Erben Karel Jaromír – Kytice (4) Romantismus

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS:

 • Rozvíjel se v 1. polovině 19. století
 • REVOLUCE – vliv na autory
 • Rozvoj lyrické (NEDĚJOVÉ) poezie, lyricko-epické žánry
 • Převažují emoce a city nad racionalitou
 • Díla mají často motivy milostných vztahů (Román v dopisech)
  • Nešťastná – smrt, manželství, nerovnost

 

Charakteristické znaky ROMANTISMU:

 • Konflikt mezi vnitřním a vnějším – reálným – světem
 • HLAVNÍ HRDINA:
  • Splývá s autorem – osamělý, nešťastný
  • Bouří se proti společnosti – vnitřní rozervanost
 • Autoři nenapodobují žádné klasické vzory
 • Důležitý prvek PŘÍRODY (odpovídá vnitřního stavu)

Oscar Wilde, bratři Grimmové, Victor Hugo

 

Psal v období ČESKÉHO ROMANTISMU:

 • V období FÁZE NÁRONÍHO OBROZENÍ – dovršení
 • Čechy součástí Rakouska-Uherska → poněmčování
 • Čeština byla jazykem veřejného života (úřední – Němčina)
  • NÁRODNÍ OBROZENÍ – obnova češtiny, české kultury
 • (Nábytek – Biedermeier)
 • V literatuře rozvoj malých forem = POVÍDKY
 • LITERATURA: funkce ESTETICKÁ nebo VÝCHOVNÁ (vlastenecká)
 • Ve 30. letech rozdělení na 2 linie:
  • POZITIVNĚ VLASTENECKÁ:
   • Josef Kajetán TYL – díla působí výchovně
  • ROMANTICKO-PROTESTNÍ:
   • Karel Hynek MÁCHA, Karel Jaromír ERBEN
   • Bouří se proti společnosti – díla nevychovávají

 

 

Karel Jaromír ERBEN:

 • Žil v Podkrkonoší
 • Vystudoval práva a filosofii – přítel s Karlem Hynkem Máchou, Františkem Palackým
 • Pracoval jako archivář → vliv na sbírku Kytice
 • Spolupracoval na Riegrově naučném slovníku (= první česká encyklopedie)
 • Zemřela mu manželka a děti
 • Sbíral českou lidovou slovesnost

 

DALŠÍ DÍLA:

 • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
 • Pohádky: Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Dlouhý, široký a bystrozraký
 • Historická díla: Na hřbitově, Tulák

 

 

 

KYTICE:

Literární druh: Lyricko-epická skladba

Literární žánr: sbírka balad

 • BALADA = Příběh s pochmurným dějem a špatným/tragickým koncem
  • Původně založené na lidových pověrách (ve 20. století se sociálním kontextem)

Forma: poezie

 

JAZYK:

 • Spisovný, knižní jazyk – zastaralý (archaismy)
 • Neslovesné věty bez spojek → rychlejší spád děje + dramatičnost
 • Zvukomalba, personifikace, metafory
 • Mystičnost (pohádkové, kouzelné prvky)

 

Vypravěč: vnější nezávislý pozorovatel → er-forma

 • X střídání s přímou řečí

 

POSTAVY:

 • Většinou ženy (matka, dcera, syn,…)
 • Pohádkové, nadpřirozené bytosti – Polednice, vodník,…

 

BALADY:

 • Kytice: úvodní báseň, přání, aby se sbírka líbila všem Slovanům
 • Poklad: porušení vztahu matka-dcera kvůli penězům
 • Svatební košile: lpění na mrtvém
 • Polednice: porušení vztahu matka-syn
 • Zlatý kolovrat: kouzelné předměty, dobro zvítězí nad zlem
 • Štědrý den: člověk nemá chtít znát svou budoucnost
 • Lilie: dokončena dodatečně
 • Holoubek
 1. Záhořovo lože: Záhoř – zločinec, musel se kát, aby mu bylo odpuštěno
 2. Vodník: dcera neuposlechla matku, vydala se za vodníkem, potřetí nepřišla → vodník zabije jejich dítě
 3. Vrba: matka se vměšuje do manželství dcery → dcera se promění ve vrbu
 4. Dceřina kletba: porušení vztahu matka-dcera
 5. Věštkyně

 

HLAVNÍ MYŠLENKA:

 • Připomenutí morálních zásad
  • Překonat lze pouze pokáním, odpuštěním, láskou
 • Zodpovědnost za činy → přichází trest
 • Připomenutí lidové slovesnosti – staré lidové pověry

Na sbírce Kytice pracoval Karel Jaromír Erben 20 let

Chtěl díky baladám promlouvat k dalším generacím

 

PŘIJETÍ DÍLA:

 • Považováno za vlastenecké → kladně přijato, vnímáno pozitivně
 • Pozitivní vnímání i kritikou

Ovlivnění podoby moderních balad – Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Petr Bezruč, Jiří Walker – sociální tématika

 

ISPIRACE:

 • Antonín Dvořák – opera: Rusalka, Zdeněk Fibich – Melodram: Vodník
 • Parodie v divadle Semafor (Polednice)
 • Film Kytice – 7 zfilmovaných balad