Číslovky

Číslovky psané slovy

 

124:         sto dvacet čtyři/ sto čtyřiadvacet

3 568:         tři tisíce pět set šedesát osm

12 423:         dvanáct tisíc čtyři sta dvacet čtyři

597 229:         pět set devadesát sedm tisíc dvě stě dvacet devět

2 644 016:         dva miliony šest set čtyřicet čtyři tisíc/tisíce šestnáct

Roku 1957:         roku tisíc devět set padesát sedm

                            roku devatenáct set padesát sedm

                            roku tisícího devítistého padesátého sedmého

                            roku tisícího devatenáctistého sedmapadesátého

 

Datum   

 • za řadovými číslovkami označujících den a měsíc se po tečce píše mezera: 9. 1957
 • v obchodní a úřední korespondenci se připouští tzv. dvoumístný způsob vzestupného psaní data, které se píše bez mezer: 02.2005
 • dvoumístný způsob zápisu dní je možný také u kalendářních dat psaných sestupně: 1987-02-14
 • způsob zápisu letopočtu s odsuvníkem (apostrofem) ’98 se již nepoužívánepoužívá se ani zápis data s lomítkem 8/5 1945, popř. měsícem psaným římskými číslicemi 8/V 1945 a V. 1945
 • data ve významu ‚až‘ píšeme s pomlčkou [(–), pozor na záměnu se spojovníkem

(-)]; pokud je pomlčka mezi jednoslovnými výrazy, neoddělujeme ji mezerami: v letech 1974–2006, leden–březen,

16.–17. června

 • pokud se však pomlčka objeví mezi výrazy víceslovnými, doporučujeme mezery vkládat, aby nedocházelo k nežádoucímu spojení výrazů přiléhajících těsně k pomlčce, tedy např. 1. ledna – 31. prosince 2014, 16. 6. – 18. 6.

 


Značky ve spojení s číselnými hodnotami

 • značku po číslovce čteme ve 2. pádě
 • číslo a značka se umísťují na stejný řádek (na počítači pomocí tzv. pevné mezery – Ctrl + Shift + mezerník)
 • s mezerou:
 • 10 m (deset metrů), 60 kg (šedesát kilogramů), 15 % (patnáct procent)
 • u základních číslovek: pro děti do 5 let, do 18 let nenaléváme, od 5 do 8 hodin
 • koncové –ti a –mi se nepíše!
 • bez mezery:
 • značky v místě horního indexu: pivo 12° (pivo dvanáct stupňů)
 • kombinace číslovky a značky vyjadřující přídavné jméno: 5km = 5kilometrový (pětikilometrový), 50% = 50procentní (padesátiprocentní), 3metrový = 3m (třímetrový), 300korunový = 300Kč (třistakorunový), 20krát = 20x (dvacetkrát)

 

Číslicové a matematické symboly

 • s mezerou:
 • znaménka pro sčítání, odčítání, násobení, dělení: 5+2= 7, 2 x 3 = 6, 45:9 = 5
 • uvádění rozměru a poměru: pozemek 120 m x 80 m, mapa 1 : 20 000
 • bez mezery:
 • x je společně s číslem součástí složeného slova: 20x = 20krát (dvacetkrát)
 • + a vyjadřující hodnotu čísla: -6 °C
 • zeměpisné souřadnice: 35°12’10“
 • : ve smyslu výsledku zápasu a vyjádření času: prohráli 3:5, je 13:21
 • x nebo n jako značka pro proměnnou číselnou hodnotu se píše se spojovníkem [(-), pozor na záměnu s pomlčkou (–)]: n-tá odmocnina, x-stupňový
 • znaménka se nemají objevovat na konci řádku

 

Psaní tečky po číslicích

 • za číslicemi, které označují číslovku řadovou: (druhý), 6. dubna (šestého dubna), po 19. hodině (po devatenácté hodině), XII. ročník (sedmý ročník), třída S4.B (es čtvrtá bé), Rudolf II. (Rudolf Druhý)
 • dá-li se číslovka číst jako základní i řadová, tečka se nepíše a číslice stojí vždy za jménem: na straně 135 (na straně sto třicet pět i sto třicáté páté), narodil se roku 1985 (narodil se roku devatenáct set osmdesát pět i devatenáctistého osmdesátého pátého)

 

Peněžní částky

 • značka měny se může uvádět před i za částkou, odděluje se mezerou: 200 Kč
 • přídavné jméno se píše bez mezery: 30Kč = 30korunová stravenka (třicetikorunová)
 • skupiny tří číslic oddělujeme tečkou nebo mezerou: vila stojí 3.500.000 Kč nebo 3 500 000 Kč, dlužím 1.250 Kč nebo 1 250 Kč

 

Členění čísel

 • trojice řádů se oddělují mezerou: ujeli 5 620 km, Písek má 20 000 obyvatel, navážil 11,256 78 g
 • Pravidla českého pravopisu umožňují psát čtyřmístné číslice bez mezery: 5620 km
 • před a za desetinnou čárkou se mezera nepíše

 

Skloňování číslovek dva, oba
–          dříve bývalo v češtině tzv. dvojné číslo neboli duál používané pro právě dvě osoby nebo věci
–          tato kategorie zanikla až na několik tvarů při skloňování párových částí těla a číslovek dva, oba
1. pád oba, obě
2. pád obou
3. pád oběma
4. pád oba, obě
5. pád oba, obě
6. pád obou
7. pád oběma
–          tyto číslovky mají své vlastní skloňování, které je nezávislé na podstatném jméně, které za nimi stojí
1. pád dva, dvě
2. pád dvou
3. pád dvěma
4. pád dva, dvě
5. pád dva, dvě
6. pád dvou
7. pád dvěma

Skloňování číslovek tři, čtyři
–          přestože PČP uvádějí ve 2. p. dvojí možné koncovky: tří i třech, čtyř i čtyřech, tvary končící na -ch hodnotí jiné kodifikační příručky jako hovorové, tedy sice spisovné, ale vhodné spíše v mluvených projevech (proto jsou varianty na -ch v PČP uvedeny až na druhém místě)
–          ve spojení s podstatnými jmény označujícími části lidského těla nebo části těla různých živočichů je v 7. p. mn. č. náležitá duálová koncovka -ma, která označuje výskyt jevu v páru, resp. v párech: mezi čtyřma očima, pes s třema nohama
–          ve složených slovech, jejichž první část má význam číslovky tři, trojí, je možné užít podobu troj- i tří- (např. trojbarevné i tříbarevné šaty, trojstranná i třístranná dohoda, trojmístné i třímístné sedadlo)
–          u některých slov se však ustálila pouze jedna podoba (např. trojboj, trojdohoda, trojlístek, trojobal, trojskok, trojspřeží, trojrozměrný × tříkolka, tříkrálový, tříletý, tříměsíční, třípokojový, tříprocentní, třítisícový)
1. pád tři
2. pád tří, třech
3. pád třem
4. pád tři
5. pád tři
6. pád třech
7. pád třemi

 

1. pád čtyři
2. pád čtyř, čtyřech
3. pád čtyřem
4. pád čtyři
5. pád čtyři
6. pád čtyřech
7. pád čtyřmi

 

 

 


Cvičení 1:

Doplňte mezeru nebo tečku.

Silnice zde klesá o 4%. Na zítřek hlásí teploty kolem -5°C. Nemáš 100korunovou bankovku? Tuto mapu mají i v měřítku 1:50 000. Mají otevřeno od 14 do 19 hodin. Splácíme na 4% úrok. Rychlík odjíždí ve 14:25. Toto pivo má dokonce 16°. Mladistvým do 18let nenaléváme. Mohu platit 20korunovými stravenkami? Tohle už je 2 případ krádeže v naší škole. V Brně se konal už XV.ročník motosrazu. Na šaty si kup 3m šifonu. Vylezl na 10metrový žebřík. Za rok najezdí přes 40000 km. Našetřil si už 3500 Kč. Narodil se 13 května. Přes léto zhubla 5kg. Hřiště je pro děti od 3let. Při narození vážil 3250 g. Nalistujte si stranu 178. Náš syn chodí do 4 B. Mám raději 10°pivo. Nedoběhl 30kilometrový závod. Telefonujte až po 18 hodině. Josef II je označován jako osvícený panovník. Vytuneloval už 2500000 eur. Zakoupený pozemek má rozměry 100m x 65m. Nebudu ti to opakovat 100krát. Zaslal jen souřadnice 35°12’10“, tam se sejdeme. Pardubice prohrály 3:5. Mácha se narodil roku 1810.

 

Cvičení 2:
___ ___ (oba dva) sousedé barvili plot. U ___ ___ (obě dvě) skříněk chybí madla. ___ ___ (obě dvě) sestry mají hnědé vlasy. V ___ (obě) skříních bylo pověšené oblečení. ___ (dva) z nich jsem to neuměla vysvětlit. ___ (oba) andělům někdo urazil křídla. Byli jsme na představení o ___ (dvě) jednáních. K ___ (obě) přítelkyním mám důvěru. Vyprávěl o ___ (dva) svých zážitcích z prázdnin. Počítám s ___ (obě) variantami. Se ___ (dva) z nich jsem chodil do školy. Z nich ___ (dva) je mi Petr sympatičtější. Na ___ ___ (oba dva) listech papíru byla kaňka. Přišel s ___ (oba) svými bratry. Do ___ (obě) nádob se vešly tři litry vína. ___ ___ (obě dvě) družstvům přálo štěstí. Prohrály jsme s odstupem ___ (dva) bodů. Kolem se kolébala kachna se ___ (dvě) kachňátky. Babička přidala do ___ (obě) pokladniček desetikorunu. V ___ (obě) učebnách bylo naprosté ticho. Do ___ (obě) destinací bych se chtěla o prázdninách podívat. Karlík už umí chodit po ___ (dvě). S ___ (oba) přáteli jsem mluvila nedávno. Mával mi ___ ___ (obě ruce). Se ___ (dva) příklady nemůžu pohnout. Komíhal ___ ___ (obě nohy). O ___ (oba) z nich mám špatné mínění. Luskal ___ (dva) prsty.

 

 

 

 

Řešení 1:

Silnice zde klesá o 4 %. Na zítřek hlásí teploty kolem -5 °C. Nemáš 100korunovou bankovku? Tuto mapu mají i v měřítku 1 : 50 000. Mají otevřeno od 14 do 19 hodin. Splácíme na 4% úrok. Rychlík odjíždí ve 14:25. Toto pivo má dokonce 16°. Mladistvým do 18 let nenaléváme. Mohu platit 20korunovými stravenkami? Tohle už je 2. případ krádeže v naší škole. V Brně se konal už XV. ročník motosrazu. Na šaty si kup 3 m šifonu. Vylezl na 10metrový žebřík. Za rok najezdí přes 40 000 km. Našetřil si už 3 500 Kč. Narodil se 13. května. Přes léto zhubla 5 kg. Hřiště je pro děti od 3 let. Při narození vážil 3 250 g. Nalistujte si stranu 178. Náš syn chodí do 4. B. Mám raději 10° pivo. Nedoběhl 30kilometrový závod. Telefonujte až po 18. hodině. Josef II. je označován jako osvícený panovník. Vytuneloval už 2.500.000 eur. Zakoupený pozemek má rozměry 100 m x 65 m. Nebudu ti to opakovat 100krát. Zaslal jen souřadnice 35°12’10“, tam se sejdeme. Pardubice prohrály 3:5. Mácha se narodil roku 1810.

 

Řešení 2:
Oba dva sousedé barvili plot. U obou dvou skříněk chybí madla. Obě dvě sestry mají hnědé vlasy. V obou skříních bylo pověšené oblečení. Dvěma z nich jsem to neuměla vysvětlit. Oběma andělům někdo urazil křídla. Byli jsme na představení o dvou jednáních. K oběma přítelkyním mám důvěru. Vyprávěl o dvou svých zážitcích z prázdnin. Počítám s oběma variantami. Se dvěma z nich jsem chodil do školy. Z nich dvou je mi Petr sympatičtější. Na obou dvou listech papíru byla kaňka. Přišel s oběma svými bratry. Do obou nádob se vešly tři litry vína. Oběma dvěma družstvům přálo štěstí. Prohrály jsme s odstupem dvou bodů. Kolem se kolébala kachna se dvěma kachňátky. Babička přidala do obou pokladniček desetikorunu. V obou učebnách bylo naprosté ticho. Do obou destinací bych se chtěla o prázdninách podívat. Karlík už umí chodit po dvou. S oběma přáteli jsem mluvila nedávno. Mával mi oběma rukama. Se dvěma příklady nemůžu pohnout. Komíhal oběma nohama. O obou z nich mám špatné mínění. Luskal dvěma prsty.