 • sílí náboženské spory mezi katolíky a protestanty = počátky třicetileté války
 • Matyáš ani bratři nemají potomky – nástupnictví postupuje na Štýrskou větev Habsburků

 

příčiny 30ti leté války:
 • náboženská otázka: reformace X protireformace
 • politické důvody: spory o moc (Francie X SŘŘ), spory o území (Nizozemí)
 • boj různých státních zřízení: panovnický absolutismus (Habsburkové) X stavovská monarchie (Čechy, Nizozemí)
 • nerovnoměrný hospodářský vývoj evropských zemí

vznik nepřátelských táborů:

 • 1608 vznik protestantské Unie (v čele Fridrich Falcký) – podporována protihabsburskou koalicí: Nizozemí (snaha o mezinárodní uznání), Francie, Anglie, Švédsko, Dánsko, stavy v Čechách a Uhrách, Benátsko???

XXX

 • 1609 vznik katolické Ligy (v čele Maxmilián Bavorský) – podporuje španělské a rakouské Habsburky (snaha o hegemonii v Evropě, o vítězství protireformace), papež, polsko-litevská unie, drobná italská knížectví
 • otevřený konflikt, který zasáhl většinu Evropy

5 etap války:

 • válka česká (1618 – 1620)
 • válka falcká (1621 – 1623)
 • válka dánská (1625 – 1629)
 • válka švédská (1630 – 1635)
 • válka švédskofrancouzská (1635 – 1648)

 

Válka česká (1618 – 1620)

 • české stavovské povstání – vyvrcholení soupeření mezi stavy a králem o vládu
 • politická moc stavů spjata s hospodářskou sílou
 • sílí náboženské spory – většina české šlechty je protihabsburská a protikatolická X česká katolická šlechta (odchovaná jezuity) vyvíjí tlak na odstranění Majestátu
 • březen 1618 sjezd nekatolických stavů v Praze – projednání náboženských otázek (např. protestantské kostely v Hrobech u Jáchymova a v Broumově – stojí na katolické půdě, v Broumově byl kostel uzavřen a v Hrobech zbořen – nekatolíci se cítí poškozeni)
 • poslána stížnost císaři na porušování zemských svobod a Majestátu – Matyáš stížnost zamítl a navíc zakázal sjezdy nekatolíků = stavy pobouřeny
 • 21. 5. 1618 přes zákaz se stavy shromažďují v Karolinu
 • 22. 5. 1618 tajná schůzka radikálního křídla (Albrecht Jan Smiřický, Jindřich Matyáš Thurn, Václav Budovec z Budova) – chtějí potrestat místodržící, svolat zemský sněm a vytvořit stavovskou vládu
 • 23. 5. 1618 3. pražská defenestrace – nekatolíci pronikli do královské kanceláře, za porušování starých zemských práv a stavovských svobod svrhli z okna královské místodržící Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka, Jaroslava Bořitu z Martinic a písaře Filipa Fabricia
 • 2. stavovské povstání
 • 25. 5. 1618 svoláno direktorium – prozatímní převzetí správy země
 • 30 členů stavovského odboje: 10 pánů, 10 rytířů, 10 měšťanů
 • v čele prezident – Václav Vilém z Roupova (Jednota bratrská)
 • další členi: Václav Budovec z Budova (Jednota bratrská), Jáchym Ondřej Šlik (luterán), Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (kališník)
 • direktorium vypracovalo tzv. Apologii – obhajují zde svůj radikální postup, povstání nebylo namířeno proti panovníkovi, ale proti úředníkům, kteří porušovali práva
 • ze země vyhnáni jezuité
 • vytvořeno žoldnéřské vojsko (v čele Matyáš Thurn)
 • k povstání se přidaly stavy ze Slezska a Lužic
 • Morava se nepřidala – vůdce moravských stavů Karel st. ze Žerotína – umírněný, tušil neúspěch povstání
 • Morava se připojila až roku 1619 (po smrti Karla st. ze Žerotína) pod vedením Ladislava Velena ze Žerotína
 • červenec 1619 na shromáždění generálních stavů schválena nová ústava – český stát se stal konfederací zcela rovnoprávných zemí (Čechy, Morava, Slezsko, obě Lužice) v čele s volitelným panovníkem omezeným stavy
 • nekatolíci mají ve všech úřadech přednost před katolíky
 • Ferdinand II. Štýrský (český král 1620 – 1637, od 1619 císař)
  • zvolen za nástupce již 1617, synovec Matyáše, fanatický katolík
  • české stavy ho nepřijaly za krále; sesadily ho v srpnu 1619
 • generální sněm zvolil Fridricha Falckého (1619 – 1620) „zimní král“
 • první protestant na českém trůně (vůdce nekatolické Unie, kalvinista)
 • zeť anglického krále Jakuba I. – stavy očekávaly pomoc od Anglie, ale nehodlala se zapojit do povstání v Čechách
 • stavy se snaží nalézt spojence v Evropě – nepodařilo se
 • důvody: evropští panovníci považovali odboj za projev neposlušnosti ke králi; nejednotnost německé protestantské Unie (smlouva s Ligou o neútočení); Francie měla problémy s hugenoty; Gabriel (Gábor) Bethlen (sedmihradský vévoda) slíbil pomoc, ale měl vysoké finanční požadavky za pomoc
 • pouze finanční pomoc z Nizozemí

XXX

 • Habsburkové získali finanční pomoc a žoldnéřské vojsko od španělských příbuzných, od katolické německé Ligy, polského krále a luteránského sasského kurfiřta Jana Jiřího, který zradil protestanty, podpora papeže
 • převaha peněžní i vojenská
 • 1618 Ferdinandovo vojsko + vojsko Ligy táhne do Čech – 3 roky bojů – střídavé úspěchy obou stran
 • v čele císařských vojsk generál Karel Bonaventura Buquoy a Jindřich Duval Dampièrre
 • v čele českých vojsk – Thurn
 • podzim 1619 Vídeň znovu ohrožena česko-moravským vojskem (v čele Kristian z Anhaltu) dočasně podporovaným nejistým spojencem Gabrielem Bethlenem – česká vojska se neúspěšně vrací zpět do Čech
 • březen 1620 ke konfederaci se připojují uherští a rakouští stavové a zavazují se k pomoci proti Habsburkům – oslabení habsburské moci v celoevropském rozsahu
 • české žoldnéřské vojsko bylo špatně placeno
 • 8. 11. 1620 rozhodující bitva na Bílé hoře
 • české vojsko mělo strategicky výhodné postavení, ale po prvním útoku císařských vojsk a vojsk katolické Ligy (v čele Maxmilián Bavorský) se dalo na útěk
 • Prahu sice nikdo nedobyl, ale vydána nepříteli
 • král, velitelé (Hohenlohe, Anhalt, Thurn) i prezident direktoria Václav Vilém z Roupova utíkají z Čech
 • Morava obsazena, Slezsko se vzdalo Sasům
 • 1620 povstání poraženo
 • příčiny neúspěchu stavovského povstání:
  • stavy osamoceny, zklamala zahraniční pomoc, vzpoura nekatolické šlechty, malé odhodlání špatně placené armády, zima, hlad, epidemie, radikalismus hrstky vůdců X pasivita ostatních

 

 • pronásledování účastníků odboje, konfiskace majetku, původně doporučeno 51 poprav
 • zřízen mimořádný soudní tribunál (v čele Karel z Lichtenštejna) – má vypracovat seznam lidí, kteří se povstání zúčastnili
 • 21. 6. 1621 poprava 27 účastníků odboje na Staroměstském náměstí katem Mydlářem = staroměstská exekuce
 • popraveni 3 páni (Václav Budovec z Budova, Jáchym Ondřej Šlik, Kryštof  Harant z Polžic a Bezdružic), 7 rytířů, 17 měšťanů (např. rektor UK Jan Jesenius)
 • konfiskace majetku všem účastníkům odboje ( ¾ veškeré půdy)
 • generální komisař pro konfiskaci v Čechách – Karel z Lichtenštejna, na Moravě – František Ditrichštejn

rozdělení majetku: katolická církev, katolická šlechta věrná Habsburkům – domácí i cizí (zvláště německá, španělská, italská), odměny pro Ferdinandovy velitele a věrné rody (Buquoyové, Clam-Gallasové, Piccolominiové, Lobkovicové, Černínové)