Pravěk (2)

Obecná charakteristika

 • nejdelší etapa dějin lidstva (3miliony let)
 • vývoj člověka a společnosti od jejího vzniku až do období starověku
 • 3 miliony let – 5000/3000BC (v určitých oblastech Evropy déle)
 • informace čerpáme z hmotných pramenů díky archeologii

Periodizace

tři způsoby:

 • geologická -prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory(posledních 2,6 mil let a posledních 10 000 let mladší čtvrtohory=pleistocen) a tato období se dále dělí
 • historická (paleolit, mezolit..)
 • dle vývojové řady (homo habbilis, homo erectus…)
 • podle způsobu obživy (lov a sběr, pěstování

Historická

Doba kamenná

 1. Starší doba kamenná = Paleolit
  starší paleolit (3mil. – 250 tis. BC)
  -střední paleolit (250tis. – 40 tis. BC)
  -mladší paleolit (40tis. – 10 tis. BC) →vznik člověka
 2. Střední doba kamenná = Mezolit
  -10tis. – 7tis. BC
 3. Mladší doba kamenná = Neolit
  -7tis.-5tis. BC
 4. Pozdní doba kamenná = Eneolit, na předním východě Chalkolit
  -5tis – 3500 BC

Doba bronzová

 1. Starší doba bronzová
  -3500 – 1550 BC
 2. Střední doba bronzová
  -1550 – 1300 BC
 3. Mladší doba bronzová
  -1300 – 750 BC

Doba železná

 1. Starší doba železná = Halštat
  -750-400 BC
 2. Mladší doba železná = Latén
  -400BC-0
 3. Doba Římská
  -0-476

Vývoj člověka

 • Antropologie = věda o původu a vývoji člověka
 • Homonizace = fyzické a tělesné změny
 • Sapienzace = psychycké a duševní změny

 

 1. Ramapithecus
  -10mil. BC
  -částečně pohyb po dvou a býložravec
  -příležitostně nástroje
  -malé tlupy
  -Indie, Čína, Afrika a Evropa
 2. Australopithecus Africanis
  -5 -4 mil BC
  -už jen pohyb po dvou
  -žere i maso
  -jednoduché nástroje, když najde něco co se dá využít
  – V a J Afrika
 3. Homo habbilis = člověk zručný
  BC
  -120-125cm a 40kg
  -artikulované zvuky
  -dovede vyrobit nástroj a vědomě ho použít
  -lepší stavba ruky, větší mozkovna, klenba chodidla
  -Afrika (Tanzánie…)
 4. Homo erectus = člověk vzpřímený
  -2mil BC
  -160-165 BC
  -čím dál větší mozkovna → lepší nástroje
  -dokázal použít i oheň
  -Afrika východ, Jáva a Sumatra, Čína,Německo…
 5. Homo sappiens = člověk rozumný
  400tis BC
  -vysoká mozkovna a vyklenuté čelo, ale stále nadočnicové oblouky
  -rozdělá si oheň
  -rychlý duševní vývoj
  -robustní a velká muskulatura
  jména druhů podle jednotlivých nalezišť → nejznámější naleziště Neanderthalensis v Německu → Homo neandrtalis
 6. Homo sappiens sappiens = člověk dnešního typu, člověk Cro – Magnonský
  -40tis. BC
  Cro – Magnon → našly se tam pozůstatky, náš jasný předchůdce
  – měl estetické cítění, jeskyně LASCANT a ALTAMIRA → nádherné jeskynní malby (mají náboženský původ)
  – uměl vyrábět šperky, živil se lovem – lovec mamutů, spolupráce, udatný, souvislejší řeč, pohřbívali, krejčí – jehly
  – pozůstatky = Věstonice, Mikulov, Pavlov, Pekárna, Přemostí u Přerova

b)

Jednotlivá období

Doba kamenná

 1. Starší paleolit
  -3mil-250tis BC
  -Olduvaj v Africe nejznámější naleziště
  -člověk zručný a vzpřímený
  -kámen a kosti, první jednoduchá přístřeší
  -dorozumívání pomocí skřeků
 2. Střední paleolit
  -250tis-40tisBC
  -člověk ruzumný neboli neandrtálský
  -první výroba specializovaných nástrojů, šperky a jiné předměty
  -pohřbívání do skrčenců a v nich šperky a jiné předměty
  -neandertal
 3. Mladší paleolit
  -40tis-10tisBC
  -krom člověka neandrtálského, který pak vymírá se objevuje i člověk dnešního typu
  -dochází k rozdělení funkcí na mužské a ženské
  -lovení mamutů a jiných velkých savců → např kniha Lovci mamutů
  -diferenciace nástrojů → k jedné a konkrétní věci, např. luk a šíp
  -sídliště u vody
  -artikulováná řeč a rozvoj umění
  -naleziště Altamira, Cro-Magnon, Dolní Věstonice (Věstonická venuše)
 4. Mezolit
  -10-7tis. BC
  -oteplování zemského klima → konec doby ledové → usnadnění lidského života, ale ústup velkých savců jako mamutů z našich oblastí (do roku 4tisíce BC ještě třeba na Sibiři)
  -ale zase zalesňování → suroviny a potrava
  -první konflikty mezi lidmy → sídliště na kopci
  -pohřeb klasický a nebo žehem
 5. Neolit
  -7-5tis BC
  -v oblasti středního a blízkého východu začátek zemědělství (9tis.BC)
  -7tisBC zemědělství na Balkáně a 6tis. BC ve střední Evropě → ale stále lov
  -postupně usedlí život
  -domestikace zvířat (první sob, pak pes, koza)
  -roste počet lidí na Zemi → nutno získávat novou půdu → klučení (kácení) a nebo žďáření
  – dům ze dřeva, proutí a mazanice v něm velkorodina(několik rodin dohromady)
  -několik domů tvoří vesnici
  -matriarchát
  -prvopočátek řemeslnické výroby
  -začínají se rozdělovat funkce a činnosti
  Neolitická revoluceje termín charakterizující přechod od společnosti lovců a sběračů k společnosti usedlé, jejíž hospodářství je založeno na zemědělství.-první kultury:
  Kultura s lineární keramikou
  Kultura s vypíchávanou keramikou
  Kultura s malovanou keramikou
 6. Eneolit
  -hlavně v Evropě, v Asii Chalkolit
  -5200 – 3500 BC
  -vesnická sídla hospodářsky soběstačná

 

Blízký a střední východ
-metalurgie → měď
– vesnice městského typu → první městské státy
-oradlo a kolo
– přebytek → rozdělování obyvatelstva na soc. vrstvy

-hospodářský rozvoj a spory → roste význam muže → patriarchát ( žena, ale stále kulturní význam)
-sousedská občina = příslušnost k vesnici, mizí rodové vazby

 

nové kultury:


Kultura s nálevkovitými poháry
-od VB a ŠP po Ukrajinu → spíše sever
-4tis. BC
počátky metalurgie v Evropě →orba hákem

Megality
hlavně v západní Evropě
stavby z velkých kamenů, častým typem Dolmen
často jako pohřební komora či obřadní místo
Menhiry= kámen, často neopracovaný zaražený svisle do země, někdy ve větším množství, např. Carnac ve FR ( 3000 kamenů) v ČR Kamenný pastýř, často tvoří kruh, nejznámější Stonehange

Kultura s kanelovou keramikou
4tis. BC
-Morava, Slezsko, Rakousko, Maďarsko
-kanelůra = žlábek
znalost vozu


Kultura se šňůrovanou keramikou
-3tisBC
-příchod kočovných pastýrů na severovýchod
-sídliště nebyla trvalá → nedochovala se → pohřebiště v podobě mohyl
-u nás Vikletice u Chomutova
-otisk motáně šňůry
Kultura se zvoncovými poháry
-příchod indo-evropských kmenů do Evropy
-3tisBC
-keramika tvar obráceného zvonu

Doba bronzová
-3500-750BC
-počátek v okolí středního východu, v Evropě až kolem roku 2100BC
-plné využití tažných zvířat
-konzervace potravin nasolením
-hutnictví a hornictví
-nástroje z bronzu už častější než z kamene
-nové nástroje (meče, přilbice, spony, ozdoby)
-hrnčířský kruh
-glazura
-lepší textilní výroba
Starší doba bronzová (3500-1600BC)
Střední doba bronzová (1600-1300BC)
Mladší doba bronzová (1300-750BC)

 

 1. Kultura Únětická
  -Unětice u Prahy
  -velmi vyspělá
  1800-1500BC
 2. Kultura mohylová
  -podle způsobu pohřbívání do mohyl
  -1500-1200BC
 3. Kultura popelnicových polí
  -podle způsobu pohřbívání žehem a následným nasypaním do urny, urny se pak shromažďovali na jednom místě
  -1200-700BC

Doba železná

750BC-400NL
-znalost železa urychlilo vývoj v Evropě, protože Fe je v Evropě dostupnější
-rozdílný vývoj v různých oblastech středomoří x Evropa
v Evropě vliv:

 • Skythové – oblast černého moře
 • Etruskové – Apeninský poloostrov
 • Řekové v Řecku
 • Keltové – velká čast zbytku Evropy

 

 1. Starší doba železná (Hallstat)
  -750-450BC
  -bohové podobní lidem
  -diferenciace lidí → nejvýše náčelník s válečníky a vysoká funkce také kneží → předzvěst rozdělení společnosti ve středověku
  -hlavně Německo, Rakousko, Čechy, Morava
  -naleziště Hallstat v Rakousku
  -u nás nejpočetnější keltové → pak kolem roku 370Bc příchod západních keltů z Francie → ti nahradili hallstatskou kulturu kulturou laten
  -začíná vliv antiky na Evropu
  Kultura Bylanská
  Kultura Horákovská
 2. Mladší doba železná (Latén)
  450BC-0
  velký vliv antiky na Evropu
  -zejména Skythové, Thrakové a hlavně Keltové
  -u nás kmen Bojů
  – vznik nahrazením a částečným splynutím s Hallstatskou kulturou, díky keltské migraci ze západní Francie
  -zánik díky tlaku Římské říše a tlaku ze severu ze strany Germánů s nimi nakonec splynutí
 3. Doba Římská
  -0-400
  -maximální vliv antiky na Evropu
  -germáni

Keltové

-neboli Galové
-žili v sousedství Římské říše v období Hallstat a Latén (v něm největší vrchol)
– Římané je dělili na:

 • Galy Předalpské
  -sever Itálie a velmi brzy pořímštěni
 • Galy Zaalpské
  -jih Francie a Španělsko
  -taky poměrně brzo pořímštěni
 • Galy Vlasaté
  -severní Francie a Britské ostrovy
  -Galské války → Julius Ceasar a Vercingetorix → postupně Galové vytlačení do Skotska a Irska a ti co se nechali pořímštěni

divocí náčelníci, bojovali nazí
Galové na území Francie postupně pořímštěni → vulgární latina → francouzština
Na našem území kmen Bojů → Bohemia
Keltové na našem území a území Německa postupně vytlačeni Germány ze severu
Duhovky=keltské mince
Druidi= kněží, vzdělaní, velký respekt, dubové háje
Stopy keltských genů v severní Francii (hlavně Bretaň), Skotsko, Wales, Anglie, Irsko a dokonce i u nás
Keltské jazyky = v Bretani, Irština, Waleština, Skotština..
Keltské svátky=slunovrat a rovnodennost
Sídla opida = opevněná sídla – u nás Závist u Prahy, Stadonice u Berouna, ve světě Alésia ve Francii
Germáni

jejich potomci jsou dnešní germánské národy
původ v Jutském poloostrově a ve Skandinávii
měli podobné jazyky a mytologii (Odin, Walhala, Runové písmo…)
postupně vytlačili Kelty ve střední Evropě a Německu → římáné tomuto území říkali Magna Germánia (svobodná germánie), kde byli různé nejednotné kmeny → pokoušeli se ho ovládnout, ale po zkáze římských legií v Teuborském lese v roce 9NL(náčelník Arminius) postupně  rezignace na ovládnutí a budování Limes Romanus
-u nás nejznámější kmen Markomanů

→ občasné střety menší či větší, na jednu nebo druhou stranu (Markomanské války 166-180NL) ale zároveň čilé obchodování (jantar a otroci) → ve 3 st. krize impéria se jednotlivé kemny slučovali do stále silnějších kmenových svazů a ohrožovali říši a útočili za hranice, ale zároveň byli využíváni a placeni  k její ochraně → při stěhování národu zapříčinili pád ZŘŘ a na jejím územi si založili království, která se ale zároveň odkazovala na ZŘŘ (křesťanství, latinka, titul císař, důležitost papeže…) a stali se základem některých říší a státu v již ve středověké Evropě

Světová naleziště

Starší doba kamenná

Starší paleolit
Olduvai Tanzánie – Australipithec a Homo habilis a Homo Erectus
– West Turkana v Keni – Homo Erectus

Střední paleolit
Neandertal Německo – člověk neandrtálský
-Gorhamova jeskyně v Gibraltaru – člověk neandrtálský

Mladší paleolit
Altamira ve Španělsku – malby, člověk dnešního typu
Cro-Magnon – první nález člověka dnešního typu

Střední doba kamenná
Lepenski Vir v Srbsku – sídliště s vyspělou kulturou

Pozdní doba kamenná
Stonehange ve VB – menhir
Carnac ve Fr – menhir

Doba bronzová
Spišský Štvrtok v SK – Unětická kultura

Keltové
Alésium ve FR – opidum

Germáni
Teuborský les – bitva
Limes Romana

Naleziště u nás

Doba kamenná

Mladší paleolit
Dolní Věstonice – Věstonická venuše
-jeskyně Sloup

Pozdní doba kamenná
Kamený pastýř u Klobouků –menhir

Doba bronzová
Unětice u Prahy – unětická kultura

Keltové
Závist u Prahy-opidum
Stadonice u Berouna-opidum


Naleziště na Chomutovsku
Vikletice u Chomutova – kultura se Šňůrovanou keramikou