Úvod do Sociologie

SOCIOLOGIE – Societas = společnost, logos = věda → věda o společnosti – Zkoumá jednání člověka ve společnosti, vztahy ve společnosti, skupinový život člověka – Společnost vzniká tehdy, když lidé mezi sebou navazují vztah, komunikují spolu – Sociologie je věda komplexní – využívá poznatků z jiných věd (psychologie, zeměpis, dějepis, biologie, politologie, statistika, matematika, ekonomie)[…]

Sociologický výzkum

Vědecké zkoumání Formální pravidla Fáze výzkumu o   Přípravná fáze Teoretická (analýza problému, shromáždění poznatků) Hypotéza (= předpoklad, který chceme potvrdit nebo vyvrátit) Např. Děti věřících rodičů chodí častěji do kostela. NEZÁVISLÁ PROMĚNNÁ SPOUŠTĚČ ZÁVISLÁ PROMĚNNÁ   Hypotéza by měla konkrétní, ověřitelná, vyhodnotitelná o   Shromažďování dat Volba metody Sběr dat o   Zpracování dat + zobecnění závěru[…]

Sociální útvary

  1)    KOMUNITA Příklady: bezdomovci, sekta, squatteři Znaky: uzavřené seskupení, společný zájem, žijí separované od společnosti 2)    SOCIÁLNÍ AGREGÁT Náhodné seskupení lidí (např. v obchodě) „Sociální skupina“ spojená prostorem, místem Zvláštní typ agregátu je DAV = skupina shromážděných na jednom místě 3)    DAV Typologie davu (havárie, koncert, stadióny):   Davy panické (únikové) – vznikají při katastrofách,[…]

Sociální stratifikace

Společenské vrstvení Popisuje rozdělení mezi vrstvami – pohlaví, věk, vzdělání Vede ke společenské hierarchii Sociální skupiny jsou strukturovány jako vrstvy = NEROVNOST MEZI LIDMI 4 základní stratifikační systémy: 1. OTROCTVÍ Extrémní druh nerovnosti Jeden člověk vlastní život druhého Ve starověku Nyní neoficiálně v Africe 2. KASTY Rozdělení společnosti v Indii, vychází z hinduismu Kasta = ostře ohraničená sociální[…]

Kultura z pohledu ZSV

KULTURA Z lat. colere = vzdělanost Kulturou se lidská společnost odlišuje od zvířat Kultura je vše, co není přírodního původu, co vytvořil nebo přetvořil člověk –          Složky kultury: Materiální kultura (hmotné výtvory člověka) Duchovní kultura (náboženství, filozofie) Normativní (zákony, morálka, právo) –          Znaky kultury: Naučitelná Dynamická = v čase se mění Adaptivní = přizpůsobí se Symbolická –[…]

Filosofie 20.století

  – ovlivněno Freudem (výklad snů→ chování není ovlivněno jen vůlí, ale i nevědomím), Nietzschem a válkami (ty ukázaly, že vývoj nejde jen dopředu a nemá jen pozitivní změny) – přínos skepse (pesimismu) – totalitní režimy (Německo a Sovětský svaz)→ vyvolávají otázku lidských práv a svobody (někteří filosofové třeba nai nemohli volně působit – Jan[…]

Filosofie

    = matka všech věd Filoin= milovat Sofia= moudrost, pravda Smysl bytí, podstata všech věcí, postavení člověka ve světě Každý z nás je filosofem   Počátky filosofie: Před filosofií byl mýtus, ten podával v antické době představu o světě Doba údivu- lidé se začínají ptát, mýty jim nestačí Pochybují o náboženství „Je lepší být nespokojeným Sokratem,[…]

Politika a politologie

  Politologie = společensko- vědní disciplína, věda o politice (politické chování, porovnávání politických systémů). Zejména je předmětem POLITIKA (= správa státu) Pojetí politiky Politics- oblast, ve které se střetávají politické programy Policy– výstupy z politiky (konkrétní kroky, vyhlášky) Politický program= forma představ, které politická strana má Pragmatický program– aktuální potřeby lidí (kam by investoval peníze, zvýšení[…]

Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY= pouze mezi suverénními státy SUVERENITA= samostatný stát, právo státu vykonávat na svém území moc (nezávisle na ostatních) Vnitřní suverenita (správa obyvatel) Vnější suverenita (diplomatické styky)   Aktéři mezinárodní politiky: Suverénní státy, organizace (nahrazující státy), nevládní či teroristické organizace Zahraniční politika: → snaha o prosazení vlastních zájmů v zahraniční politice ministerstvo zahraničí (Lubomír Zaorálek)[…]

Veřejné rozpočty

  Rozpočtová (fiskální) politika: FISKÁLNÍ POLITIKA= správa, rozdělování a užití veřejných peněz Státní rozpočet Rozpočty obcí a krajů   Státní rozpočet →pod správou vlády = fond finančních prostředků, které vytváří, rozdělují a užívají státní orgány Fce: 1. Alokační (A. Smith) poskytnutí občanům veřejné služby (bezplatně) např. školství, zdravotnictví Distribuční (Keynes) – přerozdělování důchodů – např.[…]