Husitské revoluční hnutí

Před:

Krize hospodářská
 2. polovina 14. století
 Poklesly ceny zemědělských produktů, vrostly ceny řemeslných výrobků
 Ekonomická stagnace → devalvace pražských grošů
 Morová epidemie 1380 → úbytek pracovních sil
o Krize sociální a politická
 Rozpory nebo napětí mezi bohatými a chudými
 Boje o moc a o majetek – panovník X šlechta nebo vyšší šlechta X nižší šlechta (zemané) nebo kupci X cechovní měšťané nebo sedláci X poddaní

Krize náboženská
 Celá společnost proti církvi
 Církev se chová jako nejbohatší feudál
 Vlastní 1/3 půdy v Evropě
 Mají kostely, kláštery
 Bohatě se oblékají při bohoslužbách
 Desátky, platby za křty, svatby, pohřby apod.
 Odpustky – svatokupectví (odpustky za hříchy)
 Jedli i ze zlatého nádobí
o → reformace = úsilí o nápravu církve – kritika církve od učenců a kazatelů

První reformátor: JOHN WYKLIF
 Napravuje katolickou církev jako kazatel i jako profesor z Oxfordu
 Přeložil bibli do angličtiny
 Popíral božský původ papeže
 Byl proti odpustkům
 Sekularizace = zbavit církev světského majetku
 Z jeho myšlenek vycházel Jan Hus
o Předchůdci Husovi
 Mistři na univerzitě, významní kazatelé, většinou z Prahy
 Matěj z Janova
 Konrad Waldhauser
 Jan Milíč z Kroměříže
 Tomáš Štítný ze Štítného
Rozložení husitských sil
Husité Proti husitům
Umírnění husité
Praha – Staré Město – UMÍRNĚNÍ
– Nové Město – RADIKÁLOVÉ Papež a církev
Radikálové Zikmund
a) Chiliasté, Adamité Katolická šlechta
b) Táboři Katolická města (České Budějovice)
c) Orebité Bohatý městský patriciát
d) Severočeští husité Katolická Evropa
– Umírnění husité
o Husitské panstvo
o Část nižší šlechty
o Univerzitní mistři
o Městský patriciát (ne bohatí, běžní měšťané)
o Stojí proti církvi, chtějí nápravu církve, sekularizaci
– Radikálové

Stejný program jako umírnění, ale chtějí změnit celý systém

A) Chiliasté
 Chilioi = 1000
 První obyvatelé Tábor
 Nejradikálnější
 Žižka je označil za sektu
 1421 je vyhodil z Tábora
 Adamité – chodili nazí, měli mnoho žen → vyhozeny také

B) Táboři
 První myšlenky o rovnosti lidí
 Oslovovali se bratře, sestro
 V čele Tábora stojí čtyři hejtmani
 Tábor = vojenskopolitické společenství
 Žižka vynikající vojevůdce

C) Orebité
Odešli z Tábora po Žižkově smrti
 Truchlili po Žižkovi

D) Severočeští husité
– Přijímání pod obojí
→ Jakoubek ze Stříbra
o Propagoval rovnost před Bohem
o Husité se toho chytili
o Víno se pije z kalicha → kališníci = ultraquisté

 HUSITSKÉ REVOLUČNÍ HNUTÍ (HRH)
o 1. fáze
 30. 7. 1419 – 1421
 První pražská defenestrace
 Nové Město pražské ovládli husité
 Většina bohatých německých měšťanů brzy poté Prahu opustila
 Radikálové (městská a venkovská chudina)
o 2. Fáze
 1422 – 1434
 Umírnění
 Husitský program a Čáslavský sněm (1421)
• Jan Žižka
• 4 pražské artikuly
o Přijímání Kristovo těla v podobě vína
o

 Křížové výpravy
• 1420 – křížové tažení proti Husitům
o Bitva u Bílé hoře – 1422
o Ústí nad Labem – 1426
o Bitva u Domažlic
 Bitva u Sudoměře
• 1420
• Žižka proti pánům z Písku
• Taktika (vojáci se zabořili do bahna a husíté je pobili)
 Spanilé jízdy (rejsy) + husitské manifesty ???
 Husitský svaz
• Politické seskupení
o Táborité

o BAZILEJSKÝ KONCIL (1431)
 Předseda je kardinál Čeza se Zikmundem
 Jsou tam za katolíky  proti husitům
 Chtějí se domluvit s husity
 Za husity tam přijede Prokop Holý – 1432 – zastávka v Chebu, potřeboval tam dojednat chebského soudce – 1433
• 4 artikuly, které chce prosadit
• Církev je nepřijmula  odjel
 Zbyli tam umírnění husité a katolíci  skamarádili se
o 30. 5. 1437 – bitva u Lipan – Prokop Holý zemřel jako radikál, umírněné husitství vítězí
o Definitivní konec husitské revoluce
o Výsledkem je Bazilejská kompaktáta – církev se dohodla s husity, vyhlášena v Jihlavě 1436

 Dvojí víra
• Kališníci a katolíci
 Zikmund souhlasí s konfiskacemi církevního majetku za revoluce
 Za to chce královskou korunu, na trůnu nebude dlouho  odcestoval do Uher a cestou umřel
o Jan Roháč z Dubé – Sion (jeho sídlo)
 Chtěl probudit husitství
 Zikmund ho nechal popravit
– Katolická církev ztratila přístup na zemský sněm (místo církve měšťané)
– Největší zisky má šlechta, má půdu a majetek
– Královská moc je oslabena – momentálně není král
– Poddaní jsou zbaveni platit církevní poplatky
– Poddaní si mohou vybrat víru