Židovská Praha

 

 1. Jak se nazývá mužská pokrývka hlavy (studenti ji budou mít během prohlídky na hlavě)?

Kipa nebo jarmulka

 1. Kdo byla Hendl Baševi? Čím je její náhrobek pozoruhodný?

Hendl Baševi byla šlechtična z Treuenbergu. Zemřela v roce 1628 a za svého života měla pověst zbožné a štědré ženy. Její manžel Jakob Baševi sloužil třem císařům. Jeden z nich, Ferdinand II., mu udělil šlechtický titul a přídavek “ z Treuenbergu“. On sám je ale pohřben v Mladé Boleslavi.

Nachází se na něm erb a lev.

 1. Kdo je kohen? Jaký znak se vyskytuje na jejich náhrobcích?

Kohen je židovský kněz a potomek Áronův. Podle biblické tradice byli Áron a jeho potomci určeni Bohem, aby vykonávali obětní bohoslužbu nejprve ve stanu setkávání a později v jeruzalémském Chrámu, kde sloužili až do jeho zničení.

Na náhrobcích kohenů se nachází symbol žehnajících rukou a konvička na umývání rukou.

 1. Proč se na náhrobky kladou oblázky?

Kamínky dávají Židé svým zemřelým místo květin. Snad je to připomínka dob, kdy osudem stíhaný národ prchal z Egypta pouští do země vyvolené a na své zemřelé musel vršit kamenné mohyly, aby si na jejich ostatcích nepochutnala divá zvěř.

 1. Ve kterém století působil Avigdor Kara a čím se proslavil?

Ve 14. století. V roce 1389 byl ustanoven jako židovský náboženský soudce (dajan) v Praze. Ještě téhož roku se stal svědkem a jedním z mála, kteří přežili, velkého velikonočního pogromu o posledním svátku Pesach. Při tomto pogromu byla vyvražděna skoro celá populace Židů v Praze. Na paměť tohoto pogromu napsal slavnou elegii Et kol ha-tela´a –

 1. Kdy žil rabi Jehuda Löw?

V 16. – 17. století. Narozen asi roku 1525, zemřel roku 1609.

 1. Kdo byl Mordechaj Maisel? Jaký objekt dnes nese jeho jméno?

Stal se úspěšným obchodníkem a bankéřem, mezi jehož klienty patřilo mnoho českých šlechticů a členů panovnického rodu. Nakonec se stal „dvorním Židem“ císaře Rudolfa II. Byl také dlouholetým členem židovské rady starších a posléze primasem Židovského města pražského. Financoval stavbu několika synagog.

Jeho jméno nese synagoga na pražském Josefově.

 1. Kdo může číst z Tóry?

Čtení podléhá řadě pravidel a může být prováděno pouze pokud je v synagoze nebo na jiném, pro čtení vyhrazeném místě přítomen minjan.

 1. Co je Talmud?

Talmud je soupis rabínských diskusí týkajících se židovského zákona, etiky, které židovská tradice považuje za směrodatné.

 1. Co znamenají pojmy aškenázský a sefardský?

Aškenázové jsou Židé, jejichž předkové pocházejí ze střední a východní Evropy.

Sefardové jsou Židé a potomci Židů, žijící až do roku 1492 na Pyrenejském poloostrově a poté v oblasti Středomoří, Balkánu,, Orientu, ale také v některých evropských zemích, např.Nizozemí.

 1. Co připomíná svátek Pesach? Jak se slaví?

Připomíná křesťanské Velikonoce.

Mimo Izrael trvá Pesach 8 dní, při čemž první dva a poslední dva jsou sváteční, při nichž platí obdobná pravidla jako při šabatu s drobnými rozdíly, týkajícími se zejména přípravy jídla. Prostřední 4 dny jsou polosvátečně, v jejichž průběhu neplatí tak přísný zákaz práce, ale modlitba je slavnostnější s řadou oslavných žalmů. V Izraeli trvá Pesach 7 dní, přičemž první a poslední den je svátek a mezi nimi je 5 dní.

 1. Jak a proč se slaví Jom Kipur?

Tento den odpustil Bůh Izraeli zhotovení zlatého telete a tento den se také Abrahám obřezal a uzavřel tak smlouvu s Hospodinem. Tento den se připomíná dlouhým, více než dvacet čtyři hodin trvajícím půstem a intenzivními modlitbami. Jako jediný den v roce má celkem pět modlitebních časů, během kterých se říkají amidy (modlitby)

 1. Vysvětlete pojmy:

šabat – sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti

menora – sedmiramenný svícen a tradiční symbol judaismu

mikve – židovská rituální lázeň

 1. Proč je pro chlapce důležitý bar micva a pro dívky bat micva?

Jsou to židovské náboženské obřady, během kterých se ze židovských dětí stávají nábožensky dospělí jedinci, kteří na sebe přijímají odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

 1. Podle čeho dostala svůj název Klausová synagoga?

Je odvozen z německého slova „Klaus“ ve významu „malá budova“, které vzniklo z latinského „claustrum“.

 1. Kolikalodní je Staronová synagoga?

Má osm lodí.

 1. Který český hudebník působil ve Španělské synagoze jako varhaník?

František Škroup

 1. Kdo je autorem pomníku Franze Kafky?

Jaroslav Róna

 1. Ve které části Pinkasovy synagogy najdeme jména mladoboleslavských občanů?

V prostřední části synagogy (mezipatro).