Surovinové zdroje (ropa, uhlí, zemní plyn)

Surovinové zdroje

Dělení surovin dle původu:

 1. Průmyslové
 • Rudy
 • Nerudné suroviny
 • Nerostné energetické zdroje = KAUSTOBIOLITY (ropa, uhlí, zemní plyn)
 1. Zemědělské
 • Rostlinné
 • Živočišné

Dělení surovin dle stáří:

 1. fosilní
 2. recentní

Ropa

 • Tmavá, olejovitá kapalina (barva temně žlutá až černohnědá)
 • Složení:– směs kapalných uhlovodíků (alkany, cykloalkany, areny – poměr se mění podle naleziště)
  deriváty – kyslíkaté + heterocyklů s dusíkem a sírou
  – neobsahuje –en a –yn!
 • Hořlavá, lehčí než voda
 • Vznik:                 dnes přijímaná organická teorie – vznikla rozkladem organické hmoty
  (především planktonu) bez přístupu vzduchu
  ropa v zemské kůře migruje přes propustné vrstvy a na nepropustných
  vrstvách (jílech) vytváří ropná ložiska
 • Těžba: hlubinné vrty, čerpadla
 • Doprava: ropovody, tankery

Zpracování ropy

 • Surová ropa se nejprve zbaví hrubých nečistot (písek), vody, solí a sloučenin síry
 • Poté se zpracovává v rafineriích – zpracovává se pochodem rektifikace = opakovaná destilace = frakční destilace

Dvoustupňová frakční destilace

 1. Atmosférická rektifikační kolona (35°C – 350°C)
  • Při běžném tlaku
  • Produkty:
   • Plyny
   • Benzínová frakce (lehký a těžký benzín)
   • Petrolej
   • Plynový olej
   • Mazut – nedestilovatelný zbytek – palivo nebo do 2. kolony
 1. Vakuová rektifikační kolona (nad 350°C)
  • Za sníženého tlaku → snížení teploty varu
  • Nižší energie, při vysokých teplotách by se uhlovodíky rozložily
  • Produkty:
   • Vakuový plynový olej
   • Olejová frakce (lehká, střední, těžká) – topné oleje – liší se délkou řetězce
   • Asfalt – nedestilovatelný zbytek

Benzín

 • Nejcennější frakce – pohonná hmota, rozpouštědlo
 • alkany C6 – C9
 • Kvalita roste s množstvím rozvětvených a cyklických uhlovodíků
 • Oktanové číslo: bezrozměrné, určuje kvalitu benzinu,
  vyjadřuje poměr větvených a nevětvených uhlovodíků
  2,2,4-trimethylpentan – okt. číslo 100 (nezpůsobuje detonace)
  heptan – okt. číslo 0 (způsobuje detonace)
 • Oktanové číslo se zvyšuje reformováním (izomerizací nebo cyklizací)
 • Benzín se také získává krakováním vyšších frakcí (petrolej)

Petrolej

 • Palivo do leteckých motorů, rozpouštědlo, lampy
 • Krakování katalytické (rozštěpení na poloviční řetězce) – výroba benzínu
  tepelné (pyrolýza) – zisk ethenu a propenu

Nafta

 • C12 – C22
 • Plynový olej + petrolej
 • Kvalita: cetanové číslo (hexadekan)

Mazut

 • Topivo do mazutových kotelen
 • Další destilace → oleje a asfalt

Asfalt

 • Úprava vozovek, izolace proti vlhkosti, ochrana ropovodů a plynovodů proti korozi

Uhlí

 • Fosilní, tuhá hořlavá hornina
 • Vzniklo dlouhodobým anaerobním rozkladem především rostlinné hmoty (přesličky, plavuně)
 • Dělí se dle stupně prouhelnění:
  rašelina – 10-20 % C
  lignit
  hnědé uhlí – 64-79 % C
  černé uhlí – 80-90 % C
  anthracit – 91-95 % C
 • Složení: C, H, O, N, S, anorganické látky (popeloviny), písek 

Zpracování uhlí

1.      Palivo

 • Drobní spotřebitelé + tepelné elektrárny

2.      Zplyňování

 • Probíhá v generátorech nedokonalým spalováním
 1. Vzduchem
  2C + O2 → 2CO chudý generátorový plyn
  = palivo
 2. Vzduchem a vodní parou
  C + H2O(g) → CO + H2                         syntézní (vodní) plyn
  = výroba H2 nebo CH3OH

3.      Karbonizace

 • Zahřátí uhlí bez přístupu vzduchu → rozklad
 1. Nízkotepelná karbonizace – nemá velký význam
  500-700°C
  zpracování hnědého uhlí
 2. Vysokotepelná karbonizace – důležitější

nad 900°C
zpracování černého uhlí
hlavní produkty:

koks – vysoce kvalitní (výhřevné) palivo, např. pro výrobu Fe ve vysokých pecích

karbonizační plyn – vypíráním se získá NH3, benzen, toluen, xyleny a naftalen

čistý se používá jako topný plyn (svítiplyn = CO, H2, CH4, N2, CO2, O2)

dehet – hustá černá kapalina

vakuovou destilací z něj získáváme fenoly, aromáty, dusíkaté
heterocykly, …

Zemní plyn

 • Směs plynných uhlovodíků, složení se mění dle naleziště:
  methan (60 – 90%), ethan, propan, butan, CO2, N2, He, …

Dělení:

 • Suchý – methan + ethan
 • Mokrý – methan až pentan (vyšší uhlovodíky, které se snadno zkapalňují)

Užití:

 • Palivo (CNG – compress natural gas) – není toxický, se vzduchem výbušný, náhrada svítiplynu; odorizace thioalkoholy
 • Petrochemické syntézysaze (polygrafický a gumárenský průmysl)
  CH4 + O2 → C + H2O
  acetylén: 2CH4 CH Ξ CH + 3H2
  kyanovodík
  (+ amoniak + kyslík), sirouhlík (+ síra)

CH4 + NH3 + O2 → HCN

Další zpracování:

 • parní reformování CH4 + H2O(g) CO + 3H2 syntézní plyn (= generátorový)
  CO + H2O(g) CO2 + H2 
 • parciální oxidace CH4 + 1/2O2 CO + 2H2      syntézní plyn