Evropa

 7% zemského povrchu (10 mil km2)
 718 mln obyvatel (9% populace)
 prům.n.m. – 290 mnm
 nejnižší místo – Kaspická nížina – 28m
 nejvyšší místo – Mt Blanc – 4807 mnm
 S – mys Nordkinn – 71°s.š.
 J – Punta Marroqui – 35° sš
 Z – Cabo da Roca – 9° zd
 V – ústí Bajdaraty do Karského moře – 67° vd
 členité pobřeží

GEOLOGICKÝ VÝVOJ
EURASIJSKÁ LITOSFÉRICKÁ DESKA
 Prekambrické období: Baltský, Skadinávský štít
 Kaledonské vrásnění: starší prvohory – Skandy, Skotská vysočina, Cumbrické hory
 Variské vrásnění: mladší prvohory – Česká vysočina, Schwarzdwald, Středoněmecká, Ural
 Alpínsko-himalájské vránění: druhohory a třetihory – zlomy – Alpy, Dinárské hory, Pyreneje, Karpaty, Pindos a Apeniny
 čtvrtohorní zalednění – tektonická

KLIMA
 západní proudění s oceánským prouděném – Z
 kontinentální vliv Asie – V
 horké a suché africké větry – J
 khamsin, scirocco – větry způsobíjící vysoké teploty a požáry a přinášející sedimenty
 fén – teplý padavý vítr v Alpách
 mistrál – studené proudění z Alp podél řeky Rhony
 bóra – studený vítr na sklonku léta z uherské nížiny na Jaderské moře
 vyšší teplotní gradient (100m – stupeň níž v Alpách)
 antropogenní činnost
– anglosaská aglomerace (London – Paříž – Benelux – Porýní – S ITA) – snížená kvalita ovzduší
– podkrušnohorská pánev
– Ostravsko

SUBTROPY
o Pyrenejský po., Apeninský po., CRO, GRE, Čenomoří
o srážkově nadprůměrné zimy, suchá bezračná léta když už tak přívalové deště
o macchie

MÍRNÝ PÁS – PŘÍMOŘSKÉ KLIMA
o Británie, Z Evr., NOR
o proudění vlhkého mořského vzduchu, srážky rozložené do elého roku
o žádný sníh
o zima nad nulou, léto okolo 20

MÍRNÝ PÁS – KONTINENTÁLNÍ KLIMA
o velké teplotní extrémy mezi dnem a nocí, létem a zimou
o pevnina se ochlazuje a otepluje rychle
o nedostatek srážek
o V Skandinávie, V Evr, Panonská pánev

MÍRNÝ PÁS – PŘECHODNÉ KLIMA
o Střední evropa

SUBARKTICKÉ KLIMA
o průměrný teplota v zimě vyšší než -10, v léte pod 10
o Skandinávie, S ICE, S RUS
o oceánský typ
o mírná zima, chladné léto, vysoká vlhkost

ARKTICKÉ KLIMA
o ostrovy v SL oceánu
o průměrná letní teplota 10
o léto krátké, málo překračuje 0
o málo srážek

VEGETACE
 stedomoří – Macchie, červenozemě, eroze, stálezelené lesy, sekkundární vegetace
 mírný pás – stepi (černozemě, obilí, pastviny), lesy (hnědozemě, dřevo, plodiny, pastviny), tundry (permafrost, mechy, lišejníky, sobi)
 step v Maďarsku: Puszta

VODSTVO
 hustá říční síť
 řeky:
o východní typ – Volha – nejvyšší vodní stav při tání sněhové pokrývky – jinak málo vodnaté, doprava, zavlažování, hydroenergetika
o středoevropské – Labe, Odra – vodní tok nejvyšší při tání sněhu – léto nejnižší stav (vyjímka povodeň)
o západoevropské – Seina, Temže – vyrovnaný vodní stav, ovlivněné Golfským proudem, doprava, vodní kanály
o jihoevropské – kopírují vodním stavem klima, nejvyšší stav v zimě, v létě vádí
o alpský typ – Dunaj, Rýn – nejvyšší stav na začátku v létě po tání ledu
 Volha – bezodtoká oblast – do Kaspického moře
 průplavy – Mohan + Dunaj + Rýn – propojení německého průmyslu, Volha + Don
 ústí řek – hluboko do vnitrozemí, nálevkovitý typ – Hamburk, Rotterdam, Londýn přístavy
 jezera – většina ledovcová – Bodamské, Lago di Garda, v Alpách hrazená morénami, tektonický původ – Ladožské, Oněžské, reliktní původ – Balaton

OBYVATELSTVO
 718 mil., 9,6% světa, vysoká  zalidnění, nejhustější
 rozdíly: Monako, Vatikán, NED – vysoká (300 obyv./km2) / RUS, ICE – malá 8,3 obyv./km2
 přírůstek 0,3%

SEVERNÍ EVROPA
Skandinávský a Jutský poloostrov a přilehlé ostrovy (Island, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko)

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 mírný podnebný pás na S Evropy, jehličnaté lesy, tajga
 zerodovaná pohoří, nejstarší Evropa, čtvrtohorní ledovec
 fjordy (typické norské pobřeží) = hluboké norské zálivy, znemožňují tvorbu přístavů, největší Sognefjord
 Golfský proud ovlivňuje norské pobřeží ale přes pohoří se nedostane, u Botnického zálivu není přímořské klima
 tajgy (jheličnaté lesy) = zachovaná příroda
 krátké a prudké řeky (vodní el.)

SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY
 vyspělé státy 1. světa (služby, lehký průmysl, tržní ekonomika)
 dřevozpracující průmysl, ropa a zemní plyn, strojírenství, metalurgie, výroba lodí, výroba těžebních plošin, rybolov
 Kiruna a Galivere – železná ruda
 nízká hustota zalidnění
 vysoká životní uroven
 germánské národy, finové ugrofinské
 cestovní ruch

STÁTY

NORSKO
o království
o 324 tis. km2, 4,2 mil., 13 ob/km2
o fjordy, Golfský proud, 4% orna puda
o rybolov, dřevo, ropa, vodní el. energie, obchodní flotila
o také Špicberky, Jan Mayen, Bouvetův ostrov, Ostrov Petra I.

ŠVÉDSKO
o království
o 450 tis. km2, 8,6 mil., 21 ob/km2
o ledovcová jezera, tajga, jehličnany
o rybolov, oblininy, železná ruda, ocel, strojírenství, dřevozpracující IKEA
o přístavy Stockholm, Göteborg, Malmo
o univerzita Uppsala

DÁNSKO
o království
o 43 tis. km2, 5 mil., 120 ob/km2
o mírný pod.pás, 60% orná půda + Gronsko
o vyspělé zemědělství, ropa
o

ISLAND
o republika
o 103 tis. km2, 0,3 mil., 3,3 ob / km2
o spoeky, pevninský ledoviec
o rybolov, ovce, cest. ruch, geotermální energie
o 90% urbanizace – většina obyvatel ve městech

FINSKO
o republika
o 338 tis. km2, 5 mil., 16 obyv./km2
o země tisíců jezer
o tajga, tundra, kryogenní reliéf
o rybolov, málo nerostů, težba dřeva, NOKIA
o ugrofinové + S Laponsko

ZÁPADNÍ EVROPA
GBR, FRA, BEL, NED, LUX, IRE

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 mezoevropa – Evropa modelována hercynským vrásněním + čtvrtohorní ledovec, S Brit. Kaledonské pohoří, jih FRA – Alpsko-himalájský systém
 suroviny dnes vytěžené (soběstačná GBR ropa, zemní plyn, FRA žel. ruda, BEL černé uhlí)
 významné toky s malým spádem, propojeny kanály, říční doprava, splavné
 mírný pás (Golfský proud – mírné, vlhké přímořské klima), V – vnitrozemské klima, Alpy – vysokohorské klima, J FRA – vlhké subtropy
 lesy mírného pásu, většina vykácena (kulturní krajina)
SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY
 Germáni, Románi, Vlámové + Valoni
 křesťanství (GBR protestanti, FRA katolíci)
 nejvyspělejší oblast Evr. (EU, NATO, počátky evr. integrace, prům. revoluce, svět. jazyky, G7, G8)
 velmi vysoká hustota osídlení (díky prům. revoluci)  anglo-saska aglomerace
 státy 1.světa, tržní ekonomika, OECD, postindustriální fáze vývoje
 doprava – Eurotunel, TGV, Eurostar

STÁTY
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
o 244 tis.km2, 58 mil., 90% ve městech
o Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko
o rovinatá krajina /pastvina, vřesoviště)
o intenzivní zemědělství
o zemní plyn, ropa
o strojírenství, textilní
o doprava na vysoké úrovni (Londýnský přístav, letiště (Heathrow), Eurotunel)

FRANCIE
o Bretaňský pol., Korsika, Lví záliv, Alpy, Pyreneje, Franc. středohoří, Franc. nížina, Loira, Seina, Rhona, Garonna, Paříž, Lille, Nantes, Strasbourg, Orléáns, Brest, Nice, Lyon, Toulose, Bordeaux, Marseille, Normandie, Bretagne, Chmpagne, Burgundksko, Gaskonsko, Provence, Savojsko
o 547 tis., 60 mil., 105 ob/km
o mírné podnebí (jih subtrop.), přímořské, přechodně na V, Alpy vysokohorské
o zemědělství (pšenice, ovoce, zelenina, vinnáreva, skot, rybolov)
o těžba (železná ruda, uhlí, uran, draselné soli)
o průmysl (auta – Peugeot, Citroen a Renault, letadla – Airbus, vlaky – TGV, potraviny – víno, síry, uzeniny, elektrárny – jaderné 80%)
o doprava – TGV, přístavy – Le Havre, Bordeaux, Moraseille, Calais, lety – CDG, Orly
o Franc. Guyana, Reunion, Martinik

BELGIE
o vysoká hustota osíldení 328 ob/km2
o monarchie, federativní uspořádání
o vyspělé
o hustá dopravní síť
o 30 tis.km2m 10 mil.
o průmyslový stát, intenzivní zemědělství, 97% urbanizace (Antverpy, Gent)
o rybolov, skot, čokoláda – pralinky
o Vlámové (sever), Valoni (jih) – vlámština/francouzština, němčina
o mírné přímořské podnebí
o řeky Mass, Šeldy
o hory Ardeny

NIZOZEMSKO
o vysoká hustota osíldení 446 ob / km2
o monarchie
o vyspělé
o hustá dopravní síť
o 40 tis. km2, 15 mil.
o 90% urbanizace
o intenzivní zemědělství největši na světě
o dlouhé pobřežní hráze (poldery) – zbraňují pronikani vody do vnitrozemí – za nimi puda vysušena a odsolněna
o rybolov, říční doprava, květiny
o Rotterdam, Haag
o holandština

LUCEMBURSKO
o vysoká hustota osíldení
o monarchie – velkovévodctví
o vyspělé
o hustá dopravní síť
o 2,5 tis. km2, 400 tis., 149 ob/km2, vnitrozemský
o vhodné podmínky pro obchod
o výroa oceli, cest. ruch, banky, 86% urbanizace
o lucenburtšina, němčina, franc.
o mírné přechodné podnebí

IRSKO
o nížinatý stát, pastevectví, chov ovcí
o brambory
o Keltský tygr – do 2008 velký rozvoj (léčiva, strojírenství, výpočetní technika)

JIŽNÍ EVROPA
ESP, POR, ITA, GRE, KYPR, Vatikán, San Marino, Andorra, Malta, Monako
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 hornaté státy, (Alpy, Pyreneje, Sierra Nevada, Apeniny, Pindos), Pádská nížina
 horké léto, mírná a vlhká zima
 vždyzelená a suchomilná vegetace
 scirocco –fuká v zimě v Tunisu
 padavé alpské větry
 Khamsin

ŠPANĚLSKO
 504 tis.km2, 40 mil., konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem
 17 autonomních oblastí
 katalánci 16%, Galicijci 8%, Baskové 2%
 katolíci
 Meseta – centrální plošina, Kantaberské pohoří na severu, Kastilské pohoří, Sierra Morena 3482 mnm, Iberské pohoří, Pyreneje, Pico de Teide 3718 na Kanárech, nížina Guadalquivir
 řeky Douro, Tajo, Guadiana, Ebro
 vlhké subtropy, Z severoatlantské proudění, macchie, J – teplé větry ze Sahary
 2008 – hospodářská krize, citrusy, tabák, bavlna, korkový dub
 pyrit, Fe ruda, kamenné a draselné soli, jaderné elektrárny
 chemický průmysl, SEAT, cestovní ruch, rybolov
 Kanárské ostrovy – autonomní oblast, sopky vyhaslé, turismus, suché, teplé
 Baleárské ostrovy – autonomní oblast, členitý povrch, původní porost zmizel, turimus, Mallorca, Menorca, Ibiza

PORTUGALSKO
 93 tis km2, 10 mil., republika
 rozmanitý povrch, hory, údolí
 řeky: Minho, Douro, Tejo, Guadina
 pohoří Serra de Estrea, nejvyšší bode Torre
 vyrovnané teploty celý rok, 3 klim. oblasti: S a pobřeží Atl., Alentejo, Algarve
 fíkovník, zelenina, oliv, korkový dub, těžký průmysl, textilní, černé uhlí, wolfram, mangan, železo, uran, 70% tepelné el.
 katolismus,
 jeden z nejméně vyspělách
 námořní obchod, rybolov

ITÁLIE
 jeden z nejvyspělejších
 vysoce věřící obyvatelstvo
 subtropické zemědělství, strojírenství, eletkronika, eletrotechnika, farmacie, oděvní prům.
 cestovní ruch (všechny podmínky)

ŘECKO
 131 tis km2, 11 mil, 81 o / km2
 nejvyšší bod: Olymp (2917)
 republika
 nejméně vyspělý
 15% území – ostrovy, nejdelší pobřeží
 Pindos, Chalkidiki, Olymp, Dinárské hory
 Severní Sporady, Jižní Sporady, Kyklady, Korfu, Levkada, Kefalonie, Zakynthos
 zona seismicky aktivní
 Egejské, Krétské, Jonské moře
 služby, cestovní ruch, námořní plavby, víno, citrus, olivy, tabák, rýže, bavlník, brambory, ovce, kozy, hnědé uhlí, bauxit, Ni, Zn, Pb, Mn, Cr

STŘEDNÍ EVROPA
GER, AUT, SUI, LIE, CZE, POL, SVK, HUN
PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
 mírný pás (přechod mezi kontinentálním a oceánským podnebím) + vysokohorské klima
 kulturní krajina (lesy mírného pásu pvůdoně)
 rozvinutá říční síť (Dunaj, Labe, Rýn, Odra, Visla) – řeky alp.typu / řeky středoevropského typu

SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY
 podobný kulturné-historický vývoj
 většinou republiky (kromě LIE)
 kromě LIE a SUI členi EU, dále NATO, OSN
 nejvyspělejší: GER, AUT, SUI, Višehrádská čtyřka – postkomunistické

ALPSKÉ STÁTY
 ¾ rozlohy – hory, horské podnebí
 lesy, horské louky nad 2500m

ŠVÝCARSKO
o konfederace, 26 kantonů
o velmi bohatý stát, silná ekonomika
o malé přírodní zdorje, nejvyspělejší průmysl (léčiva, optika, jemná mechanika, finančníctví), vodní elektrárny
o Rhona, Rýn, Bodamské, Ženevské j., Alpy
o bankovnictví, danové výhody
o sídlo mezinárodních organizací (např. OSN, Červený kříž)
o cestovní ruch
o transhumance (extenzivní chov skotu v létě a intenzivní v zimě), kvalitní mléko, čokoláda

RAKOUSKO
o Alpy, Vídeňská pánev, Dunaj
o vysokohorské klima na Z, vnitrozemské na V
o proti jaderné energetice, železná ruda, soli, cestovní ruch

LICHTENŠTEJNSKO
o optika, bankovnictví, knížectí, bohatá země, cestovní ruch