Střední Evropa

 

Polsko, Slovensko, Maďarsko

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Vody na pevnině

 

POLSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 312 685 km2 – 3% území Ev. (2. největší stát střední Ev. po Německu, 6. v celé Ev.)
 • Hlavní město:Varšava (1 641 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):38 482 919
 • Úřední jazyk:polština
 • Státní zřízení: republika

 

Přírodní poměry

 • nížinný charakter – průměrná nadmořská výška 173 m
 • pobřeží – úzká Pobaltská nížina -lagunová jezera, duny (až 30m), písčité kosy
 • severovýchod – Mazurská jezerní plošina – největší jezero – Sniardwy
 • všechna jezera ledovcový původ
 • nížiny – 1/3 země
 • nejzažší jih – Tatry, pásma České vysočiny a Karpat – nejvyšší hora Rysy

Podnebí

 • kontinentální východoevropský a oceánský středoevropský typ
 • severozápad – vliv moře se západními – léta jsou chladnější a zimy mírnější, deštivější
 • Jih a východ – vnitrozemské klima – horká a deštivá léta, mrazivé a suché zimy

                Vodstvo

 • velmi hustá říční síť
 • Největší splavné řeky Visla a Odra – odvádějí vodu asi z 90 % území Polska do Baltského moře
 • velké množství jezer a přehradních nádrží
 • V Tatrách leží vysoko položená jezera (plesa) ledovcového původu

 

Historický vývoj

 • Polsko jako státní útvar existovalo již v 10. století
 • století – rozkvět Polska
 • století – posilování venkovské šlechty a vnitřní rozbroje – oslabení země
 • 1772, 1793 a 1795 – trojí dělení Polska – Rusko, Prusko a Rakousko na základě vzájemné dohody
 • 1918 – rozpad Rakouska-Uherska -Polsko opět získalo nezávislost
 • Následná válka se sovětským Ruskem – Polsko si stále udrželo nezávislost
 • sv. válka – okupace Německem a Sovětským svazem – konec nezávislosti
 • Po válce Polsko rozšířeno na západě
 • léta – vznik Solidarity – odborová organizace se sociálními a politickými požadavky
 • Konec 80. let – pád komunismu – chtějí transformovat svoji ekonomiku – šoková terapie

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):38 482 919
 • Hustota zalidnění:123,1 obyv./km2
 • Národnostní složení: Poláci 98 %, Němci, Ukrajinci (národnostně jednotný stát)
 • sv. válka – omezila etnickou pestrost předválečného Polska
 • Po 1. sv. válce – Poláci 68,5% populace (deportace, genocidy)
 • V posledních letech pokles porodnosti
 • Obnovení zákazu potratů
 • Gramotnost: 99%
 • západoslovanská jazyková skupina
 • Nezaměstnanost (2009): 11,0 %

Náboženství

 • katolíci 95 % – silně věřící
 • papež Jan Pavel II. – původ z Polska

 

Průmysl

 • Hornoslezká pánev – těžba černého uhlí – 4. místo na světě (hlavní energetický zdroj)
 • Dále se těží – síra a železná ruda zejména měď, zinek a olovo
 • Všestranný průmysl
 • Dnes klesá význam hutnictví železa i barevných kovů
 • Rozvoj strojírenství, chemie, elektrotechniky
 • Tradiční průmyslová odvětví – potravinářství, textilní průmysl
 • Jihopolská průmyslová aglomerace, jejíž centrum jsou Katovice
 • Vývoz:stroje a dopravní prostředky, potraviny

 

Zemědělství

 • Orná půda skoro 1/2 plochy státu, louky a pastviny 13 % a lesy 30 %
 • Vysoký podíl ekonomicky aktivních v zemědělství (až 20%)
 • Často neefektivní způsoby
 • Silně zastoupen soukromý sektor
 • Produkce žita, lnu, brambor a cukrové řepy na 2. místě v Evropě (po Rusku)
 • Pěstuje se pšenice, žito, ječmen, len, oves, brambory, cukrová řepa, řepka, chmel, ovoce, zelenina
 • Chov – prasata, skot, ovce, koně a drůbež
 • Těžba dřeva na export
 • Rybolov

 

Doprava

 • Oproti většině sousedů méně rozvinutá silniční a dálniční síť

 

Kriminalita

 • V posledních letech velký vzrůst kriminality a organizovaného zločinu
 • Vysoké riziko odcizení nebo vykradení auta – parkovat na hlídaných parkovištích!
 • Nejvíce krádeží v hromadných prostředcích

 

 

SLOVENSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 48 845 km2
 • Hlavní město:Bratislava (452 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):5 463 046
 • Úřední jazyk:slovenština
 • Státní zřízení: republika

 

Přírodní poměry

 • Většina území mírně zvlněná až kopcovitá
 • Jih – nížinné krajiny, přechod v pahorkatiny a vrchoviny
 • Sever – velehory s četnými dolinami
 • nejvyšší hora je Gerlachovský štít 2 655m – Vysoké Tatry
 • velké množství minerálních pramenů, dosahující teploty až 70 °C

Podnebí

 • severní mírný pás, pravidelné střídání ročních období
 • malá vzdálenost od Baltského, Jaderského a Černého moře – příliv mořských vzdušných hmot, výrazné ovlivnění místního počasí a klima
 • oceánskývzduchpřinášísrážkyazmírňujeteploty
 • studenější léta a chladné vlhké zimy s vysokou oblačností
 • horské oblasti – teplotní inverze – hlavně na jaře a na podzim

 

Historický vývoj

 • Paleolit – první doklady o osídlení – Věstonická Venuše v Moravanech
 • Konec 4. století před Kristem – Keltové
 • století před Kristem – Dákové – mísení dácké a keltské kultury
 • Konec 4. století – stěhování národů – na Slovensku se vystřídal velký počet národů
 • století – součást Sámovy říše
 • 833 – období vlády Svatopluka – Velkomorvaská říše – po zániku říše připojení k Uherskému království
 • 1918 – rozpad Rakouska-Uherska -> 28. října vznik Československa
 • 1939-1945 – formální samostatnost – Slovenská republika (neoficiálně Slovenský štát)
 • 1944 – Slovenské národní povstání proti nacistickému režimu
 • 1945 – návrat k Československu (1948 – socialistický stát)
 • 1989 – sametová revoluce – Slovensko začalo chtít osamostatnění
 • leden 1993 – vznik samostatného státu

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):5 463 046
 • Hustota zalidnění:111,8 obyv./km2
 • Národnostní složení: Slováci 82 %, Maďaři 9% (především při hranicích s Maďarskem), Romové 4,3 %, menší menšiny – Češi, Rusíni a Ukrajinci, Němci, Poláci
 • Přetrvává romská a v některých ohledech i maďarská diskriminace
 • Romská ghetta
 • Vysoká nezaměstnanost

Náboženství

 • katolíci 60 %, protestanti 9 %, bez vyznání 10 %

 

Průmysl

 • asi 40 % obyvatelstva
 • automobilový průmysl – vyrábí se zde např. Volkswagen, Peugeot, Citroën, Kia
 • elektrotechnický průmysl – nedaleko Nitry – japonská továrna Sony
 • Ropa, zemní plyn i část elektřiny se musejí dovážet
 • těžba: hnědé uhlí, ropa, zemní plyn, magnezit
 • významnější těžba vápence
 • petrochemie – Bratislava – navazující výroba umělých hnojiv, vláken a pneumatik
 • produkce cementu, celulózy a papíru
 • hutnictví železa – Košice
 • v poslední době upadá například stavebnictví
 • vývoz:stroje a dopravní prostředky, chemikálie

 

 

 

Zemědělství

 • 4 % obyvatelstva
 • rozvinutý zemědělský sektor
 • Podunajská + Východoslovenská nížina – rostlinná výroba
 • obilniny (pšenice, ječmen, kukuřice), dále cukrovka a brambory
 • produkce zeleniny (zelí, rajčata a papriky) a vína, méně ovoce a tabáku
 • chov prasat a skotu, obnovení chovu ovcí
 • těžba dřeva z lesů

 

Doprava

 • důsledkem členitého terénu je dopravní síť relativně řídce rozložená
 • silně koncentrovaná do hlavních dopravních tahů
 • říční doprava po Dunaji
 • Bratislava – nejvýznamnější dopravní uzel – výhodná poloha na Dunaji

 

MAĎARSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:93 030 km2
 • Hlavní město:Budapešť (1 909 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):9 905 596
 • Úřední jazyk:maďarština – ugrofinská jazyková skupina
 • Státní zřízení: republika

 

Přírodní poměry

 • Poměrně rovinatý charakter
 • Většina území – Velká uherská nížina, západ Malá uherská nížina
 • Sever – přechod v kopcovitou krajinu – pohoří Matra – nejvyšší hora Kekés 1014 m.
 • Okolí Budapešti – také kopcovité

Podnebí

 • Styk oceánského i kontinentální podnebí – chladné zimy, horká léta
 • Západ – obvykle víc srážek
 • Východ – často velice suchá léta
 • Srážky přibývají s nadmořskou výškou
 • Zimních srážek je málo – sněhová pokrývka na horách slabá

Vodstvo

 • Všechny maďarské vodní toky patří do povodí Černého moře
 • Dunaj – hlavní řeka, protéká Budapeští i celým středem Maďarska
 • vlévá se do ní většina řek pramenících v Maďarsku, tvoří z části hranici se Slovenskem
 • Tisa- osa Velké uherské nížiny, důležitá kvůli zemědělství
 • Balaton – největší jezero střední Evropy (říká se mu pro svou velikost Maďarské moře)
 • Turisticky vyhledávané – nejdůležitější lázeňská oblast, minerální i termální prameny
 • Dobré pro rodiny s dětmi – jezero není moc hluboké
 • Časté vlny – způsobeny severozápadními větry
 • Rybářství, místní vodní doprava
 • Téměř ve všech částech povolen sportovní rybolov

 

Historický vývoj

 • První známí obyvatelé – Keltové, vytlačení Římany – připojení k Římské říši
 • Římané – až do 4. století – postupně začaly území obsazovat kočovné kmeny z asijských stepí
 • Sarmati, Hunové
 • století – Avaři – založili si zde vlastní říši – asi 300 let – zničení Karlem Velikým
 • Konec 9. století – další kočovné kmeny – i kmen Maďarů – věnovali se zemědělství
 • Brzy přijala vládnoucí dynastie Arpádovců křesťanství – 1001 Štěpán dostal do papeže královskou korunu – sv. Štěpán – nejdůležitější maďarský světec
 • století – vpád Tatarů – zpustošení země
 • Vytvoření Uherského království
 • Vladislav Jagellonský – po smrti jeho jediného syna Ludvíka nástup Habsburků
 • Turci ovládli Maďarsko cca na 200 let – až v 18. stol. Postupně vytlačeni
 • století – národní obrození spojené s odporem proti Habsburkům – právo na vlastní vládu
 • 1918 – vznik samostatného Maďarska, fašistická vláda podobně jako v Itálii
 • sv. válka – spojenci s Německem (stejně jako Slováci)
 • 1945 – osvobození Rudou armádou – začátek budování socialismu – odpor obyvatelstva
 • 1988 – reformy, Maďarsko se stejně pokojnou cestou jako ČR dostalo ke své nynější podobě

 

Obyvatelstvo

 • Počet obyvatel (2009):9 905 596
 • Hustota zalidnění:106,5 obyv./km2
 • Národnostní složení:  Maďaři 90 %, Romové 4 %, Němci, Židé, Slováci
 • Dnes každé páté nebo šesté novorozené maďarské dítě patří k romské menšině !
 • V posledních letech úbytek obyvatelstva
 • Nezaměstnanost (2009): 11 %

Náboženství

 • Náboženství: katolíci 60 %, protestanti 25 %, bez vyznání 15 %

 

Sídla

 • Budapešť – spojením dvou dříve samostatných měst – Budy a Peště
 • Historické i kulturní bohatství
 • Vyhlášené léčivé prameny (jediné město ve světě, kde je více jak 100 termálních pramenů a studní)
 • Debrecín – nedaleko hranic s Rumunskem, bohatá historie
 • největší protestantský kostel v Maďarsku
 • Tokaj – sever, vinařská tradice

 

Průmysl

 • Komunistický režim do roku 1990 – Maďarský průmysl byl nucen vyrábět množství výrobků nízké kvality
 • Dnes se situace postupně mění
 • Hutnictví – výroba oceli v Miskolci, výroba hliníku v Szekesfehervaru (dovážen z Ruska)
 • Výroba autobusů (Maďarsko bylo jednu dobu jedním z největších vývozců autobusů)
 • Přední vývozce léčiv (zejména z Budapešti a Debrecenu)
 • Zcela závislé na dovozu paliv
 • Nemá významnější přírodní bohatství kromě bauxitu

 

Zemědělství

 • 57 % rozlohy země tvoří orná půda a dalších 13 % pastviny
 • Nížina kolem Dunaje – hojné srážky + vysoké letní teploty => velmi úrodná oblast
 • kukuřice, pšenice, ječmen, žito, oves, cukrová řepa a slunečnice
 • zavlažované oblasti v údolí řek Tisy a Korosu – rýže
 • Oblast Kiskunsangu – ovoce a zelenina
 • Okolo Pécsi a Balatonu – víno na vývoz
 • hlavní vývozce rychlených kuřat
 • 18 % povrchu zalesněno – těžba třeba – papírenský nebo nábytkářský průmysl