Československo v době 1. republiky

Vznik Československa
 • Národní výbor = v Praze, také prorakouský, 31. ledna 1916 vydal prohlášení o existenci Česka v rámci Rakouska
 • 10. 1918 uznána Národní rada československá jako prozatímní vláda
 • 10. 1918 Císařský manifest Karla I. – snaha zachránit monarchii – slib federalizace …
 • 10. 1918 Washingtonská deklarace = prohlášení samostatnosti Československa na republikánských principech, vytyčeny zásady ústavy
 • vypracována Masarykem, předána vládě USA a prezidentu Wilsonovi
 • října 1918 Andrássyho nóta = konec Rakouské monarchie
 • na Václavském náměstí vyhlášen vznik samostatné Československé republiky
 • davové nadšení, strhávání rakouských státních symbolů
 • prozatímní vlády se ujal Národní výbor – podepsali prohlášení o samostatnosti, „muži 28. října“: Alois Rašín, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár, František Soukup
 • vydán zákon o zřízení samostatného československého státu
 • spojen zahraniční a domácí odboj – 28. 10. – 3. 11. 1918 v Ženevě projednávala delegace pražského Národního výboru (Kramář) s představiteli prozatímní vlády v emigraci (Masaryk) konkrétní postup ustavení státu
 • program = Washingtonská deklarace; prezidentem TGM, předsedou vlády Karel Kramář
 • Slováci: 10. 1918 přijata Martinská deklarace = základ společného státu Čechů a Slováků
 • 11. 1918 přijata prozatímní ústava, Národní výbor se rozšířil v první československé Národní shromáždění – poprvé se sešlo 14. 11.
 • prohlášeno sesazení Habsburků
 • vyhlášena ČSR jako demokratický stát
 • prezidentem zvolen v nepřítomnosti Masaryk
 • ustanovena první česká vláda – zahraniční + domácí odboj – vláda „všenárodní koalice“
 • přijaty první dva zákony: zrušení šlechtických titulů a 8hodinová pracovní doba
 • 12. 1918 návrat TGM po čtyřletém exilu; 4. 5. 1919 návrat Štefánika, při přistávání na Bratislavském letišti tragicky zahynul
vymezení hranic:
 • hranice v liniích historicky se vyvíjejícího státu, jen úpravy na jihu s Rakouskem
 • složitá situace v pohraničí – němečtí poslanci z českých zemí odmítli vznik ČSR a ustanovili 4 separátní provincie: Deutchböhmen (S Čechy), Sudetenland (Slezsko, S Morava), Böhmerwaldgau (J Čechy), Deutschsüdmähren (J Morava) – chtějí se připojit k Rakousku
 • spor s Polskem o Těšínsko – Poláci ho okupují, hospodářsky významné území, leden 1919: sedmidenní válka
 • nakonec 28. 7. 1920 rozděleno na 2 části mezi Polsko (Orava, Spyš, V Těšínsko) a Československo (trať Bohumín – Košice, uhelný revír ostravský)
 • Podkarpatská Rus – Rusínská národní rada se vyslovila pro připojení k Československu; přislíbena autonomie
 • zaostalá oblast, mnoho negramotných – nutno poslat sem vojáky, učitele …
 • Slovensko – snaha zbavit se Maďarů
 • Slovenská l’udová strana (Andrej Hlinka) – chtějí úplnou autonomii; někteří radikálové ze strany začali zpochybňovat Martinskou deklaraci – existenci ČSR Vojtech Tuka
 • prosinec 1918 v Košicích vyhlášena Slovenská l’udová republika – vojenský zásah, vyslán Vavro Šrobár
 • Československá republika se územně dotvořila až v roce 1920: stát dvou národů: Čechů a Slováků (65%) + národnostní menšiny: Němci (23%), Maďaři (5,7%), Rusíni (3,4%), Poláci (0,6%)
 • celkem 13,5 milionu obyvatel; hranice potvrzeny mírovou smlouvou ve Versailles
hospodářství:
 • nerovnoměrnost: Čechy + Morava = vyspělý průmysl X Slovensko = zemědělství, zaostalost, nepočetná inteligence; nejzaostalejší = Podkarpatská Rus (země bez civilizace)
 • na Slovensko míří učitelé, lékaři, právníci z Čech, budovány školy a univerzity …
československá vláda:

o   předseda Karel Kramář (národní demokraté)

o   ministr financí Alois Rašín (agrárníci)

o   ministr obrany Václav Klofáč (národní socialisté)

o   ministr zahraničí Edvard Beneš (nestraník)

o   ministr spravedlnosti František Soukup (sociální demokraté)

o   ministr války Milan Rastislav Štefánik

 • červen 1919 v Čechách volby do obecních zastupitelstev, vítězí Sociální demokracie (30%), druzí Agrárníci (21%)
 • po volbách podala Kramářova vláda demisi
 • vytvořena „rudo-zelená koalice“; ministerským předsedou Vlastimil Husar
 • měnová reforma – Rakousko-Uherské bankovky překolkovány, nahrazovány, část stažena – snížení inflace
 • pozemková reforma ® 4/1919 – záborový zákon

® 1/1920 – přídělový zákon

® 4/1920 – náhradový zákon

 • vyvlastněna půda Habsburského rodu + církevní půda s výměrou nad 250 ha
 • celkem rozděleno 1,8 milionů ha; část přidělena rolníkům, část odprodána
 • vytvořen systém nemocenského a úrazového pojištění + podpory v nezaměstnanosti
 • 2. 1920 únorová ústava – ČS demokratická republika, občanská práva, branná povinnost, zákonodárnou moc má Národní Shromáždění – Parlament, Senát
 • první parlamentní volby – nejsilnější: Sociální demokraté + Agrárníci

Československo ve 20. – 30. letech

 • v ČS po vyhlášení republiky demokratický režim a občanská společnost
 • vláda všenárodní koalice – předseda Karel Kramář
 • červen 1919 měnová reforma Aloise Rašína – odluka od rakouské měny, uzavřeny hranice, zákaz přesunu financí
 • neklidné oblasti – pohraničí (převaha Němců), Slovensko, Podkarpatská Rus – demonstrace potlačovány
 • června vyhlášena Slovenská republika rad – v čele Janoušek, na Slovensku se nekonali volby do samosprávy
 • ve volbách do samosprávy zvítězila sociální demokracie – nová vláda Vlastimila Tusara – také agrárníci – rudozelená koalice
 • slovenští nacionalisté Hlinka a Jehlička se pokusili v Paříži vytvořit samostatný slovenský stát – neuspěli, Hlinka byl izolován, Jehlička emigroval
 • přijat nostrifikační zákon – ČS podniky, které působí i v zahraničí a za Rak.-Uher. měli podniky mimo naše území zde musí mít sídlo
 • února 1920 schválena Ústava ČSR
 • ČS je demokratická republika, v čele prezident, dvoukomorové Národní shromáždění (Poslanecká sněmovna a Senát), volební právo – aktivní do PS od 21 let, do Senátu 26 let – i pro ženy, oficiální jazyk – československý jazyk, branný zákon – všeobecná branná povinnost 20-50 let, vojenská služba 18 měsíců
 • pod vedením Francie vytvořena v roce 1925 tzv. Malá dohoda – spolupráce Rumunska, ČSR a Jugoslávie
 • duben 1920 volby do PS – v čele rudozelené vlády opět Husar
 • květen – první prezidentské volby – zvítězil T. G. Masaryk
 • utvořilo se několik význačných politických uskupení:
  • Pětka – představitelé pěti nejvýznamnějších stran, dohadovali se na politických rozhodnutích, sjednávali kompromisy – Antonín Švehla (agrární strana), J. Šrámek (lidovci), R. Bechyně (soc. dem.), Alois Rašín (nár. dem.), J. Stránský (socialisté)
  • Skupina Hradu – uskupení okolo prezidenta, ministr zahraničí Edvard Beneš – určovalo zahraniční politiku, demokratičtí politici a novináři (Čapek, Peroutka), také průmyslníci, inteligence…
  • bankovní centrála – skupina kolem Živnostenské banky – ovlivňovala finanční a hospodářskou politiku státu
   • došlo k rozkolu v sociální demokracii (rozšířil se mezi nimi levicoví radikalismus) – vláda podala demisi
   • muži okolo Masaryka – skupina Hrad, pátečníci – schůze v pátek, řešili politické i filosofické otázky
   • Pětka – mimo parlament, předsedové pol. stran (Švehla, Rašín, Bechyně, Stříbrný, Šrámek), neformální
   • Masaryk jmenoval novou vládu, složenou z nestraníků – vláda úředníků, v čele Jan Černý
   • na sjezdech soc. dem. spory o majetek – „boj o Lidový dům“ – byl nakonec obsazen policií, někteří radikálové se snažili prosadit generální stávku – neměli úspěch – došlo k rozdělení ČSSD a vzniku Komunistické strany (květen 1921)
   • 1921 utvořena nová koaliční vláda – předsedou Edvard Beneš
   • ČS zasaženo ekonomickou krizí, muselo dojít k restrukturalizaci výroby, k nalezení nových odbytišť (oživení nastalo v roce 1923)
   • orientace na státy s podobnými zájmy (Rumunsko, Jugoslávie) – strach z Bolševismu a Maďarska, vznik Malé dohody
   • 1922 obchodní smlouva s SSSR ale neratifikována parlamentem, 1923 obchodní smlouva s Německem
   • 1922 pád vlády – místo předsedy zaujal Antonín Švehla
   • hlavní úkol: zažehnat krizi – deflační politika min. financí Aloise Rašína – upevňoval kurz koruny – zhoršení odbytu v zahraničí
   • ledna 1923 atentát na Rašína, podlehl následkům zranění (atentát provedl anarchista Šoupal)
   • kvůli krizi šíření extremismu – sociální a národností nepokoje, nárůst německého nacionalismu, přijat zákon o ochraně republiky – umožňoval zásah proti nedemokratickým hnutím
   • podepsána spojenecká smlouva s Francií – měla zajišťovat pomoc v případě napadení
   • 1925 parlamentní volby – nejsilnější agrárníci a překvapivě komunisté, na Slovensku zvítězila autonomistická Hlinkova ľudová strana
   • vytvořena nejprve Švehlova vláda, pak krátce vláda Jana Černého a nakonec 1926 – 29 vláda panské koalice – bez socialistů, zastoupeny německé strany a ľuďáci, v čele Švehla
   • období hospodářské prosperity X na Slovensku nezaměstnanost – emigrace do USA
   • roztržka s Vatikánem – kvůli vyhlášení upálení Jana Husa státním svátkem odešel z Prahy papežský nuncius
   • 1929 hospodářská krize, pád Švehlovy vlády
   • 1928 se luďák Vojtěch Tuka pokusil vyhlásit autonomii – tvrdil, že republika má jen desetiletou platnost, byl zatčen a ľudová strana opustila vládu
   • 1929 volby: vláda „široké koalice“ – velké množství stran, i soc. dem. a něm. strany, v čele Fr. Udržal
   • vláda se musela vypořádat se světovou hospodářskou krizí – rostla nezaměstnanost – nouzové práce, charitativní stravování, podpora pro nezaměstnané
   • gentský systém – zaměstnanci si dobrovolně nechávali strhávat část výplaty – když ztratili práci tak jim z toho šla podpora
   • zvýšena cla, zvýšení příspěvků na nezaměstnanost, veřejné vývařovny, veřejně prospěšné práce, odložení exekucí
   • nepodnikla razantní zásah do ekonomiky
   • množství dělnických demonstrací, ministr vnitra Juraj Slávik nechával střílet do lidí
   • největší stávka 1932 – mostecká stávka horníků
   • s nárůstem vlivu nacistů v Německu stoupá agresivita německých nacionalistických stran – DNSAP (obdoba a napojení na NSDAP) – organizovali mládežnické hnutí Volkssport – zaměření na brannou výchovu
   • říjen 1932 nová vláda – převaha národních demokratů – Jan Malypetr – reformní program, zásahy do ekonomiky, zmírnění krize
   • šíření fašismu u nás – 1933 pokus o puč Národní obce fašistické – útok na kasárna v Brně, v čele Rudolf Gajda
   • vláda zasahovala proti extremistům – zakázána DNSAP, vydala tiskový zákon, kde částečně omezila svobodu tisku
   • vytvořena Sudetendeutsche Heimatfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta), v roce 1935 se transformovala v SdP – Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana) – v jejím čele stál Konrád Henlein
   • ČSR se muselo snažit bránit demokracii – snaha rozbít nacionalistické strany, užší spojenectví s Francií, v květnu 1935 podepsána smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci se SSSR – ztratila význam, když se SSSR podepsalo pakt s Německem
   • květen 1935 parlamentní volby – zvítězila SdP (15% hlasů), převahu však měli demokratické strany
   • na Slovensku vyhráli strany sdružené v autonomistickém bloku (ľuďáci, nacionalisté…)
   • vytvořena koaliční vláda opět s Malypetrem v čele – zastoupeni lidovci, agrárníci a národní socialisté
   • proti sobě se postavili dva hlavní proudy:
   • demokraté a antifašisté – komunisté, lidovci, socialisté, skupina Hradu
   • fašisté a konzervativci – henleinovci, agrárníci, ľuďáci, Národní sjednocení (nacionalistická, fašisticky orientovaná strana) – orientovali se především na Itálii, Německo, Rakousko a Maďarsko
   • v agrární straně došlo k rozštěpení – vládní část strany X pravicové křídlo, novým předsedou strany pravicově zaměřený Rudolf Beran – změna na postu předsedy vlády – odvolán Malypetr, místo něj Milan Hodža (slov. agrárník)
   • zhoršil se Masarykův zdravotní stav – 21. listopadu 1935 abdikoval a vyhlášeny prezidentské volby
   • Masaryk doporučil za svého nástupce Edvarda Beneše – toho podporovali lidovci, národní socialisté a sociální demokraté
   • komunisté navrhovali Klementa Gottwalda
   • agrárníci, živnostníci, nacionalisté, henleinovci a ľuďáci vytvořili prosincoví blok a společně navrhovali Bohuslava Němce X den před volbami rozpad bloku – Němec kandidaturu stáhl
   • prosince 1935 s převahou zvolen Edvard Beneš (jeho post ministra zahraničí zaujal Kamil Krofta)
   • český stát se dostával do stále větší izolace, byl ohrožován Němci
   • stahovali se sem Židé a antifašisté z Německa a Rakouska
   • západní mocnosti se k Hitlerovím akcím stavěli opatrně – pouze malé výtky, politika appeasementu – ústupky, snaha o zachování smíru
   • ČSR začalo posilovat obranu státu – pohraniční opevnění, zbrojení
   • situace se stupňovala i uvnitř státu – nárůst aktivity sudetských Němců
   • 1937 vládní krize – nová vláda, větší zastoupení pravicových stran, v čele zůstal Hodža, spolupráce s SdP
   • září 1937 zemřel Masaryk – pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí
   • 1938 anšlus Rakouska, reakcí Národnostní statut – ochota řešit otázky soužití Němců a Čechů, ale pouze za jednotného státu – odmítnuto
   • Henlein přiostřil sudetoněmecké akce po anšlusu Rakouska v březnu 1938 – Hitler plánoval i obsazení Československa (Fall Grün)
   • v Karlových varech sjezd SdP – formulovali tzv. karlovarský program – požadovali velmi výraznou autonomii
   • snahy získat autonomii měli samozřejmě také Slováci – sjezd Hlinkovi ľudové strany
   • ale také Poláci – Svaz Poláků v Československu, a Podkarpatští Rusové – Ústřední rada Podkarpatů v Užhorodu
   • Hitler začal vyhrožovat zásahem proti ČSR – měli vyhovět sudetským požadavkům, příhraničních oblastech Německa pohyby jednotek SA a SS
   • května vydán manifest českých spisovatelů Věrni zůstaneme – podpořili republiku a demokracii, více než milion podpisů
   • května 1938 reakce na hrozící nebezpečí – čtyřtýdenní cvičení jednoročních záloh, částečná mobilizace – střety s ozbrojenými henleinovci
   • stanovisko západu: vyzývali ČSR aby ustoupilo Německu v jeho požadavcích a uchovalo mír – v srpnu vyslána mise, která působila nátlak na čsl. vládu, vedl ji anglický lord Walter Runciman
   • snaha dohodnout se s Henleinem nemohla být úspěšná – měl dohodu s Hitlerem, že bude všechny snahy čsl. vlády bojkotovat
   • pokusil se o převrat – byl násilně potlačen, Henlein utekl a SDP byla zakázána – v ČSR stanné právo
   • Anglie jednala s Hitlerem v Berchtesgadenu, výsledkem bylo anglo-francouzské ultimátum československé vládě – přijala ho 21. září
   • další jednání Chamberlaina s Hitlerem – v Bad Godesbergu 22. září – další nároky na území + polské a maďarské požadavky
   • září pád Hodžovi vlády – úřednická „vláda národní obrany“ gen. Syrového
   • všeobecná mobilizace, obsazení pevností v pohraničí
   • – 30. září 1938 konference v Mnichově – jednali Hitler, Mussolini, Chamberlein a Daladier, ČSR nebylo přizváno
   • výsledky dohody – Češi museli ve velmi krátké době vyklidit území požadované Hitlerem
   • ztratili velké území, obyvatelstvo a 40% průmyslové výroby
   • zánik první republiky, období Mnichovem a vyhlášením protektorátu – druhá republika
   • Beneš podepsal na vlastní zodpovědnost, 5. 10. abdikoval, emigroval do Londýna
   • splněny taktéž polské nároky – Těšínsko
   • maďarské požadavky řešila vídeňská arbitráž – získali jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus
   • 3. 1939 vyhlášen protektorát Čechy a Morava