Zkratky

Jeden ze způsobů tvoření slov Zkratka = stažení, zkrácení víceslovného názvu Slovní zkratka či značka, symbol Několik druhů slovních zkratek: zkrácené slovo (prof., doc. + slangové/obecně české bezva, senza apod.) zkratka iniciálová (SSSR, iniciály jmen) zkratkové slovo (Čedok) iniciálové zkratkové slovo (AMU, DAMU) Zkrácená slova fungují jak v psaném, tak mluveném projevu. V mluveném slouží především k úspoře[…]

Přídavná jména – druhy, stupňování, mluvnické významy

PŘÍDAVNÁ JMÉNA Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatným jménem, anebo jejich význam blíže určují, vyjadřují vztah. Druhy přídavných jmen :  tvrdá ( vzor mladý ) měkká ( vzor jarní ) přivlastňovací ( vzory otcův, matčin ) Mluvnické významy : vyjadřují pád, číslo, rod ( přiřazujeme ke vzorům ). Skladebně jsou přídavná jména[…]

Číslovky

Číslovky psané slovy   124:         sto dvacet čtyři/ sto čtyřiadvacet 3 568:         tři tisíce pět set šedesát osm 12 423:         dvanáct tisíc čtyři sta dvacet čtyři 597 229:         pět set devadesát sedm tisíc dvě stě dvacet devět 2 644 016:         dva miliony šest set čtyřicet čtyři tisíc/tisíce šestnáct Roku 1957:         roku tisíc devět set padesát sedm                             roku devatenáct[…]