Sociologie a problémy současné společnosti

 1. Sociologie a problémy současné společnosti

= Sociologie je zaměřena na skupinu lidí (psychologie může být pomocnou vědou). Řeší aktuální společenské problémy ve vztahu k lidem

-Zabývá se skupinovým životem člověka a principy, na kterých je člověk založen

Sociologie= věda o společnosti a člověku v ní

 • socio= společnost
 • logos= věda

Poměrně mladá věda vznikla v 19. Století (dříve spjatá s filosofií)

 

Teorie v sociologii

 • Reprodukční teorie= zachovávání druhu
 • Militaristická teorie= zajišťuje větší ochranu
 • Ekonomická teorie= rozdělení povinností, lidé si vzájemně vyjdou vstříc, když lidé žijí společně, je to výhodnější

Obecná sociologie- základní pojmy, společnost vnímá jako celek

Aplikovaná sociologie- zabývá se určitým problémem (umění, sport, rodina)

Směry a osobnosti

Antika

 • Platón- podle něj by bylo ideální uspořádání státu, kdyby v čele byli ti nejmoudřejší- filosofové
 • Aristoteles- člověka charakterizoval jako tvora společenského „Zoon politikon“

Středověk

Filosofie byla spjata s křesťanstvím, 3 vrstvy (církev, šlechta, poddaní)

Renesance

Vznikla nová vrstva měšťanstva, v 19. Století vznikla sociologie- zakladatelé zakládají společnost jako celek

19.Století

August Comte

 • Představitel pozitivismu: směr, který zdůrazňoval fakta, odmítal úvahy. Jediná metoda pravdivého poznání je skutečnost.
 • Sociologii rozdělil:
 1. Sociální statika– rodina stát
 2. Sociální dynamika– postavení ženy v rodině, revoluce, pokrok
 • 3 stádia vývoje lidské společnosti:
 1. Stádium teologické- lidé všemu přiznávají božskou sílu, vše se děje podle vůle Boha
 2. Stádium metafyzické- lidé si konstruují rozumové teorie, např. fyziologické úvahy o fungování světa
 3. Stádium pozitivní- společnost má mířit k vědě a pokroku

 

Herbert Spencer

 • Ovlivněn Darwinismem (evoluce, přežije ten nejsilnější)
 • Podle něj sice nepřežívá nejsilnější, ale má vyšší postavení než ti slabší (tvrdí, že soužití slabších a silnějších je možné)
 • Společnost se vyvíjí a podléhá stejným zákonům jako přírodní vývoj- od jednodušších forem ke složitějším
 • Autor Evoluční teorie společnosti

Karl Marx

 • Ekonomika ovlivňuje společnost
 • Dvoutřídní systém společnosti
 • Dělnická proletariát
 • Buržoazie– kapitalisté (vyšší vrstva, měli soukromý majetek)
 • Tímto uspořádáním vzniká třídní boj- nutná revoluce- tím by měla nastat beztřídnost (všichni by si byli rovni)

Emile Dourkheim

 • Otázka co drží společnost pohromadě? = Kolektivní nevědomí (souhrn postojů, které jsou společné lidem ze stejné společnosti- jazyk, chování)
 • Dílo: Sebevražda

Max Weber

 • Zabýval se protestantskou etikou a duchem kapitalismu
 • Byrokracie= papírování

Sociologie 20. Století

 • Soustřeďuje se na výzkum konkrétních jevů
 • Frankfurtská škola- seskupení sociologů, navazovali na Karla Marxe a Sigmunda Freuda- kritizovali masovou kulturu a omezování jedinců
 • Erich Gromn- dílo Mít nebo být
 • Anthony Giddens- Sociologie
 • G. M. – zabýval se teorií sebevražd

Sociologický výzkum

 1. Fáze= PŘÍPRAVNÁ FÁZE
 • Analýza a definice problému, studium literatury
 • Formulace hypotézy: má větnou konstrukci, předpokládá, že jedna činnost lidského chování způsobí něco jiného. Hypotéza musí být ověřitelná, vyhodnotitelná.
 • Příčina -> Výsledek
 • Typy:
 1. Nezávislá (Spouštěč)
 2. Závislá (výsledek působení)
 • Př. Děti věřících rodičů (nezávislá), chodí častěji do kostela (závislá)
 1. Fáze= SBĚR DAT
  1. Dotazník– hlubší analýza, ze začátku lehčí dotazy
 • Otázky otevřené- odpověď vlastními slovy
 • Otázky uzavřené- výčet možností a, b, c
 • Filtr- zužuje se výběr při odpovědi NE
 • Faktor lži- ptají se stejným způsobem na to samé- ověřují, zda tázaný lže
 • Extrospekce- zúčastnění pozorování- výzkumník se zapojí
 • Hawthornský efekt- zkreslený efekt, pozorovaný se chová lépe, než jaký doopravdy je, protože ví, že je účastí experimentu
 • Experiment(Milgramův experiment, stanfordský vězeňský experiment)
  • Sociodrama– lidem jsou rozdány role, postavíme je před problém a sledujeme dění
  • Sociometrie– metoda, která řeší interpersonální vztahy ve skupině (sympatie, antipatie), používá se při narušení vztahů, zakladatelem byl Jákob Moreno
 1. Anketa- rychlý zdroj informací

Data zjištěna výzkumem musí splňovat tyto požadavky:

 1. Reprezentativa- data se musí týkat pouze výběru lidí, kterých se daný problém týká
 2. Validita- přiměřenost, bezchybnost
 3. Verifikace- data musí být ověřitelná

Rodina

= primární, neformální, malá, členská skupina

Dělí se:

 1. Velkorodina- příbuzenstvo, více generační
 2. Nukleární skupina- dvougenerační (nahradila tu více generační)

Funkce rodiny: bezpečí, opora, reprodukce, výchova. Když není jedna z těchto podmínek splněna, rodina je dysfunkční

Příbuzenství:

 1. Pokrevní
 2. Afinitní (příbuzenství sňatkem)- švagr, manželé, tchýně, snaha, zeť

Manželství: právní vztah muže a ženy

 • Polygamie: jeden muž + více žen
 • Polyandrie: jedna žena + více mužů

Krize rodiny:

 • odkládání mateřství na pozdější dobu- klesá míra porodnosti
 • Singles: „dobrovolná nepárovost“, užívají si život, protože jsou dobře zajištěni
 • Rozvodovost
  • Důvody: příliš brzké manželství, život ve městě, dlouhodobá nezaměstnanost, rodiče jsou rozvedení- dědičnost, literární názory, hodně peněz (časová vytíženost) X málo peněz (finanční problémy se přenesou i do osobních)

Alternativy k manželství

 1. Registrované partnerství
 2. Kohabitace- styk bez sňatku, ale žijí spolu, popřípadě mají děti
 3. Singles- užívají si život, jsou dobře zajištěni
 4. Izraelské kibucy- komunity lidí, kteří společně žijí, vychovávají a hospodaří

 

Kultura

= od zvířat se lidská společnost odlišuje, že vytvoří lidskou kulturu.

Kultura= komplexní jev, vše co není přírodního původu, jak člověk předělal přírodu (např. park)

Tvoří ji:

 • Materiální kultura- hmotná část, výtvory člověka
 • Duchovní kultura- Náboženství, filosofie
 • Normativní kultura- zákony, morálka, právo

Znaky:

Je naučitelná

Dynamická- neustále se vyvíjí

Přizpůsobivá= adaptivní (přizpůsobí se přírodním podmínkám)

Je sdílná- všichni ve společnosti

Má svůj znak

 

Akulturace

= zkulturnění

 • Proces učení se o kultuře
 • Není vrozená- musíme se ji naučit
 • Každá společnost vytváří vlastní kulturu= odráží zájmy a potřeby, musíme se přizpůsobit

Kulturní prvky

 • Hodnota= ovlivňuje motivaci (zdraví, vzdělání)
 • Normy= návod, který nám pomáhá rozlišit kultury od sebe
 • Zvyky= ustálené vzory chování (narozeniny- dort)
 • Obyčeje= zvyky, které jsou typické jen pro jednu oblast (císařský den)
 • Rituály= opakované činnosti, události. Cílem je udržet skupinu (velikonoce, vánoce, svatba), ale je to brzda pokroku
 • Jazyk= nejuspořádanější část kultury, mluvené a psané slovo, nositel kultury

Vztah mezi kulturami

 • Každý společnost má dominantní kulturu, která není stejná, stále se vyvíjí
 • Subkultura= vznik ve 40. letech 20. Století
  • Skupina v rámci jedné kultury, která má odlišné normy a hodnoty
  • Tvoří ji mladí lidé, kteří nesouhlasí s kulturou, chtějí vytvořit něco nového (je to hlavně spojeno s hudbou)
 • Generace X= mladí lidé na přelomu tisíciletí, nechtěli nic měnit, chtějí být jako rodiče
 • Generace Y= technická generace, často vyvíjí pokrok (počítače)
 • Kontrakultura= skupina, která chce zničit kulturu. Jsou programově opoziční kultura, často na pokraji společnosti

2 pohledy na kulturu

 1. Kulturní relativismus= připouští existenci více vzájemných rovnocenných kultur. Žádnou nevyryhuje, všechny toleruje.
 2. Kulturní etnocentrismus (univerzalismus)

= Existence norem, které by měly platit všude

Tendence poměřovat jinou kulturu prostřednictvím vlastní kultury. Pocit, že vlastní kultura je nejlepší.

Masová kultura

= kultura, která je určena masám a všem vrstvám

=souhrn informací zprostředkovávaných masovými médii tak, aby je mohl snadno konzumovat co nejširší okruh příjemců.

Masmedia= je jimi šířená masová kultura, rychle šíří informace

Předpoklady pro vznik masové kultury

 • Pokrok- rychlé šíření informací
 • Vzdělanost
 • Volný čas
+
Srozumitelnost

Odpočinek, relaxace

Zábava

Rychlý zdroj informací

Nízký vkus

Nenáročná témata

Zezábavňování i vážných témat

Informace vytržené z kontextu

Kýč

= souvisí s masovou kulturou

= Je to laciný produkt napodobující umění, vyvolává pozitivní emoce. Vyskytují se sakrální motivy. Objevuje se v reklamách

 • „Kitschen“- pojem, který znamená rychle a lacině prodávat
 • „Sketch“- Skica, estetický méněcenný produkt

Multikulturalismus

=Soužití různých kultur na jednom území

= vzniká v důsledku migračních procesů. Vedle sebe můžou žít různé kultury.

 • Například v New Yorku existuje tzv. „Tavící kotel“- mnoho kultur na jednom území.
 • Jedinci jsou politicky jednotní, ale kulturně odlišní.
 • Předpokladem multikulturalismu je tolerance

Střet kultur

 1. Konflikt
 2. Asimilace- nové obyvatelstvo se přizpůsobuje původnímu

Výhody- jedna kultura může tu druhou inspirovat.

Rozdíl mezi masovou kulturou a multikulturalismem: Masová kultura je stejná pro všechny, je pro hodně lidí, tvoří celek.

Normy a hodnoty

= tvoří kulturu

NORMA= pravidlo zvyklostí, to co je normální a správné. Za porušení se trestá, za splnění nic (je to normální)

 • Může být psaná (kodifikovaná, zákonná)
 • Nepsaná- etiketa, pozdravy

Sociální kontrola= společnost hlídající naše chování (například chování na vesnici)

HODNOTY= něco žádoucího, čeho bychom chtěli dosáhnout (vzdělání, finanční zabezpečení, rodina)

 • Hodnotový žebříček: hierarchické uspořádání hodnot (hodnotová orientace člověka)

Deviace

= odklon od norem. Narušují soudržnost

 • Jednání proti normám, které převládají
 • Jev sociální patologie
 • Teorie racionální volby= Je to rozhodnutí jedince, že bude porušovat normy
 • Je naučena v procesu socializace, je to důsledek výchovy
 • „Teorie nálepkování“(= etiketizační teorie)- někteří lidé podle předsudků dávají ostatním „nálepky“= hodnotí je, jestli jsou devianti nebo ne- > ti, kteří jsou hodnoceni se začínají chovat podle té nálepky

Deviace elit (= deviace bílých límečků, těch nejvyšších vrstev)

 • Korupce, daňové úniky, finanční podvody

Sedm smrtelných hříchů

 • Papež Řehoř I. Veliký
 • Pýcha, lakomství, nestřídmost, lenost, hněv, závist, smilstvo

Sedm novodobých hříchů

 • Rasismus, předsudky a netolerance, alkoholismus, terorismus, domácí násilí, šikana, neplacení daní, korupce

5 způsobů přijímání norem a hodnot

 • Robert Merton
 • Konformisté= lidé, kteří se podřizují skupině, jejich normám a hodnotám, a potlačují vlastní názor. Sdílí stejné normy a hodnoty a plní je legální cestou (drží se norem, chtějí dosáhnout hodnot)
 • Inovátoři= usilují o zcelaoriginální přístup k řešení problému. Uznávají hodnoty, ale jednají nelegálně
 • Ritualisté= neuznávají hodnoty, ale nejednají nelegálně. Podřizují se normám (vykonávání nudní práce, která nikdy nepovede k vzestupu)
 • Unikající= jsou to alkoholici, narkomani. Neuznávají normy, jednají nelegálně.
 • Rebelové= Odmítají normy i hodnoty, ale chtějí je nahradit něčím novým
HODNOTY NORMY
Konformisté + +
Inovátoři +
Ritualisté +
Unikající
Rebelové + – +-