Tropická Afrika

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Globální problémy

 

Tropická Afrika

 • Celkem zahrnuj 33 států
 • Nejvýznamnější je Mauritánie, Senegal, Etiopie, Keňa, Libérie, Nigérie, Somálsko, Súdán, Tanzánie, Konžská demokratická republika a Gabon
 • Neklidná část kontinentu – časté občanské války
 • Nejzaostalejší část světa – chudoba, nemoci…

 

Státy sahelu – Senegal, Gambie, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Etiopie, Somálsko

 • Sahel = krajinný typ v Africe na jižním okraji Sahary
 • Pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu
 • Podnebí – suché, ročně naprší 100–500 mm
 • Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 24-28°C (výjimka hory)
 • V posledních 30-40 letech – dlouhé periody sucha -dříve období sucha x období dešťů
 • Důsledek změny klimatu – rozšiřování Sahary (desertifikace)
 • Občasné nálety sarančat – ničí celou úrodu – hladomory
 • Země často závislé na humanitární pomoci
 • Ekonomická situace – nejchudší státy světa
 • Hospodářský růst – až na výjimky nepravidelný, zatížený dluhy a ekonomikou, která je zaměřena na vývoz jednoho či dvou druhů komodit, které při náhlých poklesech cen prudce změní ekonomický stav dané země v její neprospěch
 • Většinou velké nerostné bohatství – těžba není příliš rozvinutá – chybí kvalifikované síly
 • Hlavní hospodářská základna v zemědělství – nejlepší podmínky na jihu
 • Proso, sorgo, kasava, sladké brambory, boby, jamy, sezam, datle, bavlník
 • Nízká vzdělanost obyvatel, gramotnost v některých státech nedosahuje ani 50% (Čad…)
 • Nízká životní úroveň
 • Příčina kromě přírodních podmínek:
 • Kolonizace (většina zemí francouzský sektor, Gambie, Súdán a sever Somálska byly britské, jih Somálska italský), situace po odchodu kolonizátorů
 • Střet arabské kultury ze severu (bílí, islámu) s kulturami původních černošských kmenů (křesťanství, tradiční africká náboženství)
 • Po odchodu kolonizátorů – občanské války
 • V posledních letech mírné zlepšení politické situace, ekonom. problémy přetrvávají
 • Nízká hustota dopravní sítě – většina silnic má nezpevněný povrch

 

Dárfúr (Súdán)

 • 2003 – povstání proti súdánské vládě ovládané Araby
 • Vzpouru vedla dvě hlavní povstalecká uskupení – Hnutí pro spravedlnost a rovnost a Súdánská osvobozenecká armáda
 • Povstalci upozorňovali na útlak nearabského obyvatelstva vládou v Chartúmu
 • Vláda na povstání reagovala nálety a podporou pozemních útoků arabských milic Džandžavíd
 • Masivní porušování lidských práv – hromadné vraždy, rabování, znásilňování atd
 • Válka si již vyžádala několik desítek tisíc život

                ČAD

Základní informace

 • Rozloha: 1 284 0000 km2
 • Hlavní město: N’Djamena (531 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 10 329 208
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: francouzština (do roku 1960 francouzskou kolonií)

 

Přírodní poměry

 • Sever – písečné duny Sahary
 • Střed – polopouštní stepní oblast – Sahel
 • Jih – úrodné oblasti přecházející až v tropické pralesy
 • Západ – Čadské jezero (zmenšuje se) – zdroj vody, posvátné místo místních domorodých náboženství
 • Dezertifikace

 

Ekonomika

 • Dlouholetá občanská válka – ekonomika byla závislá na zahraniční rozvojové pomoci
 • 2003 – objev a začátek využívání zásob ropy na jihu – zlepšení situace
 • 80% obyvatel zemědělství – obdělává se jen 3 % rozlohy země
 • Vyváží se bavlna, dobytek, podzemnice olejná a ropa – do USA, Taiwanu, Portugalska
 • Dovážet se musí prakticky veškeré spotřební zboží, hlavně z Francie a Kamerunu

 

Současné dění

 • 2005 – válka se Súdánem – Súdánská vláda obviňuje Čad, že poskytuje své území bojovníkům v Dárfŕu
 • Podle OSN se konflikt z Dáfúru rozšířil i do Čadu
 • V Čadu asi 200 000 uprchlíků z Dárfúru

 

                SOMÁLSKO

Základní informace

 • Rozloha: 637 657 km2
 • Hlavní město: Muqdisho (900 000 obyv.) – 15% obyvatel
 • Počet obyvatel (2009): 9 832 017
 • Státní zřízení: republika – nemá uznávanou vládu, rozděleno na několik regionů, anarchie
 • Úřední jazyky: somálština, arabština

 

Přírodní poměry

 • Větší část země – široká pobřežní nížina – zasahují do ní výběžky etiopských plošin
 • Sever – suché skalnaté pohoří Ogo – k jihu přechází pohoří v plošinu Haud
 • Chybí stálé vodní toky – pouze vádí
 • Jih – dvě významné v Etiopii pramenící řeky Džuba a Šebele
 • Červenec 2011 – nejhorší sucho za posledních šedesát let – OSN vyhlásila hladomor

 

Životní úroveň obyvatel

 • Velmi nízká – 60% obyvatel žije kočovným životem
 • Většina obyvatel pije silně kontaminovanou vodu z řek a kaluží
 • Zdravotní péče velmi nízká, vysoká novorozenecká úmrtnost
 • Téměř všechny ženy musí podstoupit obřízku
 • Pěti let se zde dožije jen 25% dětí
 • Průměrná délka života – 48 let
 • 80% obyvatel negramotných – školy navštěvuje asi 10% dětí ve školním věku
 • Mnoho chlapců od 10 let v ozbrojených milicích, mladší v ozbrojených gangách
 • Hodně dětí je tajně prodáváno jako pracovní síly
 • Všechny menšiny jsou utlačovány – politické, etnické, náboženské

 

Státy střední AfrikyBurundi, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Rwanda, Angola, Gabon, Kamerun, Kongo, Rovníková Guinea, Zambie

 • Přírodní poměry
 • Dominanta regionu – řeka Kongo a její přítoky – po Amazonce největší říční síť
 • Pás průlomových jezer tektonického původu (Tanganika, apod.)
 • Tropické deštné pralesy – těžba vzácného dřeva – mahagon, eben
 • Obyvatelstvo – nízká hustota zalidnění
 • Jazyková skupina bantu, hlavně Pygmejové
 • Hospodářství
 • Těžba diamantů, jinak oblast není bohatá na nerostné suroviny
 • Pěstují se kaučukovníky, kakaovníky a palmy olejné
 • Chov se vyskytuje jen vzácně

 

            DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Základní informace

 • Rozloha: 2 345 410 km2 – 3. největší africká země
 • Hlavní město: Kinshasa
 • Počet obyvatel: 68 625 000 – 4. nejlidnatější africká země
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: francouzština – bývalá belgická kolonie

 

Přírodní poměry

 • Konžská pánev – velká část území
 • Východ – pohoří Ruwenzori – nejvyšší vrchol Margherita (5 109 m n. m.)
 • Pás průmyslových jezer tektonického původu
 • Řeka Kongo a její přítoky -> páteř konžské ekonomiky a transportu
 • Druhý největší tok, druhé největší povodí na světě (v obou případech po Amazonce)

Podnebí

 • Sever – vlhké tropické klima – roční teploty kolem 25 °C, průměrné roční srážky cca 2 000 mm
 • Jih – teplota vzduchu výrazně kolísavější, méně srážek

 

Kácení deštných pralesů

 • Konžský deštný prales – druhý největší na světě – po amazonském
 • Endemické druhy
 • 8% světových zásob uhlíku vázaných v živé hmotě
 • Ilegální těžba – Evropa patří k hlavním odběratelům exotického dřeva

 

KEŇA

Základní informace

 • Rozloha: 582 650 km2
 • Hlavní město: Nairobi (1 678 000 obyv.) – nejmodernější město východní Afriky
 • Počet obyvatel (2009): 39 002 772
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: svahilština, angličtina

 

 

Přírodní poměry

 • Při pobřeží + východ – rozsáhlá nížina – v severní části se rozšiřuje do vnitrozemí
 • Hranice s Etiopií – Etiopská vysočina – pouště a polopouště
 • Zbytek území – rozsáhlé plošiny
 • Náhorní plošina rozdělena tektonickým příkopem – Východoafrický rift
 • Řada menších jezer – součást Velkých příkopových propadlin
 • Podél linie poklesů – po obou stranách vulkanická pohoří

Podnebí

 • Rovníkové a monzunové pásmo
 • Klima teplé a vlhké na pobřeží, teplé a chladnější v centrálních náhorních plošinách, teplé a suché na severu a východě
 • Pobřeží – neexistují období sucha – deště v květnu a říjnu, teploty a vlhkost vzduchu vysoké
 • Keňská vrchovina – mnohem chladněji, denní teploty chladnější a příjemnější, noci chladné
 • Oblast Viktoriina jezera – prší téměř po celý rok, deště slabší než jinde, denní teploty vysoké
 • Severozápadní region – nízké teploty – kvůli pohoří (z Ugandy)
 • Východní Keňa – velmi vysoké
 • Severní Keňa – převažuje pouštní klima, časté písečné bouře

Vodstvo

 • Říční síť slabě rozvinutá – řeky vodné jen v obdobích dešťů
 • Viktoriino jezero (Ukerewe) – největší v Africe (náleží Keni jen malou severovýchodní částí)
 • Jezera v údolí Rift – obrovské množství jezer
 • Špatné odtékání vody
 • Chemické složení velmi koncentrované – silnému odpařování
 • Vysoká zásaditost vody – vulkanický původ – zelené řasy, mnoho zajímavých živočichů

 

Obyvatelstvo

 • 50 různých etnických skupin – nejpočetnější Kikujové (ostatní kmeny jen okolo 10 %)
 • Roční přírůstek okolo 2,8% – patří k nejvyšším ve světě
 • 45% populace má přístup k čisté pitné vodě, 23 % k základní zdravotnické péči
 • 85,1 % gramotných
 • Za vzdělávání se platí – školní docházka není povinná.
 • Nejvíce protestantů a katolíků – protestanti 45 %, římští katolíci 33 %, muslimové 10 %, původní náboženství 10 %
 • Hodně uprchlíků ze Somálska – zvýšení nezaměstnanosti
 • Severní část země – anarchie – pravdu má ten, co má zbraň – pašované z jiných zemí
 • Turistická část – snaha o přizpůsobení se modernímu světu

 

Průmysl

 • Těží se menší ložiska sody, fluoritu, soli, zlata a niobu
 • Poměrně rozvinutý – výroba cementu a zpracování ropy
 • Nejdůležitější průmysl – petrochemický, textilní, potravinářský

 

Zemědělství

 • 76 % veškerého činného obyvatelstva
 • Sklízí se cukrová třtina, kukuřice, pšenice, rýže, batáty, brambory, luštěniny, maniok, ovoce, káva, čaj, kokosové ořechy a sisal – největší producent kávy ve světě
 • Chová se skot, ovce, kozy, drůbež a velbloudi
 • Dominuje chov skotu – 2/3 rozlohy země
 • Významný rybolov
 • Těžba dřeva z malých ploch lesů

Vláda podporuje cestovní ruch (populární safari, Viktoriino jezero)

 

                TANZÁNIE – vznikla sloučením dvou původně nezávislých států Tanganiky a Zanzibaru

Základní informace

 • Rozloha: 945 087 km2
 • Hlavní města: Dar es Salam (1 606 000 obyv.), Dodoma (204 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 41 048 532
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyky: svahilština, angličtina

 

Přírodní poměry

 • Velmi rozmanitý povrch
 • Severovýchod – hornatý – nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro – činná sopka
 • Severní hranice – Viktoriino jezero (největší jezero Afriky)
 • Západní hranice – probíhá středem jezera Tanganika (nejhlubší jezero Afriky)
 • Centrální Tanzanie – velká plošina s pláněmi a zemědělskou půdou

Podnebí

 • Tropické klima ovlivněné nadmořskou výškou země
 • Pobřeží – horko a vlhko
 • Vnitrozemí – spíše sucho
 • Nejteplejší a nejsušší období – od ledna do března

Vodstvo

 • Velké množství jezer – tektonická

 

Obyvatelstvo

 • Mnoho kmenů – nejpočetnější Svahilci, Sukumové a Ňamweziové
 • Většina obyvatel na venkově
 • Gramotných 67 % obyvatelstva
 • Tanzanci vyznávají křesťanství (Tanganika) a islám (na Zanzibaru až 97 % lidí) – respektují se
 • Ze Zanzibaru pocházel zpěvák Freddie Mercury

 

Průmysl

 • Těžba: kamenná sůl, diamanty
 • Nevyvinutý, zaměřen na zpracování surovin pro vývoz nebo místní spotřebu

 

Zemědělství

 • Základ ekonomiky
 • Dlouhodobě jedna ze zemí nejvíce závislých na pomoci ostatních rozvinutých zemích
 • Největším dárci Skandinávie, Německo
 • Téměř 90 % obyvatel – jen zlomek z orné půdy zavlažován
 • Pěstování druhu kávy Arabica – pokles cen kávy- negativní dopad na již slabou ekonomiku
 • Ostatní vývozní produkty – bavlna, zpracovaná kůže,  tabák, kešu a čaj
 • Ostrovy Pemba a Zanzibar – velká část světové produkce hřebíčku
 • Dalšími důležité produkty – kokosové ořechy a kokosový olej
 • Sklízí se kukuřice, rýže, proso, batáty, maniok, cukrová třtina, kokosové ořechy, káva, ovoce, tabák, bavlna