Ekonomie II. (základy makroekonomie)

Předmět makroekonomie

-zkoumá ekonomické počínání celého státu

základní makroekonomické ukazatele

HDP = hrubý domácí produkt, souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období (např. za rok) výrobními faktory (práce, půda, kapitál) na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu, nebo cizinci, HDP za rok 2011 činí zaokrouhleně 3810 miliardy Kč

nezaměstnanost – vzniká, pokud je nabídka práce vyšší, než poptávka po práci na trhu práce, míra nezaměstnanosti je poměr nedobrovolně nezaměstnaných ku ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu, po vynásobení výsledku stem získáme míru nezaměstnanosti v procentech, zdravá nezaměstnanost je 5-6% máme možnost vybírat si zaměstnance

inflace – nárůst cenové hladiny zboží a služeb

bilance zahraničního obchodu – zkoumáme poměr dovozu a vývozu, saldo (okamžitý stav dovozu a vývozu) může být aktivní = máme vyšší vývoz a nižší dovoz nebo pasivní = máme vyšší dovoz, než vývoz

státní rozpočet – vyrovnaný, schodkový, přebytkový

Práce a nezaměstnanost

-aktuální úroveň nezaměstnanosti v ČR k 29. 2. 2012 činí 9,2 % Karlovy Vary: 10,58%, Ústecko: 13,87%, Liberec: 10,04%, Královéhradecko: 8,16%, Pardubice: 9,06%, Olomouc: 12, 13%, Moravskoslezský: 11,92%, Zlínský: 9,87%, Jihomoravský: 10,44%, Vysočina: 10,11%, Jihočeský: 8,41%, Plzeňský: 7,38%, Středočeský: 7,57%, Praha: 4,15%.

druhy a příčiny nezaměstnanosti

dobrovolná – lidé mají pracovní sílu, ale nechtějí ji vynakládat, např. pokud zdědí nějaké jmění a nemusí pracovat, nebo pokud si již vydělali tak moc, že dál vydělávat nemusí a nedobrovolná – člověk chce pracovat, ale nemůže- nedostane příležitost, nemůže sehnat práci

cyklická – ovlivněna především hospodářským cyklem (krize, sedlo), dochází k celkovému nárůstu nezaměstnanosti a snižování objemu mezd, naopak v období vzrůstu se nezaměstnanost snižuje, objemy mezd zvyšují a všichni jsou spokojení, strukturální – některé odvětví se dostává do útlumu (např. těžké strojírenství, těžební průmysl) a tito pracovníci přichází o práci, v jiných odvětvích se naopak můžou zaměstnanci nabírat, jsou ve fázi rozvoje, je zde možnost tzv. rekvalifikace, tj. získání nových znalostí a dovedností v perspektivnějším oboru, sezónní – léto (plavčík na letním koupališti, letní kina, atp.) X zima (skiareály, instruktoři lyžování atp.), frikční – lidé běžně mění své zaměstnání (v současné práci se jim nelíbíchtějí jinam, dostanou lepší nabídku), jev přirozený, krátkodobý (většinou, záleží však na štěstí jedince)

-nástroje pro boj s nezaměstnaností – aktivní nástroje – ke snižování nezaměstnanosti dochází v rámci uskutečňování proti cyklické politiky, tedy snaha ovlivnit cyklickou nezaměstnanost, jedná se o expanzivní kroky, které vedou k vytváření pracovních míst a stimulaci poptávky, pasivní – tyto nástroje zmírňují dopady nezaměstnanosti, do této kategorie patří například vyplácení dávek v nezaměstnanosti a podobně

Inflace

= nárůst cenové hladiny (zvyšování cen zboží a služeb), tzv. znehodnocení peněz

výpočet inflace = míra inflace – (poměr cenové hladiny daného roku – poměr cenové hladiny roku předcházejícího) / (cenová hladina roku předcházejícího), po vynásobení stem získáme procentuální hodnotu míry inflace

příčiny inflace

inflace tažená poptávkou – na trhu je více poptávky při stejném objemu nabídky zvýšení cen

inflace tažená nabídkou – výrobcům se zdražují vstupní nákladymusí podražit

černá ekonomika, šedá ekonomika

velké množství peněz v oběhu – špatná činnost Centrální banky

prudké oslabení měny – dovozové zboží zvýší cenu

deprese v hospodářském cyklu – roztáčení inflační spirály, poptáváme více, nabídka je dražší, zvyšují se mzdy, firmám se zvýší náklady, dojde k celkovému zdražení (regulace mezd – zákaz je extrémně zvyšovat, tempo růstu platů – tarify)

druhy inflace

mírná (plíživá) – jednociferné číslo, lidé i nadále penězům věří, ekonomika funguje normálně, tempo růstu cen odpovídá tempu růstu výroby

pádivá – dvojciferné, lidé přestávají věřit domácí měně, preferují stabilnější cizí měny, nebo se uchylují k trvalým hodnotám (zlato, stříbro, drahé kamení, nemovitosti), chod ekonomiky je již narušován, klesá ekonomická výkonnost

hyperinflace – trojciferná a větší, peníze ztrácejí svou funkci, lidé se uchylují ke směnám naturálií (barter), ekonomický systém se rozpadá, například při válečných konfliktech, státních převratech apod., například v roce 1992 byla inflace na Ukrajině 2730%.

Státní rozpočet

vyrovnaný – příjmy státu = výdaje státu, nejideálnější, málo častý

schodkový – příjmy státu < výdaje státu, deficit státního rozpočtu, stát žije jakoby „na dluh“

přebytkový – příjmy státu > výdaje státu, vytváří rezervu státu na horší časy (např. při hospodářské krizi)

Mezinárodní ekonomické organizace

Evropská unie (z ekonomického hlediska)

-mezinárodní organizace sdružující evropské státy za účelem jejich politické a hospodářské integrace

-vznikla v roce 1993 na konferenci v Maastrichtu z tzv. Evropské společnosti

-fungování EU je postaveno na sladění hospodářské politiky členských států a na prosazení čtyř základních svobod – volného pohybu lidí, zboží, kapitálu a služeb

-sjednocování= unifikacev celé EU odstraněna cla; země uplatňují společné celní tarify vůči zemím stojícím mimo EU; jednotná sazba DPH v členských státech; sjednocené technické normy a ceny zemědělských produktů

evropský protekcionalismus – brání se dovozům z jiných, nečlenských států

finanční solidarita – dotace EU stejné u všech členů (u nově přijatých jsou už jiné)

-1999 – vznik eura – jednotná měna, fyzicky zavedeno v roce 2000, užívání této měny je však volbou dobrovolnou

-další organizace např. Mezinárodní měnový fond a Světová banka, G20, World Trade Organization,..