Základní ekonomické kategorie, trh jako základ hospodářství, tržní a plánovaná ekonomika, nabídka, konkurence, cena

Protitrastové zákony
– Přijímány pro efektivnější působení trhu
– Zákony chrání spotřebitele ne výrobce (u nás)
Zakazují
1. Omezování obchodu na určitém místě dohodami
2. Cenové zvýhodňování určitého okruhu zákazníků – cenová diskriminace
3. Majetkové slučování firem + zkupování akcií konkurenční firmy
– Horizontální – slučování firem ze stejného odvětví
– Vertikální – slučování firem výrobce, dodavatel
– Konglomerální – slučování čehokoliv
. Osobní – o neslučitelnosti některých funkcí

Makroekonomické veličiny

1. Nezaměstnanost
Znamená ztrátu statků a služeb, které by mohly být nezaměstnanými vytvořeny. Součást této ztráty jsou i sociální dávky.
Rozdělení
1. Dobrovolná – dobrovolné se vzdání pracovat
2. Nedobrovolná – aktivně usilují o nalezení pracovního místa
– Frikční – plynulé přecházení ze zaměstnání do zaměstnání
– Strukturní – důsledek změn celého odvětví, nevhodná struktura průmyslu => strukturální kapsy
– Cyklická – závisí na pohybech HDP
Míra nezaměstnanosti při plné zaměstnanosti
– Každý, kdo si přeje pracovat pracuje (mimo frikční a strukturální nezaměstnanost)
– Míra inflace je stálá

 1. Inflace
  – Projev ekonomické nerovnováhy je růst cenové hladiny
  – Cenová hladina – součet absolutních cen všech statkůDruhy inflace
  1. Mírná (do 10%) – lidé důvěřují penzům a spoří
  2. Pádivá (10-100%) – nestabilita měny
  3. Hyperinflace (100>) – peníze ztrácejí svůj význam, inflační spirála

  Příčiny inflace
  1. Poptávková – nominální mzdy rostou rychleji než produktivita práce
  2. Nabídková – růst nákladů a vstupů na výrobu nebo materiál

  3. Hrubý domácí produkt
  – souhrn veškeré produkce zboží a služeb v běžných cenách za jeden rok
  – absolutní objem výrobků a služeb udávající ekonomickou sílu země
  – rozdíl za jeden rok udává ekonomický růst
  Čistý domácí produkt = HDP – amortizace (odpisy)
  Hrubý národní produkt = HDP vzniklý v rámci země + produkt vytvořený občany v zahraničí

  Mezinárodní ekonomické organizace
  EU -vyvrcholení poválečných integračních snah
  – ekonomická opora a záchrana Evropy
  Základy EU
  1. Evropské společenství uhlí a oceli
  2. Evropské hospodářské společenství
  3. Euroatom
  4. Evropské společenství (rada ministrů – Brusel, evropský parlament – Strassburg), 15 členů

  Mezinárodní instituce
  1. Mezinárodní měnový fond
  – Poskytuje úvěry
  – Podporuje mezinárodní obchod a stabilitu měn
  – Požaduje informace (těžba a držení zlata a cizích měn,celkový vývoz a dovoz, národní produkt)
  2. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj
  – poskytování dlouhodobých úvěrů a financování rozvojových programů
  3. Evropská banka pro obnovu a rozvoj
  – podpora postkomunistickým státům

 

Tržní ekonomika:

 • Tržní systém je založen na volném působení tržních sil, které za využití trhů koordinují ekonomický život společnosti
 • Základní pilíře tržní ekonomiky: trh, soukromé vlastnictví, vynutitelnost práva, konkurence, nabídka a poptávka, cenový mechanismus
 • Je buď pozitivní (zkoumá skutečný stav a fakta) nebo normativní (hodnotí stav na základě dodání doporučení)

Trh

 • = místo, kde se střetává prodávající s kupujícím, vzniká zde nabídka a poptávka, tvoří se zde cena zboží
 • Př. supermarket
 • Předpoklady fungování trhu:
 • Soukromé vlastnictví
 • Volná tvorba cen (tzn. neurčovaná státem)
 • Konkurence

 

Zboží

 • = statky nebo služby vyrobené za účelem realizace na trhu; např. svetr upletený pro sebe je statkem, svetr upletený pro někoho za dohodnutou cenu je zbožím

Druhy trhů:

 1. podle velikosti trhu
 2. místní – trh malé geografické oblasti
 3. národní – trh na úrovni jednoho státního celku
 4. světový (globální) – trh vznikající propojením všech národních trhů
 5. podle množství směňovaného zboží (stupeň agregace)
 6. dílčí – obchoduje se na něm pouze s jedním druhem zboží
 7. agregátní – veškeré druhy zboží
 8. podle předmětu směny
 9. trh výrobních faktorů (práce, půdy, kapitálu)
 10. trh peněz (akcie, dluhopisy)
 11. trh výrobků a služeb

 

Směnná hodnota

 • Původně fungovala směna naturální (=barter; výměna jednoho zboží za druhé)
 • Postupně se vymezil specifický statek, jehož prostřednictvím se dnes vyjadřuje hodnota všech jiných statků (peníze)
 • Problémy: hodnota zboží, vzájemná potřeba (mám krávu a chci zrní, musím sehnat prodejce zrní, který potřebuje krávu)

Cena zboží

 • Peněžní částka, na kterou se musí prodávající s kupujícím dohodnout
 • Funkce ceny:
 • Informační
 • Motivační
 • Alokační – rozdělení výrobních faktorů mezi jednotlivé oblasti užitku
 1. Podstata tržní ekonomiky

Soukromé vlastnictví

 • Soukromé vlastnictví je soubor majetnických práv
 • Je to zejména právo vlastněné věci užívat, právo mít z nich výnosy, směňovat ji za jiné statky, překopávat a vrtat do nich
 • Tyto statky mají také tržní hodnotu a lidé mají právo ji pronajmout, právo je prodat či koupit za jakoukoliv cenu, kterou se jim podaří dosáhnout
 • Kromě práv ukládá i povinnosti s tím spojené

Konkurence

 • = hospodářská soutěž
 • Boj subjektů, které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou ekonomickými prostředky o míru splnění vlastních cílů
 • Předpokladem konkurence jsou stejné podmínky a šance pro všechny
 • Její pravidla jsou upravena zákonem
 • Dokonalá konkurence = podmínky a šance jsou opravdu pro všechny stejné
 • Nedokonalá konkurence = podmínky a šance nejsou pro všechny opravdu stejné
 • Typy nedokonalé konkurence:
 • Monopol – jeden výrobce ovládá trh a ceny
 • Oligopol – skupina výrobců téhož zboží ovládá trh a ceny
 • Monopolní konkurence – mnoho malých výrobců, kteří nemohou ovládnout celý trh, ale ovládají třeba regiony
 • nabývá mnoha forem:
  • konkurence napříč trhem – boj mezi nabízejícími, kteří se snaží prodat zboží za co nejvyšší cenu, a poptávajícími, kteří naopak usilují o dosažení co nejnižší ceny
  • konkurence na straně poptávky – vzniká ze vzájemného soupeření poptávajících o co nejlevnější nákup, význam sílí v okamžicích nedostatku zboží, kdy vede k růstu ceny zboží
  • konkurence na straně nabídky – v současné době nejsilnější formou, většina producentů se snaží nejen maximalizovat své zisky, ale také co nejvíce zmenšit vliv ostatních producentů či je z trhu zcela vytlačit, převzít jejich zákazníky a tím dále zvýšit svůj zisk

Svobodná tvorba cen

 • nikde není určeno, jakou má daná věc mít cenu
 • cenu si můžeme určit podle sebe, ale v případě, že daná věc bude příliš drahá, nikdo ji nebude kupovat

Daňová soustava
Daň – pravidelný příjem státního rozpočtu (550 mld), který subjekt platí na základě zákonných předpisů
Druhy daní
1. Daň z přidané hodnoty
– Zdaňuje tu částku, kterou si k výrobku podnikatel přidal
2. Spotřební daň
– Daňové zatížení určitého výrobku
3. Daň z příjmu obyvatelstva
4. Daň z příjmů podniků
5. Daň z nemovitosti
6. Daň dědická a darovací
7. Silniční daň
8. Místní poplatky

Rysy tržní ekonomiky
– Universálnost trhu
– Volná konkurence všech subjektů
– Různorodost vlastnických vztahů

Program ekonomické transformace
– Liberalizace cen a zahraničního obchodu
– Směnitelnost koruny
– Podpora soukromého sektoru
– Založení sociální sítě
– Důraz na zlepšování životního prostředí