ZSV – Jak napsat správně petici

Jak správně napsat petici?
Právo petiční je zakotveno přímo v ústavním pořádku České republiky a to konkrétné v Listině základních práv a svobod. Oddíl druhý článek 2 Listiny říká:
Článek 18 LZPS

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.
Podrobnosti dále upravuje petiční zákon, tj. zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti. Ve výkonu tohoto práva nesmí být nikomu bráněno a jeho výkon nesmí být nikomu na újmu.
Peticí se lze v zásadě domáhat čehokoliv, ale nesmí se jí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
K sestavení petice mohou (tedy nemusí) občané vytvořit petiční výbor. Tento výbor, jak jasně zákon stanoví, není právnickou osobou. Členové výboru mají povinnost určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. Autor petice (občan nebo petiční výbor) může způsobem, který neodporuje zákonu (nikdo nesmí být nucen), vyzývat občany, aby petici podpořili. Občané, kteří tak učiní, musí ke svému podpisu uvést jméno, příjmení a bydliště.

Petiční archy musí obsahovat buďto text petice nebo označení k jakému tématu se vztahuje a dále musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je autorem petice nebo toho, kdo petiční výbor zastupuje. Shromažďovat podpisy na petičním archu může každá osoba starší 16 let. Pokud jde o podání petice, pak je důležitý § 5 odstavec 2, který říká: „ Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.“ Státní orgán má dále povinnost se obsahem petice zabývat a do 30 dnů autorovi odpovědět jakým způsobem věc vyřídil. Závěrem je třeba říci, že na vyřízení petice se nevztahují žádné jiné předpisy (např. Správní řád) a vše se tedy odehrává výhradně v režimu zákona 85/1990 Sb.
Na petici musí být:

-text petice

-jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat, a —dále by na ní měl být:

-adresát petice (správní orgán)

-datum

 

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.

U osob, které petici podepsaly, musí být uvedeno:

-jméno a příjmení

-bydliště

 

Neuvádějte rodné číslo, ani datum narození. Rozhodně nesbírejte rodná čísla podporovatelů petice. Vzhledem k tomu, že Listina základních práv a svobod dává právo petiční každému, tedy nikoli jenom občanu České republiky, může petici podepsat i cizinec. Na petici je dobré napsat adresu orgánu, jemuž je určena, resp. všech orgánů, jež mohou v dané věci jednat.

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Proti odpovědi správního orgánu nebo jeho nečinnosti se nelze v zásadě bránit žádnými účinnými právními prostředky, je ovšem možno podat stížnost, vystoupit na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku, věc medializovat apod.

Vzhledem k tomu, že sbírání podpisů pod petici je zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného zákona, musí ten, kdo podpisy pod petici sbírá, resp. ten, kdo je předává úřadu, dodržovat povinnosti v zákonu o ochraně osobních údajů stanovené. Je zejména povinen shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze v souladu se stanoveným účelem – výkonem práva petičního – a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění, shromažďovat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu, uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, je-li upozorněn na nepřesný údaj tento opravit nebo zlikvidovat ad. Není tedy přípustné např. předávání získaných osobních údajů jiným osobám a subjektům než správnímu orgánu, jemuž je petice určena, využívat tyto údaje bez souhlasu signatářů k jiným účelům, než k výkonu práva petičního ad.
Časté nejasnosti:
Kdo může podat petici?

Petici může podat kdokoli, a to sám nebo spolu s dalšími.

Musí se ustavovat petiční výbor?

Nemusí. Sbírat podpisy může kdokoli, včetně individuálního autora petice. Petiční výbor je účelné ustavit např. pokud akci zaštítí např. některé významné osobnosti.

Musím uvádět do petice své rodné číslo nebo datum narození?

Nemusím, nedoporučuje se. Požadovat na jiných občanech rodná čísla může znamenat rozpor se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Musí se petiční výbor někde registrovat nebo jeho vznik někdo povoluje?

Ne.

Musím mít povolení k tomu, abych na veřejném prostranství sbíral podpisy pod petici?

Nemusím!

Mohu sbírat podpisy prostřednictvím internetu a e-mailů?

Nemohu, zákon zná pouze sbírání fyzických podpisů pod písemnou petici.
Na závěr…bude lepší petice nebo stížnost?

Petice se používá v záležitostech veřejného nebo jiného společného zájmu. Petice má větší váhu, je vysoce formální a vznáší obvykle konkrétní požadavky. Tedy když podáte petici, jste v pozici „chceme“, ne „stěžujeme si“. Na stížnost musí samozřejmě úřad odpovědět také, ale nemá to potřebnou váhu, stížnost je spíš vhodná pro jednotlivce, který se něčeho domáhá, třeba aby mu soused přestal pálením odpadu v kamnech smrdět pod nos. Asi kvůli tomu nebude psát petici, i když tomu zákon nebrání. Na druhou stranu, pokud jeho problém pálí více sousedů a chtějí ho veřejně projednat, je lepší petice než stížnost.