Finanční trh

Finanční trh
(členění, peněžní, kapitálový, cenné papíry a jejich členění podle různých hledisek, akcie, směnka, obligace, HZL, burza, RM – systém)

Definice = přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní k těm, kteří je potřebují.
Subjekty = firmy, stát, domácnost, banky, pojišťovny, burzy, RM systém

Členění:

1. Peněžní
– tok krátkodobých finančních prostředků do jednoho roku
– netermínované vklady
– krátkodobé úvěry
– směnky
– depozitní certifikáty
– losy

2. Kapitálový
 tok středně a dlouhodobě finančních prostředků nad jeden rok
– dlouhodobé vklady
– dlouhodobé úvěry
– dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace, HZL) 

3. Devizový
– finance v cizí měně
– devizy a valuty
– vklady v cizí měně
– úvěry v cizí měně

4. Drahých kovů
– zlato, stříbro, platina
– měrná jednotka
– trojská unce

Cenné papíry  představují podíl na majetku nebo závazek něco splatit.

Členění:
1. Podle druhu 2. Podle podoby 3. Podle splatnosti
– majetkové 
– zaknihované – krátkodobé 
– úvěrové – 
listinné – dlouhodobé

4. Podle převoditele 5. Podle výstavce 6. Podle úroku 
– na majitele – soukromé 
– úročené
– na jméno – veřejné – 
neúročené

7. Podle obchodovatelnosti 8. Podle počtu vydaných kusů
– obchodovatelné – jednotlivé
– neobchodo
vatelné – hromadné

MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY
– vyjadřují podíl na majetku nebo nárok na výnos z majetku.

1) Akcie = vydávají je akciové společnosti
Dělení: – listinné
– zaknihované

Druhy akcií: – kmenová
– zlatá
– prioritní
– majoritní
– minoritní

Práva vyplývající z vlastnictví akce:
a) 
Podíl na majetku
b) 
Účast na valné hromadě
c) 
Hlasovací právo
d
) Podíl na zisku
e) 
Právo na likvidační zůstatek

Náležitosti akcie: – název akcie
– minimální hodnota
– název akciové společnosti
– počet vydaných akcií
– číslo schválení ministerstva financí
– podpisy členů představenstva

Části akcie: 1. plášť
2. kupónový arch
3. talon

Hodnota akcií – nominální
– tržní
– sběratelská

2. Podílové listy
– 
Vydává je podílový fond, což je investiční společnost, která shromažďuje peníze investorů a vydává jim za to podílový list.
– Cílem je dosažení zisku, který rozdělí mezi majetek podílových listů.
– Majitel podílového listu nemá právo rozhodovat a řídit podílový fond.
– Podílové fondy jsou pod přísnou kontrolou ministerstva financí. 

3. Konosament
– Vyjadřuje právo nakládat s určitým zbožím, vzniká v okamžiku, kdy dodavatel předá zboží dopravci a zaniká převzetím o zaplacení zboží. 

4. Warant
– Vyjadřuje právo nakládat se zbožím, které je uskladněno na skladě, dá se použít jako záruka na úvěr, může být prodán.

ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY
 obsahují závazek něco splatit, případně navýšit o úrok.

1. Obligace 
– Dlužník se zavazuje, že za určitou dobu splatí dlužnou částku navýšenou o úrok.
– Majitel nemá právo se podílet na řízení firmy, obligaci může prodávat dál a schválení potvrzuje ministerstvo financí.
– Jsou zaknihované nebo listinné
– Mají tři části – pláš, kupónový arch 
talón
– Obvykle se vydávají na 5, 10 či 15 let.
– Úrok je pevný nebo pohyblivý podle úrokových sazeb ČNB.

2. HZL – Hypoteční a zástavní list
– U
snadňuje bankám financování hypotečních úvěrů.
Průběh:
a) 
Investor vkládá do banky peníze, očekává, že se hodnotí, banka vystavuje dlužníkovi hypotéku
b) 
Dlužník splácí bance, která investorovi vystaví HZL.
c) 
Banka vydělává na rozdílu mez úrokem z vkladu a z úvěru

– Úroky z hypotéky jsou osvobozeny od daně z příjmu.
– splatnost až 40 let.
– max. Věková hranice 70 let.
– jsou veřejně obchodovatelné. 

3. Depozitní certifikát 

– 
Vydávají ho banky, opatřují si tím finanční prostředky na obchodování s jinými cennými papíry, vydává se na delší dobu, úrok se vyplácí v den platnosti depozitního certifikátu. 

4. Směnka 
– 
podle doby splatnosti patří do peněžního nebo kapitálového trhu.
– vzniká z obchodního úvěru, neuvádí se účel.
– 
za směnku může ručit třetí osoba, lze také převést na někoho jiného. 

Druhy:
a) vlastní = dlužník se zavazuje, že sám zaplatí stanovenou částku v daném čase na určitém místě.
b) cizí = vyjadřuje příkaz dlužníka bance nebo jiného subjektu zaplatit věřiteli.

– Směnka může mít jakýkoliv formát na jakémkoliv papíře!

Náležitosti: – označení směnka
– příkaz zaplatit dlužníkovi částku
– jméno dlužníka
– jméno věřitele
– údaj splatnosti
– místo, kde má být zaplaceno
– datum a místo vystavení směnky
– vlastnoruční podpis

Splatnost směnky:
1. Na viděnou = je splatná kdykoliv se předloží, nejpozději však do 1 roku
2. Na určitou dobu po viděné = dlužník ztvrdí podpisem datum, kdy směnka byla předložena a od té doby začíná běžet splatnost směnky.
3. Splatnost v určitý den = konkrétní datum, kdy to musíme splatit.
4. Splatnost na určitou dobu po vystavení = až po uplynutí doby, nesmí být dříve splacena.

BURZA = Trh, kde se za určitých podmínek a pravidel uzavírají obchody prostřednictvím domotců (makléř/dýler). Významné burzy: Wall street, Paříž, Londýn, Tokio, Amsterdam.
Znaky: – zboží není přístupno
– koná se pravidelně v určitý čas na určitém místě
– pro obchodování existují přesná pravidla
– účastnit se může pouze vymezený okruh osob


Burzy v ČR:
– Vznik v pol. 19. století
– Burza cenných papírů – Praha
– Komoditní burza – Praha (nerostné suroviny)
– Energetická burza – Praha (elektrika)
– Ploděnová burza – Brno
– Českomoravská komoditní burza – Kladno (nerostné suroviny)

Burza cenných papíru
– 
sídlí v Praze
– je součástí vídeňské burzy
Orgány: Nejvyšší o. = Valná hromada, statutární o. = burzovní komora, kontrolní o = dozorčí rada
Trh akcií : – Prime market = primární cenné papíry
– Standard = kvalitní cenné papíry, které by se rádi stali primárními.

Určování cen: Vývoj cen na burzách se sleduje pomocí indexů. Ten zahrnuje cenné papíry, s kterými se ten den nejvíce obchoduje.

Metody určování cen: 1. Fixing = cena se stanový v 11 hodin a pak se prodává a nakupuje do konce pracovní doby.
2. Xetra = používá se na všech evropských burzách. Určuje se podle aktuálního stavu nabídky a poptávky.

Účastníci burzy: a) Makléř = prostředník mezi prodávajícím a kupujícím. Má provizi z prodeje.
b) Dýler = obchoduje sám za sebe svým jménem.
– medvědi = spekulují na pokles cen
– bíci = růst cen, nakupují levné cenné papíry. 


RM – S = 
Registrační místa systém
– vzniká díky kupónové privatizaci.
Privatizace = prodej státního majetku soukromým firmám, slouží k nakupování cenných papírů bez domotců.

Centrální depozitář cenných paírů = finanční instituce řízená MF. Poskytuje informace majitelům cenných papírů.