Hospodářství ČR,mezinárodní politické a hospodářské vztahy

Hospodářství ČR

Ekonomický vývoj
– Od průmyslové revoluce České země byly nejprůmyslovější částí Rakousko Uherské monarchie- těžba uhlí, četné zdroje nerostných surovin, rud
– Po roce 1918- Česko mělo do vstupu do nového státu velké plus= měli jsme základ průmyslu
– 1918- 1938 v době první republiky se průmysl velmi intenzivně rozvíjel – v té době vznikalo velké množství firem, ČR měla strojírenský věhlas ve světě, stala se strojírenskou velmocí (Škoda, Java, Baťa…)
– Doba protektorátu- Všechny strojírenské závody se přeměnily na výrobu zbraní pro armádu
– Československo- první znárodnění bank a klíčového průmyslu (strojírenské, hutnické závody)
– 1948- komunistický převod- znárodnění podniků, zestátnění půdy, kolektivizace půdy- to co měli rolníci, z toho vznikala družstva
– Z demokratického státu je totalitní
– Ekonomika se mění z centrálně řízené na plánovanou
– 1969- jsme se stali federací- v té době jsme byli v industriální fázi vývoje (rozvinutý hutnický průmysl, energetiku, zbrojní průmysl, těžké strojírenství, základní chemie- anorganická- výroba kyselin)
– 1989- jako první přišly politické změny „Sametová revoluce“ z totalitního režimu se stáváme demokratickou republikou
– česká republika začala s transformací ekonomiky- z industriální fáze do postindustriální
– z centrálně řízené do tržní

Procesy:
1. privatizace a restituce- majetek, který byl společný se buď rozprodal, nebo restituoval (vrátil původním majitelům)
2. Proces restrukturalizace průmyslu- z těžkého průmyslu jsme se přeorientovali na obory moderního průmyslu (typické pro postindustriální fázi vývoje)- organická chemie (zpracování ropy, farmaceutický průmysl, hnojiva), jaderné strojírenství, elektrotechnika, dopravní strojírenství, z černé metarulgie se vyvinuly moderní obory- ocelářství (Sandvik) nebo bavená metalurgie (hliník)
– V tomto období jsme byli postkomunistickým státem až do roku 2004 (vstup do EU)- znamená to, že jsme splnily podmínky- od té doby jsme stát s postindustriální fází vývoje s rozvinutou tržní ekonomikou
– od roku 2004- jsme státem s rozvinutou tržní ekonomikou v postindustriální fázi vývoje

Základní ukazatelé a informace
– S celkovým HDP jsme asi 41. na světě- 199 400 000 000
– HDP na 1 obyvatele 19 500 USD (40. místo)
– Průměrná hrubá mzda: 23 144 Kč
– Nezaměstnanost: 5,9% (leden 2015)
– Deficit státního rozpočtu: 38,1 mld. Kč
– Státní dluh: asi 59% HDP (na každého Čecha připadá asi 96 000 Kč)

Zemědělství
– zaměření je důsledkem zeměpisné polohy- zemědělství mírného pásu (daří se mnoha druhům zeleniny a ovoce, skotu)
– Tradiční zemědělské produkty: obilí, brambory,
cukrová řepa, chmel, víno a ovoce
– Moderní intenzivní zemědělství
– Po vstupu do EU je závislé na dotacích a máme výrazné konkurenty
(ovoce a zelenina z Polska)
– 3 základní zemědělské oblasti:
1. Teplá- v nížinách, degradované černozemě (kukuřično- pšenický typ zemědělství)- teplomilné obiloviny (ječmen, kukuřice, obiloviny)
– Rostlinná produkce: Půdní klimatické podmínky pro teplomilné rostliny- vinná réva, papriky, rajčata, jablka, meruňky, švestky
– Živočišná produkce- chov prasat a drůbeže (Úvaly na Moravě, dolní Poohří, Polabí, Litoměřice- Zahrada čech))
2. Mírně teplá- v pahorkatinách- hnědé půdy
– Rostlinná produkce- Dříve bramborová oblast (teď už jen Klatovsko a Vysočina), nyní se rozvíjí pěstování řepky olejné
– Živočišná produkce- upřednostňuje se- chov skotu (mlékárenský průmysl)- intenzivní + extenzivní chov (v zimě ve stájích, v létě na pastvinách)
3. Studená- v horninách- podzoly
– Rostlinná produkce: dříve se pěstoval len (dnes už skoro vůbec)- textilní průmysl zlikvidoval Asijská konkurence
– Živočišná výroba: chov ovcí (vlnařský průmysl)

Průmysl
– ČR má dlouhou tradici především v těžkém průmyslu- rozvinutý hutnický a energetický průmysl
– Menší poptávka po černém uhlí
– Hnědé uhlí- poptávka se zvyšuje- těžba na Mostecku
– Energetický průmysl- Temelín, Dukovany, Vltavská kaskáda
– Alternativní zdroje- rozšířila se fotovoltaika (sluneční panely), větrná energie (hodně v oblasti Krušných hor), geotermální (většinou soukromě)
– Automobilový průmysl- dnes tahounem ekonomického růstu (Škoda- ale je členem rodiny VW- vyrábí Německá auta, Kolín- TPCA (Toyota, Peugeot, Citroen Automotiv)

Doprava
opět důsledek zeměpisné dopravy- střední Evropa- nemáme námořní dopravu, máme rozvinutou hlavně silniční (osobní i nákladní jsou vyrovnané) a železniční
– Lodní doprava- 300 splavných km, až 5% objemu vývozů a dovozů
– Silniční- délka silnic a dálnic asi 60 000 km
– Dálniční síť- snaží se napojit na celoevropský dálniční systém, ale zatím není 100%.
– Úplné propojení je na D1 (nejstarší dálnice v ČR). Dříve na D1 nebylo mýtné, proto jezdily všechny auta přes ČR.
– Spojení: Praha- Ústí nad Labem- přes české středohoří není dálnice dobudována
– Plzeň- Rozvadov
– Železniční- 99% provozují ČD
– spoj Praha- Ostrava= pendolíno
– Snaha vybudováni rychlostních koridorů- napojí se na Evropský systém
– Letecká- 4 mezinárodní letiště (Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Praha), vnitrozemská není tak rozvinutá, jako mezinárodní
– Internet a komunikace- internet používá asi 5 milionů lidí, 83% obyvatel používá telefon

Služby
Cestovní ruch: opět důsledek zeměpisné polohy
Česká republika má mimořádné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu vzhledem ke svému kulturnímu a přírodnímu bohatství.
– ČR nenabízí moře
– Nemáme velehory- Většina republiky je Hercynský systém
Aktivní cestovní ruch-Nejvíce cest do Středočeského a Jihočeského kraje, Praha, Český Krumlov, Hluboká. V roce 2007 zahraniční návštěvníci utratili 128,639 mld. Kč, rok 2008 zaznamenal nárůst na 129,3 mld. Kč.
Nejvíce turisté navštěvují:
1. Pražský hrad,
2. zoo,
3. židovské muzeum,
4. národní muzeum

Pasivní cestovní ruch- návštěva Chorvatska, Slovenska, Itálie, Řecka a Rakouska. Také Egypt a Turecko. V roce 2007 Češi na svých cestách do zahraničí vydali celkem 80,6 mld. Kč.
Po roce 1989 procházejí nejdynamičtějším rozvojem ze všech oborů hospodářství
Největší prodejci ČR
– Široký sortiment- Makro, Tesco
– Oděvy a obuv- Baťa
– Nábytek- IKEA
– Hobby- OBI, Baumax
Zahraniční obchod
– od roku 1989 dochází k přeorientování z východu na západ
– Se zeměmi OECD uskutečňujeme 80% zahraničního obchodu, s EU 77% (nejvíce Německo, Slovensko, Polsko, Rusko)
– Ekonomika ČR je těžba hlavně exportem nečeských společností, které mají v ČR sídlo
Vývoz
– stroje a dopravní prostředky 51%
– Spotřební zboží 11% Dovoz
– stroje 40%
– Chemie a paliva 11% (nejvíce ze zemí SNS)

ČR (mezinárodní politické a hospodářské vztahy)

– 1949- stáváme se členy RVHP (rada vzájemné hospodářské pomoci)- ekonomická integrace na úrovni zóny volného obchodu= spolupráce států východního bloku
– Na západě se v tuto dobu začala rodit Evropská společenství
– po roce 1989- pád totality přinesl i zrušení členství v integracích
– 1993- jsme se stali členy OSN- byli jsme zakládajícím členem

Česko a Evropská Unie

– ČR zažádala o vstup do EU v roce 1996, do EU vstoupila 1. května 2004
– 22. prosince 2007 také součástí Schengenského prostoru, který odstraňuje kontroly na hranicích s ostatními zeměmi EU.
– Jsme na úrovni hospodářské unie, nejsme členy měnové unie
– Přijetí eura se očekává nejdříve v roce 2017

Euroregion
= forma spolupráce s pohraničními oblastmi (= příhraniční spolupráce)
– Labe- Elbe= náš region spolupracuje se Saskem (cenově velmi výhodné cestování do Drážďan)

Hlavní cíle vytváření euroregionů:
– spolupráce v otázkách územního plánování a uspořádání
– zachování a zlepšování životního prostředí
– zvyšování životní úrovně obyvatel – rozvoj spolupráce při likvidaci požárů a přírodních katastrof
– rozvoj turistiky a kultury
– zlepšování mezilidských vztahů
– rozvoj a zlepšení infrastruktury přesahující hranice

Ostatní organizace
OSN – ČR byla přijata 19. 1. 1993 jako 179. členský stát OSN, jejímž bylo Československo v roce 1945 zakladatelem
OECD – Cílem organizace je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. ČR se připojila v roce 1995
VYSEGRAADSKÁ ČTYŘKA
NATO – v roce 1999 se k NATO připojilo Polsko, Maďarsko a Česko (12. března), všechny tři země byly prvními zeměmi, které se k NATO připojily ze zemí Východního bloku. Účast v alianci nám přinesla spolehlivé bezpečnostní garance, ale také povinnosti zúčastnit se akcí zajišťující bezpečnost současného světa.
– ČR udržuje diplomatické styky s více než 180 státy. U nás působí na 70 cizineckých zastupitelských úřadů a naše velvyslanectví pracuje zhruba ve stejném počtu zemí.
– ČR je členem dalších ekonomických organizací – CEFTA, MMF, WB)