Filosofie 19. a 20. století a její hlavní problémy

Scientismus

 • Scientia = vědění
 • Přeceňuje úlohu vědy v kultuře, přisuzuje ji jednoznačně pozitivní úlohu
 • Nastává pokrok

 

Karel Marx

 • vyhoštěn z Pruska, 1848 do Londýna
 • dílo: Komunistický manifest – ovlivnění 20. století, inspirace pro Lenina, spolupráce s Engelsem
 • Kapitál – nedokončené, Kritika politické ekonomie
 • Dobrý pozorovatel skutečného života –nemohl převzít Hegelův fakt, že základem světa je Bůh
 • Podstata všech věcí je ve společnosti samotné – v ekonomické a materiální základně

Dělení jeho učení

 • 1. Filozofie – historický a dialektický materialismus – základem světa je hmota, veškeré duševno závisí na materiálních podmínkách – duchovno je produktem hmoty
 • hybatelem je vývoj materiálních podmínek
 • pohyb = každý druh změny
 • dialektický skok – přechod kvantity v kvalitu
 • nejdřív změna kvantity, pak kvality – lze to aplikovat na cokoliv
 • hromadění negativních společenských jevů – revoluce = nové poměry
 • převzal teorii vývoje od Hegela (podle něj vývoj po spirále, převzal od Herakleita – vývoj v kruhu, výrok pantha rhei)
 • vývoj – rozpor
 • hmota = věčná, nezničitelná
 • teorie poznání – je nekonečné, racionalismus, smysly, důležitá je práce s pojmy
 • teorie pravdy – navázání na Aristotelovu koncepci
 • způsob verifikace – jsou dva druhy pravd
 • a) absolutní
 • b) relativní
 • většinou jsou relativní, částečně absolutní pravdy
 • objektivní a subjektivní pravda = jako relat. a abs. Pravda
 • může být jen jedna
 • a) Omyl – přirozená nepravda/pravda
 • b) lež – záměrná
 • bytí určuje vědomí – vstup do vztahů
 1. Politická ekonomie – Kapitál (pojem nadhodnota)
 • peníze hýbou světem – podstatné
 • přecenil ekonomicko materialistické stránky lidské existence
 1. Teorie vědeckého socialismu – teorie mezinárodního dělnického hnutí
 • marxistický dějepis: hlavní motory vývoje jsou výrobní síly a výrobní vztahy: VS – zkušenosti, postupy…, VV – vztahy vlastnictví, lidé je mají mezi sebou
 • vlastnictví výrobních sil – zdroj všeho bohatství
 • mezi nimi nerovnováha
 • VS se vyvíjejí hodně rychle, VV zaostávají, pomaleji se mění – když už mezi nimi velká propast, tak dojde k revoluci = vyrovnání
 • fáze ve vývoji: 1) prvotně pospolná společnost – není soukromé vlastnictví ani spol. role…
  2) antické otroctví

3) středověký feudalismus
4) kapitalismus – 2 společenské vrstvy: 1) vlastníci VS, buržoazie, ovládající třída, přisvojuje se práci pracující většiny
2) proletariát, dělníci – většina, která pracuje, ale nemá VS

pracují, ale z té práce mají jen malou část – dělník tvoří nadhodnotu, kterou si přisvojí buržoazie

 • dělník nemá vztah ke své práci = odcizení
 • napětí mezi třídami, antagonistický vztah – třídní boj
 • musí být revoluce
 • z kapitalismus se stane socialismus a z toho komunismus = zánik soukromého vlastnictví, beztřídní spol.
 • historický proces má vést ke komunismu = cíl vývoje
 • člověk dělá náboženství, náboženství nedělá člověka (bůh není, člověk si ho vymyslel, není bohem stvořen)
 • náboženská víra je výrazem skutečné bídy člověka (čím je na tom člověk hůř, tím více si vymýšlí náboženství, pomáhá mu v životě), = opium lidstva, nevede lidi k aktivitě

 

Vývoj Marxova učení

 1. revisionistický socialismus (soc. dem.) – změna pokojnou cestou
 2. revoluční komunismus – VŘSR – leninismus a stalinismus

 

Vliv na Marxe

 1. NKF (Hegel)
 2. Anglická politická ekonomie
 3. utopický socialismus – vědecký komunismus

Lenin

 • VŘSR – v Rusku na ní nejsou dobré podmínky -> diktatura, vládne jeden člověk
 • Přehlédl, že kapitalismus řeší i sociální problémy

 

Pozitivismus

 • =vědecký, hladký a užitečný
 • Nejrozšířenější směr současné filozofie
 • Hlavně v anglosaských zemích
 • Rozšířený hlavně v 19. Stol. (pokus stát se filozofií moderní vědy)
 • Snaha o – Omezit vědecké poznání na pouhý popis faktu – tedy toho, co je nám přesně dáno ze zkušenosti nebo předem připravených experimentů
 • Proti tradiční metafyzice (nemá cenu se zabývat podstatou, kterou nemohu dokázat)
 • Dbá na průkazné zjišťování souvislostí mezi fakty
 • Vzorem pro práci ve vědě (i humanitní) -> uplatňovány přírodní metody (pozorování, experiment)
 • Pozitivní skutečnost – mám jev, který pozoruju, vytvořím si zákon
 • Rozmach přírodních věd a pokrok
 • Navazuje na utilitarismus (požaduje ve všem užitečnost)
 • Vliv z osvícenství, amerického pragmatismu
 • Důraz na význam vědy
 • Představitelé, A. Comte, Herbert Spencer a John Stuart Mill

August Comte

 • katolík – ovlivnění
 • osobní sekretář Saint-Simona, pak v bídě
 • akademik na École Polytechnique, zemřel v blázinci
 • dílo: Kurz pozitivní filosofie
 • teorie 3 stádií jak přistupujeme ke světu: 1) Náboženství – přírodní jevy jsou vysvětlovány pomocí nějaké božské síly
  2) Metafyzické stádium – přírodní jevy vysvětlovány pomocí abstrakcemi o světě, ty však nejsou vědecky doloženy, spíše vznikly na základě fantazie
 • tyto dvě fáze jsou negativní – lidé si vysvětlují věci pomocí něčeho co není
  3) Pozitivní – jediné co je, je fakt (ne spekulace)
 • fakt = danost vědomí, to co jsme schopni okusit, něco za co už nemůžu domýšlet
 • svět je vysvětlován vědou
 • nic není stálé
 • společenské vědy zaostávají za ostatními
 • třídění faktů -> vznik věd
 • kritický přezkum poznatků
 • pravdivost a skutečnost jen faktu – konec metafyziky

 

Novopozitivismus

 • 19./20. století
 • Logický positivismus – velký důraz na matematiku a logiku, téměř všichni filozofové jsou dobrými matematiky a logiky
 • Odmítá tradiční metafyziku

Ludwig Wittgenstein

·         Spolu s Rudolf Carnap – Vídeňský kroužek

·         filosofie je jen čistá spekulace – sama o sobě nenese žádnou pravdivost, stává se logikou vědy, má být popisná a přesná

·         nezkoumá, nemá žádný předmět – studuje strukturu jazyka = struktura myšlení

·         „co nelze vyslovit, jakoby nebylo“

 • předmětem filosofie není obsah vědomí, ale jazyk, kterým o ní hovoříme – nejvhodnější jazyk je v matematické logice -> jazykové výrazy odráží realitu světa
 • pokud zmizí z jazyku nesmyslné výrazy -> odstraní se nedorozumění
 • shoda výpovědi o realitě -> zaručuje pravdivé poznání

 

Voluntarismus

 • z latinského voluntas = vůle

Artur Schopenhauer

 • Dává přednost vůli před rozumem
 • Slepá vůle, skrytá za světem – manipulace nás díky vůli
 • Svět – podrobován procesem ustavičné přeměny (něco se děje)
 • Výsledek přeměny – neprůhledná hra temných sil – určitá energie (vůle)
 • Nejsilnější je vůle k životu
 • Proti lidem, má rád zvířata
 • Lidé – sobečtí, tvůrci zla, nemají dost
 • Stav nedostatku-> přesycení

 

Svět jako vůle a představa

 • Navazuje na Kanta
 • Svět je uspořádán v prostoru a čase
 • Rozumně uspořádané jednotlivosti
 • Propojeny kauzalitou
 • Dva světy
 • A) Svět o sobě (uspořádán, mnoho jednotlivostí)
 • B) vůle (skutečný svět)
 • Chápeme svět jako celek
 • Akt vůle – tělo x činná vůle -> tvoří celek

 

Objektivizace vůle = ideje

 • Jsou viditelné
 • Skrze čas a prostor
 • 4 druhy vůle
 • Mechanická příčinnost
 • Vzruchy – vegetativní formy přírody
 • Neuvědomělé motivy
 • Jednání je ovlivněno instinkty a pudy
 • Uvědomělé motivy – účel (člověk)
 • Člověk projde všemi etapami, jedná pravůle
 • Člověk – jediná snaha přežít, myslí si, že žije vlastní život, ale vůle ho klame
 • Vůle = zdrojem pohybu

 

Fridrich Nietsche

 • Atypický, za všechno kritizován
 • Zpočátku žák Schopenhauera – člověk je vláčen životem
 • Vůle k moci – důležitá
 • Kritika křesťanství – dělá z lidí lůzu, slabými a otroky
 • Ubermensch = nadčlověk – je veden vůlí k moci
 • Podle něj je Evropa dekadentní – není v ní aristokracie, nastoupila místo ní stádnost
 • Bůh je mrtvý, byl zabit
 • Svět nemá smysl, dokud ho nemá ubermensch
 • Lidé jsou si rovni- nesmysl
 • Nihilismus (nihil = nic)

 

Popírá svět každodenní zkušenosti

 • Ontologický – popírá existenci věcí
 • Logický – pravdu
 • Gnozeologický – možnost poznání
 • Etický – závažnost norem
 • Náboženský – existenci bohů

 

7x anti

 1. antimoralistický – (páni – akce, otroci – reakce)
 2. antidemokratický – evropská morálka je stádní, zvířete
 3. antisocialistický – člověk
 4. antifeministický – podle něj úpadek
 5. antiintelektuálský – instinkt je nejvyšší druh inteligence
 6. antipesimistický – kdo ví, že život je na nic, sám je na noc
 7. antikřesťanský

 

Existencialismus

 • Vznik po 1 světové válce v Německu – reaguje na válku
 • Rozvoj do Francie a USA
 • Uplatňuje se v literatuře – Sartre, Camus

Martin Heidegger (1889 – 1976)

 • seznámen s Husserlovým dílem – stal se filosofem
 • kontroverzní – vstoupil do NSDAP
 • žačka a možná i milenka, židovka Hannah Arendt
 • dva důležité pojmy
 • 1. Sein (být)
 • 2. Zeit (čas)
 • Lidská bytost – vržena během narození do světa, který si nemohla vybrat
 • Svět – ovlivňuje nás, my ovlivňujeme jeho
 • Svět – je absolutní, existuje i bez člověka
 • Ten mu dává nějaký smysl
 • Smysl života – aktivně zasahovat do světa, měníme ho a někým jsme -> člověk v pohodlnosti zapomíná na svoje poslání, vystačí si s přežíváním
 • Pobytí = neustálá starost
 • Člověkův čas je omezen
 • Život = bytí ke smrti
 • Pocit osamocenosti – když člověk umírá, tak je sám, smrt se s nikým nedá sdílet
 • Úzkost = určitá zkušenost, ve které si uvědomujeme svoje bytí a dosavadní život vidíme s odstupem
 • Svět – je absurdní
 • Vzdálenost a prostor se zmenšují – nevytváří to pocit blízkosti
 •  Očekáváme něco, nevnímáme to, co už tu je -> chaos, uspěchaná doba
 • Člověk je aktivní sebetvůrce – nejdřív byl jenom pouhá jednotka, sám ze sebe dělá to čím je
 • Chce do světa zasahovat

 

 

 • snaží se obnovit metafyziky – 1. období fundamentální ontologie, programem bylo myslet bytí samotného – dostat se k tomu co je bytí samo
 • do teď se metafyzika dostává k bytí skrze nějakou věci, ale on chce odhalit to bytí jako takové – fundamentální
 • k němu se dostaneme skrze zvláštní jsoucno (Dasein = Pobyt) – tím je člověk, rozumí svému jsoucnu nějakým způsobem
 • Dasein – vím o tom že jsem (zvířata toto vědomí nemají)
  • už nějakým způsobem svému bytí rozumíme, má pro nás nějaký smysl
  • máme o své bytí starost
  • nemůže si vybrat že jsem = vrženost, jsme uvrženi do toho našeho bytí
  • dáváme svému bytí rozvrh vzhledem k budoucnosti, ten rozvrh to dává smysl jen vůči nějakému konci, cíly
  • časovost – žijeme v čase a uvědomujeme si to

 

 

Existencialismus

– rozšiřuje se po 1SV

– sein = být, Zeit = čas -> da sein (být tu)

– lidská bytost byla narozením „vržena do světa“, který si nemohla vybrat -> svět ovlivňuje ji i ona svět

– svět je absolutní (existuje i bez člověka) i relativní (člověk mu dává smysl)

– životní rolí člověka je aktivně do světa zasahovat, měnit jej a být někým

– člověk ve své pohodlnosti zapomíná na své poslání a pouze přežívá

– pobývání je neustálou starostí

– člověk si stále uvědomuje svoji časovost, trpí úzkostí (celý jeho život je bytím k smrti)

– člověk má pocit osamocenosti, protože ví, že až bude umírat, tak zůstane sám (smrt s nikým nesdílí)

– úzkost je určitá zkušenost, ve které si uvědomujeme své bytí

– dosavadní život vidíme s odstupem

– absurdní rysy současného světa (vzdálenost a prostor se zmenšují, ale nevytváří to pocity blízkosti mezi lidmi, stále na něco čekáme a neradujeme se z věcí, které máme)

– člověk je aktivní sebetvůrce, nejdříve existoval jako pouhá jednotka a sám ze sebe udělá to, čím je

– Kafka, Orten, Mácha, Camus, Sartre

 

Preexistencionalismus

– existence = nejniternější jádro člověka, něco co je v člověku (vztah k sobě samému)

– radikální osamocenost, nutnost volit si svůj život -> v ničem není opora

– nevíme, co se stane, když ráno otevřeme dveře a vyjdeme z domu

– něco však dělat musíme

– i když nic neděláme, tak pořád existujeme

– záchrana: důvěra v existenci Boha

– víra v Boha je individuální (bez spoluúčasti církve)

– jeden z prvních filozofů, který si uvědomil nebezpečí odcizení člověka v rodící se masové společnosti (paradox: masová společnost x osamocení)

 

Vitalismus (=filozofie života)

– staví se proti osvícenskému racionalismu (chtějí pochopit skutečný život, který je rozumem neuchopitelný, skutečnost je pro ně organická – opírají se o biologii)

– metoda pravdivého poznání skutečnosti, dávají přednost vciťování se (intuici)

 

Anry Berkson?

– koncepce života jako dynamické dění hnaného životní silou

– východiskem je vztah prostoru a času (prostor je homogenní, skládá se z množství zaměnitelných bodů, lze libovolně přecházet)

– přírodní vědy, které využívají rozum, přechází od jednoho k druhému

– čas není homogenní (v čase nelze přecházet), každý moment je cosi jedinečného, nového a neopakovatelného -> čas je stálé nedělitelné plynutí

– bytí = přechod z jednoho stavu do druhého (zima/teplo, štěstí/smutek)

– dochází ke změně a střídání

– trvání není pouze střídání těchto okamžiků (existovala by pouze přítomnost)

– 2 způsoby poznání: jsou ve sváru, nejsou v jednotě (rozum a intuice)

– rozum má význam pro každodenní praxi, intuice je vhled do skutečnosti

 

Pragmatismus

– pragma (jednání, čin, praxe)

– americký životní styl – činorodost, vynalézavost, soutěživost -> odráží pragmatismus

– dostávají se tyto myšlenky i do Evropy

 

Charles Sanders Piers

– úplné počátky

– hodnota všech idejí je v jejich samotě (filozofické problémy jsou zbytečné, pokud je nemůžeme vyřešit – zda je svět hmotný či duchovní)

 

William James

– koncepce pravdy (měřítkem pravdy je prospěch, co je užitečné a účelné pro mě)

– z toho vyplývá, že pravda je relativní (různorodá, pro každého jiná)

 

John Dewey

– uplatnil pragmatismus v pedagogice (dodnes z toho těží)

– věd atd. jsou prostředky pokroku -> instrumentalismus (instrumenty=prostředky)

– zásadní rozdíl v pedagogice – nemusíme mít vědomosti, ale musím ovládat metody a umět řešit problémy

– pevné osnovy a učební plány

 

– pragmatismus v Evropě: k němu se hlásilo mnoho umělců, filozofů (Karel Čapek – Povětroň, Hordubal)

-‚koncepce užitečnosti pravdy může mít i katastrofální následky (to, co je pro mě dobré, je i pravdivé – totalitní režimy – čí je moc, toho je pravda)

 

FENOMENOLOGIE

–  řec. fenomenon = jev

– reakce na scientismus (přeceňuje vědecký výklad světa), behaviorismus, reflexologii

– výsledek není totožný (pokud chci pochopit svět vědecky a laicky -> výsledky nejsou stejné, např. vnímání hudby – tón, zvuk)

 

Edmund Husserl

– německý filozof

– filozofie se nemá zabývat tím, co se jeví, co je nepochybně dáno (co je

fenoménem) – jakýkoliv jev ve své podstatě (bez předpokladů)

– fenomén = vše, co se ukazuje ve zkušenosti (jak se svět projevuje)

– vnější zkušenost (všechny vnější věci – dům, strom, auto) x vnitřní zkušenost (co

se děje v nás – přání, touhy)

– jak postupovat: fenomenologická redukce (nejprve je potřeba „uzávorkovat“ –

prohlásit za dočasně neplatné všechny neprověřené teze o světě i o nás

samotných) -> zbývá nám čisté vědomí

– co je prokazatelně existující: všechna jsoucna, která dokážeme smyslově uchopit

– odrazy jsoucen, které jsou zbaveny detailu jsou čisté fenomény (prvotní)

– rozlišuje svět přirozený a svět, který zkoumá věda (tyto dva světy jsou naprosto

odlišné) – jak vnímáme čas

– cílem je obnova původního prožitku našeho života (zaměřit se na smysl života a

jeho význam) – snaha prověřovat motivy, hodnoty a cíle

– evropské myšelní je zaměřeno vědecky, ale nepomůže nám najít smysl života

– jeho dílo bylo ohroženo nacismem, Jan Patočka se zasloužil o ochranu jeho díla

 

NOVOTOMISMUS, NOVOSCHOLASTIKA

– rozvoj koncem 19. století v zemích, kde převažuje římsko-katolické vyznání

– 1879 – enciklika papeže Lva XIII. (zaměřila se na to, aby se dílo Tomáše Akvinského dostalo do popředí)

– navazuje na dílo Akvinského

– vznikl z potřeby církve vyrovnat se s novými objevy a novými fakty

– 2 prameny: křesťanské zjevení (Bible), tomismus (opírá se o Aristotela)

 

Jacques Maritaine

– novoscholastika – širší pojetí

– zaměření na přiblížení se církve všednímu dni (navazuje na sv. Augustina)

 

FILOZOFICKÁ ANTROPOLOGIE

– jako směr se ustavila zásluhou 3 německých filozofů (Max Scheller, Helmud Plesnr, Arnold Geller?)

– všechny předchozí směry se zabývaly člověkem, ale chyběl komplexní pohled -> FA se pokusila najít to, co tvoří základní vlastnost člověka (antropinum) – na základě výzkumu všech dispozic lidské existence

– antropinum je vlastnost, z níž se člověk uvolňuje ze své přírodní předurčenost (Darwinova evoluční teorie)

– rozšiřuje původní pohled na člověka jako součást přírody -> na kulturní a sociální prostředí

– problém těla a duše: přestal být problémem na metafyzické úrovni

– život: je časové bytí (člověk jako organismus – i v klidové fázi a v každém okamžiku se něco děje) -> nadčasové bytí

– duch a život: podstatou odlišné, ale jsou to 2 principy, které jsou v člověku spojeny

– duch dává životu smysl, život je schopen uvést v činnost ducha

 

FILOZOFIE JAZYKA

Ludwig Wittgenstein

– pozitivismus je předchůdce

– lze najít formu, jak se srozumitelně a jasně vyjadřovat

– význám výrazů je dán jejich shodou se skutečností

– platná a smysluplná slova jsou ta, která mají předobraz v realitě

– v pozdním období to doplňuje: jazyk používáme v konkrétní jazykové situaci (je to shoda s realitou, na druhé straně je jazyková situace)

– účastníci se musí shodnou na tom, co míní -> nejde o verifikaci, ale o konsenzus

 

KRITICKÝ RACIONALISMUS

– Vídeňský kroužek spoléhal na možnost verifikovat vědecké výroky (porovnával se skutečností) – hrozí nebezpečí, že preceníme nějaký aspekt -> založeno na popření (falsifikaci) -> otevřeme možnosti vědě se dále rozvíjet

– deduktivní testování teorií – metoda kritického testování

 

NEOMARXISMUS

– změna názoru na revoluci vůči klasickému marxismu

– konzumní společnost vede k ničení

– petice, stávky, agrese, násilí

– mění se i vyznavatelé neomarxismu (příslušnící jsou z kruhu intelektuálů – mladí vzdělaní lidé velmi často)

– forma nátlaku na společnost: anarchismus, terorismus