Vývoj a charakteristické znaky rostlin ( nižší )

 

Říše: ROSTLINY

Podříše: NIŽŠÍ rostliny

ŘASY

 1. Oddělení: RUDUCHY červené řasy
 2. Oddělení: HNĚDÉ ŘASY
 3. Třída: zlativky, rozsávky, chaluhy, různobrvky
 4. Oddělení: SKRYTĚNKY
 5. Oddělení: OBRNĚNKY
 6. Oddělení: KRÁSNOOČKA
 7. Oddělení: ZELENÉ ŘASYMORFOLOGIE:
 8. Třída: zelenivky, spájivky, trubicovky, parožnatky
 • ALGOLOGIE (studium řas)
 • Tělo = STÉLKA (thallus) bez cévních svazků
 • Vývojové stupně stélky:
  • MONADOIDNÍ: jednobuněčná, jednojaderná, pohyblivá, (Krásnoočka, Zelenivky)
  • KOKÁLNÍ: jednobuněčná, nepohyblivá (Rozsivky)
  • TRICHÁLNÍ: mnohobuněčná, vláknitá (zelená řasa TRENTEPOHLIA)
  • SYFONOKLADÁLNÍ: mnohobuněčná, vláknitá, tvořena mnohojadernými buňkami (zelené řasy: Žabí vlas)
  • PLETIVNÁ: mnohobuněčná, větvená
  • ROZMNOŽOVÁNÍ:
 1. VEGETATIVNĚ: dělení jednobuněčných řas, rozpad kolonií, fragmentace stélek
 2. NEPOHLAVNĚ: spory pohyblivé (zoospory) → vznikajá v zoosporangiích, nebo pohyblivé
 3. POHLAVNÍ: v horších životních podmínkách (vysychání, nízké teploty) gamety vzniklé v gametangiích se spojují v DIPLOIDNÍ ZYGOTU
 4. RODOZMĚNA:
 • Pouze u některých skupin (ruduchy, chaluhy, zelené řasy)
 • VÝZNAM: producenti organických látek a kyslíku, potrava
 • ODDĚNENÍ:

Červené řasy (Rodophyta)

   • Stélka většinou mnohobuněčná, větvená = trichální nebo pletivná, nikdy netvoří bičíkatá stádia
   • PLASTYDY obsahují chlorofyl a, d, fykoerytrin (červený) a fykokyanin (modrý)
   • PRODUKTEM FOTOSYNTÉZY: florydeový škrob, olej
   • VÝSKYT: v teplých mořích (hloubky až 200 m), čistých potůčcích jako povlak na ponořených předmětech
   • VÝZNAM: potrava (pokrm Hoši-nori= usušené řasy rostliny Porphyra)Mikrobiologie (agar-agar)
   • Léčebné účely (zastaví krvácení, působí protizánětlivě)
   • ZÁSTUPCI: PORPHYRA (potrava ve V Asii)GELIDIUM (Rosolenka) – hmota agar-agar, jako živná půda pro mikroorganismyODDĚLENÍ:
   • KORÁLOVKA (Corallina) – tropické moře, silně inkrustovány BS, tvorba korálových útesů
   • POTĚRKA (Batrachospermum) – sladkovodní pletivná, horské potoky

HNĚDÉ ŘASY (Chromophyta)

   • PLASTIDY obsahují chlorofyl a, c, β – karoten (červený), fukax anthin (hnědý)
   • PRODUKTEM FOTOSYNTÉZY jsou oleje a polysacharidy (laminarin,…)
   • TŘÍDA:
 1. ZLATIVKY – stélka MONADIODNÍ s 1 – 2 bičíky, kokální i trichální, sladké, chladné vody, součást planktonu
 2. ZÁSTUPCI: Dinobryon – keříkové trsy a rybnících
 3. ROZSIVKY – tělo je kryté průsvitnou SiO2 schránkou = FRUSTULA, tvoří ji 2 tvarově stejné části = MISKY, překrývající se jako víko na krabici, celkový tvar jeVytváří kolonie (pomocí slizu drží pohromadě)
 4. ROZMNOŽOVNÁNÍ:
 5. STÉLKA je kokální = jednobuněčná, nepohyblivá (většinou kulovitá, nepohyblivá)
 • Střídá se POHLAVNÍ s DĚLENÍM BUŇKY (schránky se oddělí, rozsivka se rozdělí, dceřiné buňky získají po 1 části schránky, zbývající část VŽDY MENŠÍ se dotvoří, dělení se několikrát opakuje, vede k miniaturizaci buněk až do určité minimální velikosti buněk, kdy buňky pohlavně dospějí, a nastává fáze POHLAVNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ, buňky se zbaví schránek, funkci gamet přejímají PROTOPLASTY obou rozsivek, splynou, dorostou do původní velikosti)S
 1. CHALUHY – výhradně MOŘSKÉ organismy (při pobřeží), chladná moře
 2. STÉLKA:
 • trichálních = VLÁKNITÁ
 • pletivná:
 • KAULOID
 • FYLOIDY
 • RHIZOIDY

Zásobní škrob = LAMINARIN

ROZMNOŽOVÁNÍ:

 • rozpadem STÉLKY = FRAGMENTACE (vegetativní)
 • nepohlavní: ZOOSPORY
 • pohlavní: IZOGAMIE, ANIZOGAMIE (buňky se od sebe liší), OOGAMIE

CHALUHA BUBLINATÁ (Fucus)

BOBULÁK: až 60 m

HROZNOVICE: (Sargassum) střední Amerika

VÝZNAM:

 • krmivo pro ovce
 • chemická surovina (z popela: Na2CO3, K2CO3, I2 )
 • potrava
 • zdroj ALGINOVÝCH KYSELIN (farmacie, potravinářský průmysl, textilní)OBRNĚNKY:
 • ODDĚLENÍ:
 • schránky připomíná brněníKRÁSNOOČKA: EUGLENOPHYTA:
 • ODDĚLENÍ:
 • stélka: MONADOIDNÍ (jednobuněčná, pohyblivá)
 • BARVIVA: chlorofyl a, b, B-karoten, xantofyly
 • ZÁSOBNÍ LÁTKA: PARAMYLON (zásobní polysacharid)
 • KRÁSNOOČKO ZELENÉ:
  • DĚLENÍ: podélné dělení
  • VÝSKYT: sladká voda, bohatá na organické látky (znečištěná voda)
  • AUTOTROFIE (při nedostatku světla přejde na HETEROTROFII)
  • → MIXOTROFNÍ
  • Pohybuje se za světlem
 • KRÁSNOOČKO ŠTÍHLÉ:ZELENÉ ŘASY:
 • ODDĚLENÍ:
 • Chlorofyl a, b, karoteny, xantofily
 • Významná skupina (dali základ vzniku vyšších rostlin)
 • ZÁSOBNÍ LÁTKA: škrob
 • BS je CELUL=OZNÍ
 • Všechny typy stélek
 • 10% v moři, zbytek ve sladkých vodách
 • Vytváří kolonie:
  • KLASICKÉ (soubor buněk jedné nebo více generaci
  • CENOBIUM (jedna generace 2n4, 8, 16
 • TŘÍDA: ZELENIVKY:
  • Všechny stélky (monadoidní, kokální, trichální, pletivná)
  • Žijí jednotlivě i v koloniích
  • ROZMNOŽOVÁNÍ: dělením pohlavně, nebo pomocí výtrusů
  • PLÁŠTĚNKA:
   • Stélka: Monadoidní + 2 – 3 bičíky
 • VÁLEŠ KOULIVÝ: TVOŘÍ KOLONIE v podobě duté KOULE (tvarově i fyziologicky různé jedince
 • ZRNĚNKA: vzdušná řasa, nejběžnější půdní řasa, zdi, skalní výchoz
 • ZELENIVKA CHLORELA: půdní i vodní řasa, součást planktonu, symbióza s houbami, nezmary
 • ŘETÍZOVKA (Scenedesmus): tvoří cenóbia mají výběžky (buněčné stěny, jsou plochá počet 4 (buňky)
 • KADEŘNATKA: vláknitá řasa, nevětví se, přisedá k podkladu, čisté, pomalu tekoucí potoky
 • „MOŘSKÝ SALÁT“ POROST LOCYKOVÝ: mořská zelená řasa, plochá listovitá stélka, přisedá, příbřežní oblasti, potrava, k výrově salátů
 • ŽABÍ VLAS: stélka je vláknitá, větvená, přisedá, mírně tekoucí, stojatá voda
 • TŘÍDA: SPÁJIVKY: sladkovodní řasy, daří se jim v kyselejších vodách, stéka, jednobuněčná, mnohobuněčná, Rozmnožování: Spájení (Konjugace):
  • Protoplasty se přemění v gamety, → splývají + vzniku tlustostěnné zygospory, ke splývání dochází prostřednictvím komunikačního (konjugačního) kanálku
  • NEPHLAVNĚ: Dělením, Fragmenrací
  • Velké CHLOROPLASTY, mají charakteristický tvar,
  • Chybí bičíkaté stádium
  • ŠROUBATKA (Spirogyra):
   • Vláknitá stélka, roste do délky
   • Stočený chloroplast
 • KRÁSIVKY:
  • BUŇKA se zářezy (dvojčatkovitá řasa)
 • TŘÍDA: PAROŽNATKY: makroskopické řasy, stélka vzpřímená (5 – 90 cm) připomínají přesličky, stojaté, mírně tekoucí vody, sladké i slané, NE volné moře, ve vodě s větším obsahem vápníku
  • PAROŽNATKA: (Chara)

PODŘÍŠE VYŠŠÍ ROSTLINY (CORMOBIONTA):

 • Zástupci jsou mnohobuněční, autotrofní, dobře přizpůsobeni životu na souši, eukariotní
 • Pouze nejprimitivnějších mechorostů STÉLKA
 • Vykazují vyšší přizpůsobení života na souši (vývoj vodivých pletiv, průduchy, kutikula na povrchu vegetativních orgánů)
 • RECENTN: (současně žijící) DRUHY: vykazují různotvarou (heteromorfní rodozměnu, u vymřelých RHINIOPHYT je rodozměna IZOMORFNÍ (stejnotvará)
 • Ve vývoji se více uplatňuje SPOROFYT
 • Vyšší rostliny známé od siluru (prvohory 350 mil. Let)
 • V TILAKOIDECH chloroplastů: chlorofyl a, b
 • 4 ODDĚLENÍ:
  • RHYNIOPHYTA
  • MECHOROSTY
  • KAPRAĎOROSTY
  • SEMENNÉ ROSTLINY

ODDĚNENÍ: RHINIOPHYTA:

 • Rhyniophyta:
  • XYLOFYTA:
   • Vyhynulé rostliny
   • Výskyt: silur, devon, mělké – behnité vody
   • Nejjednodušší vyšší rostliny
   • Tělo max. 3 m, bez pravých kořenů:
    • Podzemní stonek s funkcí kořene (RHIZOMOID)
    • Pravé stonky, vidličnaté větvení
    • Dřevostředný cévní svazek
    • Koncové části = TELOMY:
     • FERTILNÍ: zakončeny výtrusnicí → generativní funkce
     • STERILNÍ:nenese výtrusnici → pouze ASYMILAČNÍ funkce
   • RODOZMĚNA: izomorfní (stejnotvará)
    • Výtrus do mokré půdy → HAPLOIDNÍ GAMETOFYT → vytvoření GAMETANGIÍ (samčí a samičí pohl. Orgány) → produkují GAMETY → splýváním vzniká DIPLOIDNÍ ZYGOTA → diploidní SPOROFYT (nese výtrusnice → haploidní výtrusy) …
    • GAMETOFYT a SPOROFYT se neliší tvarem ani velikost

ODDĚLENÍ: MECHOROSTY:

 • Suchozemská výtrusná rostlina
 • Nemají CÉVNÍ SVAZKY (→vázány na vlhké prostředí → malý vzrůst)
 • RODOZMĚNA: střídání GAMETOFYTU (převažuje nad sporofytem) a SPOROFYTU:
  • VÝTRUS: z haploidního vyklíčí PRVOKLÍČEK (lupenitý charakter) → vyroste VLASTNÍ MECHOVÁ ROSTLINKA = GAMETOFYT nese pohl. Org (GAMETANGIA: samčí: PELATKY, ANTHERIDIA (produkují dvoubičíkaté spermatozoidy), samičí: ZÁRODEČNÍKY, ARCHEGONIA (uzavírají jenu vaječnou buňku))
  • → ke SPLÝVÁNÍ GAMET nutná VODA → probíhá ve vodě (kapka)
  • SPLÝVANÍM vznikne DIPLOIDNÍ ZYGOTA → dělením (mitotickým) SPOROFYT = štěp s tobolkou = výtrusnice (MEIÓZOU vznikají výtrusy)
  • Po dozrání VÝTRUSŮ → upadne víčko, vysypání do přírody, SPOROFYT ODUMÍRÁ (svou
  • ROZMNOŽOVÁNÍ FRAGMENTACÍ STÉLKY:
 • GAMETOFYT: autonomní:
  • Charakter stélky
  • NESE gametangia
  • Rozlišen na lodyžku s lístky (KAULOID s FYLOIDY) a příchytná vláka (RHIZOIDY)
 • SPOROFYT = štěp s tobolkou, svou existencí vázán na GAMETOFYT
 • POVRCH kryt KUTIKULOU (kvůli seschnutí)
 • VLHKO a SÍNOBYTNÉ rostliny
 • VÝVOJ: v prvohorách (KARBON)
 • VÝZNAM: zásobárna vody v přírodě, producenti kyslíku, chrání půdu před EROZÍ, zkrášlují přírodu, poskytují RAŠELINU
 • SYSTÉM: 3 TŘÍDY: Játrovky, Hlevíky, Mechy
  • JÁTROVKY:
   • PRVOKLÍČEK: redukovaný
   • TOBOLKA se otevírá podélnými trhlinami
   • GAMETOFYT: lupenitý charakter NEBO lodyžka s lístky. !LÍSTKY NEMAJÍ STŘEDNÍ ŽEBRO!!
   • POROSTNICE MNOHOTVÁRNÁ:
    • STÉLKA: lupenitý, laločnatý charakter, dvoudomá, vyrůstají STOPKATÉ TERČE: tvarově odlišené a nesou gametangia, zárodečníky na spodní straně terče jsou otevřené hrdlem dolů
    • ZE ZYGOTY vyrůstá krátký štěp s tobolkou
    • zralé výtrusy jsou FYZIOLOGICKY rozlišené
 • ROHOZEC TROJLALOČNÝ:
  • Jemné lístky → primitivnější než mech
  • VÝSKYT: smrkové lesy, syrový lesní humus
  • HLEVÍKY:
  • MECHY:
   • Rostou pospolitě, pokrývají velké plochy (několik m2)
   • GAMETOFYTY: jednodomé i dvoudomé, dobře vyvinutý prvoklíček = PROKEL (PROTONEMA)
   • LÍSTKY SE STŘEDNÍM ŽEBREM
   • TOBOLKA se otevírá víčkem
   • RAŠELINÍK (Sphagnum)
    • Rod čítá 150 – 300 druhů
    • VÝSKYT: zamokřené místo s neváknitou půdou (kyselejší charakter),
    • Staré vrstvy jsou zatlačovány do hloubky → tlení → vznik rašeliny
    • Lístky rašeliníky obsahují úzké buňky s CHLOROPLASTY= CHLOROCYSTY (oddělené velkými buněčnými otvory: HIALOCYSTY – za suchy vyplněny vzduchem, za mokra vodou
    • Nemá příchytná vlákna, štěp je krátký, tobolka nemá čepičku
 • BĚLOMECH SIVÝ:
 • Svou přítomností indikuje nekvalitní, málo výživné půdy
 • Tvoří kompaktní bochníkovité polštáře
 • STÉLKA: dvoudomá
 • PLONÍK OBECNÝ:
 • STÉLKA: typický tvar (lístky úzké, špičaté) výčka několik desítek sm
 • Tobolka má víčko, překryta čepičkou
 • Vytváří kompaktní porosty
 • DVOUHROTEC CHVOSTNATÝ:
 • TOBOLKA a ČEPIČKA: mnohem užší
 • MĚŘÍK:
 • V listu přítomné ŽEBRO, lístky jemné, křehké
 • Náročný na vlhkost prostředí
 • ROHOZUB NACHOVÝ:
 • Obývá nehostinná místa
 • STÉLKA: nízká,

ODDĚLENÍ: KAPRAĎOROSTY:

 • = cévnatá, výtrusná rostlina
 • Stínobytné rostliny
 • Rostliny s vytrvalými podzemními stonky
 • RODOZMĚNA: SPOROFYT převládá nad GAMETOFYTEM
  • GAMETOFYT: redukovaný, povaha stélky, PROKEL (prvoklíček), výživou nezávislý na sporofytu
  • SPOROFYT: členěn na stonek, listy a pravé kořeny (v nich pravé cévní svazky)
  • ještě nevytváří květy ani semena
 • LISTY:
  • Asimilační funkce + Nesou výtrusnice: → TROFOSPOROFYLY
  • Pouze asimilační funkce → trofofyly, nesou výtrusnice → SPOROFYLY
  • Malé, celokrajné, čárkovité, nijak nečleněné X velké, několikrát speřené, členěné
 • VÝTRUSY:
  • IZOSPORY = spory stejného typu
  • HETEROSPORY = menší samčí MIKROSPORY, větší samičí MEGASPORY
 • VÝSKYT: nejvíce v PRVOHORÁCH (CHARAKTER STROMŮ) charakter dnešních: BYLINNÝ
 • TŘÍDY:
  • PLAVUNĚ
  • PŘESLIČKY
  • KAPRADINY
 • RODOZMĚNA:
  • Mitózou ze spory se vyvinou gametofyt = prokel → v proklu se vyvinou gametangia – zárodečníky a pelatky a pohlavními buňkami, vyprodukují GAMETY → dojde k oplození → dojde k OPLOZENÍ
 • TÍDA: PLAVUNĚ:
  • Výrazná rodozměna
  • Vyvinuli se z promitivních rhýniofyt
  • Největší výskyt v DEVONU a KARBONU, poté ustupují
  • Nynější: bylinný vzrůst
  • TĚLO: kormus, tvořeno stonkem, který je plný, nečlánkovaný a vidličnatě se větví, hustě porostlý čárkovitými listy = MIKROFILNÍ TYP LISTŮ: rozlišeny na TROFOFYLY a SPOROFYLY, výtrusnice: na svrchní straně sporofylu: nahloučeny na konci → tvoří výtrusnicové klasy
  • ROFOZMĚNY. Z VÝTRUSU VYRŮSTÁ JEDNODOMÝ prokel → vyživuje se SDAPROFYTICKY, vývin několik let, jednodomý, po oplození vzniká ZIGOTA, ze ZIGOTY vzniká
  • Chráněné zákonem
  • PLAVUŇ VIDLAČKA:
   • V lesním podrostu nejčastěji jehličnatých stromů
   • Prosluněná místa
   • Stonek je POLÉHAVÝ, výška max. 8 cm
  • VRANEČEK ŠVÝCARSKÝ:
   • Tropické, subtrop. Oblasti
   • Mechovitý vzhled
   • U nás: 2 druhy
   • PROKEL je dvoudomý
 • TŘÍDA: PŘESLIČKY:
  • Stonky jsou VYSTOUPAVÉ, článkované, duté, přeslenitě větvené
  • Pokožka: inkrustována (celé tělo je křehké)
  • LISTY: drobné, šupinaté, vyrůstají z uzlin, na bázi jsou popovitě stostlé
  • Některé druhy během vegetačního období VYTVÁŘÍ 2 TYPY LODYH:
 1. JARNÍ: nezelená, nese výtrusnicový klas,
 2. LETNÍ: fotosyntetizuje, zelená, výhradně asimilační funkce, uložit do oddenku zásobní látkyVÝTRUSY: tvarově stejné, fyziologicky odlišené, kulovitý charakter, opatřen 4 vláhojemnými pentlicemi = HAPTERY, VLIVEM ZMĚN VLHKOSTI SE PENTLICE POHYBUJÍ A VZÁJEMNĚ proplétají (zajištění rozšíření výtrusů ve shlucích)
 3. KLAS: tvoří sporofyly, přeslenitě uspořádány, výtrusnice na spodní straně, výtrusnice mají charakter vaku
  • PŘESLIČKA ROLNÍ: plevel, okraje lesů, 2 typy lodyh: jarní, letní (léčivé),
  • PŘESLIČKA LESNÍ: mokřady, břehy rybníků, potůčků, mírně jedovatá, 1 typ lodyhy: prodělává vývoj: na jaře je nezelená, nevětvená, v létě: olistí se, zezelená
 • TŘÍDA: KAPRADINY:
  • LISTY: megafilní (velké, 2 – 3x zpeřené), funkčně nerozlišené (TROFOSPOROFYLI), V MLÁDÍ jsou SPIRÁLNĚ SVINUTÉ, na spodní straně: KUPKY VÝTRUSNIC: kryté blankou (OSTĚRA)
  • STONKY: plné, nečlánkované, vyvinuté pouze ve formě ODDENKU,
  • VÝTRUSY: klíčí ve vlhkém prostředí, v zelený srdčitý prokel (oboupohlavný)
  • KAPRAĎ SAMEC: ostěry jsou ledvinité,
  • PAPRATKA SAMIČÍ: čárkovité ostěry
  • OSLADIČ OBECNÝ: nemá ostěry, obzvlášť stínobytný,
  • SLEZINÍK ROUTIČKA: suchomilný druh
  • HASIVKA ORLIČÍ: listy až 2 metry,
  • NEPHROLEPIS: (ledviník ztepilý) pokojová kapradina, stínomilnější,

ODDĚLENÍ: SEMENNÉ ROSTLINY:

 • Ve srovnání s výtrusnými rostlinymi 2 momenty:
  • Nezávislost procesu oplození na vodním prostředí
  • Tvorba dokonalých mnohobuněčných rozmnožovacích útvarů: SEMENA + ve vývoji SPOROFYT výrazně DOMINUJE NAD GAMETOFYTEM, GAMETOFYT je součástí sporofytu a není schopen samostatné existence → díky tomu mohou semenné rostliny proniknout na ekologicky různorodá stanoviště a současně překonávat nepříznivé klimatické podmínky (sucho)
  • Str. 147
 • PODODDĚLENÍ
  • Nahosemenné
  • Krytosemenné ros
 • PODODDĚLENÍ: NAHOSEMENNÉ:
  • SPOLEČNÉ ZNAKY NAHOSEMENNÝCH:
 1. Nedokonalá ochrana vajíček: vyrůstají volně na plodolistech = jsou NAHÁ, vajíčka dozrávají v semena, která mohou napodobovat BOBULI, PECKOVICI, NAŽKU
 2. Chybí květní obaly a blizny, pyl je přenášen přímo na nahé vajíčko
 3. Dřevní část cévních svazků (xylém) tvoří pouze cévice (tracheidy), cévní svazky jsou otevřené → umožňují tloustnutí prostředníctvím kambia
 4. Samčí a samičí výtrusnicové list (mikro a megasporofyly) tvoří oddělené samčí a samičí šišticovité soubory = ŠIŠTICOVITÁ JEDNOPOHLAVNÁ KVĚTENSTVÍ (nepravé květy)
 5. Jsou to pouze dřeviny, listy vždy zelené, vzácně opadavé (charakter jehlic)
  • Největší rozmach v druhohorách
  • SYSTÉM: 4 třídy: kapraďosemenné (lygenodendrophyta), cykasy (cycadophytha),
  • PYLOVÉ ZRNO: (MIKROSPÓRA) VZNIKÁ MEÓZOU V PRAŠNÝCH POUZDRECH, obsahuje 2 buňky (větší: vyživovací, vegetativní, menší: rozmnožovací, generativní), chráněno blankou (exina: vyfouklý ve 2 vzdušné vaky), pyl se zachytí na POLINAČNÍ KAPCE (vtáhne pylové zrno do MIKROPILE)klíč v pylovou láčku, generativní buňka → rozdělení ve 2 gamety (nepohyblivé spermatické buňky)
  • KAPRAĎOSEMENNÉ:
   • Vymřelé, liánovité, stromovité dřeviny
   • Devon – jura
   • MAKROFILY
   • Samčí gamety = spermatozoidy, oplozená vajíčka → semena, k oplození sloužil čížkovitý útvar (listovitý půvo, plod = KUKULA
  • CIKASY:
   • Většina zástupců vymřelé
   • Recentní rostou v tropech, u nás – skleníky, pokojové květiny
   • Madagaskar – Jižní Japonsko
   • Největší rozmach v druhohorách
   • Připomínají palmy (nízký nevětvený kmen, speřené listy makrofilní charakter, na vrcholu vytvářejí růžici)
   • SPOROFILY (listy k rozmnož.) vytvářejí jednopohlavné šištice
   • Samčí GAMETY obrvené spermatozoidy
   • Vajíčka připomínají semennou peckovici
   • Zralá semena mají zdužnatělý obal (vznik přeměnou obalu vajíčka)
   • Dochováno asi 100 druhů (CYKAS REVOLUTA)
  • JINANY:
   • Největší rozmach v druhohorách
   • Dochován pouze JINAN DVOULALOČNÝ (typické listy, vidličnatá žilnatina)
   • Dvoudomý strom, charakter. Opadavé listy, vyrůstají na dobře patrných BRACHYBLASTECH (zkrácené postranní větévky)
   • Samčí šištice jsou JEHNĚDOVITÉ, samčí pohl.bň = SPERMATOZOIDY
   • K přenosu pylu dochází pomocí větru = VĚTROSPRAŠNÉ
   • Vajíčka jsou na PLODOLISTECH, na každém jsou 2
   • Semena zdužnatělý obal (připomínají semennou peckovici)
   • Strom původem z Číny (od 18. Století běžně v parcích a bot. zahradách)
 • TŘÍDA: JEHLIČNANY:
  • Dřeviny s jehlicovitými, šupinatými listy
  • Jehlice většinou neopadávají
  • Přizpůsobené SILNOU EPIDERMIS, VRSTNOU KUTIKULY, ZANOŘENÝMI PRDUCHY → zajištěno zamezení ztráty vody odparem
  • Typickým znakem – v pletivech PRISKYŘIČNÉ KANÁLKY
  • Většinou jednodomé s oddělenými šišticemi (samčí a samičí na jednou domě)
  • TYČINKY = samčí sporofyly, uspořádány v jednopohlavných šišticích, mají žlutou barvu
  • PLODOLISTY, SEMENNÉ ŠUPINY = samičí sporofyly, nahloučeny v šišticích, vyrůstají v paždích podpůrných šupin, každá plodolist (šupina) nese 2 nahá vajíčka, temně červená barva
  • PYLOVÉ ZRNO:
  • RODOZMĚNA:
   • Pylové zrno větrem na nahé vajíčko = mnohobuněčné, kryté jedním vaječným obalem (INTEGUMENT) → jedna velká buňka pletiva vajíčka = jednobuněčný zárodečný vak, odpovídá samičímu výtrusu → pyl přenesený na vajíčko vyklíčí v PYLOVOU LÁČKU (uvnitř 2 nepohyblivé spermatické buňky) → mikroskopická láčka s gametami = silně potlačený samčí prokel (SAMČÍ GAMETOFYT), ve vajíčku z jednobuněčného → mnohobuněčný zárodečný vak s několika zárodečníky (v zárodečníku oosféra) = samičí prokel, samičí gametofyt
   • PŘ. u borovice, mezi přenesením pylu na vajíčko a oplozením uplyne 1 rok, po oplození se oplozená buňka vyvíjí v zárodech, který má několik děloh, vajíčko se jako celek přeměňuje v nahé semeno, celá samičí květní šištice se postupně mění ve zdřevnatělou šišku, semena jsou většinou křídlatá
   • Oplození nahosemenných rostlin je jednoduché = jedna spermatická buňka oplodní vaječnou buňku a druhá vaječná buňka zanikne
  • 8 původních druhů: smrk obecný, jedle bělokorá, borovice lesní, borovice kleč, modřín opadavý, jalovec
  • DOVEZENÉ: borovice vejmutovka, smrk pichlavý, zerav západní, sekvojovec obrovský, borovice černá, cypřiš obecný, cedr libanonský
  • SMRK OBECNÝ:
   • Jehlice přisedají na polštářky, je drsná, zralé šištice jsou převislé, nerozpadavé
   • JINÉ DRUHY: Smrk ztepilý, pichlavý, stříbrný,
   • Kořeny velmi mělké, rozložité, vytváří vývraty
  • BOROVICE LESNÍ:
   • Jehlice dlouhé, ve svazcích
   • Nerozpadavá, všesměrná šiška
   • JINÉ DRUHY: černá, vejmutovka, kosodřevina, kleč)
   • Kořen kůlovitý, velmi hluboký, vytváří polomy
  • JEDLE BĚLOKORÁ:
   • Šiška vzpřímená, za zralosti rozpadavá
   • Poznávací znak: na rubové straně větve 2 dobře patrné bílé proužky = 2 řady průduchů
  • MODŘÍN OPADAVÝ:
   • Na podzim shazuje jehličí
   • Na větvích patrné BRACHYBLASTY
   • Jehlice měkké, šištice jsou drobné
  • CEDR:
   • Typický pro středomořské oblasti
   • Kvalitní dřevo (trvanlivé vonné)
  • ZERAV (tůje):
   • Vysazovaná v parcích, okolo domů člověkem
  • JALOVEC:
   • Kuželovitá koruna,
   • Šištice polodužnatá podoba, podobné bobulím, jehlice pichlavé
  • TIS ČERVENÝ:
   • Nemá pryskyřičné kanálky
   • Šištice číškovitého tvaru, dužnaté, červené
   • Semeno jedovaté (kromě červeného obalu)
   • Často v parcích
 • PODODDĚLENÍ: KRYTOSEMENNÉ:
   • Vyvinuté z LIGINODENDROFIT (v křídě, rozmach v třetihorách)
   • Autotrofní, vodní i suchozemské, byliny i dřeviny
   • Kvetoucí rostliny (květ chrání gametangia před vysycháním)
   • Vajíčka ukryta v PESTÍKU (semeníku) ke stěně přirůstají stopkou
   • PYLOVÁ ZRNA vznik v prašných pouzdrech, 2 obaly (exina, intina)
   • VAJÍČKO:
   • RODOZMĚNA: sporofyt pohlcuje gametofyt, gametofyt závislý na sporofytu, samčí gametofyt = klíčící pylová láčka (zrno), samičí gametofyt = zralý mnohobuněčný zárodečný vak
   • ZRÁNÍ VAJÍČKA: 2 OBALY (INTEGUMENTY) uzavírají pletivo (NUCELLUS): mnohobuněčné diploidní pletivo → jedna z diploidních buněk nucelu se nápadně zvětší a meoticky se dělí za vzniku 4 haploidních buněk (MAKROSPOR), 3 menší makrospory zaniknou, zbylá (MEGASPORA) se 3x mitoticky rozdělí → vznik 8 OBLANĚNÝCH BUNĚK:
    • Jedna buňka vaječná (OOSFÉRA)
    • 2 buňky pomocné (SYNERGIDY)
    • 3 buňky protistojné (ANTIPODY)
    • 1 buňky s 2 jádry, SPLYNOU = DIPLOIDNÍ STŘEDOVÉ JÁDRO = megaspora se přeměnila ve zralý zárodečný vak (SAMIČÍ GAMETOFYT)
   • OPLOZENÍ JE DVOJTÉ:
    • 1 spermatická buňka splyne s OOSFÉROU → vznik DIPLOIDNÍ FYGOTY → vyvíjí se ZÁRODEK
    • 2. Spermatická buňka splyne se středovým jádrem zárodečného vaku → vznikne TRIPLOIDNÍ ENDOSPÉR (vyživuje zárodek)
   • SYSTÉM:
   • TŘÍDY: DVOUDĚLOŽNÉ (Čeledě), JEDNODĚLOŽNÉ (Čeledě)
   • DVOUDĚLOŽNÉ: ŠÁCHOLANOVITÉ:
    • MAGNOLIE:
     • Nejprve kvetou, pak olistí
     • Rostliny s oboupohlavnými, velkými, spirálními květy, zajímavé
     • A „nekonečno“
     • Plodemjsou měchýřky, šišticovitého rázu
   • LEKNÍNOVITÉ:
    • Přechod mezi vodním a suchozemským způsobem života
    • Květy velké oboupohlavné
    • Listy jsou dlouze řapíkaté
    • Plodem jsou MĚCHÝŘKY
    • LEKNÍN BÍLÝ: Terminální květ velký, býlí, STOJATÉ VODY
    • STULÍK ŽLUTÝ: žluté květy
    • VIKTORIE AMAZONSKÁ: listy okrouhlé na konci zvednuté „plech“, r=2m, lem až několik dm, od Amazonky, nosnost, květy zapáchají
   • PRYSKYŘNÍKOVITÉ:
    • Květy oboupohlavné, mnohačetné, volné tyčinky, pestík jednoplodolistové,
    • Byliny
    • Plodem souplodí nažek nebo měchýřků
    • ČEMEŘICE ČERNÁ: nejprve kvete, pak olistí, listy dlouze řapíkaté, v květu nektária
    • JATERNÍK PODLÉŠKA: květy velké, fialovomodré, okvětí (ne kalich a koruna), listy přízemní, řapíkaté, trojlaločné
    • KONIKLEC LUČNÍ: okvětí, převislé, temně fialová barva, listy přízemní 2x speřené, nápadné členité listeny, PLOD: chmírnaté nažky
    • BLATOUCH BAHENNÍ: LODYHA PODÉLNĚ VYSTOUPAVÁ, LISTY SRDČITĚ okrouhlé, okvětí – sytě žlutá barva
    • PRYSKYŘNÍK PRUDKÝ: lodyha 1,5m, poléhavá, listy dlouze řapíkaté, květy: koruna a opadavý kalich, plod: souplodí nažek
    • OMNĚJ VLČÍ MOR: žluté, velké květy, kalich (korunovitě zbarvený), koruna
   • HVOZDÍKOVITÉ:
     • Rostliny hmyzosnubné, drobné, čárkovité, vstřícně postavené listy,
     • Květy: oboupohlavné, kalich + koruna, 5 četné, podkládány ve vrcholičnatá květenství
     • KOUKOL POLNÍ: jednoletá bylina, úzké listy, stonek: lodyha s nachovým květem, kališní lístky přečnívají v korunní lístky, z Asie
     • SILENKA NÍCÍ: okraje lesů, květy: bílé, nafouklý kalich, láká noční motýli (začne vonět)
     • KOHOUTEK LUČNÍ: květy nachvé barvy, květenství latu z vidlanu
     • PTAČINEC VELKOKVĚTÝ: květy: drobné, bílé, korunní lístky hluboce rozeklané, listy na stonku přisedlé
     • ROŽEC POLNÍ:

     

   • SMOLNIČKA OBECNÁ
    • KNOTOVKA BÍLÁ – nafouklý kalich, lodyha je jemně ochlupená
   • MÁKOVITÉ:
    • Mléčnice v pletivech, mléko obsahuje alkaloidy
    • Květy velké oboupohlavné, prchavý kalich
    • Hmyzosprašné
    • Plodem nejčastěji tobolka
    • Zástupci:
    • MÁK VLČÍ: tobolka zelená, za zralosti zdřevnatí, uvnitř tobolky drobná olejnatá semena, nařezáváním nezralých makovic se získává opium (obsahuje důležité alkaloidy – kodein, morfin – v lékařství k tišení bolesti), rostlina jedovatá kromě semínek = mák (využití v potravinářství)
    • VLAŠTOVIČNÍK VĚTŠÍ – trvalka, plodem je dvouchlopňová protáhlá tobolka, mléko oranžovo-žlutá barva

   

 • KOPŘIVOVITÉ:
 • Větrosnubné
 • Nenápadné květy
 • Žahavé trichomy – inkrustovaná stěna
 • Květy jednopohlavné, malé, sdružené v květenství, nejčastěji vrcholičnaté, převislé laty
 • Vytrvalé
 • Plodem drobné nažky
 • 2 druhy:
 • KOPŘIVA DVOUDOMÁ – vytrvalá, zimu přežívá v podobě oddenků, dorůstá až 2m,
 • KOPŘIVA ŽAHAVÁ – vzhledově drobnější, max. 50 – 60 cm, i na okrajích polí, jednoletá listy více vykrojené
 • BUKVOVITÉ:
 • Dřeviny, opadavé, větrosnubné
 • Listy jednoduché
 • Květy jednopohlavné, většinou drobná vrcholičnatá květenství
 • Plodem nažky, u některých druhů speciální název
 • Mírný, případně subtropický pás
 • Zástupci:
 • BUK LESNÍ – nažky – tzv. bukvice – vyhledává je černá zvěř;
  • DUB LETNÍ: plodem je NAŽKA, NA LISTU 2 KALHOTKY, žalud těsně u větvičky
  • DUB ZIMNÍ: žaludy přisedlé, na stopce
  • DUB ČERVENÝ: Jiné listy (načervenalé)
  • KAŠTAN JEDLÝ: nažka v obalu, uvnitř 3 nažky,
  • BRÍZOVITÉ
   • Opadavé, větrosnubné, jednodomé s jednopohlavnými květy v jehnědách
   • Plodem: křídlaté nažky
   • BŘÍZA BĚLOKORÁ: Převislé jehnědy, drobné listy,
   • OLŠE LEPKAVÁ: zdřevnatělé šištice, šištice se nerozpadávají, neopadávají, drobné, listy na spodní straně lepí, na vrcholu vykrojené
   • LÍSKA OBECNÁ: kvete před olistěním, první květy na jaře, samičí květy po 2, blizny v květech nitkovité, červená barva, plod: klasické oříšky
  • OPUNCIOVITÉ (sukulenty, kaktusy)
   • Ztlustlá lodyha, uvnitř „vodní“ pletivo uzpůsobené k zásobě vody, listy zcela redukované nebo velmi malé, lodyha – zelená, fotosyntetizuje, trny, trichomy: chrání před okusem, nadměrným oparem vody, květy nápadné, různoobalné, oboupohlavné, pouze 1 pestík, nekonečně mnoho tyčinek, plod: bobule, někdy jedlá, původ: Amerika,
   • OPUNCIA: jedlé plody,
   • MAMILÁRIE:
  • MERLÍKOVITÉ:
   • Květy oboupohlavné (i jednopohlanvé), redukované okvětí, nenápadlé okvětí, vyktváří květenství (vrcholičnaté, stonky anomálně ztlustlé, plod: nažka, pěstované pro stonky
   • ŘEPA OBECNÁ: květy oboupohlavné v klubíčcích, existují varianty (krmná, cukrovka, jedlá)
   • ŠPENÁT ZELNÝ: dvoudomá bylina, jednoletka původem z Afghánistánu,
   • MERLÍK BÍLÝ: oboupohlavné květy, lodyha až 1m, plevel
   • LEBEDA LESKLÁ: rostlina skládková, příkopy cest, lodyha až 1m, listy se na lícové straně lesknou, na rubu – stříbrošedé, dvoudomá s jednopohlavnými květy
  • TYKVOVITÉ:
   • Poléhavé, popínavé rostliny, plazivé, pletiva bez mléčnic, převážně byliny, plod: bobule
   • DÝNĚ OKURKA: dlanité, srdčité listy, jednoduché úponky, jednopohlavné květy, bobule podlouhlá, původ: Indie,
   • MELOUN CUKROVÝ: (dýně meloun), plody podlouhlé, kulaté (až 20 cm), původ: Afrika, Asie,
   • TYKEV TUREK: plazivá lodyha (až 10m), lodyha štětinatá, květy jednopohlavné (až 10cm), původ: Amerika, bobule až 60 kg,
  • BRUKVOVITÉ:
   • Hmyzosnubné, byliny, rozšířené, 3500 druhů, oboupohlavné květy, hroznovitá květenství, plod: šešule, šešulka; v pletivech: specializované buňky IDIOBLASTY (obsahují enzym, který způsobuje štěpení látek za vzniku SILISC),
   • BRUKEV ZELNÁ: odrůdy: hlávkové zelí, růžičková kapusta, kedluben, květák; dvouletá byliny, původ: středomoří, plod: šešule s dlouhým zobákem,
   • BRUKEV ŘEPKA: ŘEPKA OLEJKA: jednoletka, žlutě kvete, pro olejnatá semena (řepkový olej, pro průmysl)
   • HOŘTICE BÍLÁ: pěstuje se pro drobná semena, jednoletá bylina, plod: šešule s dlouhým zobanem, květy – žluté, HOŘTICE POLNÍ: plevel
   • ŘETKEV SETÁ: jedno – dvouletá bylina z Číny, dva kultivary: ředkev, ředkev ředkvička, hlíza hypokotylového původu, kulovitá, válcovitá
   • KŘEN SELSKÝ: plevel, ze Středozemí, vytrvalá bylina, válcovitý kořen se štiplavou chutí,
   • KOKOŠKA PASTUŠÍ TOBOLKA: plevel, dvouletá bylina, heterofylie (listy dvojího druhu), bílé květy (květenství – klas), trojboká šešulka
   • PENÍZEK ROLNÍ: šešulky mají okrouhlý tvar, plevel
  • VRBOVITÉ:
   • Dvoudomé dřeviny, květy vytvářejí jehnědy, bezobalné, PLOD: tobolka, semena: chmírnatá
   • 600 druhů, celosvětově rozšířena
   • VRBA JÍVA:
   • TOPOL: černý (větrolamná dřevina), osika (zploštělý řapík)
  • VŘESOVCOVITÉ:
   • RODODENDRON: PĚNIŠNÍK, z Číny, kožovité listy přečkávají zimní období, nápadné, různě barevné květy,
   • VŘES OBECNÝ: skalky, plazivý stonek, drobné, četné květy, plod: tobolka,
   • Rod BRUSNICE: klikva, brusnice borůvka, brusnice brusinka,