Eschatologie

Eschatologický mýtus jsme si v předchozí části nastínili převážně obecně, nyní nastala chvíle, abychom si jej přiblížili podrobněji. Z etymologického hlediska vychází slovo ESCHATOLOGIE ze dvou kořenů – z kořene slova ESCHATON (řec. nejzazší, poslední) a z kořene slova LOGOS (řec. slovo, nauka, učení). Výsledná složenina je tedy převoditelná do češtiny jako nauka o konci či učení o věcech[…]

Eschatologie a apokalypsa

K velkým tradičním náboženstvím (judaismus, křesťanství, islám) patří vedle eschatologie jako takové i apokalyptika, tedy příběhy o zániku. Mezi eschatologií a apokalyptikou je nepatrný rozdíl: eschatologie pojednává o tom, co bude po zániku, ale apokalyptika vypovídá o samotném zániku. Samotné slovo APOKALYPSA vychází z řec. APOKALYPSIS, což lze přeložit jako odhalení či zjevení (viz např. Zjevení[…]

Pět lidských věků

Okolnosti kolem pěti lidských věků byly již nastíněny v teoretické části, nyní si tento mýtus přiblížíme o něco podrobněji. Tento mýtus není tolik znám jako mýtus o stvoření lidí titánem Prométheem, avšak má jisté eschatologické motivy, kvůli kterým je vhodné jej přiblížit. První lidský věk byl nazýván zlatým. Zlatí lidé žili ještě za vlády titánů a[…]

Severská mytologie

Mýty, pověsti Příběhy o bozích, obrech, elfech, netvorech a lidech Hrdinské příběhy Stvoření světa Konec a znovuzrození světa (Ragnarök) Bohové Vanové Starší skupina bohů Méně známí Nesmrtelní Bohové plodnosti, zemědělství Praktikují SEID (= rituální magie) Obývají Vanaheim Ásové Mladší skupina bohů Známější Smrtelní, ale pojídající jablka věčného mládí (relativně nesmrtelní) Praktikují Gald (= magie veršů,[…]

Řecké mýty

Řecká mytologie sestává z vyprávění o řeckých bozích, polobozích a bájných hrdinech, která se  nejprve předávala ústní básnickou  tradicí a tvoří součást starořeckého polyteistického náboženství. Řecký mytologický systém  byl později v  upravené podobě přejat římskou mytologií.  Při studiu  řecké i římské mytologie je třeba brát v úvahu  jednak to, že řada bájí existuje  v různých[…]

Ragnarök

Jako první eschatologický mýtus si zmíníme Ragnarök. Etymologický původ tohoto slova je možno vystopovat ve starogermánských slovech RAGNA, tedy mocnosti (bohové), a RÖK, tedy úděl či osud. Celou složeninu pak můžeme chápat jako úděl či osud bohů. Tento severský a germánský mýtus je zaznamenán v Eddě (či přepracovaně v Soumraku bohů) v úvodní kapitole, Vědmině písni. Ta poodhaluje[…]

Typy mýtů

 Mýty kosmogonické Kosmogonické mýty pojednávají o původu a vzniku světa. Většinou se jedná o vznik z prvotního Chaosu či z praoceánu (nebo podobného vodního živlu). Mezi tyto mýty řadíme např. mezopotamský mýtus Enúma Eliš (Když nahoře), kde je prvotním tvořivým elementem voda (konkrétně smísení slané a sladké vody). Podobně sem můžeme zařadit i stvoření světa dle řeckých[…]

Mýtus

Mircea Eliade uvádí: „Osobně pokládám za nejméně nedokonalou tuto definici, protože je nejširší: Mýtus vypráví posvátné dějiny; popisuje událost, která nastala v prvotním čase, v bájném čase „počátků“. Jinými slovy, mýtus vypráví, jak díky mocným činům nadpřirozených bytostí začala existovat skutečnost, ať už celková skutečnost, kosmos, nebo jen její část: ostrov, rostlinný druh, lidské chování, instituce. Je[…]

Biblická potopa světa

Biblická potopa je nápadně podobná výše zmíněné řecké potopě světa. Zřejmě obě vychází z podobného pramene, avšak každá si nese zatížení daným náboženstvím, jež tématiku zpracovává. V Bibli je možno narazit na kapitoly o potopě světa poměrně rychle. Jedná se o kapitoly První knihy Mojžíšovy (Genesis). V kapitolách Gn 6,5 až 6,6 si můžeme všimnout tohoto: „Ale když[…]

Ásové – výběr

Ásové jsou jednou ze dvou velkých skupin pohanských (potažmo vikingských) bohů. Druhou a zároveň starší skupinou jsou Vanové. Obě tyto skupiny spolu vzájemně soupeří, ale jsou i případy, kdy jsou Vanové přijati mezi Ásy (např. Frey, Freya, Njӧrd). I když jde o bohy, jsou zčásti smrtelní. Jediné, co je dělí od smrti, jsou magická jablka[…]