Houby a lišejníky

HOUBY

Rozlišovací znaky: 1. Zásobní látkou je glykogen nebo olej

 1. BS obsahuje chitin
 2. Jádro jedno i větší počet
 3. Plastidy chybí, proto jsou houby nezelené, nebarevné

 

 • Eukaryotické heterotrofní organismy
 • ekologie: voda, půda, v organismech, na org. materiálu

 

BUŇKA HUB:  Buněčná stěna  – RB, základní stavební jednotka je chitin

                        Lyzozom – měchýřky s trávicími enzymy

 

Tělo: stélka = jednobuněčná, mnohobuněčná

 • Buňky se spojují ve vlákna = hyfy a jejich rozvětvením a proplétáním vniká mycelium = podhoubí
 • Vývojově nižší houby mají mycelium nepřehrádkované, vyšší pak s přehrádkami, které vlákno rozdělují na jednotlivé buňky – mohou být 1-2-i mnohojaderné.
 • Vyšší houby vytvářejí z mycelia plodnice = sporokarpy

 

Výživasaprofyté – vyživují se na odumřelých organizmech

              saproparazité – dokážou zabít svého hostitele

              parazité – na povrchu nebo uvnitř hostitele, živiny čerpají parazitickými kořeny = haustoria

                            

 

Symbiotické vztahy:  LICHENIZMUS – (houba + sinice) Mykobiont – H2O a živiny, Fytobiont – O2,cukry

MYKORHÍZA – (houba + kořeny vyšších rostlin)

 • Ektomykorhíza – kořeny jsou obaleny houbovými vlákny, mohou pronikat do mezibuněčných prostor v kořenů, typická pro lesní stromy (převážně stopkovýtrusé houby) – fixují P pro rostlinu.

 

 • Endomykorhíza – houbová vlákna pronikají do buněk kůry, většina vyšších rostlin.

           Vezikulo-arbuskulární – pro rostlinu – vodu, živiny, minerální látky a fosfor,

           kterého bývá v půdě minimum. Délka hyf je až 1000x delší než kořenů.

Rostlina dává cukry a AK. Ochrana kořenů před patogenními organismy.

 

Rozmnožování:

NEPOH. – probíhá několikrát za vegetační období, pro některé skupiny hub dominantní způsob.

 1. fragmentace
 2. dělení buňky (*přehrádky)
 3. pučení (kvasinky)
 4. tvorba výtrusů = spór: podle vzniku: mitospory – spory vzniklé mitotickým dělením

meiospory – při meioze (askospory,bazidiospory)

 

podle pohybu: zoospory – pohyblivé s bičíky (nižší houby)

aplanospory – nepohyblivé

 

podle místa vzniku: endogenně ve výtrusnicích = sporangiích

                                                                                        exogenně na hyfách = bazidiích

                                                                                        na spec. vláknech = konidiofory → konidie

 

 

 

POHL.pouze u některých hub

 1. splývání gamet (pohlavních buněk) = gametogamie – izogamie, anizogamie, oogamie
 2. splývání pohl. orgánů (gametangií) = gametangiogamie
 3. splývání somatických (tělních buněk), hyf = somatogamie

 

Při somatogamii dochází ke splývání (konugace=spájení) protoplastů buněk dvou houbových vláken           = plazmogamie → vzniká dvojjáderná buňka = dikaryofáze → pak jádra splývají = karyogamie → následuje meioza a vnik meiospór.

 

Význam: edafon, humus, mineralizace, rozklad, koloběh látek, výroba léku (penicilín – kropidlák)

 

             odd. HLENKY – tř. VLASTNÍ HLENKYSystém:

odd. NÁDOROVKY

odd. CHYTRIDIE

odd. OOMYCETY

odd. VLASTNÍ HOUBY :    tř. SPÁJIVÉ HOUBY

tř. VŘECKOVÝTRUSÉ HOUBY

tř. STOPKOVÝTRUSÉ HOUBY

 

HLENKY

 • Rostou na vlhkých, stinných místech, lesy, tlející dřevo, listí. Některé jsou parazitické.
 • Tvoří zbarvené slizovité plazmodium (mnohojaderný útvar), bičíkaté myxomonády nebo měňavkovité myxaméby. Nevytváří podhoubí.
 • V reprodukční fázi se vytváří shluk spór, sporokarpy – stopkatý útvar obsahující meiospory.
 • Klidová fáze – sklerocia

Výživa: heterotrofní, saprofyté, parazité

Zástupci: vlčí mléko – růžové plazmodium, slizovka – žluté plazmodium

 

NÁDOROVKY

 • Obligátní parazité – závislé pouze na určitém hostiteli (řasy, rostliny). Osmotrofní výživa.
 • Škody na hospodářských plodinách
 • Paraplazmodia – mnohobuněčný útvar, působí na rostlinách hypertrofie (zvětšení) a hyperplazie (zmnožení buněk)

Zástupci: nádorovka kapustová

 

CHYTRIDIE

 • Saprofyté i parazité.
 • Stélka jednojaderná i mnohojaderná.
 • Vytváří se rhizoidy a rhizomycelium.

Ekologie: vodní, půdní

Zástupci: olpidium – nekrózy u klíčních rostlinek

    rakovinovec bramborový – přísně karanténní, klíčivost spór až 20 let. Kdysi hladomory.

                                  

OOMYCETY

 • V BS je celulóza, stélka je nepřehrádkované mycelium.
 • parazité mají haustoria a vnitrobuněční jsou bez BS.

Zástupci: plíseň bramborová – napadá nadzemní části i hlízy, nejzávažnější patogen v 19.stol. hladomor

                vřetenatka révová – parazit vína, usychání plodů

VLASTNÍ HOUBY

 

 1. SPÁJIVÉ HOUBY třída
 • Saprofyté, mnohojaderné, rozvětvené, nepřehrádkované mycelium.

rozmnožování:  POHL. = zygogamie  s tvorbou zygospor – setkají se 2 vlákna + a -, na nich se vytvoří

vychlípeniny rostoucí proti sobě → gametangia → splynutí → diploidnií  

                                       zygospora → vyroste ve sporangiofor, zakončen sporangiem (výtrusnicí).

NEPOHL. = pomocí výtrusů z výtrusnic

 

Zástupci: kropidlovec –  na potravinách, špatné skladovaní, šedavé povlaky

plíseň hlavičková – na potravinách tvoří bílé povlaky

měchomršť – napadá hmyz

 

 1. VŘECKOVÝTRUSÉ HOUBY
 • Saprofyté, parazité, koprofilní (žijící na výkalech)
 • Výtrusnice = vřecko = asko
 • Krom kvasinek vytváří mycelium, přehrádkované hyfy, někteří zástupci tvoří plodnice.

 

rozmnožování: NEPOHL. – z podhoubí se tvoří plodnice nebo nosiče výtrusů = konidií, u kvasinek probíhá

pučení

POHL. – gametangiogamie – na myceliu se vytvoří pohlavní org. → dochází k plazmogamii  

                                     (bez splynutí jader) → následuje dělení jader → * askogenní hyfy → na koncích hyf

* vřecka = aska → * 8 askospor

 

 1. a) KVASINKY
 • jednobuněčné, ale i vláknité a přehrádkované mycelium.
 • Půda,tkáně, mléko ,výkaly, potraviny…

Ttělo: oválná, kulovitá buňka, silná BS, (rozkládají cukry na vodu, CO2 a alkohol)

Rozmnožování: hlavně nepohlavně pučením – oddělí se nový jedinec

Význam: pivovar, lihovar, potraviny, leky, zemědělství

 

Zástupci: kvasinka pivní – původně volně, člověk ji vyšlechtil, vytváří při kvašení alkohol, pivo, chleba,

droždí, produkují vitamín B

kvasinka vinná – zkvašuje bobule révy, v alkoholu po koncentraci 10-15% jsou usmrceny

vlastním metabolismem

Candida – kožní nemoci (u lidi s oslabenou imunito AIDS) napadá plíce, jícen, pohl.org. CNS
 

 1. b) TAFRÍNY parazité rostlin: kadeřavost listů broskvoně

 

 

 1. c) EUROTIALES

Rozmnožování hlavně konídiemi

štětičkovec -výroba antibiotik, enzymů, zrání sýrů

kropidlák – na potravinách tvoří jedovaté mykotoxiny- aflatoxiny, prostupují celým substrátem, některé

se používají na výrobu kys. citrónové.

 

 

 1. d) PADLÍ

tvoří moučnaté povlaky na rostlinách, haustorií pronikají do buněk hostitele, padlí travní, vinné, dubové

 

 

 1. e) HYPOCREALES

paličkovice nachová – cizopasí na travách (lipnicovité) semeno přeměňuje na  ztvrdlý útvar =námel – je zdrojem jedovatých alkaloidů, námel přežije zimu a na jaře z něj vyrůstají paličkovité útvary s plodničkami.

 

 

 1. f) PEZIZALES

lanýž – hlízovité podzemní plodnice, jedlé, kulinářská drahá pochoutka, hodně aromatická houba saprofyté,

plodnice mají vřecka na povrchu

smrž – jedlý, ucháč – jedovatý, ohnivka – na spáleništích

 

 

 

 

 1. STOPKOVÝTRUSÉ HOUBY

 

 • Saprofyté i parazité, významní dekompozitoři,
 • Výtrusy vznikají na koncích buněk = bazidie
 • Přehrádkované mycelium
 • Vytvářejí barevně i tvarově specifické plodnice – třeň, klobouk – ze spod je hymenofor (lupenitý nebo rourkovitý) a výtrusorodé rouško, některé druhy mohou mít plachetku (kryje malou rostoucí houbu), která pak ponechá pochvu.

 

Rozmnožování: NEPOHL. – je méně časté jen u některých pomocí konidií, fragmentací hyf, sklerocii

ztvrdlé útvary k přečkání.

 

POHL. – bazidiospory → klíčí v jedno jaderné mycelium kontakt 2 houbových vláken → 

                                       plazmogamie (bez splývaní jader) dvoujaderné mycelium jeho koncové

buňky vytvoří bazidie s výtrusorodým rouškem → po meioze a mitoze vznikají

4 bazidiospory

 

 

 1. a) RZIparazité rostlin, mycelium prorůstá pletiva hostitele, složitý vývoj, střídají hostitele, více typů spor (zimní, jarní, letní) rez travní a fazolová.

 

 

 1. b) SNĚTIparazité rostlin, spory vyplňují plody nebo nádorky na rostlinách, přeměňují je na prach nebo mazlavou hmotu, sněti prašné: pšeničná, sněti mazlavé: pšeničná, kukuřičná.

 

 

 1. c) AGARIKOMYCETY saprofyté, parazité, mykorrhiza. Mycelium bývá víceleté, většinou tvoří plodnice – kloboukaté, keříčkovité, kyjovité, blanité; rouško nejčastěji v rourkách (hřib) nebo v lupenech (žampión).

 

 • Dřevokazné houbydřevomorka, choroše – parazité stromů, ztvrdlé víceleté houby, kuřátka, liška

 

 • Pečárkotvaré – klobouky, hřib, kozák, žampion, bedla, holubinka, muchomůrka, hlíva

 

 • Břichatky – uzavřené plodnice, otvírá se až po dozrání: pýchavka, pestřec.

 

 

 

 

Význam hub: rozkladači, mineralizace, symbióza, potravina, parazité, mykotoxiny, biotechnologie, farmacie – antibiotika, vitamíny, enzymy, sýry, víno, pivo, droždí, genové inženýrství.

 

odd. LIŠEJNÍKY

 

 • Lichenizované houby, studuje lichenologie
 • Je to organismus tvořící symbiózu ve spojení houby (mykobiont) – vřeckovýtrusá, váže vodu a minerální látky; a řasy, sinice (fytobiont) – cukry, energie.

 

 

3 typy stélek: kórovitá – celým povrchem přirostlá k podkladu, (L. zeměpisný).

                      lupenitá – rozprostřena do plochy s volnými okraji (terčovka bublinatá).

 keříčkovitá – větvená, jen v jednom místě přichycená (dutohlávka sobí).

 

 

Řez lišejníkem: svrchní kůra – mykobiont pevné buňky

                         gonidiová vrstva – fytobiont s hyfami mykobionta

dřeň – vlákna mykobionta

spodní kůra – s příchytnými vlákny mykobionta

 

 

Rozmnožování: NEPOHL.: a) fragmentace

 1. b) tvorba soredii =  klubíčka hyf s řasami
 2. c) izidie = tvorba výtrusů
 3. d) dělení – jen rasa, sinice

 

POHL.: jen houba, tvorba askospor

 

Ekologie: rostou velmi pomalu, pionýrské organizmy, snáší velké výkyvy teplot, bioindikátoři čistoty – citlivé

na toxiny.

 

Využití: potrava, krmivo, barviva, kdysi i jako palivo.

 

Zástupci: terčovka bublinatá,          pukléřka islandská,              dutohlávka sobí,                                  

                lišejník zeměpisný,          provazovka rozkvetlá,         terčovník zední,        hávnatka psí