Český stát ve 12.-14.st.

Rozvoj českého státu ve 12.-14.st.

Hospodářské a společenské poměry

Kolonizace
se označuje proces dobývání a osídlování nových zemědělsky využitelných poloh díky klučení a žďáření, který probíhal v Evropě (zejména té zaalpské) od 11. až do 1. poloviny 14. století. Vedle venkovské kolonizace, spojené se zakládáním nových vesnic, existovala také městská kolonizace a tzv. kolonizace hornická. Zároveň probíhala kolonizace:

 • Vnitřní
  =na té se podíleli obyvatelé daného celku
 • Vnější
  =na té se podíleli cizinci pozváni například panovníkem daného území
  -u nás Němci → bylo to odborníci (zejména hroníci)

Trojpolní systém=nahradil do té doby užívaný dvojpolní systém, spočíval v tom, že se jedna část osela na podzim(ozim), druhá na jaře (jář) a třetí se nechala ležet ladem (úhor) → střídalo se

Vznik měst
postupně se krom zemědělců začne vytvářet i skupina řemeslníků, horníku a kupců → ty se začínají koncentrovat na jednom místě

 • místa na obchodních cestách nebo v oblasti těžby
 • blízkosti už postavených tvrzí nebo klášterů
 • rozrůstáni stávajících vesnic
 • zakládání na zelené louce

-Města jsou často poddanská, cílem města je stát se svobodným a stát se královským městem
-městská práva : právo várečné, hradební, hrdelní, mílové, trhové…

Přemyslovci

Přemysl Otakar I.(1197-1230)
-chtěl opět získat královský titul, od císaře → manévruje mezi rody Štaufů a Velfů → nakonec podpoří Štaufy a získává od Fridricha II. Štaufského  v roce 1212 Zlatou bulu Sicilskou:

 • dědičný královský titul
 • samostatnost království
 • zaručení minimálních hranic království
 • povinnost účastnit se některých říšských sněmů
 • český král jedním z kurfiřtů
 • král může volit biskupy…

mění erb z plamenné přemyslovské orlice na lva s dvěma ocasy (čechy + morava)
seniorát změněn na primogenituru
1222 → Velké privilégium → od té doby dobré vztahy s církví a udělil jí privilégie
1226 Zákupní právo německé → začíná příchod odborníků a obyvatel z Německa → počátke osužití co trvá až do konce 2.sv.v.
brakteáty → ze stříbra a raženy jednostranně
Václav I.(1230-1253)
dosídlování Čech
probíhá dálší stavba měst → Most, Staré Město Pražsé, Jihlava (stříbro)
příchod Gotiky a rytířské kultury
boje s Mongoly
ještě v době jeho vlády v letech 1247-49 spory se synem  Přemyslem, kterého poráží, ale usmiřuje se s ním

Přemysl Otakar II.(1253-1278)“král železný a zlatý“
založení Českých Budějovic a dálších měst
zakládání nových tvrzí a klášterů (zlatá Koruna), zejména v j. Čechách → zde problémy z Vítkovci a zejména Vítkovickou větví Rožmberky → chtěl posílit pozici
rozšiřuje území státu → od Krkonoš k Jadranu

 • Rakusy → připojil sňatkem s Markétou Brnaberskou
 • Korutany a Kraňsko → dědictví
 • Štýrsko → po vítězné bitvě proti Belovi u Kresenbruku v roce 1260

po Markétě, která je stará má novou manželku Kunhůtu Uherskou → s tou už děti
byl velmi ambiciozní → chtěl korunu → místo něj zvolen na trůn Římského císaře Rudolf Habsburský → mezi sebou mají různé spory a konflikty o území → vrchol v roce 1278 v bitvě na Moravském poli (zrada části šlechty)→ zde P.O.II. umírá

Braniboři v Čechách (1278-83)

období bezvládí a drancování země definitivní ztráta vlády nad Alpskými zeměmy
syn po P.O.II. Václav je vězněn na Bezdězu → šlechta a města si uvědomují problém → Braniboři jsou vyhnáni → Václav vydán domácí šlechtě = počátek obnovy

Václav II. (1278/83-1305)
z počátku vlády ovlivňován Závišem z Flankenštejna(nový manžel Kunhuty) → 1290 ho nechává popravit
vládl samostatně a velmi dobře
manželka Guta Habsburská
od roku 1290 těžba stříbra v Kutné Hoře (40% produkce v Evropě)
1300 → Pražský groš
Vlašský dvůr = mincovna a obchod
územní zisky v podobě Polské koruny(sňatek s Eliškou Rejčkou) v roce 1300
pro syna Václava zajistil Uherskou korunu v roce 1301
důležita pozice v Říšské politice a úspěšný boj proti Albrechtovi Habsburském

Václav III.
král český, polský (1305-1306) a uherský (to od 1301-1305)
vzdal se uherské koruny aby si uvolnil ruce pro situaci v Polsku
zavražděn v srpnu roku 1306, Olomouci při tažení do Polska

Po vymření Přemyslovců

Jindřich Korutanský a Rudolf Habsburský(1306-1310)
české království prohlášeno za volné léno → Jindřich Korutanský vznesl nárok (měl i právo byl manželem Any Přemyslovny) x Rudolf Habsburský Římským králem a nesouhlasí a ožení se vdovou po V.II. Eliškou Rejčkou → boje ale Rudolf Habsburský umírá na uplavici → od 1307 na trůně Jindřich Korutanský → neschopný a neppulární, šlechta nabízí trůn Jindřichu Lucemburskému →ten ho dává synovi Janu Lucemburskému  → Jindřich Korutanský je nakonec v roce 1310 vyhnán

Lucemburkové

Jan Lucemburský(1310-1346)“král cizinec“
-za manželku si bere dceru Václava II., Elišku Přemyslovnu
-z počátku musel bojovat o moc se šlechtou
-aby uklidnil situaci → vydává Inagurační diplomy (1310 Čechy, 1311 Morava) zaručení práv šlechtě
-postupně rezignoval na domací politiku → ale na zahraniční politiku byl skvělý válečník(boje v Itálii a Francii) a diplomat
-připojil Chebsko a znovu Slezsko
-jednu dobu věznil  syna Karla na Lokti → díky našeptávačům ho odebral manželce Elišce
-ke konci vládl spolu se synem Karlem IV.
-padl v bitvě u Kresčaku v roce 1346

Karel IV.(1346-1378)“otec vlasti“
-v mládí odebrán matce, vězněn a pak poslán na výchovu do Francie ke strýci, králi
-zde první manželka Blanka z Valoa → dále měl ještě Annu Falckou, Annu Svídnickou a Alžbětu Pomořanskou(i dobrá sňatková politika)
-uměl latinsky, francouzsky, česky, německy a italsky
-v 17 letech vedl boje v severní Itálii proti městským státům → úspěšný, ale situace neudržitelná → nakonec ústup Lucemburských pozic
-v 17 letech se rovněž vrací do Čech → podílí se na vládě jako markrabě Moravský a obnovuje království
-1346 zvolen Římským proti králem, císařem byl v té době Ludvík IV. Bavor → před bojem o korunu na začátku Karlovy výpravy do Německa, Ludvík v roce 1347 umíra → Karlovi už pak nic nebrání stát se v roce 1355 císařem a zdárně eliminuje veškeré snahy Wistelbachů a jiných rodů ho o korunu připravit nebo zvolit prokrále → říše je poměrně jednotná a stal se prvním českým králem, který byl zároveň císař
-v roce 1356 vydal Zlatou bulu → zákoník, který platil až do zániku říše v roce 1806, ustálil počet kurfiřtů na 7
-ještě jako markrabě se zasloužil v roce 1344 o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství → první arcibiskup Arnošt z Pardubic
-1348 založení Karlovy univerzity → první univerzity ve střední Evropě
-1357 začala stavba Karlova mostu → otevřen 1402
– v roce 1348 zahájil stavbu Nového Města Pražského
-1344 dal podnět k přestavbě katedrály sv. Víta do nynější podoby
-Karštejn = místo na uložení říšských korunovačních klenotů
-Praha byla centrem Říše a velkým městem
→ mír a prosperita
-rozšířil země Koruny české definitivně o Slezsko

Václav IV.(1378-1419)
-syn Karla IV.
-jeho vláda souvisí se vznikem a vzmáháním husitského hnutí
-měl skvělou pozici byl i římským králem, ale v době jeho vlády přišla i krize (morové rány, papežské schizma, večerpaný prostor pro kolonizaci, nábženské bouře)
spory s šlechtou
ČÁST V OTÁZCE O HUISTECH
Zikmund Lucemburský(1419-1437)
v podstatě v Čechách a Moravě nevládl, z důvodu Husitských válek
OTÁZKA O HUSITECH

Gotika u nás
hlavně kostely

Chrám sv.Víta
Matyáš z Arasu a Petr Parléř

Nové Město Pražské

Staré Město Pražské
-některé části

Karlův most
-mostecké věže

Kutná Hora
-Kostel sv. Barbory