Syntax aneb Skladba vět – kompletní shrnutí

SYNTAX

 • Ukazujeme, které celky vět k sobě patří
 • Usouvztažňujeme celky (musím rozumět základním jednotkám – pak tyto jednotky zapojíme do vět)

2 přístupy:

 1. Složkový – 70. Léta, Amerika, nový pohled na syntax – verbální složka = nominální
 • Teorie složkových struktur, zakladatem Noam Chomsky, chtěl zjistit, jak se generují věty- generativní gramatika, jak věty vytváříme
 1. Evropský– základem je sloveso, které je centrální a vše na něm záleží, závislostní přístup
 • Chápáno už od antiky, že sloveso je centrem (antropologický pohled – důraz na to, co člověk dělá)
 • Tento pohled převažuje i u nás
 • Sloveso nám určuje, jako bude věta vypadat, jaké nutné členy musí mít: Vidět někoho (jasně) – není nutné, aby tam bylo

 

VĚTA A VÝPOVĚĎ

Výpověď

 • Elementární jednotka komunikace, vyjádřena gramatickou formou věty jednoduché nebo formami funkčně rovnocennými (větné ekvivalenty a fragmenty složené věty
 • Má věcný obsah (vypovídá a skutečnosti – predikační jednotka)
 • Intonačně uzavřená
 • Konkrétní náplň abstraktního vzorce (věty)
 • V češtině je volný slovosled
 • Má komunikační funkci (plní komunikační funkci, ale prostřednictvím promluvy)
 • Nebývá samostatnou funkční jednotkou a nevyplývá vždy z formy věty
 • Má vztah jen v kontextu
 1. Východisko výpovědi
 2. Jádro výpovědi
 • Sama může být minimální promluvou
 • Tvořena větou: 1 výpověď: Knihu, kterou jsem si koupila, mi ukradli. – věta vztažná spadá pod 1 výpověď
 • Věta může být i větným ekvivalentem, bez VF: Fuj.
 • Začátek a konec je označen zvukově a graficky
 • Komunikačně zakotvená
 • Má přídatnou informaci, na rozdíl od věty
 • Dochází k různým modifikacím: Kdo přišel? Pavel. (místo: Přišel Pavel.) – známe strukturu, teoretický vzorec, proto ho v situaci nemusíme doplnit
 • Důležité je pořadí jednotlivých složek: Bratr chová králíky. Králíky chová bratr.- rozdíl v důrazu = vztah východiska a jádra, nové informace vždy na konci (syntax zachycuje lineární zápis, postup)
  (zleva- to, co známe) (zprava- to, co je nové)
 • Má gramatickou větnou i nevětnou formu, má i modalitu
 • Modalita výpovědi – vyjádření stanoviska mluvčího ve výpovědi
 • Emocionalita výpovědi- vyjádření citového vztahu mluvčího ke skutečnosti ve výpovědi (výrazná expresivita)

Z obsahové stránky je určována 2 vztahy:

 1. Referenční vztah- vztah jazykových prostředků (význam slova) k mimojazykovým jevům
 • Fungování závisí na situaci a kontextu, na znalostech účastníků komunikace
 1. Syntaktický vztah (predikační)- odráží vztahy mezi jevy reality
 • Něco se tvrdí, vypovídá
 • Vztah mezi predikátem (to, co tvrdíme) a subjektem (to, o čem něco tvrdíme)
 • Není to jen odraz reality, ale především výraz myšlenkové aktivity mluvčího ve vztahu k realitě
 • Predikačním vztahem se něco vypovídá: Otec spí. Bratr je nemocný. Prší. Hloupost!

predikace

 • Dvojčlenný vztah – mluvčí nejprve pojmenuje to, o čem chce něco říct a pak to teprve okomentuje: Otec spí. Spát je nutné.
 • Není trvalý vztah, jednotky zvádí do vztahu mluvčí
 • A) gramatická- vznik větné výpovědi, dělí se na:
 1. Syntagmatická – mezislovní vztah: Otec spí. – věta dvojčlenná
 2. Nesyntagmatická- subjekt je dán situací nebo kontextem: Škola. Ordinace. Hloupost! nebo popis přírodních jevů: Prší. Leje. Stmívá se. – jednočlenná věta
 3. B) negramatická – situační,nevětná výpověď (Hloupost. Škola)

– všechny predikační útvary jsou výpovědi, protože mají všechny výpovědní komunikační funkce, ale formu mají dvojí- větnou nebo nevětnou, protože jsou založeny na dvojí predikaci – gramatické nebo negramatické

Gramatická predikace

 • Větotvorný vztah, proto ji nazýváme také větnou
 • Vypovídání se realizuje vždy v nějakém čase a nějakým způsobem – čas a způsob vypovídání se realizuje určitými slovesnými tvary:
 1. Verbum finitum VF – prostředek gramatického vyjadřování predikačního vztahu, ve větách jednočlenných i dvojčlenných
 • VF je ve větě jednočlenné, dvojčlenné predikátem/přísudkem
 • Výpovědi, které ve své struktuře nemají VF, jsou založeny na situační/kontextové predikaci a jsou tudíž nevětné
 • Sloveso- něco o něčem sděluje, vyjadřuje osobu, čas, způsob, je nejdůležitější ve větě
 1. Nevětná výpověď- čas a způsob svého tvrzení nemá vyjádřen gramaticky, ale jen situačně (zpravidla jen na přítomný čas) nebo kontextově: Nervozita a tíseň. Nezbavil se jich, ani když opustil školu.

 

Výpověď z formální stránky:

 

.- výpověď jako jazykový útvar má vždy nějakou jazykovou formu: gramatickou a zvukovou

 • Je to komunikační jednotka, která má gramatickou formu = forma věty
 • Výpověď je komunikační funkce věty a věta je gramatická forma výpovědi

 

Gramatická forma výpovědi:

 1. Větná – jejím jádrem je VF, mohou být vyjádřeny jednoduchou větou (Neoznámil svůj příjezd) nebo složenou větou (Neoznámil, že přijede.)
 • Výpovědi s formou jednoduché věty mohou mít formu věty dvojčlenné (Sestra studuje na vysoké škole) nebo formu věty jednočlenné (Sněží. Je sychravo.)
 • Obsahuje sloveso v určitém tvaru
 1. Nevětná – neobsahuje VF
 • Vyjadřovány nevětnou gramatickou formou (nemají ve svém základu určitý slovesný tvar), ale přitom větné formě funkčně rovnocennou, proto se z hlediska gramatické formy nazývají větné ekvivalenty (Ordinace. Nerušit.)
 • Musí být situačně zakotvena, mnohem snazší zapojení v kontextu. (Škola.)- samo o sobě nenese informaci

 

1 výpověď nevětná:

Záleží na to, co si přeješ. (co si přeješ- nemůže fungovat samostatně, proto je to dohromady 1 výpověď)

2 výpovědi:

Tatínek si četl a maminka spala.- Mohou fungovat každá zvlášť.

 

Zvuková (grafická) forma výpovědi:

 • Jedna z výrazných vlastností výpovědi
 • Záleží na délce výpovědi, na způsobu jejího spojení s jinými výpověďmi v textu, na komunikační funkci výpovědi, na jejím citovém zabarvení
 • Konec výpovědi označen intonačně a pauzou
 1. Parcelovaná – zvukově a graficky rozdělená ( Eva užasla nad takovou vášní. A nad takovou mírou zlosti.)
 • Souvislý proud řeči je členěn změnami v síle a výšce hlasu, pauzami ve větném úseku (kola) – frázování řeči
 • Výpověď tvořena buď jedním větným úsekem nebo několika
 • Poslední koncový úsek je vyznačen o něco silnějším dynamickým přízvukem (větný přízvuk) a výraznějším melodickým pohybem (poklesem-kadencí) a v souvislém textu i pauzou (graficky vyznačeno tečkou)

 

Větný přízvuk

 • Vždy spojen významovým jádrem výpovědi
 • Důraz – pokud je jádro výpovědi v jiné poloze než na konci
 • V češtině na první slabice všech plnovýznamových jmen

 

Pauzy

 • Prostředek členění na souvislé úseky řeči a na výpovědi
 • Bývají i uvnitř delších výpovědí

 

Intonace – melodie

 • Nejdůležitější členící prostředek
 • Změny ve výšce hlasového tonu v průběhu mluvené řeči
 • Změny výšky hlasu jsou spojené s dynamickým přízvukem
 • Intonace – melodie spojená s přízvukem

Funkce intonace:

 1. Členit řeč na větné úseky
 • Na konci každého úseku se intonace výrazně mění, klesá nebo stoupá – kadence (intonační pohyb)
 • Kadencí se rozlišuje, zda je větný úsek koncový nebo nekoncový
 • Nekoncové úseky mají polo kadence (výpověď ještě není ukončena, že bude následovat další část výpovědi):
 • Stoupavá – klidné, věcně zaměřené výpovědi: Červené světlo znamená, že studio je zapojeno.
 • Stoupavě- klesavá- upozorňuje na zvukové východisko výpovědi: List Večerník Praha, přinesl zprávu, že…

Konkluzivní kadence – uzavírá koncový úsek ve výpovědi

 • Kadence klesavá – slabika s větným přízvukem je ve střední hlasové úrovni, ostatní slabiky za ní klesají
 • Typická pro zakončení klidných, emocionálně nezabarvených oznamovacích výpovědí, pro rozkazovací výpovědi a pro doplňovací výpovědi. (Zítra je sobota. Kdy k nám přijedete? Ty dveře zavřete!)
 • Kadence stoupavě-klesavá- slabika s větným přízvukem je nejvýš, ostatní za ní klesají, typické pro zvolací výpovědi (Zítra je sobota!)

Antikadence – intonace zjišťovacích otázek

 • Stoupavá- má slabiku s větným přízvukem nejníže, slabika hned za ní prudce stoupne (Půjdeš na schůzi?)
 • Stoupavě –klesavá- přízvučná slabika v posledním taktu nejníže, slabika pak stoupne, další zase klesají (Půjdeš na schůzi?)
 1. Vyjadřovat komunikační funkci výpovědi – intonací
 • Šel si lehnout.- Šel si lehnout?
 • Tázací výpovědi – indikativ, antikadence
 • Doplňovací výpovědi- indikativ, konkluzivní kadence
 • Přací výpovědi- 1 částice: ať, kéž, indikativ, stoupavě-klesavá konkluzivní kadence
 • Rozkazovací- imperativ, klesavá konkluzivní kadence
 1. Vyjadřovat emocionální zabarvení výpovědi – v intonaci
 • Základním typem je melodie stoupavě-klesavá
 • Výpověď s touto kadencí je zvolací výpověď

 

 

Komunikát

 • Jednotka jazykové komunikace
 • Základním typem je promluva – ústní, písemná; tvořena řadou výpovědí textově spojených, ale může být tvořena minimálně jednou výpovědí

 

Přívětné a přídavné výrazy

 • Mohou to být vokativy nebo prostředky, které mluvčí používá k navazování a udržování kontaktu s posluchačem

 

Věta

 • Základní gramatická jednotka pro vyjádření výpovědi, textový útvar (jak se s ní setkáváme při vnímání textu)
 • Abstraktní jednotka, vzorec slov, které jsou ve vztahu
 • Patří do gramatického systému

 

Výpovědní funkce

 • Má komunikační funkci
 • Každá výpověď, větná i nevětná
 • Oznámení nějakého faktu, otázka, výzva, rozkaz, nabídka

 

4 základní komunikační funkce výpovědi:

 1. Oznamovací
 • Oznamuje se fakt, mluvčí s něčím souhlasí, nesouhlasí, protestuje
 • Nejčastěji je výrazem myšlenkové činnosti člověka
 • Tvoří se pomocí indikativu nebo kondicionálu a klesavé konkluzivní kadence (tečka)
 • Může vytvářet i řečnickou otázku – oznamovací funkce formou otázky (sama o sobě obsahuje odpověď)
 • Může přejít i ke zvolací výpovědi – změna na stoupavě-klesavou kadenci (vykřičník)
 1. Tázací
 • Mluvčí projevuje vůli něco se dozvědět: doplňovací otázky (tázací slovo a indikativ nebo kondicionál a stoupavě klesavá konkluzivní kadence): Kdo to zvonil? Listonoš.
 • Potvrzení toho, co měl mluvčí na mysli koresponduje se skutečností: zjišťovací otázky- často odpovídáme částicí ano, ne; tvoří se indikativem a antikadencí stoupavou nebo stoupavě klesavou): Zvonil někdo?
 • Zdvořilostní – Mohu vás poprosit?
 • Rozvažovací (deliberativní) – mluvčí je klade jen sám sobě, vyjadřují nejistotu a rozpaky:
 1. Zjišťovací: Mluví pravdu?
 2. Doplňovací: Co si o mě asi pomyslel?
 3. Infinitivní: Co teď dělat?
 • Citové otázky – stalo se něco, co mluvčí neočekával (Vy jste se už vrtátil?)
 • Nepravé otázky: citové a řečnické (Copak jsem to věděl? znamená: Já jsem to nevěděl. – neočekává odpověď
 1. Rozkazovací
 • Projev vůle mluvčího, aby adresát něco udělal, neudělal (rozkaz, zákaz, rada, návrh)
 • Imperativ a klesavá konkluzivní kadence
 • Intenzivní rozkaz- signalizováno vykřičníkem
 1. Přací
 • Mluvčí vyjadřuje přání, touhu, aby se něco splnilo či nesplnilo
 • Základní formy:
 1. Ať, nechť, infinitiv, stoupavě klesavá konkluzivní kadence (Atˇse ti něco hezkého zdá!)
 2. Kéž, kondicionál, stoupavě klesavá konkluzivní kadence (Kéž bychom dosáhli úspěchu!)

 

4 základní komunikační formy (vyjádření komunikačních funkcí):

 1. Oznamovací (konstatační)
 2. Tázací (interogativní)
 3. Rozkazovací (imperativní)- určíme podle gramatické formy a znaménka
 4. Přací (optativní)
 5. Zvolací

 

Druhy vyjádření

 1. Opisné- formou složené věty – v hlavní větě mluvčí příslušnou komunikační funkci pojmenovává a zároveň i realizuje

Oznamuji, sděluji, ptám se, přál bych si…

 1. Situační- nepřímé

Není tady křída. – má oznamovací funkci, ale zároveň výzvovou funkci

Slečno, hledám jídelnu.

 

Komunikační funkce

 • Ty jsi taková, vytýkal mi Petr. – vede nás, volí jedinou možnost
 • Některé nevyjadřujeme: Vydírám tě. Lžu ti. – nepřímé vyjádření
 • Kdo, kdy, komu, co říká
 • Důležité je, jak staří jsou participaci situace a jaké jsou podmínky komunikace (miminku nelze říkat: Otevři okno.)- komunikaci přizpůsobujeme tomu, ke komu mluvíme

 

Otázka pragmatiky

 • Slova nabývají smyslu až v určitém kontextu: Ty jsi tady včera byl.- nelze konkrétně specifikovat
 • Máme signály, kterými lze větu identifikovat (kéž-přací)
 • Forem je méně, než komunikačních funkcí

 

Mluvčí podmínky

 • Aby fungovala výpověď, musí obsahovat přípravné a mluvčí podmínky
 • Komu oznámení směřujeme, dle toho volíme i formu- jinou u kamaráda a jinou u nadřízeného
 1. Podmínky upřímnosti – adresát musí mít vůli vykonat to, co po něm chceme (že bude ochotný ho poslouchat); formulace cíle mluvčího (chci, aby někdo otevřel okno- musím zvolit správnou formu)
 2. Adresát je ochoten to udělat, ale je za mluvčího odpovědný

 

ZÁPOR

 • Popírání platnosti obsahu výpovědi
 • Negace (členský zápor) vs. větný zápor: celkový (negace se týká obsahu větné výpovědi všeobecně: Karel nekouří.) částečný (popření obsahu platí jen omezeně: Tady nemůžeme parkovat – jinde ano.)
 • Rozkaz se negací mění v zákaz
 • Záporné mohou být všechny druhy větných výpovědí
 • U zjišťovacích otázek se rozdíl mezi kladem a záporem stírá: Byl tu listonoš? Nebyl tu listonoš?
 • Záporka „ne“- u větného záporu se spojuje se slovesným predikátem (Karel neudělal zkoušku), u členského záporu stojí záporka před tím slovem, které se popírá ( To musíte dokázat ne slovy, ale skutky.) – je vždy částečný (Ne vždy tolik kouřím. Ne všude roste tráva.)
 • V záporných větách se místo zájmen a zájmenných příslovcí: kdo, někdo, co používají záporná zájmena a záporná zájmenná příslovce s přeponou ni: nikdo, nikde, nic, nikdy
 • Místo i v kladné větě se používá ani v záporné: Ani otec nepřijel.
 • Dvojí zápor ve složeném přísudku ruší negaci: nemohu nepřiznat
 • Částice ano, ne – tvoří nevětné výpovědi: Zajímavé. Nezajímavé.

 

MODALITA VÝPOVĚDI

 • Způsob prezentace obsahu výpovědi mluvčím
 • Mluvčí může výpověď modifikovat:
 1. Jistotní modalita
 • Vzhledem k jistotě platnosti jejího obsahu
 • Mluvčí vyjadřuje stupeň jistoty (stupnice od úplné nejistoty- spojuje se s otázkou do plné jistoty)
 • Celková (vyjadřuje mluvčí), částečná (vztahuje se jen k některé části výpovědi)
 • Vyjádření pomocí jistotních částic = jistě, určitě, nepochybně, zřejmě
 • Konstatování a poznamenávání = opravdu, fakt
 • Nejistota = asi, snad, možná, patrně, prý, myslím, tuším, mít (má pršet)
 • V mluvených projevech = muset, mít, moci
 • Deliberativní otázky = Co teď dělat?

 

 1. Voluntativní modalita
 • Volní modifikace výpovědi
 • Mluvčí může ve výpovědi vyjádřit, zda se mu děj jeví jako nutný (muset, mít), možný (moci, smět), žádoucí (chtít, mít)

 

 1. Evaluativní modalita
 • Postoje hodnotícího:

1.etický- mluvčí hodnotí na základě společenských norem kladně či záporně nějaký fakt: je správné, že…je dobré, že…je špatné, že…neměl to dělat…měli jsme ji poslechnout…

 1. emocionálně hodnotící – subjektivní hodnocení na základě pocitů libosti či nelibosti: těší mne, že…mrzí mě, že…, bohužel, bohudík, je mi líto

 

VĚTNÝ ČLEN

 • Nejmenší jednotka větné struktury
 • Slova se mluvnicky spojují ve věty a stávají se větnými členy a tvoří mluvnickou výstavbu věty
 • Každí plnovýznamové slovo
 • Může být rozvíjen dalšími větnými členy
 • Má syntaktickou funkci
 • Různé formy reprezentují jiný význam a naopak (1 forma nenese 1 význam)
 • Jednotlivé VČ vytvářejí vztahy:
 1. Syntaktická dvojice- členy jsou na sobě závislé
 2. Predikace (přisuzování) – vztah mezi podmětem a přísudkem – základní stavební dvojice
 3. Determinace (určování) – vztah mezi ostatními VČ, z nichž 1 člen je řídicí a druhý závislý
 4. Syntaktická skupina – členy mají ve větě stejnou platnost a navzájem na sobě nezávisejí
 • Rozvíjející VČ – další členy, které věta obsahuje, každý další člen je závislý na členu řídícím, seskupují se dle významu, který mají (každý člen má sémantický význam)

Podmět- subjekt- substantivní člen v nominativu, není řízen

 • Nezávislý větný člen, závisí na něm formálně predikát
 • Vyjádřen podstatným jménem v nominativu (výjimka: Trápilo ho mnoho starostí.)
 • Může být infinitivem, VV, přídavným jménem
 • Říká, co sloveso dělá, vyjadřuje okolnosti děje
 • Všeobecné podměty: hlásili to v rozhlase

Přísudek – predikát- kořenový člen věty, není řízen

Předmět-objekt- substantivní člen v jiném pádu než v nominativu, zasažen činností a řízen přísudkem

 • Nahrazování VV infinitivem: Zavázal se k tomu, že ten článek přepíše.- Zavázal se přepsat ten článek.
 • Nutné doplnění slovesa- je více konstrukční než třeba příslovečné určení
 • Ptáme se pádovými otázkami, nikoli významovými jako v PU
 • Patří do základní struktury a nemůže tam chybět
 • Základ syntaktického, konstrukčního vzorce- nemůže tam chybět
 • Závisí na slovesu, často vyjádřen akuzativem

Příslovečné určení- adverbiale- příslovečný člen řízený přísudkem

Přívlastek shodný-kongruentní- adjektivní člen řízený substantivním větným členem

Přívlastek neshodný- nekongruentní- jiný než adjektivní člen

 

 • Podřadné souvětí: 1 výpověď, rozdíl od souvětí souřadného: Auto, které jsem si koupila, je červené. – Koupené auto je červené (zhuštění- kondenzace)

 

Kontaktové výrazy: tak vidíte, poslechněte si, to vám byl jednou jeden král – udržení kontaktu, není větný člen

 

VĚTOTVORBA

Věta

 • Strukturní jednotka výpovědi
 • Možno popisovat z hlediska vnímatele, recipienta, produktora
 • Má výpovědní komunikační funkci, slova mají funkci pojmenovávací
 • Tvoří se při komunikaci (slova netvoříme, používají se už hotová)
 • Tvořena z VF
 • 1 funkce predikační (aktualizační)
 • 2 funkce usouvztažňovací- VF určuje základní podobu věty tím, že na sebe váže další slova v jistých tvarech (významové sloveso)

Výpověď

 • Vyrůstá z nějaké komunikační situace nebo z kontextu (východisko)
 • Něco nového se k tomu přidává (jádro)
 • Minimální smysluplná konstrukce

 

Valence

 • Projevová forma intence
 • Vlastnost sloves vázat na sebe další výrazy
 • Valenční výrazy: členy, které jsou ve valenčním vztahu ke slovesu
 • Valenční potenciál slovesa: počet valenčních vztahů a členů
 • Valenční nositel: sloveso nebo dějové jméno
 • Minimální struktura věty: tvoří ji konstitutivní členy ZVS, základová větná struktura (minimální komunikačně smysluplná větná struktura), vyplývá z valence VF
 • Předurčuje strukturu a schopnost vázat k sobě různé členy:

 

Členy:

 1. Konstitutivní
 • Obligatorní
 • Členy, které tvoří minimální strukturu věty
 • Zachycovány jednotlivými symboly větného vzorce
 • PU není tímto členem, protože jeho přítomnost nevyplývá nutně z VF
 • Členy ZVS
 • Podmět a přísudek tam musí být – z hlediska struktury

 

 1. Nekonstitutivní
 • Členy, které v ZVS být nemusí – fakultativní
 • Jsou ve větě potřebné z komunikačních důvodů

 

Obligatorní členy – nemohou být nevyjádřeny: Karel potka Věru. (Karel potkal. – věta nedokončená)

Potencionální členy- nemusí být vyjádřeny slovně: Sestra studuje – věta komunikačně úplná

 

ZVS se skládá z větných vzorců, a ty se dělí na:

 1. Syntaktické- jmenná realizace syntaktické pozice (dbal svého zdraví; souhlasím s tím, že budu volen)
 2. Morfologické- v pozicích vyjádřených ohebnými slovními druhy (Dítě si koupilo učebnici.)

 

Predikátor

 • V základu věty
 • Složený tvar slovesa, ne sloveso samo o sobě

 

Defektní věta

 • Dítě si koupilo. – chybí objekt = minimální větná struktura, který tam musí být, aby byla věta pochopitelná i bez kontextu, základem minimální struktury nejsou PU

 

Intence

 • Zaměření slovesa na jeho sémantické doplnění
 • Různé typy dějů a stavů předpokládají různé typy sémantických doplnění, mají různou intenci
 • Sémantický základ valence
 • Intenční struktura slovesa- počet a druh participantů

 

Sloveso může být:

 1. Nevalenční- nepotřebuje žádné doplnění, aby tvořilo smysluplnou větu (prší, sněží, mrzne)
 2. Jedno valenční- někdo spí, někomu chutná
 3. Dvoj valenční- někdo někoho chválí, někdo někomu děkuje
 4. Troj valenční- někdo dává někomu něco, někdo zaveze někomu někam

 

Valenční výrazy- nutně doplňují sloveso

 1. Levovalenční- funkce podmětu (podmět před přísudkem- vlevo od něj)
 2. Pravovalenční- vpravo od přísudku
 3. Dvojvalenční slovesa- mohou být valenční oboustranně – se 2 pravými valencemi: bolí někoho někde

Pravá valence- člen je vázán na lexikální význam slovesa, spojení s infinitivní formou slovesa: chválit někoho, směřovat k někomu

Levá valence- člen (jméno) v nominativu souvisí s VF (gramatická forma slovesa), realizuje se predikačním vztahem

 

Větná propozice

 • Obsah ZVS
 • Lexikálně specifikovaná predikáto-participantní struktura, jejímž primárním jazykovým výrazem je věta

 

TRANSFORMACE

 • Vysvětluje genezi některých struktur z jiných v systémové rovině, ale komunikanti užívají transformátů už jako hotových syntaktických útvarů
 • Některé věty jsou tedy utvořeny už jako transformace ZVS – jejich přeformováním tak, aniž by se změnil obsah těchto větných výpovědí
 • Pasivizace- pasivní transformace- nemění se obsah větné výpovědi, ale mění se rozmístění participantů na scéně
 • Diateze- vztahy mezi participanty sémantické struktury a jimi odpovídajícími syntaktickými pozicemi se takto označují ve větných syntaxích
 • Pravidelná změna syntaktické konstrukce nebo nějakého výrazového prostředku v jinou syntaktickou konstrukci při zachování téhož lexikálního obsahu
 • Jedna z konstrukcí se chápe jako výchozí (aktivní konstrukce) druhá jako její transformát (pasivní konstrukce)
 1. Jednozákladové- syntaktický útvar s jedním VF se transformuje v jiný syntaktický útvar
 2. Dvojzákladové- věty, které obsahují více než jednu predikaci (vedle predikace gramatické i predikace negramatické, například věty s přechodníkovými konstrukcemi)
 • Může se týkat větné konstrukce: celé ZVS, ale i nekonstitutivního členu: stojícího mimo ZVS

Transformační pravidlo

 • Popisuje, za jakých podmínek je transformace možná a jak se provádí
 • Například pasivizme – je možná u sloves dějových, která mají pravou valenci, především u sloves s objektovou akuzativní valencí a provádí se tak, že se VF v aktivní podobě změní ve tvar opisného pasiva, levovalenční participant činitel (agens) se odsune z pozice subjektu a do ní se přemístí patiens (dějem zasahovaná substance)
 • Transformáty bývají signalizovány některými formálními příznaky – transformáty ZVS se objevují ve formě VF (pasivní tvary VF: opisné a zvratné pasivum): Večer u ohně jsme zpívali.- Večer u ohně se zpívalo. Lidé dnes žijí lépe. Lidem se dnes žije lépe.

 

STEJNORODÉ ČLENY

 • Členy souřadně spojené v determinačním vztahu
 • Vytvářejí buď spojení dvojčlenná, binární nebo vícečlenná
 1. Stejnorodé členy tvořící binární jednotky:
 2. Substantivní- chudák maminka, mizera Honza, neřád hadr, ubožák mrtvola
 3. Adjektivní nebo adverbiální- starý, a proto mrzutý; rovinatý, a proto jednotvárný
 4. Stejnorodé členy tvořící vícečlenné jednotky
 5. Adjektivní- moje nová kožená aktovka
 6. Adverbiální- lopatu najdeš vzadu na zahradě u plotu

 

Členy několikanásobné, apoziční a parataktické,  se mohou kombinovat v jedné parataktické řadě:

Sestře Jiřině a Marii, její přítelkyni, se nedávno stala taková příhoda.

Sestře Jiřině- členy stejnorodé

Jiřině a Marii- člen několikanásobný

Marii, její přítelkyni- členy apoziční

 

Subjektový dativ

 • Členy formálně syntakticky nezapojené do věty
 • Je nám hej. Je mu třicet.

Volný dativ

Sedl si mi na klín (přivlastňovací)

To je mi pěkný pořádek. (citový)

Nominativ jmenovací

 • V románě Bratrstvo

Genitiv partitivní

 • Napadlo sněhu

Akuzativ časový

Jel jsem hodinu.

Instrumentál subjektový

Hemžilo se tam rybami.

 

SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN

 • Výraz, který stojí mimo vlastní větu, před ní nebo za ní, má nejčastěji vlastnosti podmětu, předmětu nebo PU
 • Ve větné konstrukci je zastoupen odkazovacím výrazem zájmenné povahy

Podmět: Karel, ten dnes nepřijde.

Předmět: Dědeček, toho neznal. Holky, ty uměl panečku roztáčet.

PU: Je tam opravdu krásně, u nás na Vysočině.

 • V literatuře a často v psaném textu
 • Spíše něco vytýkáme

 

OSAMOSTATNĚNÝ VĚTNÝ ČLEN

 • Je vždy VČ věty, na rozdíl od SVČ (Dostala jsem ten budík. Tatínek.)
 • Je ve stejné syntaktické pozici
 • Drží perspektivu věty (Dostala jsem ten budík od tatínka.)
 • Formálně dodržuje znaky, které má mít
 • Většinou na konci
 • Spíše něco dodáváme

 

Parcelace – zvukové a grafické rozčlenění věty (Dostala dopis od otce. – Dostala dopis. Od otce. / Cítím se unaven. Zvláště večer./ Nejsem s tebou spokojen. Ani trochu.

 

Reliéfizace- zvukové a grafické vyčlenění některých VČ, členy se buď hodně zvýrazňují nebo významně oslabují: V posledním týdnu května se konal – po dvaceti letech- sraz maturantů. Tomu, kdo by neznal vývoj jazykovědy (a věd vůbec), by muselo připadat divní, že…

 

Vsuvky/ parenteze – části textu, které nepatří do jeho základní roviny, které byly autorem vsunuty do textu jako vedlejší informace, hodnotící poznámky

 • bývají vyznačeny v textu zvukově (intonačně) a graficky (závorky, pomlčky)

 

Elipsa/ výpustka- nevyjádření částí věty, které jsou podle modelové struktury částmi konstrukce dané věty a které by bylo možno doplnit, vyrozumívají se z kontextu nebo ze situace

 • elipsa kontextová: Jedni čekají za vsí, druzí u lesa.
 • Elipsa situační: Jednu černou! (v kavárně) Máte ještě na balkon? (u pokladny)
 • Elipsa části větného členu: Budeš hlasovat pro Karla nebo proti? Nic naplat, musíš do školy. Slyšel jsi? (Slyšel)
 • K elipse nepočítáme nulové členy (prázdná místa ve struktuře věty) a všeobecné členy (Hlásili to v rozhlase) a všeobecný podmět (Sestra studuje.)

 

Vokativ – 5. Pád, je buď samostatnou výpovědí nebo výpovědní funkci ztrácí zapojením do jiné výpovědi ve funkci upozorňovacího signálu nebo kontaktového prostředku: Karle, ozvi se! Josef, pojď mi s tím pomoct! Pane Novák, kdy to bude hotové? Pane učitel, co ten Pepík zase provedl?

 

Citoslovce- Fuj. Pst.

Často se ale mohou spojovat i s jinými výpověďmi: Pst, někdo jde = výpověď nevětná a větná

 • Do výpovědi se zapojuje expresivní modifikátor – Pst, buď zticha.
 • Citoslovce zvukomalebná (onomatopoická) – členy vět dvojčlenných – Kolo udělalo bác.

 

Anakolut- vyšinutí z větné konstrukce

 • Konstrukční chyba, nepozornost
 • (Víme, že člověk často, když dělá nějakou práci poprvé, nejde mu dobře) – Víme, že člověku často nejde práce dobře, když ji dělá poprvé.

 

Zeugma- spřežení 2 různých vazeb v 1

Nemůžeme dobře rozumět a chápat vývoj, nevidíme-.li jeho širší souvislosti = Nemůžeme dobře rozumět vývoji a chápat ho…

 

Atrakce- skladebná spodoba, nenáležité přizpůsobování tvarů VČ: Vstal před sluncem východem (před východem slunce)

 

Kontaminace vazeb- křížení různých konstrukcí stejného, blízkého, protikladného významu (vazba čelit komu čemu – nemůže to být jinak)

 

Apoziopeze- nedokončení věty

Bež, nebo tě…

 

ZÁMĚRNÉ SYNTAKTICKÉ ZMĚNY

 • Zkrátit větu, aby se neopakovala nebo ji rozkouskovat na samostatné pochopitelné výpovědi
 • Vypuštění nezajímavých, nepotřebných částí věty (elipsa) – v češtině často vynecháváme podmět

 

V tanečních se poprvé setkal a oslovil svou nastávající

= spojení 2 sloves, kondenzace- zhušťování stejných slov na malém prostoru

 

Tato píseň neunikla pozornosti zpěvačce Petře Janů.

= zpěvačky Petry Janů – přizpůsobení se forem

 

Někteří učitelé se se svými úkoly nezhostí dobře.

=  záměna 2 sloves s podobným významem – vypořádat se s něčím a nezhostit se- kontaminace (záměna)

 

VÝPOVĚDNÍ SPOJENÍ

 • Komunikační útvar vyšší nežli je výpověď
 • Nevýpovědní komunikační útvar vzniklý zvukovým a grafickým spojením výpovědí v textu
 • Základní forma: souvětí souřadné
 1. Souvětí- spojení vět ve významově gramatický textový celek (Psal jsem mu, ale neodpověděl.)
 • Těsné zvukové nebo grafické spojení vět ve významově gramatický textový celek
 • Spojené vety s větou, kde jedna věta nevstupuje do struktury jiné věty
 • Forma těsného textového spojení výpovědí
 • Podle syntaktického vztahu vět rozeznáváme:
 • Souvětí s řazením
 • Založené na vztahu řazení
 • Formálně syntaktický vztah vět, při kterém není jedna věta formálně závislá na druhé větě
 • Věty jsou řazeny v syntagmatické rovině a vytvářejí lineární text – smysluplný sled vět na sebe navázaných

 

 • Souvětím s podřazováním

 

 • Souvětí založené na vztahu závislosti, jedna věta je formálně závislá na jiné větě

 

 • Nepravá VV- neztrácí svou výpovědní funkci

 

 

 1. Nesouvětné výpovědní spojení- výpovědi obsahově volně souvisejí, ale nejsou v žádném významovém vztahu (koordinačním nebo determinačním)- Máte hodně známých, proč za někým nezajdete?
 2. Vícesouvětné výpovědní spojení- zvukový textový celek ukončený konkluzivní kadencí a tečkou, v němž všechny výpovědi nejsou spojeny v 1 významový celek

 

JEDNODUCHÉ SOUVĚTÍ S ŘAZENÍM

 1. KOORDINAČNÍ
 • Slučovací – vyjadřuje sounáležitost, spojitost vyjadřovaných skutečností: a, ani, aniž, až, hned, jednak, či, potom, napřed, konečně
 • Stupňovací- obsah první věty se ve druhé větě stupňuje, zesiluje nebo zpřesňuje: ba, dokonce, ba i, ano i, natož aby, nejen že, ale i
 • Odporovací- vyjadřuje nesoulad 2 faktů, obsahy vět jsou v rozporu, obsah druhé věty omezuje platnost obsahu první věty: ale, avšak, jenže, nýbrž, naopak, leč, nejen, ale, zato, nicméně, než

(konfrontační vztah- vyjádřený řazením: Ovšem tehdy byl den, a teď je včer.): kdežto, zato, a

Vylučovací- vyjádřen disjunktivní vztah mezi obsahy vět, platí-li jedno neplatí druhé: buď-anebo, nebo, či, ať-nebo, jinak

 

 1. DETERMINAČNÍ
 • Důsledkové- vyjadřuje fakt vyplývající z jiného faktu jako nutný závěr: proto, tedy, tudíž, a proto, a tedy, a tudíž, tak a tak, tož
 • Důvodové- druhá věta vyslovuje důvod pro tvrzení v první větě: neboť, vždyť totiž
 • Vysvětlovací- spojovací výrazy podobné jako v souvětí důvodovém: totiž, vždyť, fakt

 

JEDNODUCHÉ SOUVĚTÍ S PODŘAZOVÁNÍM

 1. SOUVĚTÍ S NEPRAVÝMI VV VZTAŽNÝMI
 • Člensky rozvíjející- nepravá VV se formálně vztahuje k podstatnému jménu řídící věty, ale nevyjadřuje vlastnost substance, ale vyjadřuje rozvedený děje nebo následný děj; věty jsou ve vztahu koordinačním slučovacím, nepravá VV uvozena: který, jenž, kde, kam
 • Větně rozvíjející – souvětí,kde nepravá VV navazuje na celý obsah předcházející věty a bývá připojena větnými relativy: což, čehož, čímž, přičemž, načež

 

 1. SOUVĚTÍ S NEPRAVÝMI VV SPOJKOVÝMI
 • Nekonfrontační- tyto věty připomínají účelové věty: spojka aby, takže
 • Konfrontační- souvětí, které vyjadřuje konfrontaci 2 kontrastních skutečností formou hypotaktickou: obsahuje formálně závislou větu se spojkou: jestliže, jestliže-li, zatímco, aby , když, která není VV

 

SLOŽITÉ SOUVĚTÍ

 1. S ŘAZENÍM – 3 a více větných útvarů, jimiž jsou buď věty jednoduché nebo složené
 • Asyndetické-
 • Syndetické-
 • Polysyndetické-
 1. SMÍŠENÉ- složité souvětí založeno na různých druzích významových vztahů
 2. S PODŘAZOVÁNÍM- Otevřel dveře, což způsobilo průvan, který pak rozbil okno.
 3. S ŘAZENÍM A PODŘAZOVÁNÍM- první věta s druhou je spojena řazením, jde o vztah důvodový, druhá věta s třetí spojena podřazováním, třetí věta je nepravá VV: Nádherné osvětlení velkého sálu, se nedosáhne osvětlením bílého stropu, neboť toto osvětlení nemá stínů, takže obličej, plastiky a reliéfy působí plošně, nevýrazně.

 

FORMÁLNÍ VZTAHY VÝPOVĚDÍ V TEXTU

 • Realizuje se řazením výpovědí, podřazováním a vsouváním

 

Řazení výpovědi

 • Základní způsob realizace textu
 • Lineární přidávání jedné výpovědi k druhé, text se rozvíjí v jedné promluvové linii, buď časově (při mluvení) nebo prostorově (při psaní)
 • Řazení se realizuje 3 způsoby:
 • Spojováním- Slunce svítí, ale vítr fouká. – pomocí spojovacích prostředků
 • Připojováním- Slunce svítí. Ale vítr fouká.- pomocí spojovacích prostředků-konektorů
 • Juxtapozicí- Slunce svítí. Vítr fouká.- postavení výpovědí vedle sebe bez spojovacích prostředků

 

Podřazování výpovědi