Mácha Karel Hynek – Máj (4)

Autor: Karel Hynek Mácha

Rok vydání: 1983

Literární druh: lyrika

Literární žánr: lyricko-epická báseň

Literární forma: poezie

Literární směr: romantismus

Znaky romantismu:

 • podstatou je člověk individualista ⇒ osamocený člověk; člověk uzavřený okolnímu světu
 • důraz na city a fantazii
 • protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a společnosti (individualismus)
 • hlavní hrdina bývá výjimečný a autor se s ním ztotožňuje (splývá s hlavní postavou); je neschopný nebo nemá zájem se přizpůsobit společnosti
 • pocit osamění, odcizenosti, skepse
 • obdiv k minulosti, mystice, k přírodě, exotice, únik do vlastního nitra, odvrací se od reality
 • časté téma: nešťastná láska
 • hudebnost, zvukomalebnost jazyka, obraznost

znaky v díle: hlavní hrdina- vyvrhel společnosti, Vilém je loupežník, děj se odehrává na bizardním místě v okolí Bezdězu, Máchova jezera, Doksu, většinou za soumraku, hlavní hrdina spáchá zločin z vášně- zabije svého vlastního otce, který má vztah s Jarmilou

Karel Hynek Mácha

 • nejvýraznější autor 19. století
 • narozen v Praze
 • mlynářský pomocník
 • absolvoval gymnázium a práva
 • měl rád pěší cesty – pěšky došel až do Itálie
 • navštívil 90 českých hradů
 • pracoval v litoměřické advokátní kanceláři
 • Mácha začal psát již za studií – jeho první text – pouť krkonošská – halucinační text, je bezdějový – zachycení jak z hory vychází zástupy mrtvých mnichů
 • při hašení požáru se napil zkažené vody a zamřel v den své naplánované svatby

 

celková charakteristika sbírky:

Máj je lyrickoepická romantická báseň, která oslavuje krásu přírody, i nesvobodu mladého člověka. Zabývá se láskou, i její ztrátou a zoufalstvím z nevědomosti (Vilém nezná svého otce). Důraz klade na cit a pocity hrdinů, čímž se podobá dílům evropského romantismu. Děj se odehrává noc před Vilémovou popravou a druhý den ráno, pak ještě po sedmi letech. Mácha jej umístil do malebného prostředí Máchova jezera (původně Velkého rybníka u Doks) a okolí hradu Bezděz.

 

Téma: vina a smrt, láska, Země, čas

 

Námět: inspirace skutečnou událostí u hradu Bezděz, kde syn zavraždil vlastního otce, protože mu bránil v lásce

Motivy: pohana, vina, pomsta, trest

Idea: úvahy o čase, o smrti, čas ztrácí význam při čekání na popravu

Doba a místo děje: Pravděpodobně někdy v koncem 18. nebo začátkem 19. století. Okolí Doks u Máchova jezera

Rým: převážně obkročný (A BB A)

 

Rytmus/ básnická stopa: Jamb (neobvyklý pro češtinu, nepřízvučná, přízvučná)

 

Básnické prostředky:

 

epiteton konstans – „bělavé páry, bledá tvář luny“

epiteton ornans – „růžový večer, večerní břeh, jezero hladké“

přirovnání – „co slzy lásky“

metafora a personifikace – „jezero zvučelo tajný bol“

oxymorón – „mrtvé milenky cit“, „zbortěné harfy tón“

metonymie – „hrdliččin zval ku lásce hlas“

pleonasmus – „modrý blankyt“

apostrofa – vězňův poslední pozdrav země

gradace – „temná je noc, temnější mně nastává“

kontrasty (tma x světlo)

 

kompozice: postup je chronologický, 4 zpěvy, 2 intermezza

 

jazyk:

 

– er-forma, v závěru se mění na ich-formu (autor se ztotožňuje s dějem)

– subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny)

– dramatická kompozice: vzestup, vrchol, sestup

– kontrasty: jarní příroda X poprava, život X smrt

– obraz přírody – barvitost (barvy kontrastní, záměrná kombinace: modrá a bílá)

– útvar jazyka: spisovná čeština

– stylové rozvrstvení slovní zásoby: poetismy, neutrální

– syntaktické prostředky: jednoduché věty

– textové prostředky: přímá řeč, monolog, dialog, zvukomalba

Postavy:

Vilém – Loupežník, měl těžký život, ale byl to správný člověk, lidé i příroda ho měli rádi. Nechal se unést, protože byl hluboce zamilovaný do Jarmily a zavraždil jejího milence. Je mu jeho činu líto, ale nedává si plnou vinu. Je to milovník přírody.

 

Jarmila – Vilémova dívka, osamělá, citově nedoceněná, zahýbá Vilémovi. Když zjistí, že její čin zabil oba „její“ muže. Spáchá sebevraždu, nesnese svojí vinu.

 

Poutník – Objevuje se ke konci básně (v posledním zpěvu), ztotožnění autora, srovnává svůj osud s osudem Viléma. Mluví o sobě, o svém mládí a poznává, že mládí je již ztracené.

 

Otec Viléma – krutý, svede Jarmilu

 

Hlavní myšlenka:

– oslava májové přírody

– láska

– kritika tehdejší společnosti

– nezvratitelný osud

– touha člověka po lásce a svobodě a schopnost obětování se pro ni

– nadčasové dílo (vězni nejsou smířeni se svým osudem)

 

Tematicky podobné dílo: K. H. Mácha – Cikáni

Vliv díla:

– ovlivnil Májovce (Máj považován za 1. moderní báseň), časopis Almanach Máj s odkazem na Máchu

– zfilmováno v současnosti (hudba Support Lesbiens)

– kritika náboženství a boha, který připustil smrt dvou mladých lidí

– soudobí umělci jeho dílo zavrhli – projevoval málo vlastenectví

– Josef Kajetán Tyl – dílo Rozervanec, v němž kritizuje Máchu, píšícího o svých citech

 

Inspirace: Májovci – ovlivnil celou generaci májovců (Máj byl považován za 1. českou moderní báseň)

 

Filmová adaptace: Film Máj v roce 2008 natočil F. A. Brabec

 

Kritika:

 

Všichni jej zprvu odsoudili kvůli tomu, že nebyl vlastenecký a objevovaly se v něm myšlenky o smrti . Vadí jim téma sebevraždy,otcovraždy, napodobování Byrona. Vymykal se z Národního obrození.Nejvíce jej kritizoval J.K. Tyl :,,Máj je škvára,která z vymřelé sopky vyhozená mezi květiny padla ́ ́.Dále pak jej kritizovali Palacký,Jungman,Čelakovský,Kollár,J.Krasoslav Chmelenský.

 

Další díla: Křivoklad, Pouť krkonošská, Večer na Bezdězu, Cikáni

Další autoři: Karel Jaromír Erben, Josef Kajetán Tyl, George Gordon Byron, Victor Hugo, Alexandr Sergejevič Puškin

 

Obsah:

V úvodu díla je zařazena věnovací báseň Čechové jsou národ věrný. Jedná se o vlasteneckou veršovanou slátaninu vskutku nehodnou Máchova jména. Máji předchází výklad, který byl určen pro tehdejšího cenzora. Je zde zdůrazněno, že hlavním smyslem je oslava májové přírody, nikoli její děj.

 

 1. zpěv: Úvodem básně je líčení májové krajiny kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila čeká na svého milého u jezera, přijde však někdo jiný se vzkazem, že Vilém bude dalšího dne popraven, a že ji proklíná. Nešťastná Jarmila skočí ze skály do jezera a utopí se. Rozhovor Jarmily s poslem jediný dialog celé básně
 2. zpěv: Zde se dozvídáme z Vilémových vzpomínek, jak byl otcem vyhnán z domova a stal vůdcem loupežníků. Jak se zamiloval se do Jarmily a teprve, když zavraždil jejího svůdce, zjistil, že to byl jeho otec. Vilém ve vězení přemýšlí nad otázkami své viny, nad lhostejností světa k jeho osudu, nad existencí samou a podobou smrti. Dojde k závěru, že po smrti není nic. Uvědomuje si, o co všechno v životě přijde. S těmito úvahami se svěří strážnému, který s ním soucítí. 2. zpěv tvoří téměř třetinu celé básně.
 3. Intermezzo: O půlnoci k Vilémovi promlouvá sbor duchů, který na popravišti očekává svého mrtvého.
 4. zpěv: Tímto zpěvem báseň vrcholí. Vilém jde na popravu. Vzpomíná na své dětství a na svou milenku Jarmilu. Uvědomuje si krásy života a všudypřítomné májové přírody, jež má nyní navždy opustit. Promlouvá s oblaky. Žádá je, aby se staly jeho posly a pozdravovali jeho milovanou zemi. Vilém je popraven, jeho tělo

vpleteno do kola a hlava nabodnuta na kůl.

 1. Intermezzo: Je v podstatě žalozpěvem loupežníků nad ztrátou jejich vůdce.
 2. zpěv: Po 7 letech, přijíždí Mácha na místo Vilémovy popravy. Mluví o hlubokém vnitřním soucítění s duší popraveného, o tom že celý příběh je vyjádřením i jeho vlastních životních pocitů. Odchází, ale máj se opět vrací.

 

Můj názor na knihu:

 

Tato kniha mě příliš nezaujala. Musel jsem se na čtení velmi soustředit, protože kniha byla velmi složitě napsána. Co se ale týče formy a uměleckého projevu, tak v tom byl Mácha výborný. S pochopením děje knihy jsem měl opravdu velký problém. Jak ale Mácha dokázal popsat přírodu bylo skvělé. Podle mého názoru měla báseň spíše lyrický než epický význam. Také si myslím, že i s dnešní dobou se to dá srovnat. Například tragická láska, ale také vražda. Násilí a vražd je plný svět. To by si lidé měli uvědomit a něco s tím udělat.