Úvod do ekonomie

 

 • Slovo ekonomie “ z řeckého oikos (= dům) + nomos (=zákon) “ hospodaření v domě
 • Ekonomie = věda o ekonomice, o lidském chování ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb
 • Ekonomika = hospodářství, praxe
 • Interdisciplinární = využívá poznatky i dalších oborů (matematika, statistika, právo, sociologie, politologie)
 • Společenská – proměnné, které nemůžeme vyjádřit číselně, nedají se vypočítat (vkus, chování)
 • Dělení:
 • Makroekonomie – hospodářství jako celek, porovnává národní ekonomiku s jinou, vztahy mezi nimi, analyzuje celospolečenské jevy (např. inflace, HDP)
 • Mikroekonomie – chování dílčích subjektů (např. Škoda Auto) – jejích marketing, hospodaření, účetnictví, tržby
 • Dělení2:
 • Pozitivní – popisuje skutečný stav, nehodnotí
 • Normativní – souvisí s politikou, hodnotí, jak by to mělo být, bere v úvahu i sociální a etické aspekty

Dějiny ekonomických teorií

 • Antika:
 • Xenofón – spis Oikonomikos – o správném vedení domácnosti
 • Aristoteles – obhajoba soukromého vlastnictví
 • Platón – opozice Aristotelovi
 • Středověk:
 • Vše orientováno k Bohu, utopické myšlenky
 • Tomáš AkvinskýSuma teologická
 • Otázka lichvy (půjčování peněz na vysoký úrok) – je to dělání peněz z ničeho, dělá je čas x čas není ničí (božská kategorie) “ zakázána mezi křesťany “ vysoké výdělky Židů
 • Teorie spravedlivé ceny – neměla by být zdrojem obohacení výrobce, měla by jen pokrýt výrobní náklady a základní životní úroveň
 • Renesance:
 • 16. století “ merkantilismus
 • *Anglie, rozšíření do Francie
 • Upřednostňuje vývoz nad dovozem (= aktivní platební bilance)
 • Zásahy státu do hospodářství “ cla na dovážené zboží
 • Klasická politická ekonomie

 

  • Anglie, 18. + počátek 19. století
  • * jako důsledek podnikání
  • Hospodářský liberalismus – svoboda jedince, žádné omezování státem, podpora podnikání a soukromého vlastnictví, dokonalé konkurence
  • “ pravicové strany (USA – republikáni)
 • Adam Smith

 

 • Myšlenka neviditelné ruky trhu “ není potřeba státních zásahů do hospodářství
 • Bohatství národů – význam dělby práce
 • David Ricardo
 • Utopický socialismus

 

  • Podnět – zhoršující se podmínky dělníků, lepší podmínky mají majitelé továren
  • Osvícenské idealistické myšlenky – všichni ve státě se mají stejně dobře, jsou si rovni
 • Ch. Fourier

 

 • Marxismus (Karel Marx)
 • Kritika třídního systému (proletariát, kapitalisté) “ chtěl revoluci vedoucí k beztřídní společnosti (lidé jsou si rovni, vše je státu)
 • Dílo: Kapitál
 • Teorie nadhodnoty – nadhodnota = cena lidské práce vytvořené dělníkem x přivlastní si jí kapitalista
 • 20. století – Lenin – *monopol
 • 20. století:
 • 30. léta, USA “ Keynesiánství
  • Do této doby hospodářský liberalismus
  • Hospodářská krize “ přičítáno selhání hospodářského liberalismu
 • John M. Keynes

 

 • Podpora liberalismu x vidí, že někdy je hospodářství na vrcholu a někdy naopak
 • Myšlenka: krize – malá poptávka “ lidé bez práce a peněz “ nutný státní zásah (= intervence) – pracovní místa pomocí velkých státních zakázek (stavba dálnic, přehrad) “ lidé mohou utrácet
 • Inspirace pro levicové strany
 • “ zadlužování států “ nově pravicové strany “ monetarismus
 • Monetarismus
  • Pravicový směr
  • Žádné intervence
 • Milton Friedman

 

Základní pojmy:

 • Potřeby = pociťovaný nedostatek, požadavek
 • Nekonečné, neomezené
 • Dělení1:
 • Hmotné – jídlo, ošacení, majetek
 • Nehmotné – svoboda, láska, vzdělání
 • Dělení2:
 • Biologické – jídlo
 • Kulturní – četba, společnost
 • Dělení3:
 • Zbytné – postradatelné pro přežití
 • Nezbytné – biologické
 • Dělení4:
 • Současné
 • Budoucí

 

 • Statky = věci (+ hodnoty) “ uspokojí lidskou potřebu
 • Dělení:
 • Volné – mohou je mít všichni, poskytuje je příroda (vzduch, země)
 • Vzácné – produkt lidské činnosti – hmotné (kniha)/ nehmotné (schopnosti)
 • Zákon vzácnosti = čeho je nedostatek, je považování za vzácnější “ h jeho cena
 • Náklady obětované příležitosti = více možností x nutnost rozhodnutí pro jednu “ obětuje přínos z druhé nejlepší varianty
 • Služby = cizí lidské činnosti “ uspokojení potřeb
 • Věcné – týkají se jiné věci (oprava)
 • Osobní – týkají se přímo naší osoby (masáž, kadeřnice)
 • Hospodářský proces – 4 fáze:
 1. výroba – z přírodního se vytvoří statek
 • 3 výrobní faktory:
 • Práce – lidská činnost, vyrobí statek
 • Půda – přírodní faktory nutné k vytvoření statku (půda, lesy, ložiska, vodní plochy)
 • Kapitál – prostředky sloužící k nabývání dalších prostředků (peníze, které přináší další peníze, prostředky, které mi vydělávají)
 • Hranice produkčních možností – důležité pro posouzení efektivnosti výroby – poukazuje na využití 3 výrobních faktorů
 • Všechny 3 výrobní faktory využity (výroba naplno) “ na hranici produkčních možností “ efektivní výroba
 • Nevyužity všechny faktory “ pod hranicí “ neefektivní výroba
 • Zvýšení, posunutí – levnější pracovní síla, zlepšení technologie
 1. Rozdělování + přerozdělování
 • Rozdělování = účastníci výroby musí být odměněni “ zisk podílu (mzda, plat; pachtovné, renta; zisk)
 • Přerozdělování = i nepracující dostanou svůj podíl (sociální dávky, důchod, mateřská, příspěvky)
 1. Směna – hledání nabídky a poptávky “ směna mezi kupcem a nabízejícím
 2. Spotřeba
 • Konečná – věc slouží ke konečné spotřebě
 • Výrobní – věc slouží k dalšímu zpracování
 • Základní ekonomické systémy “ 3 otázky: Co a kolik vyrábět                                                                                                                                       Jak rozdělovat výrobky
 •                                                                                                                                        Jak vyrábět
 • Zvykový systém

 

 • Vše řídil náčelník
 • Rozdělování podle potřeb a zásluh
 • Nadprodukt – ten kdo ho měl, měl lepší postavení, třeba nemusel ani pracovat
 • Příkazový = centrálně plánovaná ekonomika
 • Severní Korea, Kuba, Čína – nedemokratické režimy
 • U moci politická elita (úzká skupina, nemusí být odborníci) – rozhoduje o všem (co se bude vyrábět, kolik, jak…)
 • „centrálně plánovaná“ “ plány až a 5 let dopředu (pětiletky) “ neefektivní
 • Rozdělování výrobků podle potřeb
 • Tržní systém

 

 • Soukromé vlastnictví + svobodné rozhodování všech subjektů na trhu
 • Co a kolik se vyrobí – podle poptávky spotřebitelů
 • Jak vyrábět – rozhodnutí konkrétní firmy na základě ceny výrobních nákladů
 • Jak rozdělovat výrobky – podle příjmů spotřebitele
 • Výhoda: fungování trhu bez ohledu na zásahy
 • Nevýhoda: chybí přerozdělování “ ne ideálně spravedlivý
 • U nás: smíšený = tržní systém x zajištěno přerozdělování (důchody, dávky) + zásahy státu (daně, cla, ČNB)

Tržní systém

 • Trh = střet nabídky a poptávky “ směna zboží (vytváří se cena, konkurence)
 • Dělení podle počtu zboží:
 • Dílčí – 1 druh zboží (např. jen džusy, jen telefony…)
 • Agregátní – všechny druhy zboží
 • Dělení podle předmětu směny:
 • Trh zboží a služeb
 • Trh finanční – akcie
 • Trh výrobních faktorů – výběrové řízení, personalistika, lidská práce
 • Subjekty:
 • Firmy = nabízející (prodat co nejvíce za vysokou cenu)
 • Spotřebitelé = poptávající (koupit za nízkou cenu)
 • “ odlišené zájmy se odráží na ceně + výší cen nepřímo ovlivní stát (DPH, min. mzda) + reklama