Obyvatelstvo

Obyvatelstvo
Aktuálně 7,2 mld. lidí na světě
Demografie= vědní disciplína, která studuje přirozenou obnovu populace a faktory, které tento proces ovlivňují
Hustota zalidnění: počet obyvatel na km2, údaj, který se běžně uvádí u států či jiných zemí, charakterizuje jejich průměrnou míru osídlenosti.
 Česko 133 obyvatel / km²
 Svět 13 obyvatel / km²
 Nejvyšší: Monako (23 660 obyvatel / km²)
 Nejnižší: Mongolsko (1,7 obyvatel / km²), Grónsko (0,026 obyvatel / km²)
Rozmístění obyvatelstva
Rozmístění je velmi nerovnoměrné, příčinou jsou přírodní podmínky: Podnebí, povrch, přírodní zdroje. Ekonomické a sociální faktory (vyspělost, války). Historický a politický vývoj
– Anekumena= oblasti trvale neobydlené
– Subekumena= oblasti příležitostně obydlené
– Ekumena= oblasti trvale zalidněné
Koncentrace lidí je menší zvlášť v chladných oblastech (subpolární a polární pás), nejvíce lidí žije v mírném pásu
Nejstarší civilizace žila podél řek Eufrat a Tigris
Nevhodné oblasti jsou pouště, velehory, tundry, polární oblasti
 ½ lidské populace žije u povodí Gangy, Brahmaputry, Nilu, dolní Poryní, Pádská nížina
 ½ populace žije ve vzdálenosti do 200 km od pobřeží
 3/5 populace se soustřeďují do nížin
17% obyvatel žije ve vyspělých zemích
60% obyvatel žije v desítce nejlidnatějších zemí

Nejlidnatějším státem je Čína (1 340 000 000 ob.)
Nejméně lidnatým státem je Vatikán (821 ob.)
Pohyb obyvatelstva
1. Přirozený (natalita, mortalita
2. Mechanický

1. Obyvatelstvo

 Přirozený přírůstek (pohyb) obyvatelstva: rozdíl mezi natalitou a mortalitou
 Natalita=porodnost: Počet narozených dětí v daném území za určitý časový úsek
 Mortalita= úmrtnost: Počet zemřelých za určitý časový úsek
 Fertilita= úhrnná plodnost: Průměrný počet dětí, které porodí živé jedna žena
 Střední délka života při narození: Naděje na dožití narozeného dítěte
 Kojenecká úmrtnost: počet dětí, které zemřou během prvního roku života
Pozn.: Ukazatelé se mění v čase, zlepšují se podmínky u péče obyvatelstva, Ve vyspělých zemích je fertilita velmi nízká, rodí se čím dál méně dětí, populace ubývá, stárne a stagnuje. Hlavní nárůst světové populace je v rozvojových zemích.
2. MECHANICKÝ POHYB
Migrace obyvatel= mechanický pohyb obyvatelstva mezi dvěma územními jednotkami
a. Jednorázové přemístění (vystěhování)
b. Pravidelně opakující se pohyby (dojížďka za prací)

Emigrace- vystěhování
Imigrace- přistěhování

a. Vnitrostátní
b. Mezistátní
c. Mezikontinentální
Příčiny migrace
1. Ekonomické důvody- hledání lepšího pracovního uplatnění, snaha o zlepšení životní úrovně
2. Politické důvody- Války, diktatura
3. Přírodní- špatné přírodní podmínky, tsunami, záplavy, tornáda
Hlavní proudy mezinárodní migrace
 Z chudého rozvojového světa do vyspělého světa
 (Evropa) Z transformujících se zemí východů do vyspělých zemí západní a střední Evropy Magnetem přistěhovalců je:
 USA (Z latinské Ameriky)
 Západní Evropa (Ze severní Afriky, středního východu, východní Evropy)

Kladné migrační saldo má Severní Amerika, Evropa a Austrálie
Záporné migrační saldo má Latinská Amerika, Asie, Afrika
Pozn. Přistěhovalci z chudých zemí sice vyrovnávají záporný pohyb obyvatelstva z vyspělých zemí a mohou finančně podpořit své rodiny z původní vlasti, ale také jsou příčinami chudinských čtvrtí, sociálních nepokojů a náboženských srážek.
Zvláštním druhem migrace je stěhování do měst URBANIZACE (viz. Sídla)

Revoluce
1. Neolitická revoluce= přechod od lovení a sběračů k zemědělství (10. – 6. St. Př. N. l.), počet obyvatel stoupal pozvolna, lidstvo trápila vysoká úmrtnost
2. Průmyslová a zemědělská revoluce= (od 19. století), zajistily dostatek potravin, přivedly člověka do měst a zlepšily zdravotní péči
3. Demografická revoluce= Vznikla díky dobrým podmínkám průmyslové a zemědělské revoluce.
= proces, při kterém dochází ke změnám reprodukčního chování obyvatelstva, neprobíhá všude stejně, ale týká se celého světa
– Má 4 fáze
• 1. Nízký růst: Vysoká porodnost i úmrtnost, preindustriální společnost
• 2. Vysoký růst: postupné snížení úmrtnosti, porodnost stále vysoká (klesala pomaleji, nebo stále vysoká), počet obyvatel se na zemi zdvojnásobil mezi roky 1800-1930, začíná období industrializace
• 3. Vysoký růst: Úmrtnost se jen mírně snižuje od předchozí fáze, hlavně se začíná snižovat i porodnost (většina dětí se dožila dospělosti a už nebylo nutné mít tolik dětí), růst populace se zvolnil
• 4. Nízký růst: Nízká porodnost i úmrtnost, jsou stabilní na stejné úrovni,

Od 2. Poloviny 20. století přibývá obyvatelstvo převážně jen v rozvojovém světě. Dnes se řada rozvojových zemí dostává do další fáze, tedy k postupnému snižování porodnosti. X Africké státy mají stále vysoké přírůstky (bohužel tam kde jsou nejhorší podmínky)
Věkové pyramidy: Sloupcové grafy, ukazující počet obyvatel jednotlivých věkových kategorií. Ukazuje vývoj natality a mortality v minulosti i současnosti, stáří populace a zastoupení hlavních tří věkových skupin (níže)
POPULAČNÍ EXPLOZE:
2. polovina 20. století
prudký nárůst – snížení míry úmrtnosti a zachování porodnosti

Dělení obyvatelstva
1. Dělení dle pohlaví
– Muž- více v muslimských zemích, Asie, Severní Afrika
– Žena- dožívají se více let, Evropa
2. Dělení dle věku
– Předproduktivní: Do 15 let věku
– Produktivní: 15-65 let věku
– Poproduktivní: nad 65 let
3. Dělení dle ras (3 hlavní + další)
– Europoidní (bílá) – 45%, celá Evropa, jih a jihozápad Asie, Severní Afrika, světlá pleť, úzký špičatý nos, vlnité vlasy, schopni vyrůst do značné výšky
– Mongoloidní (žlutá)- 40%, zbytek Asie, původní obyvatelé Ameriky (inuité, indiáni), šikmé oči, širší obličej, tmavé rovné vlasy, kratší končetiny, menší vzrůst
– Negroidní (černá)- 10%, ekvatoriální, saharská Afrika, Austrálie, oceánie, hodně tmavá pleť, kudrnaté vlasy, masité rty, široký nos (Australoidní- světlejší než negroidní)
– Smíšené-asi 4%
 mestici = indiáni + běloši (mongoloidní + europoidní)
 mulati = černoši + běloši (negroidní + europoidní)
 zambové = indiáni + černoši (mongoloidní + negroidní)
Dále:
– JV Asie (Mongoloidní + australoidní)
– Střední Asie (europoidní + mongoloidní)
– Africký roh (negroidní+ europoidní)
Rasismus: nevědecká teorie, která zvýrazňuje význam rozdílných znaků
Etnikum- menší specifické skupiny, souhrn jedinců, sdílejících stejnou etnicitu (jazyk, dějiny, původ, náboženství)
Od 19. Století tyto skupiny začaly uplatňovat svůj politický program, začíná se hovořit o národech
1. Dělení dle národnosti:
– Národnost= příslušnost k určitému národu (může se měnit)
– Národ= Společnost hlásící se ke stejné národnosti na stejném území, mající stejné znaky (jazyk, tradice a zvyky)
Nacionalismus= politický program, jehož cílem je dosažení suverenity národa vytvořením národního státu.
2. Jazyky, jazykové rodiny
– Předpokládají se prajazyky, jejichž migrací po světě se vyvinuly dnešní jazyky.
– Existuje 4-6 tisíc jazyků a nářečí.
– Někde jazyky převažují (Rusko- Ruština), někde je jazyková pestrost
– Heterogenita jazyků= různost jazyků, zvyšuje se s členitostí terénu (největší jazyková různorodost- Kavkaz, Hindúkuš, Himaláje
Pojmy:
 gramotnost = používání jazyka (čtení, psaní)
 analfabetismus = neschopnost čtení a psaní
 lingvistika = jazykověda, studium jazyků
 Jazykový rodina= Jazyky, které vzešly ze
společného prajazyka, mají společné prvky a rysy

3. Světová náboženství
– Polyteistické náboženství- víra ve více bohů, vytvořily ho nejstarší civilizace
– Monoteistické- víra v jednoho boha
– Etnická náboženství = většina vyznavačů pochází z jednoho jediného etnika, Hinduismus, Judaismus
– JUDAISMUS- 2. tis. př. N l., území dnešního Izraele
– HINDUISMUS- etnické náboženství, Indie, Nepál
– Světová náboženství= usilují o maximální rozšíření bez ohledu na původ (křesťanství, buddhismus, islám)
– BUDDHISMUS- nejstarší, zakladatelem je Síddhártha Gautama (,,Budha“), V a JV Asie
– KŘESŤANSTVÍ- nejrozšířenější, rozšířeno do celého antického světa, dále se kolonizátory rozšířilo do dalších částí světa. Rozděleno do několika skupin.
• Katolická církev
• Pravoslavní církev
• Protestantská církev
ISLÁM- praktikován v rozvojových zemích s vysokým přirozeným přírůstkem. Dominuje na středním východě a v severní Africe. Dále je zastoupen ve východní Africe, jižní a JV Asii. Vyznavači jsou muslimové.
 SEKTY = náboženské společnosti, které nejsou vnímány jako církve (např. Jehovisté, Mormoni)

4. Podle ekonomického složení:
Zaměstnanost
– ve výrobní sféře:
a) primární sektor (zemědělství, lesnictví, těžba, rybolov)
b) sekundární (zpracovatelský průmysl a stavebnictví)
– v nevýrobní sféře
c) terciární (služby, zdravotnictví, školství)
d) kvartérní (věda, výzkum)
 ve vyspělých zemích velké investice státu do vědy a výzkumu + hodně zaměstnanců v terciéru
VYSPĚLÉ ZEMĚ ROZVOJOVÉ ZEMĚ
Primární sektor 10% 50%
Sekundární sektor 20% 35%
terciární sektor 70% 15%
Rozdělení jazyků