Sociální stratifikace

  • Společenské vrstvení
  • Popisuje rozdělení mezi vrstvami – pohlaví, věk, vzdělání
  • Vede ke společenské hierarchii
  • Sociální skupiny jsou strukturovány jako vrstvy = NEROVNOST MEZI LIDMI
 • 4 základní stratifikační systémy:
 • 1. OTROCTVÍ
 • Extrémní druh nerovnosti
 • Jeden člověk vlastní život druhého
 • Ve starověku
 • Nyní neoficiálně v Africe
 • 2. KASTY
 • Rozdělení společnosti v Indii, vychází z hinduismu
 • Kasta = ostře ohraničená sociální vrstva, během života nelze změnit příslušnost
 • Vzájemně neprostupné
 • Reinkarnace
 • Karma
 • 4 základní kasty:
 • Brahmáni – dříve kněží, nyní vysokoškolští učitelé, právníci, lékaři
 • Kšátriové – dříve válečníci, vládci, politici
 • Vaišjové – rolníci, zemědělci
 • Šúdrové – pomocníci, dělníci
 • + NEDOTKNUTELNÍ – nejhorší práce, méněcenní
 • 3. STAVY
 • Církev – 1. stav
 • Šlechta a panovník – 2. stav
 • Poddaní – 3. Stav
   • Ve středověku
 • Nejsou tak nepropustné jako kasty
 • Možnost pronikání do vyššího stavu např. sňatkem, šlechtický titul, stát se knězem
 • V renesanci nová vrstva → měšťané
 • 4. TŘÍDY
 • Dělení tříd podle majetku
 • Karel Marx – od 19. století – průmyslová revoluce
 • Hranice mezi třídami není pevně daná, ale vychází z ekonomických rozdílů
 • Nerovnost rozdělená dle výše příjmů
 • Kapitalisté X dělníci (buržoazie X proletariát)
 • Dnes pojem TŘÍDA nahrazen pojmem VRSTVA
 • Kombinace majetku, vzdělání, profese, moci
 • Vyšší vrstva
 • Vyšší – mají moc a peníze, ovlivňují politiku, zákonodárce → lobbisté + teorie zahálčivé třídy – dávají na odiv své bohatství a nemusejí nic dělat (Paris Hilton)
 • Nižší„bílé límečky“ – pracují intelektem, ne manuálně (manažeři, ředitelé) – důležité postavení – mají moc a peníze → postindustriální společnost (služby) + „zelené vdovy“ – manželky manažerů, které žijí osamoceně v satelitních městečkách
 • Střední vrstva
 • Vyšší – profese ve společnosti velmi ceněná – vysoké vzdělání (lékaři, vědci, právníci, herci, reklamní agentury)
 • Nižší – zaměstnanci státní správy – také vzdělání – finančně hůře (úředníci, živnostníci, policisté)
 • Nejdůležitější vrstva – odborníci posouvají vývoj společnosti – vynálezy, politické změny
 • Sledují politiku, platí daně
 • Dnes ubývá
 • Nižší vrstva – největší rozdíly
 • Vyšší – manuálně pracující lidé – kvalifikovaní dělníci, automechanici, elektrikáři; „modré límečky“ (montérky)
 • Nižší – nekvalifikovaní dělníci, uklízečky; underclass = závislí na sociální podpoře státu (bezdomovci, narkomané)
  Vyšší
  Střední
  Nižší

Elity

 • Elita X masa (= vládnoucí X ovládané)
 • Elity jsou ve všech oborech lidské činnosti
 • Vilfredo Pareto – italský sociolog
 • Skupina lidí, kteří jsou v dané oblasti těmi nejlepšími, nejschopnějšími

Sociální status

 • Místo, pozice ve společnosti spojené s prestiží
 • V té pozici hrajeme sociální roli
 • Rasová diskriminace, genderová diskriminace, ageismus (věková diskriminace)
 • Vrozený status – souvisí s obligatorními rolemi (s věkem, pohlavím)
 • Připsaný status – připisuje nám to společnost (Romové, bezdomovci)
 • Získaný status – dobytý vlastním úsilím (třídní premiant, komik, autorita)

Zařazení do vrstvy

 • Příslušnost k vrstvě dána objektivně (majetkem, příjmem)
 • Děti patří do vrstvy jako rodiče
 • Ženy patří do vrstvy jako manžel
 • Status připisován subjektivně (rozdílným životním stylem)
 • Nerovnost ve spotřebě – i v rámci jedné vrstvy
 • Snobismus – hraje si na něco, co není

Sociální mobilita

 • Pohyb jedince mezi vrstvami
 • Změna socioekonomického postavení jedince
 • Souvisí se změnou sociálního statusu

–          Vertikální mobilita

  • Sociální vzestup X pád
  • Povýšení v práci, sňatek, ztráta zaměstnání
  • Dojde ke změně sociálního statusu

–          Horizontální mobilita

  • Pohyb v rámci jedné vrstvy
  • Změna zaměstnání, přestěhování
  • Může dojít ke změně sociálního statusu

KULTURA CHUDOBY

 • Problémy nižší vrstvy
 • Underclass
 • Chudoba se projevuje všude stejně
–          OSCAR LEWIS [lujs]
   • Zkoumal brazilské slamy
   • Chudí lidé si vytvářejí vlastní kulturu
 • Lidé si vytvořili společný systém chování, hodnot → kultura chudob
   • V procesu socializace jsou tyto normy osvojovány
 • Znaky:
  • Alkoholismus
  • Nižší vzdělání → vysoká nezaměstnanost → kriminalita
  • Lichva = půjčka za vysoký úrok
  • Rezignace, pesimismus
  • Zaměřeni na přítomnost, žádné plánování do budoucnosti
  • Nedůvěra k vládě, strach z policie
  • Velký počet dětí, dožívají se nižšího věku, promiskuita (= časté střídání partnerů)
  • Lidé ztrácí zájem o vymanění se z této komunity
  • Když už se vymaní, ztratí kontakt
 • → sociální vyloučení → GHETTO (vymezená část města – chudinské čtvrti)
 • Nynější svět ohrožen chudobou (absolutní a relativní)

–          Absolutní chudoba

  • Člověk má na den 1,25 $/den

–          Relativní chudoba

   • Nemůžou si dovolit to, co by chtěli
   • Mají méně než 60% průměrného platu
 • Příčiny:
  • Politické – diktátorské režimy
  • Ekonomické a sociální – zadlužení státu, kulturní rozdíly
  • Demografické – přelidněnost
  • Environmentální – přírodní katastrofy
 • Bludný kruh chudoby:
  • Důsledky jedné generace budou následky druhé generace
  • Přenos chudoby generací

 

–          Rozvojové cíle tisíciletí

   • V roce 2000 – Summit tisíciletí
   • Bojování proti chudobě – do roku 2015
   • Už dnes se ví, že rozvojové cíle splněny nebudou
 • 1. cíl: odstranění extrémní chudoby a hladu
 • 2. cíl: zvýšit gramotnost (používání jazyka, chápání)
 • 3. cíl: prosadit rovnoprávnost pohlaví (genderová)
 • 4. cíl: snížit dětskou úmrtnost
 • 5. cíl: zlepšit zdraví matek
 • 6. cíl: bojovat s nemoci (AIDS, malárie)
 • 7. cíl: zajistit udržitelné zdravotní prostředí (i přístup k pitné vodě)
 • 8. cíl: budovat světové partnerství (FAIR TRADE = spravedlivý obchod)
  • Fair trade – zaručuje dodržování lidských práv při výrobě, pracovní podmínky, minimální mzda, pracovní doba, nepracují děti, větší zisk tomu pěstiteli
  • Organic – také zaručují dobré podmínky