Náboženství jako specifická reflexe světa, monoteistická a polyteistická náboženství

Náboženství

 • Souhrn víry a praxe
 • Souvisí s nadpřirozenem
 • Síla – formuje a ovlivňuje svět
 • Morálka – vychází z křesťanství
 • Odměna – spasení/karma
 • Teologie – vztah mezi světským světem a nadpřirozenem
 • Souvisí s mýty (=nezpochybnitelné)
 1. Kmenová náb. – víra v tradice, přírodní náb.
 2. Národní – v Egyptě faraon Bohem
 3. Světová – souvisí s místem
 • Kmenové systémy – víra v přirozený zákon (karma – východní náb.)
 • Polyteistická – založená na mýtech (Hinduismus a buddhismus)

 

Teistické systémy

 • Jeden Bůh (islám, křesťanství, judaismus)
 • Souvisí s nějakou postavou

 

Vznik náb.

 • Vysvětlení jevů
 • Smysluplné prožívání života
 • Společenské rozdělení
 • Kosmos (šperk) – žijí v něm lidé -> okolo je chaos (nebezpečí) – lidé jsou do něj, aby se stali dospělými (musí přežít)
 • Základ – odloučení od komunity, společnosti -> pokud to zvládneme -> jsme přijati do společnosti
 • Odloučení > pomezí > přijetí
 • Např. uctívání míst zasažených bleskem (vznik posvátných míst) – víra v nadpřirozené síly
 • Sakrální – souvisí s církví, náb.
 • Islám – Jeruzalém, Mekk, (Kádá)?
 • Křesťanství – Jeruzalém, Vatikán, Betlém, Lurdy
 • Judaismus – Jeruzalém
 • Hinduismus – řeka Ganga
 • Buddhismus – Váránásí

 

Formy uctívání

 

 • Modlitba
 • Obětování
 • Specifikcé činy
 • Pravidla života
 • Bohoslužby (čtení textů) – děkování Bohů, kázání, zpívání, tanec
 • Stavba svatostánků na svatých místech – vznik institucí (jasná hierarchie) – není to tak u všech náb.
 • Uctívání posvátných předmětů

 

 

 • Iniciace – přijetí, zasvěcení (rituály)
 • Důležité rituály
 • Důležitý rituál – narození dítěte
 • Obřízka – domorodé kmeny, žid, islám
 • V Africe – ženská obřízka (velmi diskutabilní)
 • Dospívání (menstruace a ejakulace)
 • Svatba – někde trvá mnoho dní, otázka věna
 • Smrt – podmíněno kulturou
 • Rituály má každé náb. jiné

 

 

Přednáboženské představy a prvotní formy náboženství

 

 1. Orální náboženství
 • Přenáší se ústně
 • Lidé nemají „vědu“ – nedokážou si vysvětlit jevy kolem sebe -> vytvoří si něco nadpřirozeného (chtějí lovit, mít vodu, proti záplavám, neúrodě)
 • Člověk částečně ovládá přírodní živly (umí rozdělat oheň)
 • Vyšší princip stále existuje -> nalezeny pozůstatky v hrobech, víra v posmrtný život, duchy a něco vyššího (zobrazeno na nástěnných malbách)
 • Kult Venuše (žena = matka – princip plodnosti, tehdy ideál krásy)

 

 1. Šamanismus
 • Základní postava – šaman (ze všech nejchytřejší, ví jak lidi zachránit, obdivovaný, dokáže dostat lidi do transu -> mluvit s duchy)
 • Díky oblečení (kostýmy a masky) se dokáže líp napojit na duchy
 • Dokázal léčit, dobře umí pracovat s lidským mozkem
 • Využívá rytmus, intenzivní dýchání
 • Užívá psychotropní látky
 • Bílí duchové – hodní, černí duchové – zlí
 • Nejstarší náboženská tradice (už v neolitu)
 • Hlavně v Africe, Americe a Austrálii
 • Původně ze Sibiře (význam = ten co ví, zná)
 • Medicinman – u Indiánů

 

 1. Totemismus
 • Příslušnost člověka ke svému rodu
 • Totem = kůl s vyrytými znaky, omluva zvířatům, které lidé snědli, rituály kolem něj
 • Př. U Eskymáků

 

 1. Fetišismus
 • Fetiš = předmět, co má pro skupinu nějakou moc (př. Kosti, svaly, drápy, stromy s energií)
 • Je i v současnosti

 

 1. Animismus
 • Z latinského anima = duch
 • Jedno z primitivních náb., uctívání
 • Duše – volná, nesmrtelná, nehmotná, všude kolem nás, vše má duši
 • Souvisí s přírodními živly

 

 1. Animatismus
 • Z lat. Animato – oživení
 • Víra ve veškerou oduševnělost přírody
 • Vše, co je v přírodě, může ožít
 • Př. Pán prstenů

 

 1. Dynamismus
 • Z řeckého dynamis – síla
 • Síla, co ovlivňuje chod světa
 • Manita = duch, lze se k němu připojit

 

 1. Manaismus
 • Mana = oživující síla
 • Například v józe a buddhismu

 

 1. Manismus
 • Kult předků
 • Lidé věří, že předkové mohou v posmrtném životě ovlivňovat jejich život

 

Hinduismus

 • Bez zakladatele
 • Spíše způsob života než náboženství
 • Posvatné knihy a texty – psané sanskrtem, velké množství
 • Návod, jak žít
 • Mnoho idejí, formul a Bohů
 • Šruti – praktická aplikace hinduismu, Smrti – druhy textů
 • Védy = chvalozpěvy, týkají se Bohů
 • Upanišady – jeden z oddílů véd
 • Brahmány – návody, co dělat
 • Aranijaky – pro poutníky
 • Učení se textů nazpaměť
 • Hinduista musí být určitou dobu pod učením guru (ovládání sebe sama, morální povinnosti, základem úcta, pravdivost a píle) – 1. Období – učenenc
 • Období – rodinný život
 • Období – odpočinek, důchod – hledání věčné pravdy, studování náboženských textů
 • Období – příprava na osvícení – odchod od společnosti do hor, lesů
 • Spojit duchovno s reálným životem

 

Kastovní systém

 • Kasta = varna
 • Přesně stanovené role
 • Založen Árjy
 1. Brahmáni – kněží, mají nakročeno k osvícení
 2. Kšátrijové – bojovníci a politici
 3. Vaišové – obchodníci a podnikatelé
 4. Šúdrobé – nejpodřadnější práce, špatné postavení
 • Párjové – nedotknutelní, řídí se nepsanými pravidly

 

Mahátma Gándhí (1869 – 1948)

 • Proti útlaku a britské nadvládě
 • Také v Jižní Africe
 • Ahinsá – cesta nenásilí, prý se inspiroval Petrem Chelčickým

 

 • Rámakrišna 19. Století – Bůh je přítomen v každé náboženství po formální stránce, důležitá tolerance
 • Báseň Sankara (8. – 9. Století) – autorita posvátných textů
 • Bráhma – vesmír, vše kolem nás, absolutno
 • Átman – duše, nitro, já
 • Můžeme díky němu pochopit bráhmu (meditace) – podle toho, jak se jim to daří, se narodí v dalším životě
 • Reinkarnace – převtělení duše
 • Sokrates – nejtěžší je poznat sám sebe
 • Buddhisté mají nirvánu (=poznání brahmy)
 • Karma – každá akce a její účinek
 • Cesta zpět k Bráhmovi

 

Bohové

 • Brahma (tvůrce)
 • Šiva (ničitel) – ničí svět, aby ho mohl zase postavit
 • Višna (ochránce) – chrání, co bylo vytvořeno, jde na Zem, pokud se něco vymkne kontrole, Avatar – převtělení Višny
 • Působí společně
 • Bohyně Kálí

 

 • Mají základních 16 rituálů
 • Dítě po porodu – dáváme mu med pod jazyk
 • Hláska o – zapojení do komunity
 • Smrt – pálení na hranici
 • Mandir – hinduistické chrámy (ve středu je svatyně, důležitá je přítomnost vody – omýt se)
 • Vykonávání poutí – málo vzdálená místo nebo putování mnoho km
 • Váránásí – domov Šivy
 • Kráva – posvítí zvíře
 • Tantry – texty, zdůrazňují ženskou energii, tvorba ornamentů
 • Čakry, iridologie – poznání zdravotního stavu z duhovky

 

Buddhismus

 • Století – Nepál a Indie
 • Hlavní postava Buddha = Siddharta Gautama,, vyvolený, nejsou jeho spisy
 • Cesta k očistě ve skrze zbavení utrpení
 • Bohové – podobní lidem a zvířatům
 • Náb. bez Boha, bráno jako univerzální náboženství
 • Nitaky – popis jeho učení

 

Buddha

 • Má zůstat doma
 • Celý život je plný utrpení, žízeň, žádost -> něco chceme -> je třeba zastavit žízeň na pořád -> pomoc -> 8 dílná stezka (cesta)
 • Co je podstatou utrpení? Pátrá po tom.
 • Strom Bodhi- začal u něj meditovat
 • Leodhisathové
 • Váránásí – první modlení -> šíření jeho myšlenek

 

Základní myšlenky

 • Pouť – konec > odporštění (znovuzrozený) = samsára
 • Všechny jevy jsou pomíjivé
 • Buddhistické návody k šťastnému životu
 • Asketický způsob života, zlatá střední cesta mezi nedostatkem a přejídáním
 • Víra v reinkarnaci, cílem je nirvána
 • Neubližovat zvířatům
 • Nesmí se brát to, co není volně dáváno
 • Proti nevěře, nesmí selhát, vyhýbat se tomu, co nás očerňuje
 • Pipinky – ve 3 verších, vychází to z tradice
 • Jazyk pádí x sánskrt v hinduismu
 • Theravátský hinduismus – důležité je osvícení jednotlivce
 • Století – pomoc ostatní (nový liberální směr) – i v ostatních směrech
 • Laos, Thajsko, Čína, Japonsko, Barma

 

Pravidla, které by každý buddhista měl dodržovat

 1. Hínajána
 2. Marjána
 3. Vadžrajána
 4. Theraváda
 5. Dharma = nauka starších, kolo dharmy – soulad s božským principem
 6. Nirvána – přerušení utrpení
 7. Theraváda

 

Ušlechtilá 8 dílná stezka – pravé pochopení, myšlení, řeč, jednání život, úsilí, bdělá pozornost, soustředění

 

Konfucianismus

 • Čínská filozofie, náb. učení
 • Systém morálky a myšete
 • Tao = cesta

 

Konfucius (551 – 479 př.n.l.)

 • Velká osobnost čínské historie
 • Nespokojen se situací v Číně – chce všechny vzdělávat
 • Řeší otázky etiky, etikety a politiky
 • 5 klasiků – nejdřív ústně, napsal je do jednoho dílu
 • Kniha písní (Š-ting)
 • Kniha proměn (I-ting)
 • Nejdůležitější z těch pěti
 • 4 knihy – vlastní dílo, sepsané jeho žáky
 • Vliv buddhismu na konfucianismus
 • Také směr neokonfucianismus
 • Náboženství – způsob vzdělávání, morálka,
 • Není osobní vztah k Bohu
 • Bez obřadů, knězů, svatého písma
 • Uctívání země
 • Důraz na rozum, odpovědnost a podřízenost řádu
 • Dlouhou dobu státní náb. Číny
 • Základem Čínského vzdělávacího systému
 • Hierarchie vztahů
 • Vztah mezi otcem a synem – důraz (alfa omega), poslušnost vůči otci
 • Vztah mezi bratry, Manžel a manželka, Panovník a poddaný
 • Přátelé rovnocenný vztah -> důraz na rodinu
 • Ženy diskriminovány, výchova podle pohlaví
 • Podle někoho příčina úpadku v Číně
 • Li – správné jednání a chování
 • Žen – ohleduplnost a úcta k druhým
 • Sino – úcta k starším a předkům

 

Taoismus

 • Vznik v 5. Století př.n.l
 • V číně, taiwanu a Singapuru
 • Lao-C (LaoCtihodná, C- Mistr) – myslitel, filozof, nevíme jestli žil (Prý v 6 století)
 • Historik, práce v archivu jedné dystonie
 • Dvě legendy A- při porodu bílé vlasy, B – sepsání základní knihy- Tao te Ting
 • Krátký rukopis, 81 básní, nesrozumitelný text, každý si tam něco najde
 • Kniha o cestě a harmonii

 

Tao (cesta)

 • Prastarý pojem, vůdčí role, = vše co hýbe vesmírem
 • Důraz na přírodu
 • Není to božská bytost, spíš návod jak žít
 • Tao – jedno (jednota, harmonie) – Dvě (jing-jang) – Tři (nebesa – zem – mudrc)
 • Smysl života -> žít podle cesty (Wu-wej)
 • Aktivní nečinný, život s přírodou
 • Prostota – nemá se zajímat o zisk, nechat věcem volný průběh
 • Návrat do dětství

 

 • Čínská kultura– jedna z nejstarších na světě (papír, kompas, střelný prach, manželství)
 • Filozofie – založena na praxi -> důraz na blaho lidu, etiku
 • Vštěpování hudby, písemnictví

 

 

Judaismus

 • Jedno z abrahámovských náb., první monoteistické
 • Náb. knihy – posvátné knihy
 • Neměnné pravdy boží, sepsal je ale člověk
 • Vznik 2000 let př.n.l
 • Abrahám – měl smlouvu s Bohem – měl obětovat vytouženého syna Izáka (manželka Sára) -> má cenu pro vyšší princip dělat špatné věci?
 • A – to chtěl udělat, nakonec byl místo Izáka obětován beránek (Bůh ho prověřil)
 • A obřezal Izáka obřezal (1/3 USA obřezaná – hygiena)
 • Smlouva s Bohem – dá jim Kanán (úrodný kraj), pokud budou dobře žít
 • Starý Zákon = hebrejská Bible (prvních 5 knih Mojžíšových = Tóra)
 • Kain a Abel – synové Adama a Evy
 • Izák a Rebeka – syn Jákob -> 12 synů = 12 kmenů Izraele > do Egypta, tam zotročeni
 • Z otroctví do země zaslíbené je vyvedl Mojžíš – hora Sinaj (desatero božích přikázání) – uložena v Arše úmluvy
 • Mojžíše uznává i islám
 • David a Goliáš
 • Šalamoun – syn Davida, král, nechal postavit chrám v Jeruzalémě -> centrum kultury zničen, postaven další -> znovu zničen – židovská diaspora, zbyla jen Zeď Nářků – velká úcta
 • Prý napsal knihu přísloví
 • Babylonské zajetí Židů, 1948 vznik Izrael

 

Židovské spis

 • Tóra
 • Proroci – o osídlování Svaté Země
 • Spisy – píseň písní
 • Talmud – výklad víry v praxi, plno metafor a aforismů, právní ustanovení, soupis rabínských diskuzí
 • Desatero – v Tóře

 

 • Aškenátší Židé – střední Evropa, kolem 8 – 11 milionů
 • Sefarští Židé – ze Španělska,kolem 1,5 milionu
 • Falašové – z Etiopie

 

 1. Ortodoxní – 30%, pravoslavní, tradiční, proti liberalismu
 2. Konzervativní – Z Evropa, USA, sionisté
 3. Liberální – neodlišují se od ostatních lidí

Sekulární – neprojevují náboženství navenek

 

Svátky

 

 • Šabat – den odpočinku (sobota)
 • Nesmí se v podstatě nic dělat
 • Chanuka – svátek světel
 • Oslava vysvěcení chráu
 • Trvá 8 dní
 • V době Vánoc
 • Pesach – svátek jara
 • Vysvobození z Egypta
 • Roš Ho Šana – nový rok (na podzim)
 • 10 dní pokání
 • Jom kipur – den smíření
 • Půst
 • Den nezávislosti – 14. květen

 

 

Rituály

 

 • Vykoupení novorozeného
 • Bar mitca – dospívání u kluků – později
 • But micva- dospívání ve 12 letech
 • Manželství – proti celibátu, velmi důležité
 • Pohřby – speciální modlitby, duše je nesmrtelná

 

 • Kabala – soubor myšlenek
 • Septuginta – Bible do řečtiny
 • Vulagata – překlad do latiny – sv. Jeroným

 

 

Křesťanství

 • Monoteistické náb.
 • Vznik před 2000 lety, oblast Judey, vyvinulo se z judaismu
 • Křesťanem může být kdokoliv
 • Víra – Bůh přišel na zem v podobě Krista, má lidi spasit
 • Ježíš – zázraky, ukřižován, zmrtvýchvtsal, nanebevstoupil -> život věčný
 • 313 edikt Milánský – Konstantin uznal křesťanství za náb.
 • 395 – oficiálním náb. Říma
 • Vznik zdola – ze začátku věřící pronásledováni
 • Apologeti – píší obrany
 • Svatý Augustýn – formuloval základní křesťanská dogamata
 • Dědičný hřích – rodíme se nečistí
 • Důležitá církev – viditelná obec boží, zpopularizoval ji

 

Svatá trojice

 • Bůh otec
 • Syn = Ježíš
 • Duch svatý
 • Bůh je hlavně v podobě ducha svatého

 

Ježíš Kristus

 • Matka Marie – počala z ducha svatého, nevlastní otec Josef
 • Pořťen Janen Křtitelem v Jordánu
 • Zázraky
 • Poslední večeře – zrazen Jidášem za třicet stříbrných -> žid. Soud -> odsouzen Pilátem Pontským -> ukřižován
 • Dne vstal z mrtvých a 40. Dne vstoupil na nebe

 

 • Bible – Starý a Nový Zákon
 • Nový Zákon – 27 knih, 4 evangelia – Marek, Matouš, Lukáš, Jan
 • Epištoly – dopisy apoštola Pavla
 • Zjevení Janovo – apokalypsa
 • Symbol kříž a ryba

 

Katolíci

 • Největší náb. organizace – polovina křesťanů
 • Hlásá evangelium
 • V čele papež František, sídlo ve Vatikáně
 • Díky církvi – neustálá přítomnost Ježíše
 • Svátosti – eucharistie (mění vodu ve váno) – chléb: tělo, víno: krev Krista -> vykoupení Ježíše
 • Po smrti duše – soud -> nebe/peklo nebo očistec (přijmutí Ježíše -> do nebe)
 • Velký význam – církevní život
 • Hierarchická struktura
 • Farnost, diecéze, biskupství, Engerence, papež (=následovník Petra)

 

Pravoslaví

 • 14 autonomních círví
 • Vyznání Nikajské (Nikajský koncil)
 • Duch svatý nepochází z Ježíše
 • Thesis – zboštění
 • Ikony – často zobrazují Ježíše, Marii nebo ostatní svaté
 • Bible – stejná

 

Protestantství

 • Církve vzniklé během a po reformaci
 • Chtějí změny, nejvyšší autorita je Bible
 • Století – Martin Luther, Jan Kalvín a Ulrich Zwingli
 • Věřící – spaseni z milosti boží vírou
 • Kněz – nemusí být vystudovaný
 • Proti papeži, kněžským úřadům, eucharistii, proti mariánskému kultu
 • Pastor a farní rada
 • Nemají poutě a zpověď

 

Svátky

 • Vánoce, Velikonoce, Svatoduší
 • Křest, svaté příjímání, biřmování, manželství – posvátný svazek, smrt – začíná něco nového
 • Neděle – bohoslužba

 

Desatero božích přikázání (exodus 20. Kapitola)

 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
  2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
  3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
  5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
  6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
  7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
  8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
  9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
  10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

 

Mnišské řády

 • Metodisté – bližší vztah mezi člověkem a Bohem
 • Baptisté – hlavně USA
 • Presbyteriáni – Skotsko
 • Benediktini, františkáni

 

Poutní místa – Lurdy, Vatikán, Fatima

 

Islám

 • Monoteistické náb, jeden Bůb – Alláh
 • „podrobení se Bohu
 • Prorok Mohammed a jeho učení
 • 1,6 miliardy muslimů – 23% populace, nejrychleji se šířící náb.

 

Základní dělení

 1. Sunnité
 2. Sunna – zvyk a cesta o Mohammedovi – šítte v ni nevěřší
 • Hagísi –
 • Strana Alího
 • Smrt Mohammeda – má ho někdo schopný nahradit -> Alí, Šíté zvolili jiného
 • Jejich nejvíce
 • Konflikty – Sunnité x Šíté, nemají se rádi
 • Šíté
 • Nejvíce jsou v Íránu

 

 

Pět pilířů islámu

 1. Věřit v jednoho Boha – Alláha
 2. Modlit se pět krát denně v čistém prostředí – umýt si nohy, ruce (hygiena plus očištění)(mnoho náb. používají vodu (křesťanství – svěcená voda hinduismus – Ganga)
 3. Dodržovat půst, jíst a pít jen v noci, žádné pomluvy, žádná práce – neplatí pro těhotné ženy
 4. Almužna chudým
 5. Alespoň jednou za život pouť do Mekky

 

Korán

 • Súry (kapitoly), celkem 114 – veršované básně -> vyplývají z nich příběhy, podle nich se mají muslimové chovat, různé názvy (žena, kráva..)
 • Často složité, různé řazení, různý výklad, záleží na překladu
 • Obvyklé řazení – Tři Mekkánská období a pak Medinské
 • Muslimové neuznávají Korán v nearabštině

 

Mohammed

 • Narozen v Mecce koncem 6. Století,
 • smrt obou rodičů, vychovával ho strýc
 • 611 zjevil se mu archanděl Gaabriel -> stává se božím poslem, prorokem
 • Má se nazpaměť naučit korán, nevíme, jestli uměl číst a psát, Archanděl mu Korán diktoval -> Mohammed ho prý napsal
 • Lidé ho odsoudili -> vyhnán z Mekky do Mediny (=Hidžra) roku 622
 • 622 – počátek muslimského letopočtu
 • Vůdce – vojenská tažení, loupeže -> svatá válka (džihád) – musí být opodstatěný
 • Také je to vnitřní boj v člověku
 • 621 – navštívil ho znova Archanděl, vzal do Jeruzaléma, říkal mu různé věci
 • Muslimové – prý nepřátelství proti křesťanství a judaismu, není to úplně tak, původně je chtěl spojit
 • Vraždy Židů – nepřátelé, chtěli ho napadnout
 • Vlastní stát, první ústava?
 • 630 dobyl Mekku
 • 10x se oženil, smrt – rozvoj islámu, růst věřících, upraven do dnešní podoby, překlady problematické
 • 661 – první roštěpení sunnité a šíté
 • Imám – praví následovníci mohammeda
 • Islám – zpolitizovaný

 

Právo Šáría

 • Zákon – jak se chovat a být dobrý muslim
 • Zahalování – přebrané od arabských kmenů (písek), korán zahalování nenařizuje
 • Ženy nosí šátek z vlastní vůle, v blízké komunitě se nemusí zahalovat
 • Jordán – dost liberální, královna nenosí pokrývku hlavy
 • Záleží na místu konkrétním
 • Jeptišky také mají pokrývku hlavy
 • Velké kulturní odlišnosti mezi kmeny, různá radikálnost
 • Pouť do Mekky – rituál složitý, vzít na sebe poutnické roucho, při cestě se modlit
 • Okolo Kábby – svatyně, původně asi kus meteoritu, prý postavena Abrahámem
 • Velmi bohaté město
 • Umma = Muslimská obec – poměrně zásadní, důležitá role
 • Mešity, minarety, muezzin = osoba, co svolává na bohoslužbu
 • Koberce, směr Mekka, odříkání modliteb
 • Evropa – není zvyk na islám, mají na to právo
 • Tádž Mahal – Indie, Hagia Sofia – Turecko
 • Kaligrafie, matematika, perské koberce, medicina

 

Religionistika

 • Věda o náboženství
 • Samostatný vědní obor, vznik v 19. Století
 • Mohla vzniknout, až se náb. stalo předmětem vědeckého zkoumání
 • Průnik mnoha disciplín
 1. Sociální filozofie
 2. Dějiny filozofie
 3. Sociologie
 4. Antropologie
 5. Historie
 6. Archeologie
 7. Etnologie

 

Současná věda o náboženství zahrnuje:

 1. Filozofie náboženství – souhrn filozofických pojmů
 2. Sociologie náb. – role v sociálních systémech, jejich rozvoj a působení
 3. Psychologie náb. – vznik z hlediska psych. potřeb, pocitů, nálad, tradic
 4. Dějiny náb. – historie

Fenomenologie náb. – srovnání představ, idejí, motivy konání lidí, kteří na sebe mají vliv