Nástup Habsburků na český trůn

 • 1526 po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče proti Turkům
 • Kandidátů na český trůn mnoho → české království bohatou zemí, bohaté šlechtické rody (omezovala panovníkovu moc – Pernštejnové, Rožmitálové, …)
 • Zemský sněm zvolil Ferdinanda I. Habsburkého (bratr Karla V. – byl ze všech kandidátů nejbohatší → dobré vztahy se silnými zeměmi, vojenská pomoc před napadení Turky, české země se staly součástí středoevropské politiky)
 • Schválen za českého krále pouze sněmem českým (ne moravským)
 • Slíbil, že zachová všechna zemská práva a dodržovat pravidla (náboženská tolerance)
 • Habsburská monarchie – označení území – trvání až do roku 1918 (WW1)
 • V čele stojí Habsburk
 • Do 1806 (Napoleonské války → jako císař zabere habsburské državy → rakouský císař) Habsburkové jsou říšskými králi (kromě všech těch titulů) se sídlem ve Vídni (Rudolf přesídlil do Prahy)
 • Rakouské země: Korutany, Kraňsko, Štýrsko, Horní a Dolní Rakousy, Tyrolsko
 • České země: Čechy, Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice
 • Uhry (dnešní Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Ukrajina = Sedmihradsko, část Rumunska)
 • Državy na území Německa: Kurfiřství saské, Bavorsko

Problémy s nástupem

 • Náboženství – Habsburkové katolíci, české země utrakvisté
 • → schválil jen kompaktáta (kališníci a luteráni schváleni nebyli) – schválil jen husitství
 • → rekatolizace
 • Jazyková nejednotnost – germanizace (němčina úředním jazykem)
 • České země pokladnicí (těžba surovin) a obilnicí (zajišťují produkci obilí) pro Habsburky
 • → neustálé „ždímání“ českých zemí
 • Manufaktura v českých zemích – Krušnohoří
 • Centralizace do Vídně – zemský sněm – schvaluje daně, jmenuje panovníka, svolává zemskou hotovost (= celozemská armáda, slouží k obraně království)

Ferdinand I. Habsburský

 • 1526 – 1564
 • Jako první Habsburk dědičně, jeho synové mají nárok na trůn
 • později se stane králem uherským, českým a říšskoněmeckým
 • 1546 – 1548 – ŠMALKALDSKÁ VÁLKA
  • protestanti x katolíci
  • Habsburkové se připojili na stranu katolíků
  • od českých zemí – dostali finance → i požadují zemskou hotovost = celozemská armáda (sloužila k obraně českých zemí) → zemský sněm odmítl svolat zemskou hotovost
  • è 1. STAVOVSKÝ ODBOJ – nejednotný, tříštil se v názorech
 • 1547 – BITVA U MÜHLBERGU
  • vyhráli protestanti
  • Ferdinand rychle ovládl Prahu
  • potrestal české stavy – dost krutě a absolutisticky (dva šlechtice a dva měšťany)
  • šlechta přišla o svůj majetek (konfiskace – zabaven)
  • samospráva a soudnictví – byli podřízeny královskému dozoru
  • hejtmané a rychtáři – vykonávali dozor nad městy
  • pokuty a konfiskace majetku měst
 • 1547 – svolá Bartolomějský sněm
  • měl posloužit posílení moci panovníka
  • byla potvrzena dědičná práva Habsburků
  • panovník má právo svolávat zemský sněm
  • může obsazovat zemské úřady svými úředníky
  • persekuce (pronásledování) členů Jednoty bratrské
   • posunuli se na Moravu (nebyli moc na očích)
   • J. A. Komenský
   • v čele bratrské byl biskup – Ferdinand ho věznil na Křivoklátě
 • korunovační klenoty – Ferdinand je nebude přesouvat a zůstali v Čechách
 • → úpadek kališnictví a posílení katolictví
 • 1556 – pozval Jezuity do Čech
  • byla i JEZUITSKÁ KOLEJ – KLEMENTINUM
  • Karolinum – domov utrakvistů
  • jezuité dohlíží na školu → výchova katolíků
  • nevychovávali protestanty
 • 1561 – obnova pražského arcibiskupství
  • v čele Antonín Prus z Mohelnice
  • Jan Rokycan – 1434 – byl zvolen husity → nikoli uznaný papež
 • po jeho smrti nastupuje Maxmilián I. Habsburský

Maxmilián I. Habsburský

 • 1564 – 1576
 • 1575 – vydal Českou konfesi (české vyznání)
  • nebyla vydána písemně, jen ústně
  • příslib tolerování jiných náboženských vyznání než katolické
  • dohoda mezi luterány, utrakvisty a katolíky
 • byl oblíbeným panovníkem – vzdělaný (ovládal 7 řečí)
 • měl bratra Ferdinand Tyrolský (druhorozený syn Ferdinanda)
  • podporoval umění v českých zemích
 • synové Maxmiliána měli nárok na nástup trůnu

Rudolf II.

 • 1572 korunován českým králem
 • Nesměl mít sídlo v Praze
 • Jeho bratrem Matyáš I. Habsburský
 • 1583 přesídlil do Prahy → kulturní rozkvět, příchod učenců, umělců
 • Trpěl depresemi a fobiemi (klaustrofobie), syfilis
 • Matyáš mu sebere titul krále uherského, císaře římskoněmeckého, markraběte moravského
 • Nakonec mu zůstalo jen české království, o něj ho chtěl také připravit
 • → Libeňská smlouva →dohoda mezi bratry, že může být český král, ale až zemře, připadne to jemu
 • Rudolf uzavřel mír s Turky → předešel válečnému střetnutí, ale stálo ho to hodně peněz → výrazný zahraniční úspěch
 • 1609 Rudolfův majestát – nejdůležitější dokument, který vydal → písemné potvrzení české konfese, náboženské tolerance (luteránství, kalvinismus, utrakvisté, novoutrakvisté, jednota bratrská, židé) → České země zemí svobodnou (tento dokument vydal proti své vůli, české stavy mu slíbili přízeň), platil i pro poddané
 • Vzkvétá židovské ghetto – Josefov – rabín Löw
 • 1611 Rudolf abdikoval, 1612 umírá bezdětný

Matyáš

  • 1611 – 1619 český král
  • Přenesl sídlo zpět do Vídně
  • Opětné posilování absolutismu
  • Další germanizace – úředním jazykem němčina a jazykem vzdělanců latina (diplomacie)
  • Porušování Rudolfova majestátu, dokonce útoky a zbourání protestantských kostelů – české stavy na to upozorňovali, ale Matyáš je ignoroval
 • 1618 sjezd nekatolíků do Prahy – dohodli se, že přednesou své požadavky, aby nedošlo k porušování majestátu

 

 • Matyáš tento sjezd zakázal
 • Nekatolíci přednesli své požadavky, místodržící se jim smáli → české stavy je vyhodily z okna ven
 • → květen 1618 třetí pražská defenestracePOČÁTEK ČESKÉHO STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ (ukončeno bitvou na Bílé hoře 1620)
 • Vilém Slavata z Chlumu a z Košunberka , písař Fakricius, Jaroslav Bořita z Martinic
 • → spadli z 18 metrů do odpadků → nic se jim nestalo (jen Slavata zlomená noha)
 • Bylo zvoleno 30 direktorů (z řad šlechty, měšťanstva a rytířstva) – správa českého království – v čele Václav Vilém z Roupova
 • Matyáš umírá 1619 a české stavy si zvolí Fridricha Falckého

Fridrich Falcký

 • („zimní král“ – vládl jen 13 měsíců) – spřízněn s Jakubem I. (anglický král, Stuartovec) – Anglie se k povstání nijak nevyjádřila
 • České stavy rozděleny na:
  • Radikální – neuznávali Habsburky za krále
  • Umírnění – byli ochotni s Habsburky uzavřít kompromis
 • Představovali si podporu od Nizozemí, Anglie
 • Odboj ryze stavovský
 • Morava v 1618 neutrální – kvůli tehdejšímu správci (Karel starší ze Žerotína) – nechtěl si to rozhádat s císařem
 • Zahraničí:
  • Hledají pomoc v zahraničí, ale jediní kdo jim byl ochoten pomoci, bylo Nizozemí (finanční pomoc)
  • Anglie odsoudila české povstání
  • Německo nejednotné – smlouva s Habsburky o neútočení → nemohli se angažovat
  • Uhry vyjádřily podporu – Gabor Bethlen – protihabsburský postoj, podpora Turků → hledá v tom své ambice, sklony ke zradě, laxní přístup
  • Dánsko a Švédsko, Skandinávie, Francie – podporovali protihabsburský odboj
 • Neúspěšné tažení českých stavů na Vídeň

1620 bitva na Bílé hoře

 • Střet Habsburků a českých stavů
 • V čele císařské armády Buguoi
 • 8. 11. trvala pouze dvě hodiny → úplná porážka demoralizované stavovské armády (české vojsko začalo prchat z boje)
 • → císařská vojska bez boje dobyly Prahu, Buquoi odkráčel na koni lehce zraněn
 • Stavovskou armádu vedli Thurn, Anhalt
 • → pronásledování odbojářů → tresty → konfiskace majetku české šlechty (115 panství) → konfiskovaná půda dána šlechtě, která byla zavázána Habsburkům – „cizí šlechta“
 • → přichází nové dynastie – zahraniční šlechta (Valdštejnové, Lichtenštejnové, Ditrichštejnové, italský rod Piccolomini, Buqojové)
 • Potrestání odbojářů → poprava 27 pánů 21. 6. 1621 na Staroměstském náměstí – 3 šlechtici, 7 rytířů, 17 měšťanů (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Ján Jessenius) – popravu vykonal kat Mydlář
 1. – letá válka – 1618 – 1648
 • fáze – válka česká – 1618-1620

 

– první celoevropský vojenský konflikt -> vzniká na českém území

 • začíná jako konflikt náboženstvé -> konflikt mocenský a v konflikt boje o hegemonii (= boje o nadvládu)
 • katolická liga (Habsburkové) X protestantská unie ( Č. stavy, Nizozemí, Dánsko Švédsko, Fr.)
 • Sasko – dává se vždy na stranu, která se jim bude hodit
 • Francie (katolická) přesto na straně protestantské unie – důvod: spory mezi Habsburky a Fr.

 

 1. fáze – válka falcká – 1620-1623

– Habsburkové X Fridrich Falcký – ten ztratil svou rodnou Falc (Falc dostalo Sasko + dostalo i titul kurfiřství → kurfiřt = volič římského císaře, jej jich celkem 7) – Habsburkové vítězí

 1. fáze – válka dánská – 1625 – 1629

– Dánsko podporovalo protestanty (koalice dánského krále Kristiána IV. + Nizozemí + Anglie!, Turecko, Sedmihradsko)

– Kristián IV.                                              X                       Habsburkové + Turecko, Anglie, Sedmihradsko                                 + Ferdinand II. + Albrecht z Valdštejna (na Moravě,                                                                                                                       porazil Dány na území Německa) – vítezí Habsburkové → nové državy

– roku 1630 Albrechta propouští z jeho služeb (myslel si, že mu ohrožuje titul)

– 1627 pro České země – Obnovené zřízení zemské – důležitý dokument, který zakotvil důležitá práva Habsburků na českém území (o rok později pro Moravu) → nová ústava Českého království → zakotvilo dědičný nárok na český trůn, povoleno jedině katolictví (exulanti se už definitivně nevrátili zpět do Čech, ale zůstali v emigraci), obnoven zemský sněm, ale mohl se scházet pouze z vůle krále, jako čtvrtý stav opět dosazeno duchovenstvo (před tím v období husitství)

 1. fáze – válka švédská – 1630-1635

– Gustav II. Adolf – švédský král

 

Albrecht z Valdštejna (Albrecht Václav Fusebius z Valdštejna)

  • 1583 – 1634
  • vychován Jindřich Slavatou z Chlumu a Košumberku ve škole Jednoty bratrské
  • přestoupil na katolickou víru
  • manželky si vybíral podle toho, jak byly bohaté
  • tituly – hrabě, vévoda, kníže, generál
  • „Pán na zemi i na vodě“
  • druhý nejbohatší muž říše
  • razil vlastní mince
  • osobní bankéř Ferninanda II.
 • vojsko o síle 100 000 mužů, manufaktury na zbraně a plné sýpky → nebyl problém vést vojsko

 

 • sídlo – Valdštejnský palác
 • Stavovské povstání:
  • nepodporoval české a moravské stavy
  • v Olomouci popraví všechny jeho kritiky, připraví moravské stavy o 95 000 zlatých
  • 4. 11. 1620 – poražení odporu proti císaři na SZ obsazením Loun – odcizil 80 000 zlatých a 100 sudů vína
  • odměna – 8 000 usedlostí
 • Úspěchy:
  • 1625 – jmenován vrchním velitelem říšského vojska
  • porážka dánského vojska, dánsko-nizozemské vojska ve Slezsku, obsazení Severního Německa
  • 1630 – odvolán → 1631 – znovu povolán
  • 1634 – znovu odvolán z funkce a kvůli tajným stykům s protihabsburskou koalicí → prohlášen za zrádceá
 • Touha po české koruně:
  • jednání s českými emigranty – pouze jako odplata za sesazení
  • nabídka Švédska – ze osvobození Valdštejnského vojska od Habsburků dosazení na trůn
  • nabídka Francie – trůn za spojenectví (iniciativa kardinála Richelieu)
 • Cheb:
  • 25. 2. 1634
  • příkaz císaře – obvinění z chystané vzpoury, pokusu o převzetí moci a zavraždění císařské rodiny
  • „komando dragonů“ – Geraldin, MacDaniel, Deveroux
  • zabit probodnutím na lůžku v purkrabském Pachelbelově domě
  • Valdštejnovi nejbližší šlechtici zabiti na slavnostní hostině

 

 

30. letá válka (taktika a zbraně)

Výroba zbraní

 • manufakturní výroba
 • levnější, rychlejší a jednoduší produkce

Zbroj a zbraně

Palné

Sečné

Dřevcové

 • 1) Plátová výzbroj
  • vojáci jezdící na koních
  • malá účinnost palebných zbraní na dálku
 • 2) Mušketa
  • dlouhá ruční zbraň
  • s doutnákovým (kolečkovým) zámkem
  • dostřel 200-300m
  • hmotnost asi 8-10kg (při střelbě se opírá o podpěrnou vidlici – furketu)
 • 3) Arkebuza a prachovnice
  • ruční palná zbraň
  • střední ráže (menší dostřel), kratší a lehčí než mušketa
  • neželezné materiály – např. hovězí roh (bezpečnostní roh)
 • 4) Dřevcové zbraně
  • Halapartna
   • hl. zbraň pěchoty
   • sečná zbraň
   • ostrý dlouhý hrot na konci, který přecházel v sekeru, hlavní zbraň pěchoty, později už jen zbraň stráží
  • Partyzána
  • Kord – naostřený z obou stran, vyvinut z meče, čepel zužována
  • Šavle – zahnutá čepel, naostřená z vnitřní strany
  • Palaš
  • Dýka – držena v levé ruce, bodná, krátká čepel

Skupiny vojáků

 • 1) Kyrysníci a Arkebuzíři
  • na koních, palné zbraně
  • palná zbroj x prsní plát a přilba
  • vojenská přilba = morion
  • ovládali armádu až do 17. století
 • 2) dragouni
  • Koně pouze k přesunu, jinak pěchota
  • Krátká mušketa – drago („plivat oheň“)
 • 3) pluk
  • Jednotka jezdectva
  • 500-1000 mužů
  • Velel plukovník nebo ten kdo pluk sám naverboval
  • Pluk dělen na roty (standarta = trojúhelníčková vlaječka)
 • 4) pikenýři
  • Pěchota
  • Vyzbrojeni píkou (kopím)
  • Proti jezdectvu a pěchotě
 • 5) mušketýři
  • Mušketa, dýka, kord
  • Jedna rána za 2-3 minuty

Způsob boje

 • Bitvy pomalé a krvavé
 • V neschůdném terénu mohly armády chodit kolem sebe několik dní bez jakéhokoli střetu absence úmluv o válečných zajatcích = zajatci popraveni, pokud za ně nemohla být vyplacena odměna
 • Především žoldnéři (placená – plat = žold) – vyšší morálka
 • 1) španělský čtverec (tercie)
  • Do 3000 lidí
  • Tvořili pikenýři uspořádáni ve falanze (falanga = kopí směřují všemi směry) a okolo nich rozestavěni mušketýři
  • Známé především díky své vysoké morálce a hloubce řad
 • 2) karakola
  • Skupina jezdců (kyrysníci, arkebuzíři) přijela na dostřel od nepřítele (40-50 kroků) a zastavila se
  • První řada vypálila salvu a pak se vzdálila nabít, mezitím mohla střílet druhá řada, třetí řada atd.

Baroko

 • Itálie
 • Manýrismus
 • Dekorace, výzdoba, zdobení zlatem, mramor
 • Kypré tvary („prdelatí andílci“), ovály
 • Umění
  • Velazquez – Dvorní dámy
  • Rembrandt – Noční hlídka
  • Rubens – Krajina s duhou
  • Van Delt – Dáma s červeným kloboukem
 • Sochařství
  • Protiklad renesance/humanismu
  • Dramatická gesta, postoje
  • Typický sklon k pravdivosti až k naturalismu
 • Hudba
  • Vznešená, majestátní
  • Sonáta, italská opera
  • Varhany
  • Vivaldi, Bach
 • Literatura
  • Extrémy, vrací se Bůh
  • Miguel de Cervantes – Don Quichote
 • České baroko
  • Po 30leté válce k nám proniklo poněmčování àbaroko
  • Kostelíky, kapličky – selské baroko
 • Architektura
  • Na objednávku církve a šlechty
  • Významní umělci, mnozí se usadili
  • Rody Dienzenhoferů a Luragů