Acyklické uhlovodíky

 • Acyklické uhlovodíky: alkany, alkeny, alkadieny, alkyny

Alkany (parafiny)

 • (Parrum affinis = nereaktivní, málo slučivý)
 • Obecný vzorec: CnH2n+2
 • Názvoslovná koncovka: -an
 • Pouze jednoduché vazby
 • S rostoucím počtem C roste: ρ, M, tt, tv neplatí pro rozvětvené řetězce
 • Homologická řada: každý následující člen má přírůstek –CH2– (methylen)
 • Skupenství:
  • C1-C4 plyny
  • C5-C15 kapaliny (zápach jako benzín)
  • Od C16 postupně tuhé látky, nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech
  • Od C4 existují rovinné řetězové izomery
  • Zdroje alkanů: ropa, zemní plyn

Konformace

Kolem vazby C-C dochází k rotaci H → konformery (nejde o izomerii)

 

 

 

 

Chemické vlastnosti alkanů

 • Vazby C-C a C-H
 • Vysoká energie, nesnadno se štěpí
 • Vazby kovalentní nepolární (e- rovnoměrné rozdělení)
 • Homolytické štěpení → vznik radikálů
 • Např.: CH3-CH2-CH3 CH3 + CH2-CH3 (methylový a ethylový radikál)

Typy reakcí

Reakce na vazbě C-H

Radikálová substituce SR

 • Probíhá za ↑t
 • Např. chlorace methanu (probíhá až do 4. stupně)
JEN
SCHEMA!

CH4 + Cl2CH3Cl + HCl                                chlormethan

 • CH3Cl + Cl2 CH3Cl2 + HCl dichlormethan
 • CH3Cl2 + Cl2CHCl3 + HCl trichlormethan
 • CHCl3 + Cl2CCl4 + HCl tetrachlormethan
 • Mechanismus SR 3 fáze:
o   Iniciace I = zahájení
 • Vznik radikálů Cl např. UV zářením
 • Cl2 Cl + Cl Cl – Cl
o   Propagace P = šíření
 • Průběh a vznik dalších radikálů
Probíhají několikrát

CH4 + Cl → CH3 + HCl

 • CH3 + Cl2 → CH3Cl + Cl
 • CH3Cl + Cl → CH2Cl + HCl
 • CH2Cl + Cl2 → CH2Cl2 + Cl
o   Terminace T = ukončení
 • Vymizení radikálů
 • Cl + Cl → Cl2
 • CH3 + CH3 → Ch3-CH3
 • CH3 + Cl → CH3Cl
 • Chloraci do vyššího stupně docílíme úpravou podmínek
 • SR na alkany je také nitrace (HNO3, 400°C) nebo sulfochlorace (SO2 + Cl2, vznikají látky k výrobě pracích a čisticích prostředků)

Eliminace

 • = katalytická dehydrogenace → vznik násobných vazeb (nenasycených uhlovodíků)
 • Např.: CH3-CH3 CH2=CH2                   CH3-CH2-CH3 CH2=CH-CH3

Reakce na vazbě C-C

 • Velký význam → při štěpení vazby se uvolňuje energie

Oxidace

 • K zahájení je potřeba plamen nebo jiskra
 1. ÚPLNÁ = hoření, vzniká CO2 + H2O + E, radikálový charakter
 2. ČÁSTEČNÁ – meziprodukt CO a saze
 3. ŘÍZENÁ – katalytická
 4. stupeň = vznik alkoholů
 5. stupeň = vznik aldehydů a ketonů
 6. stupeň = vznik karboxylových kyselin

Izomerizace

C-C-C-C
C

Působením katalyzátoru za ↑t vznikají rozvětvené izomery

C-C-C-C-C

 

Krakování

 • Štěpení dlouhých řetězců na cca poloviční
 • Při zpracování ropy
 • Krakování tepelné ( 500°C)
 • Krakování katalytické – nižší t

Pyrolýza

 • Štěpení za vysokých teplot
 • Vznik krátkých řetězců
 • Bez přístupu vzduchu (stejně jako krakování)

Zástupci alkanů

CH4 methan

–          Výskyt

 • Zemní plyn (suchý 99 % CH4, mokrý (= snadno zkapalnitelný) CH4 a C2-C5)
 • Přírodní: důlní plyn, bahenní plyny, sopečný plyn
 • Koksárenský plyn – získává se při výrobě koksu

–          Vlastnosti

 • Bezbarvý, nedýchatelný, hořlavý, bez zápachu
 • Ve směsi se vzduchem výbušný (důlní neštěstí)

–          Příprava

 • Dekarboxylace octanu sodného:
 • CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3

–          Využití

 • Palivo (úplná oxidací): CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 • Výroba sazí (nedokonalé spalování): CH4 + O2 → C + H2O
 • Výroba vodíku: CH4 + H2O(g) CO + 3H2 (přehřátá vodní pára, syntézní plyn (generátorový))
 • Výroba acetylenu

C2H6 ethan

–          Výskyt

 • Zemní plyn

–          Příprava

 • Obdobně jako methan dekarboxylací sodné soli kyseliny propionové
  (CH3-CH2-COONa)
 • Wurtzova syntéza: 2CH3I + 2Na → CH3-CH3 + NaI (2R-I + 2Na → R-R + 2NaI)

–          Výroba

 • Katalytická hydrogenace ethenu nebo acetylenu
  CH2=CH2 CH3-CH3

–          Využití

 • Výroba ethylenu dehydrogenací

Propan, butan – do vařičů, LPG palivo

Kapalné alkany – z ropy, benzín, petrolej, motorová nafta

Pevné alkany – z ropy, vazelíny, parafín

Alkeny (olefiny)

 • Obecný vzorec: CnH2n
 • Na dvojné vazbě hybridizace sp2, rovinná, polohová izomerie cis a trans
 • Na dvojné vazbě nedochází k rotaci, brání jí π vazba

Vlastnosti alkenů

 • Bezbarvé látky
 • Ethen, propen, buten – plyny
 • Éterický zápach
 • Rozpustné v nepolárních rozpouštědlech + kapalné alkeny jsou rozpouštědla
 • Kromě ethenu se v přírodě téměř nevyskytují

Příprava a získávání

 • Především nejnižší alkeny

Tepelně-katalytické štěpení

 • Krakování a pyrolýza vyšších uhlovodíků (směs alkanů a alkenů)

Eliminace

 • Např. dehydrogenace nebo dehydratace
  CH3-CH3 CH2=CH2 dehydrogenace

CH3-CH2-OH + H2SO4 (konc.) CH2=CH2 + H2O dehydratace

 • U delších řetězců se uplatňuje Zajcevovo pravidlo: vodík se odštěpuje z toho C, který jich má nejméně

Reakce

 • Adice, polymerace, oxidace, substituce

Adice

a)     Adice vodíku = hydrogenace (katalytická)

 • Radikálový průběh
 • Vzniká alkan
 • CH3-CH=CH2 CH3-CH2-CH3

b)     Adice halogenů = halogenace

 • Dobře reagují chlor a brom
 • Elektrofilní adice – molekula např. Br2 se heterolyticky rozštěpí na Br+ a Br a reakci zahajuje Br+ (molekula s dvojnou vazbou se navenek jeví záporně)
 • CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br
 • Tato reakce se využívá k důkazu přítomnosti dvojné vazby → dojde k odbarvení

c)      Adice halogenovodíků

 • Nejlépe s HI
 • Elektrofilní adice – HCl se štěpí na H+ a Cl, H+ zahajuje reakce
 • H2=H-CH3 + → CH3-CHCl-CH3
 • U alkenů s asymetricky umístěnou dvojnou vazbou se uplatňuje Markovnikovovo pravidlo: halogen se aduje na C s menším počtem vodíků
 • U symetricky umístěné dvojné vazby (uprostřed řetězce) je to jedno

d)     Adice vody = hydratace

 • Hydratací ethenu za ↑p a 300°C vzniká ethanol
 • Levná výroba, ale použití pouze technické, potravinářský líh se vyrábí pouze kvašením cukrů
 • CH2=CH2 + H2O CH3-CH2-OH

e)     Adice kyslíku (viz oxidace)

Polymerace

 • Hlavně u ethenu a propenu
 • Monomer = základní jednotka (alken)
 • Polymer = vznikne spojením n základních jednotek, polyalkan
 • Makromolekula = molekula polymeru, velká M (molekulová hmotnost)
 • Homopolymerace = spojování stejných monomerů
 • Kopolymerace = spojování dvou různých monomerů

Oxidace

 • Vznikají kyslíkaté deriváty (alkoholy, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyeliny)
 • S ox. činidly (KMnO4) za studena:
  • Vznikají dioly (dvojsytné alkoholy)
   CH2=CH2 → CH2OH-CH2OH
  • Za tepla: až karboxylové kyseliny
 • S čistým O2 (adice kyslíku):
  • Vzniká ethylenoxid → hydrolyzuje na ethylenglykol
   CH2=CH2 + ½ O2 → CH2OH-CH2OH

Substituce

 • Aby neprobíhala adice, musíme zvýšit teplotu → potlačíme reakci na dvojné vazbě a proběhne náhrada H
 • CH2=CH-CH3 + Cl2 CH2=CH-CH2Cl + HCl

Zástupci alkenů

Ethylen CH2=CH2 – bezbarvý, lehký, hořlavý plyn sladké chuti. Vzniká při krakování výše vroucích frakcí ropy. Jedná se o fytohormon, který urychluje stárnutí například ovoce. Přibližně polovina vyrobeného tohoto plynu se spotřebuje pro výrobu polyethylenu PE. Dále se z něj vyrábí například ethanol (+H2O, kat.), chlorové deriváty ethanu (+Cl2, -HCl → vinylchlorid), ethylenoxid (O2, kat. → epoxid), ethylenglykol (ethylenoxid, H2O, kat. → ethylenglykol) či ethylbenzen.

Propylen CH3-CH=CH2 – má podobné vlastnosti jako ethylen (bezbarvý, hořlavý), jeho značná část se spotřebuje pro výrobu polypropylenu PP. Dále se z něj vyrábí aceton či kumen.

 

 

Alkadieny

 • Acyklické uhlovodíky s dvěma „=“
 • Obecný vzorec: CnH2n-2
 • Nejvýznamnější jsou s konjugovanými „=“
 • Obdobné reakce jako u alkenů – nejdůležitější polymerace

Zástupci alkadienů

Buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2 – je plynný alken, který se využívá pro výrobu syntetických kaučuků – přímo se polymeruje na polybutadien, ve směsi buta-1,3-dienu s akrylonitrilem CH2=CHCN či styrenem C6H3CH=CH2 vznikají kaučuky se speciálním použitím.

2-methylbuta-1,3-dien C5H8 (isopren) – je základní strukturní jednotkou isoprenoidů (terpenoidů a steroidů) a monomerem pro výrobu umělého kaučuku.

Alkyny

 • Jedna trojná vazba
 • Obecný vzorec CnH2n-2
 • Jsou izomerní s alkadieny

Příprava a získávání

 • Získávání – pyrolýza delších řetězců (z ropy)
 • Příprava v laboratoři – hydrolýza karbidů:
  CaC2 (karbid vápníku) + 2H2O → CHΞCH + Ca(OH)2

Reakce alkynů

Adice AE+ – zaniká jedna nebo dvě π vazby

a)     Adice halogenů

 • Obdobně jako u ethenů
 • Adice Br z bromové vody → důkaz přítomnosti násobné vazby (odbarvení)
  CHΞCH CHBr=CHBr CHBr2-CHBr2

b)     Adice halogenovodíků

 • Příprava vinylchloridu: CHΞCH CH2=CHCl
 • U nesouměrných molekul Markovnikovovo pravidlo

c)      Hydrogenace

 • Adice vodíku je radikálová a katalytická
 • Vznikají alkany nebo alkeny

CHΞCH + H2 CH2=CH2 + H2 CH3-CH3

d)     Adice vody

 • Na ethyn za katalýzy H2SO4 – vzniká vinylalkohol (enol forma), který přesmykuje na acetaldehyd (keto forma) – tautomery
  CHΞCH + H2O CH2=CH-OH CH3-CHO

Oxidace

a)     Úplná- hoření, vzniká CO2 a H2O

b)     Řízená- katalytická (katalyzátor reguluje oxidaci), vznikají kyslíkaté deriváty

Vznik solí

 • Náhrada vodíku kovem → vznik solí = acetylidy
 • CHΞCAg acetylid stříbrný, CHΞCCu acetylid měďný – výbušné
 • (CΞC)Ca častěji CaC2 karbid vápenatý = acetylid vápenatý

Zástupci alkynů

Ethyn, acetylen CHΞCH

 • Bezbarvý plyn, čistý bez zápachu, technický páchne po česneku
 • Směs s kyslíkem po zapálení vybuchuje
 • Čistý acetylén vybuchuje pouhým stlačením → přeprava v tlakových lahvích rozpuštěný v acetonu a nasáknutý do porézní hlinky
 • Získává se ze zemního plynu
 • Použití:
  • Autogen – sváření a řezání kovů (kyslíko-acetylénový plamen, 3000°C)
  • Další výroba organických sloučenin (vinylchlorid)
   CHΞCH + HCl → CH2=CH-Cl → [CH2-CH]n

         Cl

PVC