Základní psychické vlastnosti osobnosti, psychologický vývoj osobnosti

A.     Osobnost

 1. Vymezení osobnosti
 • Osobnost = souhrn psychických jevů v určitém člověku a zároveň jeho odlišnost, jedinečnost
 • Je tvořena spojením biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince
 • Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností
 • Vždy se projevuje jako celek
 1. Vlastnosti a rysy osobnosti
 • Rys osobnosti = psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem prožívání, chování a jednání
 • Rysy často vyjadřujeme protikladně, př. stabilita x labilita, dominance x submise, rozhodnost x nerozhodnost atd.
 • Krajní vyhraněnost rysů ztěžuje přizpůsobování měnícím se podmínkám života
 • Rys jako psychologický termín odpovídá hovorovému označení „povahové vlastnosti“ – to je např. vytrvalost, upřímnost, pravdomluvnost…
 • Psychické vlastnosti jsou relativně trvalé vlastnosti osobnosti, kterými se vyznačuje, ovlivňují prožívání a myšlení, na jejich základě můžeme předpovídat, jak se člověk zachová či jak bude jednat.
 1. Psychická struktura osobnosti
 • = jednotlivé části osobnosti a jejich uspořádání
 • Tvořena psychickými vlastnostmi a rysy osobnosti, které determinují lidské reakce

 

B.     Psychické vlastnosti (= trvalé, charakterizují celoživotně)

 1. Aktivačně – motivační
 • Motiv = pohnutka, příčina činnosti a jednání člověka
 • Má směr, cíl, intenzitu, trvalost
 • Př. potřeby, zájmy, návyky, cíle, přání, hodnoty, postoje, emoce
  1. Potřeba – uvnitř mě
 • =stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme
 • biologické (primární, vrozené) – potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku…
 • sociální (získané)
 • kulturní (vzdělání, kulturní život, …)
 • psychické (radost, štěstí, láska, …)
 • vytvářejí se a diferencují se v průběhu socializace
 • Hierarchické uspořádání potřeb (A. Maslow) – dle naléhavosti pro člověka (vyšší potřeba se objevuje až po naplnění nižší)
 • Murray – vyšší (duševní), nižší (fyzické)
 • Potřeba seberealizace je potřeba uskutečnit v životě nějaký cíl, ať už krátkodobý (charakteristický pro dětství), anebo vzdálenější, který souvisí s přáním, záměry, životními perspektivami a cíli. B-potřeba (bytí – naplním ji, ale chci něco dál – nenaplnitelná)
 • ostatní D potřeby (deficitní – dají se naplnit)
 • Potřeba společenského uznání a obdivu, vede člověka k dosahování dobrých výsledků v učení, práci i zájmech. Jejím prostřednictvím získáváme uznání od ostatních a společenskou prestiž.
 • Potřeba sounáležitosti a lásky se v lidském chování projevuje ve vztazích mezi lidmi, vzájemnou pomocí a porozuměním, přijímáním i dáváním kladných citových projevů, péčí a rozvíjením sociálních kontaktů.
 • Potřeba bezpečí a životní jistoty se zvlášť výrazně projevuje ve chvílích, kdy se člověk cítí ohrožen, ocitá se v nepřehledných situacích nepříznivě působících na jeho jistotu fyzické existence (zdraví), nebo ohrožujících jeho psychosociální jistoty (emoční atmosféra v rodině, vztah k partnerovi).
 • Základní fyziologické potřeby (potřeba kyslíku, potravy, spánku, odpočinku) jsou nezbytné pro zachování života a jsou více méně společné všem živočichům.

 

 1. b) Pohnutka – uvádí motivaci do pohybu, vnější
 • Zájem
 • = získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové
 • vyhraněný zájem = záliba
 • Cílevědomost (zaměřenost osobnosti)
 • cíl – uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se vyhnout, něco dělat či nedělat…

 

 1. Vztahově-postojové
 • Charakter
  • = souhrn psychických vlastností osobnosti, které se zakládají na mravních zásadách a projevují se v chování a jednání člověka
  • je ovlivňován temperamentem a schopnostmi člověka a usměrňován rozumovou vyspělostí člověka
  • není vrozený ani dědičný
  • projevuje se v cílech, které si člověk klade a v prostředcích

 

 • Postoje
 • sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situace
 • odráží hodnotící vztah člověka k určité skutečnosti
 • 3 složky
 • kognitivní – poznání objektu
 • emotivní – citové hodnocení objektu, sympatie x antipatie
 • behaviorální – pobídka k jednání či chování
 • motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu

 

 1. Výkonové
 • Schopnosti
  • = vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti
  • ukazatel toho, jaký rozdíl bude v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých lidí za stejných vnějších podmínek
  • vyvíjejí se na základě vrozených anatomicko-fyziologických dispozic člověka à vlohy
  • primární – podmiňují rozvoj dalších schopností
  • sekundární – všechny ostatní, vzniklé na základě primárních
  • stupně schopností
   • nadání – soubor vloh
   • talent – rozvinutý soubor schopností, který umožňuje dosažení vynikajících výsledků
   • genialita – mimořádně rozvinutý talent
   • typy schopností (verbální, prostorová představivost, numerické, paměťové, percepční pohotovost, psychomotorické, umělecké…)
  • mohou být obecné (podmiňují úspěšnost vykonávání mnoha činností) nebo  specifické (hudební, herecké, matematické, …)
  • vjemové (percepční) – přesně vnímat a rozlišovat tvary, barvy, tóny)
  • psychomotorické – schopnost naučit se a vykonávat určité sestavy pohybů
  • intelektuální (myšlenkově poznávací) – orientovat se v nových situacích, řešit problémy
  • dále schopnosti – sociální – jednání s lidmi, předcházení konfliktů, umělecké
 • Dovednosti
 • = dílčí psychické předpoklady pro vykonávání určité činnosti
 • K jejich osvojení dochází záměrně i bezděčně
 • Dělení:
 • Senzomotorické (psát, skákat, hrát na hudební nástroj)
 • Intelektové (řešit rovnice, užívat gramatické pravidlo)
 • Sociální (vést kolektiv, vcítit se do druhého, pochválit, spolupracovat)
 • Vědomosti
 • = soustavy představ a pojmů, např. poznatky z anatomie, pravidel hry Člověče, nezlob se atd.
 • Osvojujeme si je ve škole
 • Setkáváme se s nim od nejútlejšího věku prostřednictvím her, sdělovacích prostředků, knih…
 • Tvořivost – schopnost řešit úkoly novým způsobem
 • = Zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního.
 • Tvořivá osobnost se vyznačuje těmito rysy:
  – tvořivé a flexibilní myšlení
  – není svázána přesností a pečlivostí
  – psychicky náladová, má zájem o lidské jednání
  – je otevřená, vnímavá, nachází zalíbení v nových přístupech
  – je esteticky, emocionálně a sociálně senzitivní
 • Návyky
 • = dílčí psychické předpoklady, které pobízejí člověka v určité situaci k určitému chování
 • Některé činnosti usnadňují, jiné škodí nám nebo okolí
 • Př. čistit si ráno a večer zuby, pít alkohol atd.

 

 1. Seberegulační
 • Sebepojetí (má na něj vliv škola, přátelé, trauma, zážitek)
 • Sebepoznání (uvědomování si zvláštností)
 • Sebehodnocení (výsledek, který dělám o sobě)
 • Seberealizace (uplatnění svých schopností a vědomostí, cíle, překážky)
 • Svědomí
 • = systém morální kontroly a autoregulace
 • „vnitřní hlas“, který člověku říká, co je dobře a co špatně
 • přináší uspokojení i výčitky
  • shrnuje obecné (výsledek společenského vlivu) a individuální (výsledkem osobní zkušenosti) vlastnosti
 • Volní vlastnosti
  • = Vlastnosti podmíněné vůlí člověka, vyjadřující záměrné úsilí směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle, které je vlastní jen člověku.
  • Př. odpovědnost, vytrvalost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání….

 

 1. Dynamické:
 • Temperament (lat. Temperamentum = poměr), soubor převážně vrozených psychických vlastností, které určují dynamiku chování a prožívání.
 • Může se měnit i věkem, výchovou a sebevýchovou.
 • Hippokratova teorie temperamentu:
 • SANGVINIK – (ES), sanguis = krev, čilý, veselý, společenský
 • FLEGMATIK – (IS), flegma = hlen, lhostejný, klidný, pomalý
 • CHOLERIK–(EL), cholé = žluč, rychlý, vzteklý
 • MELANCHOLIK – (IL), melaina cholé = černá žluč, zodpovědný, trpící na špatné nálady, vážný

 

 • Jungova typologie:
 • introvert – člověk zaměřený do svého nitra, plachý a nejistý, málo průbojný, s intenzivním vnitřním životem a hlubokými city
 • extrovert – člověk zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní, snadno přizpůsobivý
  • Kretschmenova teorie:
   • typ pyknický – střední výška postavy, klenutý hrudní koš, sklon k tloustnutí, široký obličej, malé a hluboko uložené oči
   • typ astenický (leptosomní) – střední až vyšší postava, úzká ramena, hrudník a ruce, malá tělesná váha
   • typ atletický – zdůrazněný vývoj kostry a svalstva, vyšší postava, široká ramena a hrudník, výrazné obličejové kosti, velké a hrubé ruce
   • typ dysplastický – prolínání všech předchozích typů, eunuchoidní znaky (nedostatečně vyvinuté orgány, zaoblený vzrůst)

 

 1. Vývoj osobnosti
  • biologická, sociální a psychologická specifika
  • změna kvantitativních i kvalitativních údajů

 

Determinanty vývoje lidské osobnosti:

 • vnitřní (biologické) – vrozené, různé fyziologické změny
 • vnější (psychosociální) – vliv prostředí nav výchovy

 

Období lidského života

 • prenatální – nitroděložní vývoj, hlavní roli hraje psychohygiena těhotné ženy
 • rané dětství
  • novorozenec – prvních 6 týdnů
  • kojenec – 1. rok
  • batole – 2. a 3. rok
 • předškolní věk (3 – 6 let)
 • mladší školní věk (6 – 11 let) – 1. stupeň ZŠ
 • střední a starší školní věk
  • puberta (13 – 15 let)
  • adolescence (do 20 – 22 let)
 • dospělost
  • mladší dospělost (20 – 30 let)
  • střední dospělost (30 – 45 let)
  • pozdní dospělost (do 60 let)
 • stáří (po 60. roce)
 • mnoho teorií – Piagetova, Freudova psychoanalytická, Eriksonova

 

Piagetova kognitivní teorie

 • Jean Piaget – Švýcar, 20 století
 • Sleduje vývoj kognitivních schopností (= myšlení, poznávání…)
 • Egocentrismus lidí do 6 let (děti)– vidí svět pouze ze svého pohledu
 • 5 etap vývoje (od narození do dospělosti)
 1. senzomotorické stádium (od narození do 2 let)
 2. symbolické a předpojmové myšlení (4 let) – egocentrický pohled na svět, pojmy nejsou přesné (všichni psi jsou psi a ne rozdělené druhy psů)
 3. názorné myšlení (4 – 8 let) – popíše to co vidí před sebou, abstraktně nic nevysvětlí
 4. stadium konkrétních operací (8 – 12 let) – stále se vážou na názorné vnímání
 5. stadium formálních operací a abstraktního myšlení (12 let – dospívání)

 

Eriksonova psychoanalytická teorie

 • Vázána na biologické faktory a na společenské, kulturní a historické podmínky vývoje dětí – > sleduje psychosociální vývoj
 • 12 stádií dle vývoje vztahu ke světu, pojmenované podle krizí a úkolů, které v daném stádiu musím překonat, abych se dostala do stádia dalšího
 • 8 etap – od narození po stáří:
 1. 0-1 rok – základní důvěra v matku,
 2. 1-3 roky – zvládnout rozpor mezi pocitem autonomie a studu,
 3. 3-6 let – konflikt mezi vlastní iniciativou a pocitem viny, vyvíjí se svědomí, počátek lhaní
 4. 6-12 let – snaživost, nechce být méněcenné
 5. 12-19 let – hledání vlastní identity, nejistota o vlastní životní roli
 6. 19 – 25 let – jedinec připraven na obětování se druhému
 7. 25 – 50 let – sociální zralost, vyvrcholení života, produktivita a péče o druhé
 8. od 50 let – moudrost, sebeúcta, zahořklosti, depresi. V osmé životní etapě je úkolem vyrovnat se s bilancí svého života, přijmout život takový, jaký byl, i fakt smrti.

 

Freudova teorie

 • Sleduje přesun míst zajímajících člověka

0 – 1:stadium orální – kousání, žvatlání prsu

2 – 3:stadium anální – schopnost zadržovat exkrementy

3 – 5: stadium falické – potřeba sblížit se s rodičem opačného pohlaví

vstup do školy: stadium latence

stadium genitální