Filosofie 20.století

  – ovlivněno Freudem (výklad snů→ chování není ovlivněno jen vůlí, ale i nevědomím), Nietzschem a válkami (ty ukázaly, že vývoj nejde jen dopředu a nemá jen pozitivní změny) – přínos skepse (pesimismu) – totalitní režimy (Německo a Sovětský svaz)→ vyvolávají otázku lidských práv a svobody (někteří filosofové třeba nai nemohli volně působit – Jan[…]

Filosofie

    = matka všech věd Filoin= milovat Sofia= moudrost, pravda Smysl bytí, podstata všech věcí, postavení člověka ve světě Každý z nás je filosofem   Počátky filosofie: Před filosofií byl mýtus, ten podával v antické době představu o světě Doba údivu- lidé se začínají ptát, mýty jim nestačí Pochybují o náboženství „Je lepší být nespokojeným Sokratem,[…]

Kant a německý idealismus

    Německé osvícenství: Immanuel Kant Narozen v Kalinigradu, 18.-19.století Studium přírodních věd, filosofie a matematiky Život plný zásad a pravidel, přísný denní program (měl mnoho nemocí) Velice oblíbený Jeho život rozdělen do 3 období: Předkritické období Kritické Pokritické   Předkritické období (přírodověda) Ovlivněn Newtonem Dílo: O všeobecné historii přírody a teorii nebes →otázky o vzniku[…]

Filosofie VI. (etika, estetika, filosofie člověka)

Etika -etika –  ethos (zvyk, obyčej), filosofická disciplína, která se zabývá morálkou (vysvětluje, kritizuje, obhajuje) –morálka – mos (mrav, zvyk, obyčej), morálkou se myslí určitou kulturou sdílený souhrn hodnotících soudů, zvyků, názorů, ideálů, pravidel a norem, jimiž se lidé v dané kultuře řídí ve svém vzájemném mravním jednání   příklady filosofické etiky  -na hranici mezi předsokratovskou[…]

Co je filosofie

CO JE FILOSOFIE Filosofie vyvstává s otázkami, když důvěrně známý svět najednou ztratí svou denní samozřejmost a stane se problémem – vše se stane náhle nejistým, cítíme se jako na „holé pláni“ Základní otázky filosofie jsou: „Jaký smysl má svět?“, „Proč já jsem já a ne někdo jiný?“, „Co je po smrti?“ Nejsme ovšem první, kdo[…]

Filosofie 19.století

    Větvení do jednotlivých směrů Každý proud (škola) řeší svůj konkrétní problém Ovlivněno Charles Darwinem (evoluční teorie), Mendelem (poznatky z genetiky) a Freudem (analýza snů)   Pozitivismus= skutečné, nezpochybnitelné Jediný zdroj poznání je vědecké poznání Jsou zklamáni osvícenstvím, německou filosofií a metafyzikou Má hodně společného s osvícenstvím (důraz na vědu a rozum), ale osvícenci nepokročili[…]

Filosofie osvícenství

    Britský empirismus (17.století) Kladou důraz na smyslové poznání Empirie= smyslová zkušenost Počátek osvícenství Typická je indukce (od konkrétního k obecnému)   John Locke Dílo Esej o lidském rozumu →definuje rozum= Tabula rasa= nepopsaná deska, všechny zkušenosti čerpáme ze smyslů „Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech.“ →rozum nepopsaná deska Rozdělil dojmy na sensations[…]

Renesanční a barokní filosofie

    Renesance: – 16.století Itálie Významné objevy a vynálezy (kompas, střelný prach, knihtisk) Zámořské objevy (Columbus, Vasco de Gama) Astronomie a přírodní vědy- heliocentrismus (usprostřed vesmíru je Slunce a ne Země) Filosofie: obrat k antickým ideálům, antropocentrismus= obrat ke člověku, zájem o pozemský život, obrat od ontologie ke gnoseologii, posun od teocentismu k ateismu   Humanismus[…]

Středověká filosofie

    Rok 476 (pád Západořímské říše)- rok 1492 (objevení Ameriky) Mezi antikou a novověkem Vznikají národy, vyvíjejí se národní jazyky a kultura Společnost rozdělena na tzv. Trojí lid (církev, šlechta, poddaní) Duchovní zdroj- křesťanství → spojí se filosofie (zkoumá vztah víry a vědění) a křesťanství Křesťanství šíří apoštolové, díky evangelium Nejznámější misionář Pavel z Tarsu[…]

Antická filosofie

    Sokrates (470 – 400 př. K.) Sám nic nenapsal o jeho životě se dovídáme od Xenofona, Aristofanésa (komedie Oblaka) a Platona (Platonovy dialogy→ Platon využívá Sokrata jako vystupovatele v těchto dialozích→ i když zde vystupuje Sokrates, všechny myšlenky jsou Platonovo) Otec byl sochař a matka porodní bába, jeho žena byla Xantipa (= byla hádavá)[…]