Účetnictví

 

-pro koho se účetnictví vede:

-majitele firmy – aby věděl jak na tom je, pro orientaci

-zaměstnance firmy – zda nejsou úniky

-finanční úřad – kontroly

-pro banky, chceme-li úvěr/půjčku

-evidence majetku (krádež, policie, pojišťovny,…)

-jsme-li velká firma–>statis.úřadu dávám podklady

 

-možnosti vedení účetnictví-

 1. pomocí účetnictví (dříve podvojné účet.)
 2. pomocí daňové evidence
 3. výdaje vedené paušální sazbou
 • V ČR se tyto tři způsoby řídí Zákonem o účetnictví (+ pozměněn.vyhláškami Minis.financí)

 

1.Účetnictví:

-kdo ho musí vést ?-

 1. všechny PO (plátci DPH – obrat > než 1 mil/rok)
 2. všichni podnikatelé (s ŽL, KL) s obratem alespoň 25 mil. ročně
 3. sdružení podnikatelů–>financují spolu nějaký projekt–>vede-li 1 z nich účetn., na přechodnou dobu musí všichni
 4. Dobrovolně všichni

 

-účtujeme souvztažně na 2 strany

MD-(má dáti)———————-D(dal)

I

I

I

I

MD- náklady, co já mám dáti, co zaplatit X Dal – moje výnosy

-účty jsou očíslované, účetní píše vždy na fakturu číslo toho účtu, kam má účtovat

-na konci úč.obd.se musí zjistit zůstatky na účtu (sečteme obraty na každé straně) a vyjde nám na obou stranách stejné číslo!! Jak na str. Má dáti, tak i Dal

-po srovnání s předchoz.období zjistíme, zda jsme v + nebo v –

–>účetní uzávěrka

 

2. daňová evidence

-vedou ji drobní podnikatelé, OSVČ roku to vezmu

-evidujeme jen příjmy a výdaje —> deník příjmů, deník výdajů

–> jednoduché – na konci roku to vezmu a odečtu, pokud jsem v + (zisk), platím z toho daň z příjmu (15%), pokud ve ztrátě – daň neplatím a až 5 let si ztrátu pak mohu odečíst z daň.základu (až budu v+)

+ evidence majetku, půjček

+ u zaměstnanců mzdové listy

+ knihu jízd (–>auto jen při opravdovém používání firmou, když je používáno jen na prac.účely, nic neplatimX co když auto i pro soukromé účely?—>1% pořiz.ceny auta připočítáme ke svému platu, daň.základu–>platíme větší daně)

 • tvorba ceny:

-výrobní náklady (variabilní – materiál, suroviny, fixní – pronájmy, účty) + zisk výrobce + marže obchodu = náklady vlastní výroby

-Jsem-li plátce DPH: náklady vlastní výroby + DPH (14% potraviny, 20% služby a spotřební zboží)  + spotřební daň (jen některé zboží – např. alkohol) + clo (pouze při dovozu mimo EU)

 

3. výdaje vedené paušální sazbou (živn., konces.)

-nevedeme nic, jen máme deník příjmů/výdajů – na konci roku sečtu a spočítám zisk

—>kouknu do tabulek, máme paušály-50%. 60%,…

-např. OSVČ, administrát.práce – platí daň pouze z 50% ročního platu ( plat 300 000,- a já odvedu jen 15% ze 150 000,-), řemeslníci z 60%

Kdo ?

-jen soukromí podnikatelé, kteří nikoho nezaměstnávají (manžel/ka se nepočítá), není plátcem DPH a příjmy za 3 po sobě jdoucí roky nepřesáhnou 5 mil.

(plátce DPH-člověk, jehož obrat je vyšší jak 1mil./rok)

-je to nevýhodné pro stát (menší částky do SR), ale výhodné pro drobné podnikatele (je totiž velmi jednoduché, zvládne ho každý a navíc ušetří za účetní☺)

 

Časový interval pro vedení účetnictví (úč.období)

 • kalendářní rok- po sobě jdoucích 12 měsíců od ledna do prosince
 • hospodářský rok- po sobě jdoucích 12 měsíců jakýchkoli (možné od členství EU)
 • měním-li typ úč.období –>přechodně se mi zkrátí/prodlouží úč. období – neomezeně (ale nikdy to nesmí přesáhnout období delší než 2 úč.období)
 • chceme-li založit formu/ zánik–>úč.období max.15 měsíců, ale může být i kratší
 • přeměňujeme-li obch.společnost–>úč.období kratší i delší

 

-Druhy účetních dokladů

 • Vnitřní –> obíhají uvnitř firmy
  příjemka -multidruhový doklad, sepíšu na jeden doklad vše, co jsem zrovna převzala (kdo, kdy, za cenu..)

skladní karta – jednodruhový, každý druh zboží má své skladní místo, píšou se tam změny ve skladu

-výdejka – multidruhový -když to někomu prodávám ze skladu, vystavím výdejku – multidruhový, odepíšu to i ze skladu

 • vnější
  -faktura – daňový doklad, musím uchovávat

-dodací list– přichází fyzicky se zbožím, není to ale daňový doklad, jen adresa, množství a cena  překlopim to a to se rovná=moje příjemka

 

-faktura-

-hlavní účetní doklad

 • faktury – vydané – v každé firmě kniha vydaných faktur ( čísluju chronologicky jak byly vydány)

– přijaté – v každé firmě kniha přijatých faktur (chronologicky jak byly přijaty – přidáváme si svá čísla, druhá strana je má jinak -řadili je dle toho, jak je oni vydávali)

Náležitosti faktury:

-identifikace obou stran, sídlo, IČO, DIČ, popis zboží, cena za kus, cena za kus s DPH, konečná částka, konečná částka s DPH, vystavitel, podpis, razítko, datum, bankovní spojení, datum splatnosti (od 2013 platí, že mezi firmami 60dní, mezi státním podnikem 30dní), datum zdanitelného plnění (když to vydám, ještě ten den mi to musí má účetní zaúčtovat jako zaplacené, přitom není – problém)

 

opravy účetních dokumentů:

 • u ručně psané verze lze fakturu snadno roztrhat a napsat jinou (zřídka)
 • u počítačové verze nelze, protože databáze počítače úkon nepovolí
 • záleží tedy, jestli už byla faktura založena
 • pokud nebyla, stačí lehce škrtnout a přepsat
 • pokud již byla založena, je potřeba opravný daňový doklad

 

oběh účetních dokladů ve firmě: (úkony, když přijde faktura do firmy)

1. kontrola – věcná i formální

-věcná= zda bylo zboží vůbec objednané a zda došlo do firmy, popř. kolik

– rovněž kontrola náležitosti faktury

2. faktura se připraví k zaúčtování – do rohu se zapíše naše pořadové číslo faktury, došlé (očíslování)

+ napíše se tam předkontace – zapíšeme na jaké účty budeme účtovat

3. fakturu fyzicky zaúčtujeme – musí se účtovat do dvou knih současně – hlavní kniha a účetní deník

– fakturu pak chronologicky zařadíme ( do knihy došlých faktur)

4. archivace – přímo v účtárně po dobu účetního období

– po uzávěrce pak musíme 5 let (někdy i 10) archivovat na skladu – dle zákona

– po uplynutí archivační doby nutná skartace (ne vyhodit do koše)

 

 • účetní zápisy a jejich opravy:
 • stránky jsou číslované
 • na každé straně hlavní knihy i úč.deníku  je obratový součet – když to zkazim v 1, musím i v tom 2.
 • při účetních opravách vypíšeme doklad o opravě faktury
 • při neúčetních opravách je nutné opravit všechny obratové součty od chybné položky až do konce knihy (pracné, využívá se ve chvíli, kdy je chyba ke konci knihy)

 

-každá firma si na začátku svého účetního období stanoví ROZVAHU (počáteční) a na konci účet.období konečnou –> na konci 2011 se bude rovnat počáteční 2012

-aktiva jsou majetek firmy

-pasiva jsou zdroje krytí, A se musí rovnat P!

 • AKTIVA– veškerý dlouhodobý majetek firmy (pořizovací cena vyšší jak 40 000 Kč, doba použitelnosti nad 1 rok), veškerý krátkodobý majetek firmy, oběžný majetek (materiál, …), zásoby, krátkodobé finanční zdroje, pohledávky

-např.: zboží na skladě, obch.srážky, běžný účet, palivo, pokladna, investice, materiál na skladě, ceniny, účty zvláštních prostředků, odběratelé, pohledávky za obyvatel., drobný krátk.majetek

 

 • PASIVA – vlastní kapitál, cizí kapitál (úvěr), fondy, závazky firmy, výsledek hospodaření (zisk/ztráta)

-např.: úvěr na zásoby, fond odměn, rizikový fond, zaměstnanci, vyúčt.daní ze SR, fond hmotn.majetku, dodavatelé, ostatní závazky

 

-při každé úč.operaci vzniká změna rozvahového stavu:

 1. A+ P+ nebo 2) A- P- nebo 3) A+- a nebo 4) P+-

 

PŘ.:- Z úvěru (P+, úvěr narostl) koupeno auto (A+, majetek stoupl)

– Z běžného účtu (A-) zaplaceno dodavateli (P-)

-z úvěru zaplaceno dodavatelům 80 000 Kč (P+-)

-z pokladny nákup cenin za 1 000 Kč (A+-)

 

 

Rozvaha příklad:

hmotný majetek 650 000,- A

fond hmotn.majetku 650 000,- P

zboží ve skladech 920 000,- A

běžný účet 54 000,- A

pokladna 5 000,- A

úvěr na zásoby 830 000,- P

dodavatelé 105 000,- P

odběratelé 38 000,- A

pracovníci 82 000,- P

A=1 667 000

P= 1 667 000

A=P

–>změny v rozvaze:

1) nákup zboží od dodavatele za 120 000,- —>P+ A+

2) z běžného účtu uhrazeno dodavatelům 50 000,- —>A- P-

3) z běžného účtu vybráno do pokladny 3 000,- —>A+-

4) z bank.úvěru uhrazeno dodav. 40 000,- —>P+-

–> 1 737 600,-

PŘ. 2 :

budova 2 mil.  A

zboží na skladě 300 000,- A

úvěr 1 mil. P

Vlastní kapitál 1 200 000,- P

pokladna 50 000,- A

dodav.200 000,- P

běžný účet 700 000,- A

pracovníci 500 000,- P

zisk 100 000,- P

rizikový fond 60 000,- P

ceniny 10 000,- A

A=P= 3 060 000,-

—> Změny:

1) z úvěru zaplaceno dodavatelům 80 000,- —> P+-

2) z běž.účtu zaplaceno pracovníkům 400 000,- —> A- P-

3) z pokladny nákup cenin za 1 000,- —> A+-

4) nakoupeno zboží od dodavatelů za 100 000,- —> A+ P+

–>2 760 000,-