Politika a politologie

 

Politologie

= společensko- vědní disciplína, věda o politice (politické chování, porovnávání politických systémů). Zejména je předmětem POLITIKA (= správa státu)

Pojetí politiky

 • Politics- oblast, ve které se střetávají politické programy
 • Policy– výstupy z politiky (konkrétní kroky, vyhlášky)

Politický program= forma představ, které politická strana má

 1. Pragmatický program– aktuální potřeby lidí (kam by investoval peníze, zvýšení nebo snížení daní)
 2. Antipolitický program- postaven na morálním základě.
  • Uvažuje v dlouhodobých horizontech, týkajících se lidstva jako celku
  • Spíše globální problémy (mírová hnutí, hnutí za lidská práva) + snaha řešit aktuální nespravedlivosti
  • Představitelé: T. G. M., Václav Havel
 3. Negativistické pojetí– vnímá politiku jako moc v době válek (skrz politiku uchopení moci)

Historie:

 1. ANTICKÉ ŘECKO- demokracie, veřejná politika, všichni se podílí na chodu státu
 • Platon- teorie ideálního státu, vláda filosofů (dílo Ústava)
 • Aristoteles- člověk by se měl ukotvit (zoon politikon- člověk jako tvor společenský)
 1. RENESANCE- rozmach otázek o fungování společnosti, píšou se utopie
 • Thomas Moore (dílo Utopie- bájný ostrov, všechno je všech, žili by skromně)
 • Francis Bacon (dílo Nová Atlantida- vládnout by měli nejmoudřejší)
 • Nicolo Machiavelli (dílo Vladař- říkal, že vladař nemusí být dobrý, ale dobrým se musí zdát)
 1. NOVOVĚK (17. století)
 • John Locke (dílo Druhé pojednání o vládě- lidé ve státě se musí vzdát určitých svobod a stát jim za to poskytne ochranu), rozdělil legislativu a exekutivu
 • Charles Montesquie – připojuje moc soudní
 1. STOLETÍ
 • Max Weber – zakladatel moderní politologie
  -tři panství:
  Charismatické (v čele osobnost s mimořádnými vlastnostmi)
  Tradiční – moc na základě dědictví

Legální – moc díky zákonům

Politická socializace

= proces, kdy si osvojujeme politické názory

 • Učíme se politickým faktům
 • Vytváříme si politické postoje
 • Ovlivňují nás rodiče jako prvovoliči

Politická participace

= účastnit se, podílet se na politice, aktivně ovlivnit politiku

 • Konvenční- členství v politické straně, volby- vyjadřujeme názor konvenčním způsobem
 • Nekonvenční– využití prostředků na hranici zákona (nedobrovolné demonstrace, stávky)- názor nekonvenčním způsobem

Občanská společnost

=aktivity občanů, které nejsou spojeny se státem (příspěvkové organizace)→ stát dává těmto organizacím prostor, aby vznikl

3 faktory:

 • Politické a právní-lidé se mohou sdružovat a o něco usilovat
 • Ekonomické -stát na organizace musí mít finanční prostředky
 • Kulturní -lidé mají pocit sounáležitosti

Politické strany

= organizovaná skupina lidí, kteří mají podobný názor

 • Má hierarchii
 • Mají řád
 • Mají stejný cíl- získat účast na státní moci

Pluralita= existuje více politických stran, hájí různé zájmy

Vznik politických stran

 • Teorie cleavages = konfliktní linie– byla rozdělena společnost. Díky průmyslové revoluci vznikla v 19. století
Levicové strany

–          Zaměstnanci

–          Město

–          Centrum

–          Stát

Pravicové strany

–          Zaměstnavatelé

–          Venkov

–          Periferie měst

–          Církev

 

Klasifikace politických stran

 1. PRAVICE X LEVICE
 • Pravice- připisuje minimální úlohu a odpovědnost státu „Stát nemá do ekonomiky zasahovat“
 • Levice- státní zásahy do ekonomiky a hospodářství

 

 • Pravice- klade důraz na individualismus
 • Levice- klade důraz na kolektivismus a sociální podporu

 

 • Pravice- podpora svobodného trhu a podnikání
 • Levice- silná sociální politika, zvyšování daní

 

 • Pravice- liberalizace- odstraňování překážek a bariér
 • Levice- stát má funkci ochránit

Politické spektrum

 

 

 

LEVICE

 • ČSSD (Česká Strana Sociálně Demokratická)
  • Bohuslav Sobotka
 • KSČM (Komunistická strana Čechy a Morava)
  • Vojtěch Filip

PRAVICE

 • ODS (Občanská Demokratická strana)
  • Petr Fiala
 • TOP 09 (Tradice, odpovědnost, prosperita)
  • Karel Schwarzenberg

STŘED

 • ANO-2011
  Andrej Babiš
  trochu pravicověji
 • KDU- ČSL (Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová)
  -Pavel Bělobrádek

ANTI SYSTÉMOVÉ

-Hnutí ÚSVIT
-Tomio Okamura
-levicové a pravicové + přímá demokracie

EXTRÉMISTÉ

 • DSSS (Dělnická Strana Sociální Spravedlnosti)
 • KSČ (Komunistická Strana Československa)

Model podkovy

 • strany na koncích jsou extremistické,

netolerantní k ostatním stranám,

mají k sobě blízko, jsou nedemokratické

 

 1. PODLE ŠÍŘKY SPEKTRA
  • Strany ideologicky úzké– oslovují určitou stranu, ideologii (katolická, ekologická)
  • „Catch all“ strany– osloví široké spektrum voličů (ČSSD)

 

 1. PODLE PŘÍSLUŠNOSTI KE STRANĚ
  • Kádrové- mají stálou členskou základu
  • Masové- přijímají stále nové členy

Stranický systém

= způsob uspořádání politických stran a jejich vztahů. Je to vlastně počet politických stran

 • Koalice= seskupení politických stran s podobným názorem
  • Koaliční smlouva- dohoda o krocích, které vláda chce uskutečnit, realizovat
  • TOP 09 + ODS + LIDEM
 • Opozice= strany s odlišným názorem
  • Stínový ministr- není to ministr vlády, je z opozice. Kdyby tato strana vyhrála volby- stínový ministr se stane opravdovým ministrem.

Podle počtu politických stran rozlišujeme typy stranických systémů

 1. Systém dvou stran- dvě stejně velké politické strany, které se střídají u moci
 2. Systém více stran- tvoří vládní koalici
 3. Systém dominantní strany- jedna velká dominantní strana, která se podílí na vládě. Spoléhá na podporu menších stran
 4. Systém jedné strany- pouze jedna strana, demokratické režimy

Dělení stran podle stranického systému

 1. Relevantní- tvoří opozice nebo koalice. Nevyčleňují se ze stranického systému
 2. Antisystémové– vymezují se vůči stranickému systému
  • Izolované- zůstanou izolovány, nikdo je neakceptuje jako politického hráče
  • Extremistické- chtějí změnu, mobilizují se, jsou aktivní, pořádají demonstrace, neakceptují stranický systém

EXTREMISMUS

= ideologicky vyhraněný prostor, pro který je typické, že neakceptuje demokratické principy

 • Cílem je odstranit systém i za použití násilí
 • Zpochybňují všeobecnost lidských práv
 • Netolerují menšiny
 • Upevňují si svou identitu skrze gesta
 1. Pravicový extremismus– vychází z myšlenek fašismu a nacismu
  • Projev: rasová nadřazenost a nesnášenlivost
  • V druhé světové válce to byli NSDAP, DSSS
 2. Levicový extremismus- naprostá rovnost lidí, ovlivnění soukromého vlastnictví- projev v soukromém životě. Vychází z myšlenek komunismu (KSČ)

Politické ideologie

= soubor myšlenek a názorů, které představují určitý výklad světa. Je to vlastně světonázor

Znaky:

 • Nahrazují náboženství
 • Manipulativní nástroj (prostředek manipulace)
 • Vytvořena intelektuální elitou
 • Ideologie se mění (je dynamická)
 • Přechod od elity k masám

1.     Liberalismus

v 19. století vznikl Klasický liberalismus

 • Klade důraz na svobodu (občanskou, politickou, ekonomickou)
 • -Minimální roli státu
 • Individualismus
 • Svoboda od státu a církve
 • Ekonomická doktrína= soupis myšlenek a zásad(Adam Smith,Milton Friedman)
  • laissez faire (v překladu „nechat dělat“)
   • Stát by neměl zasahovat do hospodářství, ekonomiky
   • Stát by měl mít pouze funkci nočního hlídače
  • Neviditelná ruka trhu- trh může fungovat sám, bez státních zásahů. Podmínkou je soukromé vlastnictví a konkurence

Na konci 19 století se liberalismus větvil:

 1. Klasický liberalismus
 2. Socialistický liberalismus
  • Přestává klást důraz na individualismus a minimální roli státu
  • Člověk nemůže být nechán na pospas (potřebuje sociální pomoc)

Dnešní liberalismus– podpora svobodného podnikání, odstranění celních bariér, podpora studia a cestování. Vychází z něj ODS

2.     Konzervatismus

Představitelem byl Edmund Burke „Revoluce ochromují společnost“

 • Snaží se o zachovávání tradičních hodnot
 • klade důraz na stabilitu, řád, vlastenectví, rodinu, vzdělání
 • Kritizoval liberalismus- člověk jedná sobecky

3.     Socialismus

Reaguje na rozdělení společnosti v době průmyslové revoluce a říká, že je to nespravedlivé vrstvení

Utopický socialismus- Thomas More- dílo Utopia

Přelom 18. a 19. století– Socialisté předložili vizi, že majetní si dobrovolně rozdělí svůj majetek s chudými- následoval krach a nedůvěra

Znaky

 • Klade důraz na pospolitost (jsme součástí jedné společnosti)
 • Sociální rovnost– všichni by se měli být stejně
 • Zdůrazňování potřeb- „Každý dle svých možností každému dle jeho potřeb“ = statky by se neměly rozdělovat podle zásluh, ale podle potřeb

Polovina 19. století

 1. Revolučně socialistický- komunistický proud
 2. Reformě socialistický– sociálně demokratický proud
  • Klade důraz na sociální zabezpečení všech občanů (sociální jistoty)
  • Zásahy státu do hospodářství
  • Proti kolektivnímu vlastnictví a centrálně plánované ekonomice

 

 • Sociální stát- idea toho, že by měly být zajištěny sociální jistoty
  • Bezplatné školství
  • Zajištěna minimální mzda
  • Progresivní zdanění
  • Ale toto vše vede k riziku zadlužení
  • Keynesianství

4.     Komunismus

Odštěpil se od revolučně socialistického režimu, vznik v 2. polovině 19. století

 • Zakladatelem byl Karl Marx (byl nespokojený s nerovností lidí- je nutná změna)- Změny by se měli chopit dělníci a následovně vzít vládu do svých rukou
  • Díla: Kapitál
   • Komunistický manifest– 1848- byl určen pro nejnižší vrstvu. Autorem byl společně s Bedřichem Engelsem. Zdůrazňují opatření:
    • Vyvlastnění pozemkového majetku
    • Soustředění veškeré dopravy do rukou státu
    • Veřejná a bezplatná výchova všech dětí
   • Po smrti Karla Marxe
    • Stoupenci Karla Marxe vytvořili totalitní ideologie
    • Vladimír Lenin- dle něj by měl mít charakter diktatury (= zničení veškeré opozice, všichni by se měli podřídit vůdci)
    • Josef Stalin– v Rusku vytvořil diktaturu, zničil opozici, vytvořil gulagy (pracovní tábory pro vězně)
     • 1953 Stalin umírá
     • 1956- Nikita Chruščov odkryl Stalinovy zločiny, padl kult Stalinovy osobnosti- uvolnění režimu

5.     Fašismus

 • z latinského fascis= sjednocení
 • Diktátorská forma vlády
 • V čele je silný vůdce s neomezenou mocí
 • Důležitou úlohu má stát, aby prosperoval
 • Stát kontroluje hospodářství
 • Hierarchie společnosti (vůdce, elity- muži, masy- jejich osudem je poslušnost)
Italský fašismus

–          1. vůdcem byl Benito Musolini

–          V roce 1926 se Itálie stala fašistickým státem s jednou vládní stranou

–          Zdůrazňuje roli státu

Německý fašismus

–          V Německu v roce 1919 založena NSDAP (převzala fašistický styl)

–          Obohacuje jej o rasovou nadřazenost (přetváří se v nacismus)

 

6.     Nacismus

= nacionální socialismus

Vzniká spojení koncepcí

 • Fašistický stát- má vůdcovský princip
 • Nacistická teorie– idea árijství (blond)
 • Sociální Darwinismus- myšlenka přírodního výběru, přežijí ti nejsilnější, slabost a neschopnost musí být eliminovány= program eugeniky (genetický výběr, nejdříve sterilizace a potom vyvraždění postižených)

NSDAP– národně socialistická Německá dělnická strana. Krajně pravicová, vymezovali se vůči židům

1933- Hitler se stává říšským kancléřem (je neomezený vůdce, spojení funkce prezidenta a kancléře)

Spojenecké svazky s NSDAP

 • Jednotky SS– dozorci v koncentračních táborech
 • Hitlerjugen– chlapci od 14 let, vojenská jednotka, cílem je vychovat pro Německo

Norimberské zákony– zbavovaly židy občanských práv, diskriminovali je ve všech směrech (nesměli do kina atd.)

 • Konference ve Wansee– konečné vyřešení Židovské otázky= úplné vyhlazení židů
 • Genocida– záměrné vyhlazování rasové skupiny (Židové pro toto označení používají název Šoa)

7.     Rasismus

zdůrazňuje biologické rozdíly mezi lidmi- díky těmto rozdílům si lidé nejsou rovni. Dochází k diskriminaci:

 • Právní před zákonem
 • Politické- nemají volební právo
 • Škola + práce- šikana
 • Ekonomické- nižší mzda

Joseph- Artur de Gobineau– teoretik rasismu, polovina 19. století

 • Sledoval vývoj jednotlivých států a srovnával je, potom hledal příčiny
 • Tvrdil, že za všechno může míšení ras (= dojde k zániku států)
 • Rozdělil rasy:
  • Žlutá- není kulturní, je materialistická, bez fantazie
  • Černá- postrádá inteligenci a kulturu
  • Bílá– nejdokonalejší, inteligentní, pracovitá

Rasová diskriminace v dějinách

 1. Apartheid- projev rasismu, vyznačuje se odděleným soužitím různých ras
  • Jihoafrická republika 1948-1990
  • Lidé žili separovaně, automobily byly vyznačeny barevně pro černochy a bělochy, restaurace byly jen pro bělochy
  • Bantustany- černošská rezervace, lidé tam byli zbaveni občanství
  • OSN se nelíbila situace, tlačila na zmírnění
  • Nelson Mendela– prezident JAR, bojoval za zrušení apartheid
 2. Ku- Klux- Klan- rasová diskriminace černochů v Americe za občanské války. Tzv. „Hon na černochy“- nosili kápě a zbraně- chtěli se zbavit všech černochů

Pozitivní diskriminace– zvýhodňování menšin na úkor většinového obyvatelstva

8.     Enviromentalismus

= soubor idejí a názorů, které usilují o ochranu životního prostředí

 • Vznik v 60. letech 20. století
 • Manželé Mladowsovi– vydali zprávu Limity růstu
  • Příliš rychlý vývoj a spotřeba (např. pitné vody a nerostných surovin)- měli bychom čerpat pomaleji
  • Myšlenka trvale udržitelného zdroje
 • Aktivity ve společné rovině (Greenpeace) a politické (Zelení)
 • Kritika liberalismu, konzervatismu a socialismu
 • Ústřední je ekologie– živočichové, prostředí a vztah k životnímu prostředí

9.     Feminismus

 • Snaha o odstranění diskriminaci a zrovnoprávnění žen
 • Ekonomické, politické a sociální hnutí- snaha o stejné postavení mužů a žen
 1. Vlna feminismu- ženská hnutí, která usilovala o volební právo pro ženy
 2. Vlna feminismu- celá společenská rovnoprávnost, finanční ohodnocení
 • Dnešní feministky usilují o prosazení v politice, omezit násilí na ženách, stejná mza

10.Nacionalismus

 • Upřednostňuje politickou, ekonomickou, rasovou a kulturní jednotu státu
 • Vychází z něj extremistické skupiny
 • Je to opozice liberalismu– jedinec se musí podřídit

Šovinismus= věří v nadřazenost svého státu, nenávist k ostatním národům, nadřazenost mužů nad ženami

Xenofobie= strach z neznámého, založeno na milných předsudcích

Sexismus= diskriminace na základě pohlaví

11.Anarchismus

 • chce zrušit státní moc, odmítá ji
 • Hlásí neomezenou svobodu
 • Vystupuje proti pravidlům