Vývoj Ruska

VÝCHODNÍ SLOVANÉ

 • Vymezení oblasti:
 • Z: Karpaty
 • V: Volha
 • S: Baltské moře
 • J: Černé moře
 • (expanze do Asie – až od 16. století)
 • Kmeny: Kriviči, Drevljané, Uliči, Radimiči
 • Mezi všemi kmeny se prosazuje v 7. století kmen Rusů

SPOLEČNOST

 • Zemědělská výroba + lov, rybolov
 • Přes slovanské území vedou obchodní stezky (Skandinávie – Byzanc): kožešiny, vosk x látky, koření
 • Nájezdy kočovníků z Asie + Avaři “ nutnost obrany
 • “ změna uspořádání společnosti – konec vesnické občiny (společný majetek)
 • Kníže – vlastní majetek (iměnije)
 • Bojaři – dědičná půda přidělená knížetem za služby (votčina)
 • Rolníci – závislost na bojarech (ochrana) x obdělávají půdu
 • votčinafeudumléno
 • Opevněná hradiště – sídla knížat – mocenské, hospodářské, vojenské centrum
 • Nejdůležitější: Novgorod, Kyjev

KYJEVSKÁ RUS

 • Neshody mezi knížaty (kvůli dělení moci mezi sousedy) “ oslabení moci (hlavně vůči nájezdníkům)
 • Situace využívají Varjagové (Švédsko): z obchodních cest “ cesty politické “ panovníci:
 • Kyjev: Askold, Dir
  • Novgorod: Rurik
 • Pokračují boje mezi knížaty (severský původ) “ 882: Novgorod (Oleg) obsadí Kyjev “ základ nejstaršího ruského státu “ Kyjevská Rus
 • Počátek 10. století – uznána Byzancí jako stát
 • Varjagové + Slované “ asimilace × převaha Slovanů (jazyk, kultura)
  • Kníže Igor – připojení území Drevljanů a Krvičů
 • Kníže Vladimír

 

 • Podmanění východních Slovanů
 • 988: přijetí křesťanství z Byzance
 • Kulturní vliv Byzance (architektura, písmo)
 • Jaroslav Moudrý (11. století)
 • Vrchol rozkvětu, upevnění hranice
 • Výstavba hlavního města Kyjeva (honosné hradby, chrám sv. Sofie)
 • Na dobu poměrně vzdělaný “ náhled do evropské politiky (sňatky dcer – Francie, Uhersko, Norsko; synů – Byzanc)
 • Vydán zákoník – Ruská pravda
 • Vladimír II. Monomach (12. století)
 • Jeden z nejvzdělanějších tehdejší Evropy
 • Vnější útoky “ porážky “ nespokojenost obyvatel “ oslabení státu “ postupný rozpad

OBDOBÍ NESTABILITY

 • 12. století
 • Rozpad Kyjevské Rusi na samostatná knížectví:
 • Velkorusové (Moskva)
 • Malorusové (J)
 • Bělorusové (Z)
 • Útoky Tatarů (mongolští kočovníci) – Čingischán a jeho pomocníci (Chán Batú)
 • 13. století: postupné plenění měst, 1240: zničen Kyjev
 • *Zlatá horda („stát“ pod nadvládou Tatarů)“ podrobena všechny knížectví kromě Novgorodu
 • Stagnace rozvoje země

NOVGOROD

 • Svobodné knížectví
 • Obrana proti Švédům “ 1240: bitva na řece Něvě
 • Obrana proti německým rytířům “ 1242: bitva na zamrzlé hladině Čudského jezera
 • Alexandr Něvský

 

 • Bojoval na Něvě (přívlastek „Něvský), Čudském jezeru (v SSSR – symbol špatnosti Německa)
 • Svatořečen, patron Ruska
 • Sergej Ejzejštejn

MOSKVA

 • Konec 13. století – vzestup Moskevského knížectví
 • Navazuje na tradice Kyjeva (byzantská kultura) “ centrum dálkového obchodu – výhodná poloha okolí (v okolí bažiny, husté lesy – ochrana před vypleněním)
 • Od roku 1240, kdy Tataři vyplenili Kyjev a Moskvu, až do roku 1480 je v Rusku tatarská nadvláda. Pro Rusko je to pohroma a krok zpět.
 • V Rusku vládne tatarský stát tzv. Zlatá horda a celé Rusko je rozdrobeno na mnoho knížectví, která jsou podřízená Zlaté hordě. Jedním je Moskva, a protože leží mimo centrum tatarského panství, moc Tatarů zde není tak silná.
 • Ve 14. stol. Dokonce Moskva od Tatarů získává privilegium – je pověřena vybírat daně od dalších knížectví → daň tzv. jarlyk (Moskva tím začíná bohatnout, protože část peněz si vždy nechá) – kníže IVAN I. KALIKA (měšec).
 • Roku 1480 nastal definitivní zlom → moskevský kníže IVAN III. (1462-1505) odmítl platit daně a roku 1480 Tatary tvrdě porazil. Moskva měla dost vojáků, byla dost agresivní, proto již v průběhu 14. století dochází ke sbírání ruské země- Moskva obsazuje sousední knížectví a připojuje je k sobě
 • Sídlo: hrad Kreml v Moskvě

IVAN IV. HROZNÝ (1547-1584) – V polovině 16. století (1547) byl moskevský velkokníže prohlášen prvním carem vší Rusi. Do dějin vstoupil jako Ivan IV. Hrozný.

pozitiva jeho vlády 

1) Rusko zesílilo jednak hospodářsky, ale hlavně vojensky

2) karta se obrátila → Rusové vyslali kozácké vojsko (= tvrdí ruští vojáci) za Volhu → v čele vojska stál JERMAK → vojsko začalo obsazovat západní Sibiř (toto území kdysi patřilo Mongolům) → Jermak byl jednak vyslán carem, ale taky kupci, kteří mu dali za úkol prozkoumat obchodní stezky a založit nová obchodní centra. Nakonec se Jermak utopil.

3) změnil se název země na Ruské carství (impérium)

ROMANOVCI

MICHAIL ROMANOV 1613-1645

 • Prasynovec Ivana IV. Hrozného.
 • Postupně překonán rozvrat a země osvobozena od polských a švédských dobyvatelů

ALEXEJ MICHAJLOVIČ 1645-1676 – Připojil Ukrajinu k Rusku

– úsilí o neomezenou moc

– Schválil soupis zákonů „Sobornoje uloženije“ = potvrzena carská moc, uzákonění věčné a dědičné závislosti rolníků na šlechtě = nevolnictví

– Podporoval manufakturní výrobu (železářství, zbrojní a textilní výroba) a podnikatelství

Vnitřní nepokoje: městské vzpoury a rolnická povstání př. „měděná vzpoura“ v Moskvě

FJODOR ALEXEJEVIČ 1676-1682

SOFIE ALEXEJEVNA 1682-1689 -regentská vláda za nezletilé bratry

IVAN V. ALEXEJEVIČ 1682-1696 -slabomyslný

PETR I. VELIKÝ 1682-1725 – Petr – jeho vláda znamenala průlomové období → Rusko proniká do Evropy, pomalu se stává industrializovanou zemí – Cílem jeho vlády bylo, aby se Rusko přiblížilo západu → chtěl, aby se stalo vyspělou západní zemí —– Jako car inkognito cestoval po západu Evropy, v Nizozemí pracoval jako tesař → zde se naučil stavět lodi, Anglie ho moc nezaujala, navštívil také Rakousko. Snažil se do Ruska uvádět některé západní vymoženosti → když se dostal na trůn, vypuklo proti němu povstání střelců (Stará ruská garda) → Petr nechal jejich opozici krvavě potlačit (tisíce mrtvých)

– Nový název země RUSKÉ IMPÉRIUM  – Od roku 1703 začal stavět nové hlavní město PETROHRAD (přístav u Baltského moře) → „okno do Evropy“ → město bylo stavěno podle západu (tzv. „Benátky severu“), přizval západní odborníky, na pracích zemřelo 20 000 nevolníků (město stojí na jejich kostech) – nové hlavní město – Požadoval, aby se Rusové oblékali a žili jako západní lidé, chtěl zlomit ruskou zvyklost neholit si vousy (kdo se neholil musel zaplatit pokutu) – Rusko se sice na jedné straně stalo velmocí, na straně druhé se prostým lidem dařilo velice špatně – Roku 1721 vydal výnos, že každý car má právo jmenovat svého nástupce – Zemřel roku 1725 na následky nachlazení při záchraně tonoucích na Něvě – Nestačil jmenovat žádného nástupce
KATEŘINA VELIKÁ (1762-1796)

 • Kateřina byla velmi inteligentní a ihned po příjezdu do Ruska se začal intenzivně učit rusky a pravoslavné zvyky à její manžel nebyl dostatečně uspokojivý, proto hledala uspokojení u jiných mužů

Za její vlády byla k Rusku připojena Litva, Bělorusko, větší část Polska, Aljaška. Začala panovat jako osvícenská panovnice. Vzdělaná, energetická, cílevědomá, osobně stejně bezohledná a krutá jako Petr I.

NAPOLEONSKÉ VÁLKY

 • Rusko ignorovalo blokádu, kterou vystavil Napoleon proti VB a stále Británii dodávalo suroviny, à Napoleon se vydává do Ruska s 500 000 muži
 • Napoleonova armáda dobývala taktikou spálené země a nic za sebou nenechávala (všechno spálila) à Napoleon táhl na Moskvu
 • Proti Napoleonovi stál ruský vojevůdce Kutuzov (údajně si s Napoleonem dopisovali a vzájemně se obdivovali)
 • Bitva u Borodina à krvavá bitva, nevyhrál nikdo, à Kutuzov se stahuje, vypaluje Moskvu a společně s obyvateli ji opouští
 • Napoleon dorazil do prázdné a vypálené Moskvy à musí se stáhnout – nemá žádné zásoby a vojáci jsou vyčerpaní, à v tu dobu byla navíc ruská zima (-40 stupňů) a mnoho vojáků umrzlo či umřelo na vyčerpání
 • Napoleon se vrací s pouhými 40 000 vojáky

 

ALEXANDER II. (1855-1881)

 • Roku 1861 zrušeno nevolnictví (osvobodil asi 20 milionů rolníků)
 • Mnoho reforem – vojenské a soudní

 

REVOLUCE 1905

 • Ruské obyvatelstvo velmi nespokojeno à velká bída hlavně na venkově
 • Tisíce lidí demonstrovaly hlavně kvůli válce proti Japonskuà povstání potlačeno à Krvavá neděle
 • Car Mikuláš II. viděl, že je obyvatelstvo nespokojeno slíbil proto mnoho reforem

 

1.SVĚTOVÁ VÁLKA

 • Rusko na straně dohody společně s Francií a VB
 • Tvrdé boje na východní frontě
 • Obyvatelstvo nespokojeno à únorová revoluce

ÚNOROVÁ REVOLUCE

 • Car svržen à moc se dělí na dvě části
 • Bílí – Prozatimní vláda – demokratická vláda, chtěla zavést demokratický systém, sídlila v zimním paláci v Moskvě
 • X
 • Rudí – Bolševici v čele s Leninem, Trockim, Kameněvem

VELKÁ ŘÍJNOVÁ REVOLUCE

 • Někdy i listopadová revoluce à mají jiný kalendář (juliánský)
 • Výstřel z lodě Aurora byl signál pro útok bolševiků na zimní palác
 • Bolševici dobyli zimní palác a ustanovili komunistickou vládu a ihned ukončili válku s Německem, à Brestlitevský mír à Rusko ztratilo velmi mnoho území a většinu svého průmyslu
 • Všechen majetek byl zkonfiskován
 • V čele byl Lenin

Vladimír Iljič Lenin (1918-1924)

 • Označován za zakladatele sovětského svazu (založen v prosinci 1922)
 • Zakladatel Leninismu (označoval ji za větev marxismu)
 • Lenin lehce potlačoval odpor proti komunismu a začal vytvářet první gulagy
 • Roku 1924 Lenin umírá a již před svou si nepřál, aby jeho nástupcem byl Stalin

 

Josef Vissarionovič Stalin (1924-1953)

 • Původní jméno J. V. Džugaševi à Stalin = muž z oceli, pochází z Gruzie, à po příchodu k moci tam provedl několik čistek, aby si ho nikdo nepamatoval
 • V mládí rebel – několikrát ve vězení za krádeže, únos, vydírání
 • Budování kultu Stalina à uctívání Stalina
 • Střet dvou nejvyšších mocnářů v zemi Trockij X Stalin à Trockij nakonec odchází do Mexika (Stalinovo agenti ho nakonec najdou)

 

 1. Světová válka
 • Před válkou podepsalo Rusko s Německem tajný pakt o neútočení a rozdělení Polska – Pakt Ribbentrop-Molotov
 • Německo v červnu roku 1941 zahájilo operaci Barbarossa à útok na Rusko ve třech frontách (severní – Leningrad, střední – Moskva, jižní – Stalingrad)
 • Němci se nikdy nedostali do Leningradu, à obléhali ho přes rok a půl à město bez zásob potravin a čehokoliv jiného à pouze v zimě po zamrzlém Ladožském jezeře à obrovský hladomor (údajně zde byl kanibalismus)
 • Němci nikdy nedobili Stalingrad, à téměř ho dobyli (asi 4/5) à potom ale obrat
 • Ruská armáda byla nepřipravená, protože Stalin provedl válkou velkou čistku v armádě a odstranil všechny důstojníky (mladí důstojníci byli věrnější)
 • Němci procházeli Ruskem s neuvěřitelnou krutostí, à Rusové jim to pak vrátili
 • V roce 1943 obrat ve válce à Stalin s neuvěřitelnou rychlostí dobývá ztracené území zpět
 • Na postupimské konferenci si nárokuje mít pod kontrolou půlku Evropy, à západní mocnosti souhlasí

 

VÝVOJ OD ROKU 1945

 • Po válce Stalin dosazuje do vlád cizích zemí svoje lidi komunisty, a když je potřeba, tak i tajnou policii (například u nás byla tajná ruská policie těsně před převratem)
 • Stalin na začátku 50. let nařizuje čistku v nejvyšších kruzích vlády (Gottwald dostal dopis, že to musí být buď on anebo jeho přítel, druhý muž strany, Rudolf Slánský) à u nás je zabit Rudolf Slánský
 • Stalin umírá roku 1953 (Gottwald o měsíc později) à moc po něm chtěl převzít jeho 1. poručník Berija (ostatní straníci se ho zbavili – byl snad ještě horší než Stalin)
 • Po Stalinovi se k moci dostává Nikita Chruščov (stavitel Moskevského metra)
 • V roce 1956 Chruščov odhalí hrůzy, kterých se dopustil Stalin a nechává padnout kult Stalina à uvolnění režimu
 • V roce 1963 se k moci dostává zarytý komunista Leonid Brežněv à návrat tuhého komunismu, konec tání à v roce 1968 invaze do ČSR
 • V roce 1982 Brežněv umírá à po něm Andropov à pak Červenko, kteří vládli rok maximálně dva roky, à vedení se rozhodlo zvolit někoho mladého, kdo vydrží ve vedení delší dobu
 • Roku 1985 zvolen Michail Gorbačov jako nejvyšší představitel sovětského bloku
 • Gorbačov odstartoval reformy, které vedly k pádu SSSR v roce 1991
 • Jako první se ruský se představitel po válce se sešel se svým americkým protějškem Reaganem a byl tolerantnější, i co se týče přístupu k lidem
 • Pád SSSR v roce 1991 znamenal konec (i přes Gorbačův nesouhlas) SSSR
 • Novým demokratickým prezidentem se stává Boris Jelcin à pověst opilce, rozkradená privatizace à k moci se dostali ruští oligarchové (například ropný magnát Chodorkovskij), kteří ovlivňovali silně politiku, à v roce 2000 se k moci dostává Putin, à zbavuje oligarchy jejich moci a majetku a zavírá do vězení