Vývoj Francie

Vývoj Francie s důrazem revoluci

KELTOVÉ

 • Starověk – Galové (Keltové) – Asterix a Obelix
 • Vliv Říma
 • 4. / 5. století: stěhování národů “ Galové do Bretaně – tlačí je tam germánské kmeny z východu (Vizigóti, Burgundové, Frankové)

FRANSKÁ ŘÍŠE

 • 5. století: asimilace původních Keltů + nových Franků “ jazyk, kultura
 • “ Francká říše – Chlodvík – příchod křesťanství
 • Po jeho smrti rozdělení na 3 oblasti (v každé jiný vládce): Neustrie, Austrasie, Burgundsko
 • Rod Meroveovci
 • Na pozicích majordomů – rod Pipinovci “ úspěchy
 • Největší moc “ chce i královský titul “ za papežem “ za pomoc se získáním území zisk titulu “ vyhnání Meroveovců
 • Karel Veliký

 

 • Rozšíření území (od Pyrenejí pod Dánsko, od La Manche po Bavorsko)
 • Po 800 – císařský titul
 • Po smrti (843) “ neudržení říše (synové se nedohodli) “ 3 části: Východofrancká říše (Ludvík Němec “ základ Německa), Lothargie (brzy zanikla, nějaký Lothar), Západofrancká říše (Karel Holý “ základ Francie)

FRANCOUZSKÉ KRÁLOVSTVÍ

 • Hugo Kapet – rod Kapetovci až do 14. století
 • Kdo na trůn? “ stoletá válka “ oddělení středověký od novověkých dějin
 • Ludvík (přelom 15. /16. století)
 • Přestane svolávat stavy
 • Klesá vliv tradiční šlechty x roste vliv úřednické šlechty
 • (z lidí, kteří jsou věrní králi, protože něco předtím potřebovali)
 • Snaha o reformace církve “ ze Švýcarska kalvinismus – zde název Hugenoti
 • Např. Plakátová aféra – v Paříži protikatolické plakáty
 • Král x Hugenoti
Král Hugenoti
Katolíci Kalvinismus
Úřednická šlechta Měšťané bez titulu + rod Bourbonů v Navarském království (část Francie poblíž Pyrenejí)

 

 • 23. /24. 8 1572: Bartolomějská noc – schůzka Hugenotů s katolíky “ řádění katolíků
 • 1574: na trůn Jindřich III. (bratr Karla)
 • Pokračují spory katolíci x Hugenoti
 • 1589 – zavražděn probodnutím katolickým fanatikem (snažil se srovnat neshody mezi Hugenoty a katolíky) “ na trůn Jindřich Navarský = nástup nové dynastie (dříve z Valois, teď Bourboni)
 • Jindřich IV. Navarský

 

 • Nová dynastie – Bourboni (do 1792)
 • Návrat k Hugenotům
 • Edikt nantský – zajišťuje náboženskou rovnost mezi katolíky a Hugenoty (x v Paříži jenom katolictví)
 • 1610 – zavražděn probodnutím od radikálního katolíka
 • Ludvík XIII. (1610-1643)

 

 • Na trůn v 9 letech – regentka matka “ zlákána mocí “ pomluvy o Ludovi (je opožděný, mentálně zaostalý) + zanedbání vzdělání – pomoc od jejího milence
 • Ludvík to prokoukl “ poprava matčina milence (kuli spolu pikle)
 • Od té doby opravdový král
 • Spor: Ludvík (král) x matka x šlechta
 • Posílení královské moci
 • První základy francouzských kolonií
 • Podpora vědy, výzkumu
 • V Evropě třicetiletá válka “ ke konci vystupují proti Habsburkům (oslabení největších konkurentů v evropské politice)
 • Smrt (1643) “ Ludvík XIV.

Ludvík XIV. (1643-1715)

 • Přezdívka – král slunce
 • Vládl 72let!
 • Na trůn ve 4-5letech x korunován o 10 let později
 • Regentka matka (Anna Rakouská)
 • Povstání šlechticů = fronda “ vyvrcholení občanskou válkou (1648-53) “ potlačena králem (absolutismus)
 • Absolutismus = forma vlády
 • Centralismus
 • Zástupci královské moci v určitých obvodech podléhali vyšším královským činitelům
 • Důležitá armáda
 • Změny ve společnosti:
 • Politika
 • Zničení všech odpůrců
 • Úspěchy x dluhy “ jeho nástupci je musí splácet
 • Zrušen Edikt Nantský
 • 1701-1714: válka o dědictví španělské – nepřináší nic nového x stojí hodně peněz
 • Habsburkové x Bourboni
 • Vymření španělského královského rodu “ nárokování Habsburků i Bourbonů
 • Na španělský trůn příslušník Bourbonů x slib Habsburkům – nespojí se Španělsko s Francií v 1 stát
 • Na oplátku – Habsburkové získávají dnešní oblast Beneluxu
 • Vojenství – 1 z nejlepších armád světa – jednotné uniformy, nové střelné zbraně, invalidovny
 • Ekonomika
 • Nové dopravní cesty, přístavy, manufaktury (podpora od státu)
 • Prestiž v zahraničním obchodu
 • Kolonizace Indie, Madagaskar
 • Merkantilismus – vývoz musí převažovat nad dovozem
 • Kultura a věda
 • Uvědomění nutnosti technického pokroku “ rozvoj přírodních věd (chemie, astronomie)
 • Rozvoj kartografie
 • *Akademie věd “ oficiální podpora vědy od státu
 • Rozvoj architektury – Versailles + zámek Trianon
 • Balet
 • Armáda, honosná sídla “ zadlužování

Ludvík XV. (1715-1774)

 • Stále zadlužování “ hospodářská krize
 • Sedmiletá válka (1756-1763) – po cele Evropě + v dalších místech v Evropě (kolonie Anglie a Francie) “ další dluhy “ prohra
 • Kardinál Fleury – za něj Francie konkurenceschopná “ po jeho smrti kardinál Colbert
 • Milenka Pompaduer – nutila Ludvíka, aby dal na její politické rady (i když byla úplně blbá)
 • Nespokojenost občanů, krize, ztráta moci
 • Porada “ po několika letech schůzka generálních stavů podle starých zvyklostí

 

 • 3 stavy: duchovenstvo (290) + šlechta (290) + 3. stav (řemeslníci, zemědělci, lékaři, právníci atd. – 580)
 • Každý stav 1 hlas

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

 • Ludvík chce sněm rozehnat x členové to zjistí „*národní shromáždění – ty chce taky rozehnat x oni vtrhnou do pevnosti Bastila (14. 7. 1789) = počátek Velké francouzské revoluce
 • Ludvík nucen spolupracovat se stavy “ *konstituční monarchie –
 • Listina práv
 • Vyhlášena republika “ Ludvík odvolán z pozice krále, sebrány výsady “ nakonec popraven na gilotině jako běžný občan (leden 1793)
 • 2 skupiny:
 • girondisté – spokojeni se stavem věcí
 • jakobíni – nutné odstranit všechny znaky monarchie – Maxmilian Robespierre
 • “ rozpor
 • Něco s J. P. Maratem “ Jakobíni zavadí 2 výbory: Výbor veřejného blaha + Výbor veřejné bezpečnosti “ zatýkání odpůrců, popravy (nehumánní – topení v lodích s dvojitým dnem, střelba z děl) – např. vdova po Ludvíku Marie Antoinetta “ mnoho emigrací
 • Snaha o odstranění všech pozůstatků starých dob – změna kalendáře, trest smrti bez nutného soudního řízení “ ztráta lidové podpory “ protijakobínská opozice “ poprava Robespierra
 • Termidorský konvent “ odstranění moci revolučních výborů “ uklidnění
 • Přepracována ústava – stále republika x omezeny občanské svobody
 • * direktorium – v čele 5členná vláda (5 direktorů) + 2komorový parlament
 • Pokusy o změny – jakobínská republika/ monarchie…
 • Do čela nutné silné osobnosti (k potlačení) “ kolegium 3 konzulů – mj. mladý vojevůdce Napoleon Bonaparte

NAPOLEON

 • *1769, Korsika (periferie Francie) – do rodiny právníka
 • Do Paříže “ vojenská akademie – konec 1789 “ důstojníkem
 • Počátek Velké francouzské revoluce “ rychlé nabytí zkušeností “ generálem
 • Podpora Robespierra “ po jeho popravě hrozila poprava i jemu x propuštěn z vězení (dostal milost těsně před popravou) “ vyslán na royalisty “ úspěch “ považován za úspěšného generála
 • Dobrá pozice za konventu
 • Za direktoria:
 • Ovládnutí Itálie
 • Egypt – snaha zabrat Britům cestu do Indie x na moři admirál Nelson
 • Zkoumání památek – rozluštění hieroglyfů (Champolion)
 • Konzulát – hledání osobnosti na pozici konzula “ Napoleon (ceněné vojenské zkušenosti) “ oblíbený “ 1800: zvolen 1. konzulem (povýšen nad ostatní 2)
 • Stabilizace, reformy
 • Největší pozůstatek: Code civil – zákoník – osobní svoboda, rovnost před zákonem, pevné základy fungování státu
 • 1802: mírová smlouva s Rakouskem (největší hrozba pro Francii), podepsáno v Amiens
 • Pozice 1. konzula “ zajištění jeho vlády x není možné pokračovatelství “ požádání papeže o titul francouzského císaře “ 1804: korunován papežem (Pius VII.) x údajně mu vyrval korunu z ruky a nasadil si ji na hlavu sám (jako nejmocnější člověk Evropy)
 • Soupeř na západě – Velká Británie – plán na obsazení
 • Nejdřív nutné ovládnutí námořního prostoru – nutné zničení britské flotily “ 1805: námořní bitva u Trafalgaru
 • Sám Napoleon nepřítomen
 • V čele Anglie: admirál Horatio Nelson – on sám zahynul x dovedl flotilu k vítězství
 • Památka: Trafalgar square v Londýně
 • Zamezení pokusům o dobytí Anglie
 • Plán B: snaha o dobytí střední Evropy
 • Německo – bitva u Ulmu
 • Rakousko – až do oblastí jižní Moravy – bitva u Slavkova (2. 12. 1805) – císař Napoleon x spojená vojska Rakouska (císař František) + Ruska (car Alexandr) – „bitva 3 císařů“
 • Vítězství Napoleona “ Prešpurský mír (Prešpurk = Bratislava) – převaha Napoleona
 • Památky: mohyla Míru, kopec Santon
 • 1806: zrušena Svatá říše římská “ jediný císař Napoleon
 • Snaha uškodit Anglii “ kontinentální blokáda – do evropských přístavů nemůžou britské obchodní lodě “ snaha ekonomicky uškodit
 • Jen Rusko neposlouchá
 • Polsko hodně loajální k Napoleonovi
 • 807 – *Varšavské velkovévodství – samospráva Polska
 • Pak celkem klidné období
 • EXPANZE “ 1812: tažení do Ruska (chce ukázat Alexandrovi, kdo je tady pán)
 • „grande armade“ – asi 500 000 mužů, velký podíl Poláků
 • Taktika spálené země: ústup před Napoleonem – vypalování vesnic (znemožněno zásobování francouzské armády)
 • Bitva u Borodina (ruský generál Kutuzov) – výhra Napoleona x nezničil celou ruskou armádu
 • Napoleon chce přezimovat v Moskvě x ta předtím vypálena (taktika spálené země) “ musí se stáhnout z Ruska
 • Armáda vyčerpaná, nemoci, málo jídla, oblečení + zbývající vojáci ruské armády
 • Bitva na Berezině:
 • Napoleona armáda na most – ten stržen “ do ledové vody
 • Zbylí vojáci na útěk
 • “ definitivní porážka Napoleona v Rusku
 • Od té doby úpadek
 • Proti sobě: Rakousko, Rusko, Švédsko, Prusko, VB
 • Bitva u Lipska (1813): nějaký Napoleonův generál nechá strhnout most x část armády ještě za řekou (30 000) “ nemůžou se dostat na bojiště “ prohra
 • Opozice i doma
 • Spojenecká vojska až před Paříž “ Napoleon s vojskem obchvat (chce zaútočit na spojence zezadu) x za jeho nepřítomnosti v Paříži vpuštěni spojenci dovnitř
 • “ nemá za co bojovat “ kapitulace “ na ostrov Elba s výhodami x nesmí se již zapojovat do politického dění – zachován císařský titul, ochranka, přidělovány peníze
 • Vídeňský kongres – dohody o dalším uspořádání Evropy zničené válkami
 • Na francouzský trůn zpět Bourboni “ nějaký Ludvík x ten neoblíben
 • Využití Napoleona: na ostrově obsadí k plachetnici “ k francouzským břehům – po cestě do Paříže se k němu připojí mnoho vojáků
 • Ludvík zastrašen “ útěk z Paříže “ lehké obsazení města
 • Přerušen Vídeňský kongres “ 1815: bitva u Waterloo (Francie v čele s Napoleonem x spojené armády – VB Wellington, Rusko von Brückner) – snadné vítězství spojenců “ definitivní ztráta moci Napoleona
 • V Paříži by byl nejspíš popraven za vlastizradu x Spojenci si ho pořád váží “ nabídnut exil: ostrov sv. Heleny, ne takové výhody jako předtím “ 1821: smrt

ČERVENCOVÁ REVOLUCE

 • Francie
 • Napoleon – definitivní porážka u Waterloo
 • Král Ludvík XIII.
 • Politická a náboženská svoboda, občanský zákoník vydaný Napoleonem (občani jsou si rovni)
 • Volební právo jen pro bohaté
 • Karel X. – snaha o omezení konstituce “ červenec 1830: pokus o rozpuštění parlamentu “ revoluce
 • Nucená abdikace “ na trůn Ludvík Filip Orleánský
 • Ludvík Filip Orleánský – král x občanská monarchie “ vládne bohatá buržoasie
 • Tvrdé potlačování projevů nespokojenosti proletariátu
 • Utopický socialismus – myšlenka: bohatí se rozdělí s chudými

REVOLUCE 1848

 • Ludvík Filip – občanská monarchie
 • Odpůrci – republikáni a bonapartisté
 • “ bankety – 1 zakázán (únor 1848)“ revoluce
 • Vypuknutí (únor) 1848 “ král svržen (utekl) “ vyhlášena republika (AKA 2. republika)
 • Ve druhé republice měly vliv hlavně levicoví politici
 • *národní dílny – spravovány státem – jistota práce pro občany, i když netvořily zisk “ ekonomicky nevýhodné
 • Do čela umírnění republikáni “ rušeny národní dílny “ protest radikálních republikánů = červnové povstání “ potlačeno
 • *nová republikánská ústava – ovlivněna Spojenými státy
 • Prezident se silnými pravomocemi – Ludvík Napoleon (příbuzný Napoleona Bonaparte)
 • Ludvík Napoleon
 • Omezení všeobecného hlasovacího práva
 • Plebiscity (něco jako referendum) “ dobře položené otázky “ prosadil vždy svou
 • Populární jméno
 • *nová ústava – schválen plebiscitem
 • Prezident volen na 10 let
 • Za 3 roky “ prohlásil se císařem Napoleon III. “ *císařství

 

 

POREVOLUČNÍ VÝVOJ FRANCIE

 • 1852 – císařství – Napoleon III. – oprášení staré slávy
 • Rusko x Tureckokrymská válka – převaha Ruska x pomoc Turecku od VB, Francie (nechtěli silnější Rusko)
 • Rusko čekalo na pomoc od Rakouska x nic
 • Paříž – mírová dohoda mezi Ruskem a Tureckem – Rusko oslabeno + Bospor a Dardanely neutrální
 • Budování moderní Paříže
 • Zbourány staré čtvrti
 • Architekt Huysmann
 • Bulváry = široké dlouhé ulice, aby se nemohli tvořit barikády při případné revoluci
 • Podle toho vzoru i jiná města (např. Praha)
 • Prusko chtělo válku x nechtěli ji vyvolat (Prusko dosadí na trůn císaře, který se Francouzům vůbec nelíbil) “ 1870 – Francie mu vyhlásí válku
 • Podpora Pruska od ostatních německých států
 • Bitva u Sedanu – Francie poražena, císař (Napoelon III.) zajat, Paříž obklíčena
  • Francie znovu republika – mír s Pruskem + podstupuje mu Alsasko, Lotrinsko (důležitá centra průmyslu) + vysoké válečně reparace “ nesouhlas lidu = pařížská komuna
 • Pařížská komuna

 

 • Nespokojeni zejména nejchudší vrstvy “ březen 1871 – povstání (chtěli nastolit socialismus)
 • *výborů = komuny
 • Krvavé boje – komuny x armáda “ tvrdě potlačeno Francouzskou armádou
 • Prusové pouze přihlíželi a do bojů se nepřidávali
 • 1875 – nová ústava – pokroková
 • V čele státu prezident + vláda
 • Obnovení občanských svobod
 • Všeobecné hlasovací právo (X jen pro muže)
 • Bezplatné školní vzdělávání
 • Odluka církve od státu

FRANCIE ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

  • Francie roku 1893 uzavřela tajnou dohodu s Ruskem o spojenectví a roku 1904 tzv. srdečnou dohodu s VB
  • Spory Francie x Německo (území Alsaska, Lotrinska)
  • V srpnu 1914 vyhlásí Německo válku Francii a Rusku
 • Němci chtějí obejít Francouzskou obrannou linii a útočí přes Belgii – zastaveni spojenci na řece Marně – první bitva války (9/1914) – zde se vytvořila západní fronta
 • Tzv. zákopová válka – rychlý vývoj nových zbraní – například bojové plyny či letecký průmysl
 • Nejkrvavější bitva války – bitva u Verdunu (1916) – vítězství zde byla hlavně otázka prestiže
 • Spojenecká ofenzíva na Sommě (1916)
 • Konec války symbolicky: 11. 11. 1918, 1100, vagón v Compiegne – podepsána kapitulace

 

FRANCIE ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

 • Francie se před válkou snažila o politiku appeasementu – například mnichovská dohoda
 • Němci nejdříve militarizovali Porýní v rozporu s Versaillskou smlouvou
 • Ze začátku pouze takzvaná válka v sedě – obě mocnosti pouze seděli ve svých pevnostech na hranicích
 • Němci zaútočili na Francii se záměrem takzvaného Blitzkriegu, obcházejí Maginetovu linii a útočí přes Belgii – Francie téměř ihned dobyta – Francie se dělí na dvě částí –
 1. Severní část – pod správou Německa
 2. Jižní část – takzvaná Vichistická Francie (hlavní město Vichy)
 • 6. 6. 1944 proběhlo vylodění spojenců ve francouzské Normandii – již v srpnu osvobozena Paříž
 • Francie se účastní dobývání Německa – získává i jednu ze 4 okupačních zón v Německu, Rakousku a v Berlíně a Vídni
 • Po celou dobu války byl ve Francii silný odboj v čele se Charlesem de Gaulem, který byl představitel exilové vlády v Londýně
 • Po obsazení Paříže se de Gaule vrátil do Paříže a byl zde vítán jako hrdina a byl zvolen prezidentem ve volbách

FRANCIE PO ROCE 1945

 • Charles de Gaule se stává prezidentem Francie
 • Pomalu, ale jistě se Francie obnovuje po válce
 • Francouzi bojují ve Vietnamu (Indočíně) v 50. letech, kde se snaží udržet si svůj kolonizátorský vliv à neúspěšně, Francouzi odcházejí a ztrácejí vliv
 • Francouzi ztrácejí většinu kolonií
 • Jedním ze zakládajících členů takzvaného Evropského společenství (dnešní EU) – původně to byl pouze ekonomický spolek pro vývoz uhlí a nerostného bohatství