Německo a alpské země (2)

Spolková Republika Německo

Historie
Když se zhroutil komunistický režim v NDR a byla zbourána tzv. Berlínská zeď, která oddělovala Západní Berlín od NDR, byl Berlín v roce 1991 zvolen hlavním městem SRN. Sídlem vlády a parlamentu byl do roku 1998 Bonn, ale po roce 1998 se všechny státní instituce přestěhovaly do Berlína.
Charakteristika
– Hlavní město: Berlín (3,5 mil. obyvatel)
– Rozloha: 356 400 km2
– Počet obyvatel: 82,5 milionů
– Hustota osídlení: 231/ km2
– Státní zřízení: federativní republika v čele s prezidentem (Joachim Gauck)
– Je spolkovým státem (federativní republika)- 16 spolkových zemí (každá má svou ústavu, parlament a vládu (Bavorsko- největší, Severní Porýní- vestfálsko- nejlidnatější)

Přírodní poměry
– Severní moře- pobřeží je ploché, patří sem Východofríské ostrovy a část ostrovů Severofríských
– Baltské moře- je členité, největší německý ostrov Rujana

Povrch
– stupňovitě se zvedá od severu k jihu
– Sever- Severoněmecká nížina a Meklenburská jezerní plošina
– Střed- vrchoviny a hornatiny (Porýnská břidličná vrchovina, pohoří Harz, Smrčiny, Krušné hory)
– Na jih od Dunaje- podhůří Alp, výběžky Severních vápencových Alp (největší výběžek Zugspitze- 2 963 m n. m.)

Podnebí
– Sever- mírně oceánské, vliv Severního a Baltského moře
– Směrem k východu přibývá kontinentality
– Alpy- vysokohorské drsné klima
– Západ- mírné a vlhké (vliv Atlantiku)
– Povodí Rýna- mírné vlhké klima- vinná réva

Vodstvo
– Nejvýznamnější řeka- Rýn (přítoky Mosela, Neckarm, Mohan)
– Do Severního moře se vlévají řeky Emže, Vesera, Labe
– Odra- na hranicích s Polskem, vlévá se do Baltského moře
– Dunaj- odvodňuje jih Německa, vlévá se do Černého moře, Alpské přítoky- hydroenergetický zdroj
– Nejvýznamnější vodní cesta je průplav Rýn- Mohan- Dunaj
– Bodamské jezero- na hranicích Německa, Švýcarska a Rakouska

Nerostné zdroje
– Bohatá ložiska černého a hnědého uhlí (Porúří, Středoněmecká pánev, Lužická pánev), soli kamenné, soli draselné
– Chudší ložiska ropy v Severním moři

Obyvatelstvo
– Druhý nejlidnatější stát (po Rusku)
– 91,5% Němci, menšiny Srbů, Dánů, Finů, Frísů
– Úřední jazyk- němčina
– Stát s největším množstvím přistěhovalců v Evropě (9 milionů)- Turci, Italové, Řekové, Poláci
– Největší hustota obyvatel je v Porýní a Porúří
– 88% Urbanizace, 84 měst s více než 100 000 obyvateli
– Největší konurbace je rýnsko-rúrská

Náboženství:
– protestanti (převážně luteráni) – 46,5%
– římsko-katolická církev – 36,5% ;
– muslimové – 2,2%

Hospodářství
Průmysl
– Základ hospodářství Německa (31% HDP)
– Těžební- hnědé uhlí (1. místo na světě), černé uhlí, těžba solí
– Hutnictví železa a barevných kovů
– Elektrická energie- 30% z jaderných elektráren
– Strojírenský průmysl- vedoucí postavení výroba automobilů (3. místo na světě- 4,8 milionů v roce 2000)- Závody: Volkswagen, Mercedes, Opel
– Výroba obráběcích strojů, zbraní, optických přístrojů, jemné mechaniky
– Průmysl elektrotechnický, chemický (syntetická vlákna, plasty, hnojiva), textilní, dřevozpracující, sklářský, keramický, potravinářský (mlékárny, jatka, pivovary- 2. místo ve světě)

Zemědělství
– Moderní a intenzivní
– Převažuje živočišná výroba- zaměřena na výrobu masa, mléka, sýrů, másla, medu
– Chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže
– Rostlinná výroba- pěstování obilnin (ječmen- 4. místo ve světě), brambor, cukrová řepa, zeleniny (hlavně zelí), vinná réva

Doprava
– Hustá železniční i silniční síť (nejvíce dálnic v Evropě)
– Významná letecká doprava (letiště Frankfurt nad Mohanem- 3. největší počet cestujících za rok v Evropě)
– Lodní doprava- námořní obchodní loďstvo- přístavy Hamburk
– Říční doprava- největší říční přístav na světě Duisburg

Pozice ve světě:
– hospodářsky nejsilnější stát Evropy
– třetí nejsilnější stát světa
– členská země EU i G7

Alpské státy

– Švýcarsko- Bern Rakousko- Vídeň Lichtenštejnsko- Vaduz

– Společnou charakteristickou vlastností je zemská poloha- vysokohorský charakter= vertikální členitost
– Tyto státy jsou význační pro letní a zimní turistiku
– Řeky mají spádné prudké vodní toky- jsou využívané pro hydroenergetiku
– Ve vysokohorských oblastech je typická transhumance= kombinace extenzivního a intenzivního chovu, v létě je skot situovaný na pastvinách a v zimě ustájen. Jsou to státy 1. světa

Švýcarsko
– Hlavní město: Bern
– Počet obyvatel: přes 7 milionů
– Rozloha: 41 290 km2
– Měna: Švýcarský frank (nejstabilnější ve světě)
– Není členem EU- zachovává si neutralitu
– Administrativně se dělí na kantóny- 26 kantón, každá má vlastní správu a ústavu
– Dominují Alpy

Podnebí
– Typické vysokohorské klima
– Mírný podnebný pás, vnitrozemské klima
– Většina srážek na západě- fén (zdroj padavých větrů
– Vysoká nadmořská výška, klesá 1°C na každých 100m
– V létě příhodné teploty

Povrch
– Jednotlivá pásma Alp
1. Švýcarská Jur a
2. Bernské Alpy (Matterhorn, Monte Rosa)
3. Rhaetské Alpy
– Aletský ledovec- největší ledovec Alp
– Ledovcová jezera- Bodamské jezero, Ženevské jezero
– Řeka Rýn Hospodářství
– Žádné surovinové zdroje

– Cestovní ruch (zima- lyže, léto- turistika)
– Vyspělé bankovnictví, pojišťovnictví, strojírenství, elektronika, hodinky, mikroskopy, kapesní nože, léky, šperky, tabulková čokoláda, Nestlé, Breitling, Rolex
– Banky- světový fenomén
– Chov skotu- transhumance
– Vodní elektrárny 60%, Jaderné elektrárny, rozvinutá doprava, tunely, čokoládový expres
– Na jižních svazích se v létě pěstuje vinná réva

Obyvatelstvo
– Spíše soustředěné v údolí
– Němčina, Francouzština, Italština, Rétorománština
– Protestanti, Římští katolíci, Židé

Rakousko
– Hlavní město: Vídeň
– Počet obyvatel: 8 milionů
– Rozloha: 84 000 km2
– Rakouská federativní republika (9 spolkových zemí)
– Dříve neutrální (dnes členem OSN a EU), neutrální ze strany vojenské
– Vyspělý stát

Povrch
– České pojmenování Rakouska od pohraničního hradu Ratsgot
– Západní oblast je hornatá, směrem na východ se mění v nížiny (oblast Dunaje)
– Více než polovinu pokrývají velehory Alpy
– Od západu k východu protéká řeka Dunaj, je využívána pro říční dopravu, zavlažování
Klima
– Západní oblast je pod vlivem oceánského proudění
– Vídeňská pánev- vnitrozemské klima

Obyvatelstvo
– Němčina
– Katolíci
– Nejvíce zalidněným severovýchod
– Vysoká životní úroveň Hospodářství
– V Podunají a Vídeňské pánvi se pěstuje kukuřice, ječmen- pivo, pšenice, zelenina, ovoce, okopaniny
– Horské kvalitní pastviny- ovce, skot (mléko, maso)
– Produkce čokolády a cukrovinek

Ekonomika
– Rozmanité, ale nedostatečné zdroje (ropa, zemní plyn)
– Nevětší producent magnezitu
– ¾ elektřiny tvoří hydroelektrárny- využívají horských toků s prudce tekoucí vodou
– Těžba soli v Solné komoře u města Salcburk (Slané město)
– Těžba dřeva- v zalesněných horských oblastech (papír, celulóza, nábytek)
– Recyklace- využití druhotně zpracovaného materiálu
– OMV

Lichtenštejnsko
– Hlavní město: Vaduz
– Rozloha: 160 km2
– Počet obyvatel: 31 000
– Hustota zalidnění: 225 ob/ km2
– Konstituční monarchie- kníže

Povrch
– Lesy, pole, pastviny
– Řeka Rýn
– JV polovinu tvoří hory, druhá polovina tvoří údolí Rýna obklopené horami

Hospodářství
– Největší HDP na světě 4,8 mld. (2009)
– Průmysl: strojírenský, potravinářský
– Export: do EU, Švýcarska, USA
– Měna: Švýcarský frank
– Člen OSN
– Příhodné podmínky- bohatý rozvoj rostlinstva (buk, javor)
– Přísně chráněné lesy Klima
– Mírné (díky chráněnému údolí, slunečnu a fénu)
– V údolích chladno a mlhavo, tvoří se inverze
– Četné srážky

Obyvatelstvo
– Lichtenštejnci 70%, Švýcaři, Rakušané, Němci
– Jazyk: němčina
– Náboženství: převážně katolíci, protestanti 7%