Filosofie 20.století

  – ovlivněno Freudem (výklad snů→ chování není ovlivněno jen vůlí, ale i nevědomím), Nietzschem a válkami (ty ukázaly, že vývoj nejde jen dopředu a nemá jen pozitivní změny) – přínos skepse (pesimismu) – totalitní režimy (Německo a Sovětský svaz)→ vyvolávají otázku lidských práv a svobody (někteří filosofové třeba nai nemohli volně působit – Jan[…]

Filosofie

    = matka všech věd Filoin= milovat Sofia= moudrost, pravda Smysl bytí, podstata všech věcí, postavení člověka ve světě Každý z nás je filosofem   Počátky filosofie: Před filosofií byl mýtus, ten podával v antické době představu o světě Doba údivu- lidé se začínají ptát, mýty jim nestačí Pochybují o náboženství „Je lepší být nespokojeným Sokratem,[…]

Politika a politologie

  Politologie = společensko- vědní disciplína, věda o politice (politické chování, porovnávání politických systémů). Zejména je předmětem POLITIKA (= správa státu) Pojetí politiky Politics- oblast, ve které se střetávají politické programy Policy– výstupy z politiky (konkrétní kroky, vyhlášky) Politický program= forma představ, které politická strana má Pragmatický program– aktuální potřeby lidí (kam by investoval peníze, zvýšení[…]

Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY= pouze mezi suverénními státy SUVERENITA= samostatný stát, právo státu vykonávat na svém území moc (nezávisle na ostatních) Vnitřní suverenita (správa obyvatel) Vnější suverenita (diplomatické styky)   Aktéři mezinárodní politiky: Suverénní státy, organizace (nahrazující státy), nevládní či teroristické organizace Zahraniční politika: → snaha o prosazení vlastních zájmů v zahraniční politice ministerstvo zahraničí (Lubomír Zaorálek)[…]

Veřejné rozpočty

  Rozpočtová (fiskální) politika: FISKÁLNÍ POLITIKA= správa, rozdělování a užití veřejných peněz Státní rozpočet Rozpočty obcí a krajů   Státní rozpočet →pod správou vlády = fond finančních prostředků, které vytváří, rozdělují a užívají státní orgány Fce: 1. Alokační (A. Smith) poskytnutí občanům veřejné služby (bezplatně) např. školství, zdravotnictví Distribuční (Keynes) – přerozdělování důchodů – např.[…]

Peníze a bankovní systém ČR

  (banky, monetární politika ČNB, úkoly ČNB, trh kapitálových fondů (investice))   Peníze(=aktiva)– dříve peníze doloženy zlatem, dnes papíry- založeno na důvěře -všeobecně uznávaný prostředek ke směně- fce všeobecného ekvivalentu                        směny   Vývoj peněz (geneze směny): naturální směna= zboží za zboží, od počátku lidstva, velké transakční náklady (velice       nevýhodné), lidé se nechtějí specializovat -brzdou[…]

Makroekonomie a národní hospodářství

  NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ má 4 ekonomické agregáty (ukazatele)→ nazývají se MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK a skládají se z : 1. HDP (hrubý domácí produkt – velikost a tempo růstu) MÍRA INFLACE (stabilita cen) MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (vztah mezi vývozem a dovozem)   HDP (Hrubý domácí produkt) ukazuje na výkonnost ekonomiky soubor všech služeb a statků,[…]

Trh

  = střed nabídky s poptávkou neustálý, i virtuální dělíme na dílčí (s 1 produktem) nebo agregátní (všechny druhy zboží) ceny nepřímo ovlivňuje stát (DPH či výši minimální mzdy) nebo reklamy   1.Poptávka (DEMAND): = celkové množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni koupit →Zákon klesající poptávky: -Se vzrůstající cenou klesá poptávané zboží Změna poptávky:[…]

Ekonomie

  EKONOMIE= věda, která se zabývá lidským chováním (omezenými zdroji a neomezenými potřebami) z řečtiny EKO → OIKOS (dům) a NOMIE →NOMOS (zákon) pracuje s matematikou, statistikou, psychologií a právem je to speciální věda, která zkoumá část světa, ale dopad má na svět celý   Dělení ekonomie: I. Pozitivní hodnotí reálný stav ekonomiky Normativní jaká by ekonomika[…]

Veřejné právo

    = upravuje vztahy, stát vystupuje jako nadřízený (trestí, správní, obchodní) Právo = soubor norem vynutitelných státní mocí Vychází z norem společenských, právo je minimum morálky Právní normy jsou závazné, formální a sepsané Nejstarší zákoník byl Chammurabiho (Babylonský)- oko za oko, zub za zub století Římské právo (u nás přeloženo Cyrilem a Metodějem, Sudnyj lidem)[…]