Vznik a vývoj života na zemi

MINULOST ZEMĚ

 • Vznik vesmíru – velký třesk – BIG BANG – před 13,7 mld let
 • Vesmír se rozpínal, hustota i teplota klesaly
 • Mléčná dráha = spirální ramena, kde jsme i my
 • SLUNEČNÍ SOUSTA – ZÁKLAD SLUNCE
  • V GRAVITAČNÍM POLI – 8 PLUTO (vyřazeno)
  • Drobné planety + satelity (měsíce Země) + komety + meteority + drobný prach + plyny
 • PLANETY
  • TERESTICKÉ – blíže slunci
   • MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS
   • Pevný povrch kůra
  • VELKÉ
   • JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN
   • DÁLE OD SLUNCE
   • NÍZKÁ HUSTOTA
   • NEMAJÍ PEVNÝ POVRCH
   • Podobné složení jako slunce
 • ZEMĚ – TĚŽŠÍ VĚTŠÍ – během vývoje vrstevnatá – vytvářely se obaly = rozžhavené těleso, těžší materiál klesal do středu
 • Mezi vrstvami nespojitosti
 • GEOSFÉRY
  • ATMOSFÉRA, HYDROSFÉRA, LITOSFÉRA, BIOSFÉRA, PEDOSFÉRA – ŠKRALOUP začal praskat = litosférické desky pohybují se

ÉRY VE VÝVOJI ZEMĚ

 • PŘED GEOLOGICKÉ
 • OBDOBÍ GEOLOGICKɨ
 • DĚLÍ NA ETAPY A ÉRY
 • ÉRY
  • Urč horninami
  • Horotvornými pohyby
  • Určitým stupněm vývoje života
 • ÉRY od sebe odděleny vrásněním

PŘEDGEOLOGICKÉ OBDOBÍ

 • NENÍ PEVNÁ kůra
 • Probíhají geologické děje
 • Vznik geosféry, atmosféry, hydrosféry
 • Vývoj života neexistuje

GEOLOGICKÉ POVAHY

 • PREKAMBIUM – PRAHORY
   • STAROHORY
 • POSTKAMBRIUM – PRVOHORY
   • DRUHOHORY
   • TŘETIHORY
   • ČTVROTOHORY

Prekambrium

 • Nejstarší geologické období
 • Počátek života
 • 1.) PRAHORY – prvotní hydrosféra
   • Chemická evoluce
  • Chemická evoluce
   • Aminokyseliny, bílkoviny, nukleonové kyseliny
  • Na konci období – organismy schopné fotosyntézy
  • Atmosféra se obohacuje o kyslík
  • Nejstarší fosilie a sinice

Starohory

 • KADOMSKÉ VRÁSNĚNÍ
 • SUCHÉ TEPLÉ PODNEBÍ, ZALESNĚNÍ
 • ŽIVOT JEN VE VODĚ, FOTOSYNTÉZA ŘAS A SINIC
 • OZONOVÁ VRSTVA
 • Produkce kyslíku
 • Ve vodě nižší bezobratlí, první členovci,
 • Prakontinent PANGEA + PRAOCEÁN Panthalasa
 • ASSYNSKÉ VRÁSNĚNÍ

PRVOHORY

 • Starší prvohory (kambrium) a mladší prvohory (karbon, perm)
 • Vývoj na zemi
 • Rozvoj bezobratlých, ryb, obojživelných
 • Nižší rostliny
 • Biologické děje – usazené a přeměné horniny, četná pohoří
 • VRÁSNĚNÍ KALEDONSKÉ
 • HERCYNSKÉ VRÁSNĚNÍ – devon až perm
 • ČERNÉ UHLÍ, STROMOVITÉ KAPRADOVITÉ
 • VÝKYVY TEPLOT chemické složení atmosféry
 • Střídání teplých a chladných období, v permu zalednění
 • Hromadné vymírání organismů (trilobiti)
 • ŘASY, TRILOBITI, KORÁLY, PŘEDCHŮDCI RYB,
 • DEVON – obojživelníci, přesličky, plavuně
 • PERM – rozvoj plazů

DRUHOHORY

 • 184 MILIONŮ LET
 • Prakontinent PANGEA
 • Během druhohor – rozpad na jednotlivé světadíly
 • Vznik nových oceánů – ATL, IND
 • Rozdělení – TRIAS, JURA, KŘÍDA
 • ALPINSKO – HIMALÁJSKÉ VRÁSNĚNÍ
  • Mohutné pohoří, vnitřní moře, zálivů
 • Mohutné vrstvy usazených hornin – vápenec, dolomit
 • Podnebí: teplé suché klima, pro vývoj na Zemi příznivý
 • PRALESY

Éra plazů

 • Trias – rozvoj dinosauři, ryboještěři, ptakoještěři, ale i savci
 • JURA – vlhké teplé podnebí
 • KŘÍDA – APL-HIM. VRÁSNĚNÍ

ROZPAD PANGEI

 • ROZPAD NA Laurasii, moře Tethys, Gondwana
 • Pohyb pevnin odstředivou silou
 • Obrysy zapadají do sebe
 • Podobné zkameněliny
 • Podobné organismy žijící dodnes
 • ALFRÉD WEGENER – teorie o stěhování kontinentů – KONTINENTÁLNÍ DRIFT

ÉRY VE VÝVOJI ZEMĚ třetihory

 • ROZDĚLENÍ: STARŠÍ TŘETIHORY, MLADŠÍ TŘETIHORY

PODNEBÍ NA ZEMI

 • PALEOGÉN – velmi teplé podnebí, srážky
 • Od poloviny třetihor – snižování teploty, ubývání srážek
 • Konec třetihor – ochlazení
 • VZNIK STEPÍ. POLOPOUŠTÍ
 • NEKLIDNÉ OBDOBÍ, VZNIK NOVÝCH KONTINENTŮ – Austrálie
 • Alpinsko-Himalájské vrásnění – Alpy, Karpaty, Himaláj, Kordillery,
 • Vznik hnědo-uhelných pánví – Podkrušnohoří
 • Vznik zásoby ropy a zemního plynu

ÉRA SAVCŮ

 • Paleogén – STARŠÍ TŘETIHORY
  • KOSTNATÉ RYBY, plži, mlži, řasy, hmyz rozvoj ptáků
 • Novogén – mladší třetihory
  • Chobotnatci koňovitých

Éra člověka ČTVRTOHORY

 • Nejkratší obd.
 • Chladnější klima
 • Tvorba ledovců
 • Střídání dov ledových a meziledových
 • Rozšíření rostlinných živočišných druhů
 • Zvětrávání hornin
 • Rodělení: STARŠÍ ČTVRTOHORY, MLADŠÍ ČTVRTOHORY
 • Vystřídalo se 5 dob ledových – glaciálů a 4 doby meziledov騨
 • Vývoj jelenů, mamut, Kun, HOLOCÉN = současná flóra a fauna

TEORIE NA VZNIKU ČLOVĚKA

 • KDY A KDE VZNIKL
 • 4,7 MLD – vznik člověka
 • 3,5 MLD – vznik člověka – prahory – eobionti – mimo systém
 • 2,5 MLD – vznik Prokaryot – starohory
  • Sinice, bakterie
 • 1,5 MLD jednobuněčné eukaryot – starohory
 • 1 MLD vznik mnohobuněčných eukaryot – starohory
 • 2 mil let rod homo
 • KREACONISMUS – všechno vzniklo nadpřirozenou silou BOHEM 7 dní vznik Carl Liné
 • TEORIE KATASTROF – opakují se cykly tvoření katastrof
  • GEORGE CUVIERE

Teorie samoplození – naivní

 • ARISTOTELES – starý chleba – vznik červů
 • Vyvráceno LUISEM PASTEREM – pokus s bakteriemi , mikroorganismy nevznikají samovolně

ETERNISMUS

Neřeší otázku vzniku člověka

Pansspermie

 • Život přivlečen z jiného světa
 • Swante Arhenius
 • J. Crick – objevitel DNA – genetický vývoj je tak složitý, že není možné

Evoluční abiogeneze

 • OPARINO CESTA
 • Z neživé přírody, postupně vývojem na zemi
 • ALEXANDR IVANOVIČ OPARIN
  • Organické látky vznikaly chemickou cestou abiogenně z uhlovodíků

KAOCERVÁTY oparinova

 • Neživé útvary, tvořený systém
 • Výměn látek s prostředím
 • Zvětšují se
 • Nahromadění
 • Kapalný charakter

MIKROSFÉRY Fox

 • VZNIK termálních proteinoidů
 • Jednoduché bílkoviny
 • Spláchnuté do vody – bobtnání
 • Mikrosféra vznik
 • Energie + oblanění + vznik struktur = EOBIONTA

EOBIONTA

 • ŽIVÉ a nebuněčné organismy
 • Zpočátku anaerobní a heterotrofní (všude dostatek org. Látek

Kataklismata – zkameněliny,