Východní Evropa

 

Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Ukrajina

 

 • Charakterizuj stručně přírodní poměry a historický vývoj, podrobněji socioekonomickou sféru (obyvatelstvo, sídla, průmysl, zemědělství, dopravu, turistiku) a aktuální problémy
 • Půdy

 

BĚLORUSKO

Základní informace

 • Rozloha:207 600 km2 – mírně menší než VB
 • Hlavní město:Minsk (1 700 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):9 648 533
 • Státní zřízení: republika – prezident Lukašenko – kritizován za nedemokratické postupy
 • Úřední jazyk:běloruština, ruština

 

Přírodní poměry

 • Nížinná oblast – západní části Východoevropské roviny -> malé výškové rozdíly
 • Nejvyšší bod – 345 m (Dzjaržynskaja hara)
 • Nadprůměrné zalesnění – 1/3 území
 • Bažiny a mokřiny

Podnebí

 • Výrazněji kontinentální charakter oproti střední Evropě (chladnější zimy)
 • Vlhkost podnebí – důsledek vlivu atlantského proudění a blízkost Baltského moře

Vodstvo

 • Zdroj řek – smíšený s převahou dešťového a sněhového
 • Pro všechny řeky – charakteristické vysoké stavy na jaře
 • Využití pro lodní dopravu, splavování dřeva a v menší míře i jako zdroj energie
 • Jezera – pozůstatek po ustupujícím ledovci na konci poslední doby ledové – přes 11 000 jezer

 

Historický vývoj

 • v 6. století – osídlení východními Slovany
 • Byli sdruženi v drobných knížectvích – postupně se dostávala pod nadvládu Kyjevské Rusi
 • století  – rozpad Kyjevské Rusi – území se stalo součástí Litevského Velikého knížectví
 • století – přešlo Bělorusko pod správu Ruska – politicky i hospodářsky stagnující periferie
 • Za carské vlády – země pro většinu ruského židovského obyvatelstva
 • odpírána řada základních lidských práv, včetně vyššího vzdělání a svobody pohybu
 • 1917 – revoluce v Rusku a pád monarchie – snaha vytvořit Běloruskou republiku jako federativní stát Ruské říše
 • 1918 se Bělorusko dostalo pod správu Německa
 • 1922 – vytvořilo spolu s jinými republikami SSSR
 • Čistky pod Stalinovou vládou
 • 1941 – do Běloruska vtrhla Hitlerova vojska a okamžitě nastolila velmi tvrdý režim
 • 1944 – osvobození rudou armádou
 • 1986 – výbuch Černobylu – cca 60 % radioaktivního spadu skončilo v Bělorusku
 • 1990 – vyhlásilo Bělorusko nezávislost, v září 1991 přijalo název Běloruská republika

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění:46,5 obyv./km2
 • Národnostní složení: Bělorusové 78 %, Rusové 13 %, Poláci, Ukrajinci
 • Rusky se mluví běžně – kdo mluví bělorusky, může být považován za odpůrce režimu
 • Jediný stát v Evropě, který v praxi vykonává trest smrti

Náboženství

 • Cca 60 % – pravoslaví, 15 % – uniaté, 8 % – katolictví (především příslušníci polské menšiny)
 • Početná část obyvatel je bez vyznání – důsledek omezení dřívějšího církevního vlivu na školství, zejména v době Sovětského svazu

 

Hospodářství

 • Průmyslově-zemědělský stát (vzrůstá hospodářsko-politická izolace)
 • Chudé na nerostné zdroje- malé množství rašeliny, hnědého uhlí a ropy, dras. soli, fosfority
 • Významný zemědělský sektor
 • Chov skotu, zvl. Mléčného, menší význam chov prasat
 • Pěstování – nejvýznamnější obilniny (ječmen a žito), brambory, cukrová řepa, len
 • Půdy jsou však na mnoha místech zamokřeny či zamořeny.
 • Zpracovatelský průmysl – nejvýznamnější odvětví:
 • Strojní průmysl (obráběcí a stavební stroje, nákladní auta, říční lodě, ledničky)
 • Chemický, dřevozpracující a potravinářský

 

ESTONSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:45 226 km2 – nejmenší z pobaltských republik, nejseverněji
 • Hlavní město:Tallinn (427 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):1 299 371
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:estonština – ugrofinský jazyk (pro cca ¼ obyvatelstva je mateřština ruština)

 

Přírodní poměry

 • Členité pobřeží – ostrovy tvoří téměř 1/10 plochy země
 • Průměrná nadmořská výška – jen 50 m n. m.
 • Výšiny jsou hlavně na severu – jen 1/10 země je vyšší než 100 m nad mořem
 • Více než 1400 jezer – většina malá, největší Čudské (ledovcový původ)
 • V oblastech jezer rozsáhlé bažiny

Podnebí

 • Mírné – chladnější než v Česku – čtyři přibližně stejně dlouhá roční období
 • Průměrný počet ročních srážek 600 mm – hlavně v pozdním létě

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění:28,7 obyv./km2
 • Národnostní složení: Estonci 64% Rusové 30%, Ukrajinci
 • Nízká porodnost – 1990 – 2012 úbytek obyvatelstva o 15%!
 • Druhá nejvyšší míra výskytu HIV (severovýchod) u dospělých v Evropě – po Ukrajině

Náboženství

 • Z velké většiny bez vyznání – malý vliv církve, jinak převládá křesťanství
 • Ruské menšiny – ruská pravoslavná církev

 

Hospodářství

 • Nerostné suroviny – lupek – hořlavá břidlice – velké zásoby
 • Chemický a energetický prům. – vyrábí se: paliva (plyn a elektřina), líh, dehty, suroviny pro výrobu umělých hmot, hnojiva atd…
 • Potravinářský – ( 30% prům. produkce) – ryby, mléčné výrobky
 • Převažuje živočišná výroba nad rostlinnou
 • Orná půda – hlavně na jihu a ve střední části, pastviny v západní a severní části

LITVA – člen EU

Základní informace

 • Rozloha: 65 200 km2 – největší z pobaltských republik
 • Hlavní město: Vilnius (576 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 3 555 179 – nejlidnatější z pobaltských republik
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: litevština – baltský jazyk

 

Přírodní poměry

 • Povrch – převážně rovina, nížiny – jižní část Baltské nížiny
 • Průměrná nadmořská výška 99 m n. m
 • Východ – pahorkatina Baltských vrchů – vznik v pleistocénu jako ledovcové nánosy
 • Západ – pahorkatina Žemaitijská vysočina – stejný vznik
 • Střed – Litevská nížina – nepřesahuje nadmořskou výšku 100 m
 • Sever – morénové valy – vznik při ústupu ledovce
 • Kdysi velmi zalesněné území – dnes pouze 30  % celkové rozlohy
 • Pole a louky zaujímají 57 %, vnitrozemské vody 4 %, mokřady a bažiny 3 %

Podnebí

 • Chladnější typ mírného pásma na přechodu oceánského a kontinentálního klimatu
 • Průměrný roční úhrn srážek – 600 – 900 mm při pobřeží
 • Náhlé silné bouřky a přeháňky v letních měsících – až 50 % srážek spadne právě v létě

Vodstvo

 • Hustá říční síť, množství drobných jezer, bažin, močálů a rašelinišť
 • Ledovcový původ jezer

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění:54,5 obyv./km2
 • Litevská populace nebezpečně klesá – nízká porodnost, emigrace – hlavně po vstupu do EU
 • Národnostní složení: Litevci 80 %, Rusové 9 %, Poláci 7 %
 • Napjaté vztahy s Rusy – Rusové vyžadují texty psané v azbuce
 • Největší věkový rozdíl mezi pohlavími a nejnižší průměrná délka života mužů v EU
 • Očekávaná smrt při narození u mužů 65 let, u žen 77 let
 • První místo v počtu sebevražd na obyvatele na světě
 • Domněnka – zvětšuje se propast mezi majetnými a sociálně slabými
 • Počet vražd je nejvyšší v EU

Náboženství

 • 79% katolická církev, rusové – protestantská církev

 

Hospodářství

 • Patří mezi méně ekonomicky vyspělé státy EU
 • Chudá na nerostné zdroje – musí se dovážet (trochu štěk, vápenec, jantar)
 • Průmysl – hlavní odvětví – strojírenský, elektrotechnický, chemický či dřevozpracující průmysl
 • Zemědělství – převládá živočišná produkce
 • Nejčastěji prasata, drůbež, skot a koně
 • Nejvíce se pěstuje pšenice, ječmen, žito, brambory, cukrová řepa

 

LOTYŠSKO – člen EU

Základní informace

 • Rozloha:64 589 km2
 • Hlavní město:Riga (827 000 obyv.) – cca 1/3 obyvatel
 • Počet obyvatel (2009):2 231 503
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:lotyština

 

Přírodní poměry

 • Pobřeží málo členité – dlouhé písečné pláže
 • Většinou roviny, nížiny, místy pahorkatiny – území modelováno ledovcem
 • Západ + východ (Kuronská a Livonská vrchovina) – morény a nánosy
 • Podél pobřeží – pásmo písečných dun
 • Lesy – 43% plochy země

Podnebí

 • Chladnější mírný pás – východ kontinentální vliv
 • Se zvětšující se vzdáleností od moře se zvyšují teplotní rozdíly

Vodstvo

 • Hustá říční síť – Dougava (pramení v Rusku) – hlavní hydroelektrárny
 • Mnoho jezer, bažin a močálů – 10 % rozlohy státu

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění:34,55 obyv./km2
 • Úbytek obyvatelstva – velmi nzká porodnost + emigrace – hlavně do Irska a VB
 • Národnostní složení: Lotyši 60 %, Rusové 30 %, Bělorusové
 • Cca ½ Rusů nemá lotyšské občanství – nesmí volit, úřady je tlačí, aby opustili zemi
 • 2012 – odmítnutí návrhu zavést ruštinu jako druhý úřední jazyk
 • Náboženství – křesťanství

 

Hospodářství

 • Nerostné zásoby značně omezené – pouze suroviny pro stavebnictví (sádrovec, vápenec, jíl, kámen, štěrk a písek)
 • Průmysl – 1991 – získání samostatnosti – poklesu výroby až na třetinu původního objemu
 • Tradičními odvětví – zpracování dřeva -> výroba nábytku a papíru
 • Potravinářství, elektronika nebo elektrotechnika (optická vlákna, žárovky…)
 • Strojírenství – nejvíce pracovníků ze všech průmyslových odvětví
 • Zemědělství – tradičně důležité odvětví ekonomiky, zaměstnává významnou část obyvatelstva
 • Hlavní produkty – mléko, maso, vejce, obilí, brambory, zelenina, cukrová řepa a ryby
 • 50 % dovozu potravinářských výrobků je ze západoevropských zemí
 • Rybolov a umělý chov ryb (více než 80 % lososů je uměle pěstováno v Baltském moři)

 

MOLDAVSKO –nejchudší evropská země

Základní informace

 • Rozloha: 33 843 km2
 • Hlavní město: Kišiněv (662 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009): 4 320 748 – cca stejně jako Chorvatsko nebo Irsko
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk: moldavština – někdy považována pouze za dialekt rumunštiny

 

Přírodní poměry

 • Převážně nízká pahorkatina, do níž se zarývají četné řeky
 • Velmi úrodná půda, 75 % rozlohy tvoří černozem
 • 55 % rozlohy zemědělsky obdělaná půda – 2. Místo na světě (po Bangladéši)
 • Sever – kopce – součást Volyňsko-podolské vyvýšeniny (z Ukrajiny)
 • Nejvýchodnější oblasti – euroasijské stepi

 

Podnebí

 • Převážně kontinentální klima – zmírňováno blízkostí Černého moře
 • Léta teplá a dlouhá, zimy relativně mírné a suché

Vodstvo

 • Celkem hustá říční síť – erozní činností vody vznik mnohých údolí a roklí
 • Největší řeka – Dněstr – odděluje separatistický region Podněsteří a zbytek Moldavska
 • Jezera – mnoho umělých nádrží, které jsou větší než přírodní jezera

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění:127,7 obyv./km2
 • Na 100 žen pouze 91 mužů
 • Národnostní složení: Moldavané 63 %, Ukrajinci 15 %, Rusové 13 %
 • Náboženství: pravoslavní 98 %

 

Hospodářství

 • Žádné významné nerostné zdroje
 • Většina elektrické energie a paliv – dovoz – v energetických otázkách závislost na Rusku
 • Vleklé spory ohledně cen ropy a zemního plynu
 • Důsledek – ruský zákaz prodeje moldavského vína a zemědělských výrobků v Rusku, zdvojnásobení ceny za dodávky ropy a zemního plynu
 • Příznivé klima pro intenzivní zemědělství a pěstování subtropických plodin
 • Zeleniny, ovoce, tabák, víno
 • Ekonomika trpí poměrně velkou inflací a korupcí

 

UKRAJINA – snaží se o vstup do EU

Základní informace

 • Rozloha: 603 700 km2 – 2. Největší stát v Evropě (po Rusku)
 • Hlavní město:Kyjev (2 630 000 obyv.)
 • Počet obyvatel (2009):45 700 395 – 5. nejlidnatější evropský stát
 • Státní zřízení: republika
 • Úřední jazyk:ukrajinština

 

Přírodní poměry

 • Povrch převážně rovinatý
 • Východ – jihozápadní část Východoevropské roviny
 • Směrem ke středu a západu se povrch mírně zvedá – Podolská a Dněperská plošina
 • Jih – Černomořská nížina
 • Jihozápad – Karpaty – nejvyšší bod – Hoverla (2 061 m)
 • Poloostrov Krym – autonomní republika (používá se ruština)
 • Severní část – rovinatá
 • Jih – Krymské hory – nejvyšší vrcholek má přes 1 500 metrů

Podnebí

 • Mírný klimatický pás – převládá kontinentální podnebí
 • Území mezi Krymskými horami a Černým mořem – subtropické podnebí
 • Srážky klesají směrem k východu – nejvíce v okolí Karpat

Vodstvo

 • Dněpr – nejvýznamnější řeka – dělí Ukrajinu na dvě části, „levobřežní“ a „pravobřežní“
 • Několik přehrad s hydroelektrárnami
 • Velké řeky využívány pro lodní dopravu, jako zdroj energie:
 • Největší jezera – v údolích

 

Historický vývoj

 • Kyjevskou Rusí – různé kmeny (např. Simeriáni, Skythové, Samaritáni, Ostrogóti a Hunové)
 • 878 – král Oleg – prohlásil se za krále Kyjeva
 • Prosperita Kyjevské Rusi – obchodu na řece Dněpru
 • Největší prosperita za vlády Vladimíra
 • 1125 – postupný rozpad Kyjevské Rusi na jednotlivá knížectví
 • Oficiální rozpad 1169 – vypálení Kyjeva, vydrancování jedním z knížat
 • století dokonce 250 knížectví – nebyla schopná se sjednotit
 • 1240 – mongolové ovládali jih a východ (Čingischánův vnuk Batu dobyl Kyjev)
 • 1783 – Rusové dobyli Krym
 • Ostrov Chortyca (na řece Dněpr) – kozáci – válečné výpravy proti Turkům a Polákům
 • 1775 – Kateřina Veliká zničila Kozáky, začala kolonizovat jižní Ukrajinu – Nové Rusko
 • 1840 – v Kyjevě ukrajinští nacionalisté
 • 1876 – carským Ruskem zakázána ukrajinština jako oficiální jazyk
 • Po první světové válce, po rozpadu carské ruské monarchie – Ukrajina chtěla nezávislost
 • Občanská válka
 • Sovětský svaz převzal vládu nad zbytkem Ukrajiny
 • 1927 – Stalin převzal moc
 • 1932-33 – obrovský hladomor miliony mrtvých etnických Ukrajinců – kolektivizace
 • světová válka – smrt cca 6 milionů lidí, zničení měst a vesnic
 • 1946-47 – hladomorem způsoben suchem, nedostatečná poválečná dopravní infrastrukturou
 • 1986 – výbuch Černobylu – stručné oznámení o výbuchu bylo učiněno až dva dny později
 • 1991 – nezávislost

 

Obyvatelstvo

 • Hustota zalidnění: 75,7 obyv./km2
 • V poslední době se obyvatelstvo přesouvá z tradičního venkova do měst
 • Klesá počet obyvatel – nízká porodnost, vysoká úmrtnost (nejvyšší v Evropě), emigrace
 • V rámci Evropy vysoký počet nakažených HIV
 • 87 mužů na 100 žen – nejnižší hodnota na světě
 • Národnostní složení: Ukrajinci 73 %, Rusové 22 % – převážně Krym
 • 60 % obyvatel pravoslavné křesťanství – hlavně západ země
 • Průmyslové oblasti – silná pozice ateismus

 

Průmysl

 • Velké nerostné bohatství – těžba černého uhlí v oblasti Donbasu, železná ruda
 • Strojírenství – výroba lodí, lokomotiv, vagonů, traktorů
 • Chemický – výroba hnojiv
 • Farmaceutika – výroba kvalitních léků (Kyjev)
 • Závislost na dovozu ropy a zemního plynu z Ruska – Rusko toho občas využívá k nátlaku

 

Zemědělství

 • Kvalitní a úrodná černozem – obděláváno je 57% půdy
 • Hlavní produkty – pšenice, ječmen, cukrová řepa, brambory, kukuřice, slunečnice, maso a mléčné výrobky
 • Chová se hlavně skot a prasata
 • Důležitý je rybolov
 • Jižní oblasti (zejména Krym) – vinařství
 • Karpaty – zásobárna dřeva
 • Drobné zemědělství – velká část venkovského obyvatelstva – vedlejší zdroj příjmů