Vegetativní rostlinné orgány

KOŘEN = RADIX

 • Je to podzemní orgán, není článkovaný a nenese listy
 • U stélkatých rostlin (řasy a mechorosty) = rhizoidy
 • Od kapraďorostů = pravé kořeny
 • Kořeny vytvářejí pod zemí kořenový systém

 

Fce:     a) mechanická – ukotvuje rostlinu

 1.     b) absorpční = nasávací – hlavní orgán příjmu vody a živin
 2. c) vodivá – rozvod vody a živin
 3. d) zásobní – skladuje produkty fotosyntézy a zásobní látky
 4. e) syntetická – tvorba nových látek, aminokyseliny, alkaloidy, fytohormony

Allorhizie(nahosemenné a dvouděložné) z radikuly (kořenový zárodek) se vytváří hlavní kořen, který

proráží osemení, pak zněj vyrůstají postranní kořeny (z pericyklu).

Postranní kořeny nikdy nepřerůstají hlavní kořen = apikální dominance

Homorhizie(kapraďorosty, jednoděložné) radikula záhy zaniká a na bázi stonku vyrůstají náhradní =

adventní (svazčité) kořeny, většinou mají stejnou délku i průměr.

 

 

 1. PRIMÁRNÍ  STAVBA  KOŘENE

Apikální část –  je zde dělivé pletivo, prodlužování kořene. Vrchol kořene je kryt čepičkou = kalyptra

buňky produkují sliz- ochranná fce. při pronikání půdou.

Sloupek = columela-obsahuje zrnka přesýpavého škrobu – kořen tak směřuje do země =

pozitivní geotropizmus

Pokožka = rhizodermis – je na povrchu, jednovrstevná, mnohovrstevný je pouze velamen – pokryv

vzdušných kořenů-epifytů.

Kořenové vláskyvznikají z pokožkových buněk – díky nim kořen nasává vodu a živiny – absorpční zóna

Primární kůra = kortexsložena ze 3 vrstev exodermis, mezodermis, endodermis. Některé se nemusí

vyskytovat, ale vždy je endodermis (je jednovrstevná) zde dochází k lignifikaci a

suberinizaci B.S = kaspariho proužek.

U druhotně tloustnoucích se v oblasti exodermis nachází felogén – sekundární

meristém – produkuje: dovnitř zelená kůra, a ven korek – popraskáním * borka

Mezodermis – jednovrstevná, může obsahovat vzdušné kanálky, mléčnice

 

Od povrchu kořene po endodermis je transport vody a živin uskutečňován dvěma cestami:

 • apoplastická – transport v intercelulárách , periplazmatickém prostoru (mezi B.S. a C.M.)
 • symplastická – ztenčeninami B.S. plazmodezmami, přes buňky

Střední válec = stéléje zde umístěný jednovrstevný pericykl – vznik postranních kořenů.

Vodivý systém kořene má v primární stavbě radiální cévní svazek – do kruhu.

U sekundární stavby se mění na bočný = kolaterální cévní svazek.

Uprostřed kořene je dřeň

 1. SEKUNDÁRNÍ STAVBA  KOŘENE

Souvisí s tvorbou sekundárních meristémů – kambia a felogénu

Kambiumje pod endodermis a pericyklem. Produkuje ven lýko a dovnitř dřevo.

Kořen tak může druhotně tloustnout.

Metamofózy  kořene–            1. kořenová hlíza – maniok

 1. bulva – řepa
 2.            vzdušné kořeny – monstera
 3.            dýchací kořeny = pneumatofory – mangrovy
 4.            zatahovací – cibule
 5.            chůdovité – kukuřice, v sypkých půdách
 6.            parazitické = haustoria – jmelí
 7. příčepivé – břečťan, přichycení

 

Hospodářský význam: potrava (kořenová zelenina), krmivo, léčiva

 

STONEK = CAULOM

 • prýt = stonek + listy

 

Funkce:  1. mechanická – nese postranní větve listy a květy

 1. vodivá – probíhá zde xylémový a floémový tok
 2. fotosyntetická – buňky obsahují chloroplasty
 3. transpirační – obsahuje stromata = průduchy (výdej H2O)
 4. zásobní – pokud se stane dominantním zásobním orgánem

 

Tvary stonku: – kmen, lodyha (kopřiva), stéblo (obilí), stvol (pampeliška)

článkovaný (nody=uzliny a internodia=články- dochází k prodlužování) x nečlánkovaný

 • PRIMÁRNÍ STAVBA STONKU

Epidermis = pokožka  – Je na povrchu stonku je – chrání rostlinu, zabezpečuje výměnu plynů, k akumulaci

některých látek, proti přehřátí (chlupy), většinou jednovrstevná bez intercelulár,

 • Zevní buněčné stěny jsou zesílené a kutinizované – proti smáčení a odparu (nejsilnější u

xerofytů – rostliny v suchých oblastech)

– Vakuoly buněk obsahují antokyany-ochrana před UV zářením.

– Pokožkové buňky  neobsahují chloroplasty (pouze u kapraďorostů a ponořených =

submerzních rostlin). Chloroplasty najdeme pouze ve stromatech = průduchy.

– Na pokožce jsou chlupy = trichomy a emergence (trny)

 

Hypodermis – Pod pokožkou se můžou vyskytovat mechanická pletiva (kolenchym a sklerenchym) =

(vytvářejí pod pokožkou tuto vrstvu) → žebra a hrany na stonku (přeslička,hluchavka).

 

Primární kůra – je pod hypodermis, není členěna je několika vrstevná a klasická endodermis bývá

nahrazena škrobovou pochvou.

U jednoděložných rostlin nerozlišíme hranici mezi kůrou a středním válcem.- cévní svazky jsou

uzavřené a druhotně netloustnou – jsou bočné=kolaterální.

Dvouděložné a nahosemenné – pod škrobovou pochvou rozlišíme střední válec a cévní svazky jsou

otevřené uspořádané do kruhu , kolaterální=bočné – mezi

xylémem a floémem vzniká kambium

 

Střední válec je pod škrobovou pochvou. Na jeho povrchu je nachází pericykl- na bázi stonku se z něho

vytváří adventní kořeny. V oblasti kůry vzniká felogén (může být i ve dřeni).

 

Dřeň je uprostřed stonku z parechymatických buněk a v ní dřeňové paprsky.

 

Cévní svazky přecházejí v místě uzlin = nodů do listů, zde tvoří CS žilnatinu.

 • Primární tloustnutí stonku

Souvisí se zvětšováním objemu a počtu buněk v oblasti kůry a dřeně.

Zárodek =plumula: je v semeni – hypokotyl=podděložní článek, epikotyl=nadděložní článek, dělohy

V hypokotylu dochází k přeměně radiálního CS kořene na kolaterální CS stonku.

 

 • Sekundární tloustnutí stonku

Spojeno s aktivitou kambia a felogénu.

Felogénpovaha kruhu, více vrstev buněk. Ven produkuje korek, dovnitř zelenou kůru (obsahuje

chloroplasty). Vnější vrstvy stonku praskají a odlupují se (tím že se pod pokožkou ukládá korek a

stonek druhotně tloustne = rozšiřuje se)- vzniká borka

Felogén produkuje více ven.

 

Kambium – produkuje více dovnitř (dřevo) rostlina druhotně tloustne. Každý rok vznikají nové vrstvy dřeva

a lýka → letokruhy (jarní světlejší, letní tmavší) – jádro (nejstarší dřevo tvrdé), běl (měkké

nové)

Nody=uzliny – zkrácené části stonku, vyrůstají z nich listy.

Internodia=články – mají velký prodlužovací růst (liány nejvíc), někdy jsou články redukovány tak že listy

jakoby vyrůstaly z jednoho místa = listová růžice (pampeliška)

 

Lenticely = čočinky – útvary na rostlinných stoncích, které druhotně tloustnou. Sloužící k ventilaci

(provětrávání) vnitřních pletiv. Buňky se protrhnou. Protržení je čočkovité a je

vyplněno pletivem aerenchymem. Lenticely se růstem rostlin protahují ve směru

růstu, u břízy příčně. Na zimu se uzavírají korkovou vrstvičkou.

 

 

Stonek podle tvaru: bylinný x dřevinný

Podle průřezu: válcovitý (žito), hranatý (hluchavka), křídlatý (kostival), rýhovaný (přeslička)

Podle polohy v prostoru: přímý (mák), vystoupavý (jetel), poléhavý (rdesno), plazivý (mochna),

ovíjivý (chmel), popínavý (fazole)

 

Větvení stonku: Vidličnaté-vegetační vrchol se rozdělí na dvě části (plavuň)

Postranní=bočné – a) vrchol pokračuje v růstu a z úžlabních pupenů vyrůstají listy.

 1. b) vrchol zastaví růst a v růstu pokračuje postranní pupen ( postranní

pupeny jsou na stonku v utlumeném stádiu růstu, pokud by došlo

k poškození vzrostlého vrcholu, tak přeberou jeho funkci)

 

Metamorfózy:             oddenek-podzemní, listy jsou šupiny (kosatec)

oddenková hlíza (brambora)

stonková hlíza (kedluben)

podděložní článek (ředkvička)

úponky (vinná réva)

šlahouny (jahodník)

trny (trnka)

fylokládia (chřest)

brachyblast = zkrácený stonek, u jehličnanů z něho vyrůstají jehlice ve svazečku

 

Hospodářský význam: zelenina, papír, koření, korek, cukr, pícniny, dřevo

LIST = FYLOM

List se vyvíjí a roste pomocí meristémů (apikální, marginílní)

Funkce: 1. fotosyntetická

 1. transpirace  
 2. asimilace – vede lýkový proud
 3. transpirace 

 

Asimilační list : řapík, čepel, žilnatina, palisty (na bázi řapíku, zbytky listu) mohou srůstat =  botka

                          U některých rostlin chybí řapík a list celou svou plochou objímá stonek = listová pochva  

                         (obilniny) s jazýčkem a oušky.

 

Listová strana: bifaciální list –lze rozlišit dvě strany:

 • adaxiální=vrchní s kutikulou a minimem průduchů (jen u listů vodních rostlin

co plavou na  hladině jsou průduchy na adaxiální straně)

 • abaxiální=spodní – hodně průduchů

 

monofaciální listnerozlišíme strany, (cibule)

 

Anatomie listu – listový mezofyl:

jednoděložné– nerozlišený mezofyl = chlorenchym, od povrchu ke středu se snižuje počet chloroplastů,

                         zvyšuje se počet intercelulár. Uzavřené cévní svazky.

dvouděložné – mezofyl rozlišen na palisádový a houbový parenchym                                                           

                           CS je uzavřený, u C4 rostlin je obklopen škrobovou pochvou.

 

palisádový parenchym – je blíže k adaxiální straně (horní), buňky mají válcovitý tvar a hodně

                                                      chloroplastů (fotosyntéza).

houbový parenchym – je blíže abaxiální straně mají hodně mezibuněčných prostorů, málo

                                      chloroplastů a velkou vakuolu

 

 

Cévní svazky vytváří na listu žilnatinu. U jednoděložných (souběžná), dvouděložné (síťovitá).

Opad listů=chorize před opadem se na bázi řapíku vytváří odlučná, vrstva buňky slizovatí a oddalují se

                                    od sebe.

 

Hydatodybuňky u kterých dochází k výdeji vody v kapalném stavu = gutace (vznikají kapičky) u rostlin

                    v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, jsou na okraji listu (jahodník a kontryhel brzy ráno).

 

Průduch = stomatvořen průduchovou štěrbinou a párem svěracích buněk. Otevřenost průduchu je

                                 dána turgiditou buněk svěracích (turgorem, tlakem v buňce, množstvím vody uvnitř i

vně rostliny). Svěrací buňky obsahují chloroplasty.

Listová vernacezpůsob uložení listů v pupenu. Listy v pupenu pak chrání šupiny.

 

Listeny zelené nebo jinak zbarvené útvary v oblasti květů – ochranná fce (Anturie-obrovský zbarvený

                 listen), (plevy, plušky, pluchy-u trav).

 

Metamorfózy:  Cibule – zdužnatělé listy                   Palistové trny – bodlák

Trny – chrání před býložravci           Šupiny – asparágus

Úponky – hrachor                             Kalich, koruna, okvětí, tyčinky, pestíky

Hospodářský význam: zelenina, koření, pochutiny, léčiva, průmysl, pícniny