Geologický vývoj Země

Prahory

 • prahory začaly zhruba před 4 miliardami let a trvaly do 2,5 miliardy let před dobou současnou
 • tehdy byly složení, vzhled zemského povrchu a probíhající geologické procesy podstatně odlišné od současných, protože zemská kůra byla tenká a teprve se tvořily dnešní pevniny
 • pohyb pevnin tehdy nefungoval tak jako dnes, procesy v zemské kůře nebyly tak uspořádané a měly k dispozici více energie (teplo proudící z nitra Země, časté dopady meteoritů a planetek)
 • většina prahorních hornin je zcela přeměněných, mezi ty, které se zachovaly patří vyvřeliny a mořské usazeniny
 • v období prahor se vytvořily světadíly a vznikl život
 • sinice žijící v oceánu, začaly svými životními pochody kyslík vyrábět
  • Starohory

 • jsou vymezené obdobím 2,5 miliardy let až 550 milionů let

 • změny ve složení atmosféry (před začátkem prahor obsahovala např. amoniak, vodík, vodní páry a metan), dnešní atmosféra má nadbytek kyslíku, je tedy oxidační (stará atmosféra kyslík odmítala byla tedy redukční)

 • když se produkce kyslíku stále zvýšila, začalo všeobecné rezivění (tj. Oxidace) hornin obsahujících železo a na dně moří se usadily vzniklé oxidy – dnešní železné rudy

 • atmosféra s obsahem kyslíku zcela změnila podmínky života na Zemi a umožnila vznik organismů „poháněných“ jinými chemickými reakcemi než dříve

 • těmito změnami vznikla buňka s jádrem (eukariotní) a z ní vznikly buňky rostlinné, živočišné a možná i další

 • v usazeninách z konce starohor nacházíme zkameněliny mnohobuněčných organismů velkých až několik decimetrů

 • koncem starohor dosáhla koncentrace kyslíku v atmosféře několika desítek procent současného stavu

 • připravoval se obrovský rozmach živočišstva, jehož zkameněliny jsou hojné v prvohorách

  • Prvohory

 • prvohory trvaly 340 milionů let, déle než druhohory, třetihory a čtvrtohory dohromady

 • prvohorní usazeniny a vyvřeliny se zachovaly v nepřeměněné podobě na mnoha místech světa

 • usazeniny jsou obvykle zpevněné a zvrásněné a obsahují zkameněliny

 • k významným oblastem pro studium prvohorních hornin patří Český masiv (hlavně oblast mezi Plzní a Prahou – Barrandien)

 • v prvohorách tvořily dnešní bloky Jižní Ameriky, Afriky, Arábie, Přední Indie, Austrálie a Antarktidy jediný rozsáhlý světadíl nazývaný Gondwana

 • ležel v okolí jižního pólu a převládalo zde chladné klima, ale zbývající pevninské bloky se nacházely blíže rovníku, takže zde bylo klima teplé

 • když se Gondwana srážela s jinými pevninami vznikalo vrásnění, pří kterém vzniklo i jádro dnešního Českého masivu

 • na počátku prvohor se objevili zástupci všech hlavních živočišných kmenů (mořské houby, žahavci, ramenonožci, měkkýši, členovci, ostnokožci a nejstarší strunatci)

 • od ordoviku do konce prvohor byli velmi hojní loděnkovití hlavonožci (vzdáleně podobní dnešním sépiím)

 • koráli velmi ovlivňovali ekosystémy od siluru, od devonu ryby, od karbonu obojživelníci a hmyz a v permu měli velký význam i plazi

 • nejhojnější byli lilijice z ostnokožců a graptoliti z kmene polostrunatců

 • začátkem prvohor byla fotosyntéza záležitostí mořských sinic a řas, ale od poloviny prvohor se však na souš začaly šířit první výtrusné rostliny

 • v mladších prvohorách se objevily stromové formy plavuní, přesliček a kapradin, na konci prvohor převládly nahosemenné rostliny

 • prvohory byly provázeny výkyvy teplot a chemického složení atmosféry

 • chladná období jsou doložena pozůstatky zalednění, teplé výkyvy zase velkým rozsahem korálových útesů

 • v prvohorách také došlo dvakrát k hromadnému vymírání organismů

 • rozdělení: starší prvohory: kambrium

 • ordovik

 • silur

 • devon

 • mladší prvohory: karbon

 • perm

  • Druhohory

 • Rozdělení: trias

 • jura

 • křída

 • druhohory jsou označovány jako věk plazů

 • trvaly 160 miliónů let

 • začínají po masovém vymírání na konci prvohor, toto vymírání bylo největší v dějinách Země

 • za příčinu vymírání jsou nejčastěj považovány změny podnebí a teploty, vyvolané spojením kontinentů v jeden celek – Pangeu

 • v druhohorách se tento celek rozpadal, desky světadílů se od sebe oddalovaly

 • vytvářely se nové oceány (např. Atlantský), koncem křídy se začaly přibližovat bloky Afriky a Eurasie a začaly uzavírat rozlehlé moře zvané Tethys

 • z jeho usazenin vznikly Alpy, Karpaty, Kavkaz a horstva Blízkého Východu

 • rozprostíralo se u rovníku a bylo příznivé pro rozvoj drobných živočichů

 • zatímco plazi vymírali, tak dinosauři rychle obsadili uvolněné místo ve společenstvech (po následujících 100 milionů let jsou nejvýznamnější živočišnou skupinou)

 • někteří býložraví dinosauři dosáhli délky až 40 metrů a hmotnosti 100 tun

 • draví dinosauři byli většinou několik metrů vysocí

 • v té době se vyvíjeli i létaví pterosauři a v moři se přizpůsobili ichtyosauři a plesiosauři

 • v rostlinstvu převládaly nahosemenné rostliny, stromové formy jehličnanů a cykasů, rozvoj kvetoucích rostlin (výsledek společného vývoje s opylujícím hmyzem, tím byli ze začátku brouci a později blanokřídlý)

 • z tzv. savcovitých plazů vznikli savci již na počátku druhohor

 • ptáci se vyvinuli od jedné skupiny dinosaurů (nejznámnějším ptákem je Archaeopteryx

 • v druhohorách byl významný vývoj ryb, převládly tzv. celokostné ryby

 • útesy byly tvořeny korály, lilijicemi, houbami a později obřími mlži

 • na mořském dně získávali na významu krabi a draví plži

 • druhohory byly ukončeny katastrofickou událostí, během které vymřeli všichni dinosauři a mnoho dalších skupin (nejčastěji je toto vymírání spojeno se srážkou Země s planetkou)