Halogeny, halogenderiváty, pesticidy (2)

Halogeny (hals = sůl, genao = tvořím)

 • A (17) skupina, p5 prvky – F, Cl, Br, I, At*
 • konfigurace: ns2 np5 → 7 valenčních e
 • Oxidační čísla: -I všechny, Cl, Br a jód navíc I, III, V, VII
 • S rostoucím Z: klesá elektronegativita
  roste tt a tv
  klesá stálost X iontů
  klesá rozpustnost ve vodě
 • Stabilní el. konfiguraci získají:
  přijetím e a vznikem X (iontová vazba)
  vytvořením kovalentní vazby

Výskyt

 • CaF2 – kazivec (fluorit)
 • Na3AlF6 – kryolit
 • NaCl – kamenná sůl, halit
 • KCl – sylvín
 • MgCl2.6H2O – karnalit
 • Mořská voda

Vlastnosti

Fluor – F2

 • Žlutozelený plyn s největší elektronegativitou (nesilnější ox. činidlo)
 • Nejtypičtější nekov, těžko zkapalnitelný (-188°C)
 • Biogenní prvek, sloučeniny fluoru jsou složkou kostí a zubů
 • Fluor rozkládá vodu: 2F2 + 2H2O —–> 4HF + O2

Chlor – Cl2

 • žlutozelený, štiplavě zapáchající plyn, prudce jedovatý, leptá a rozkládá biologické tkáně, převážně sliznice
  (1. bojová otravná látka, v I. sv. válce, bitva u Ypres – Belgie, 5000 mrtvých)
 • Vázaný je biogenní prvek, Cl jsou součástí žaludeční šťávy a krevní plazmy
 • Těžší než vzduch, snadno zkapalnitelný (tlakové lahve se žlutým pruhem)
 • Ve vodě rozpustný na 1% 8 – chlorová voda
  Cl2 + H2O → HCl + HClO → 2HCl + O

Brom – Br2

 • Těžká červenohnědá kapalina, toxická
 • Má nepříjemný, dráždivý zápach a leptající účinky na biologické tkáně
 • Ve vodě je mírně rozpustný (na 3%8), dále rozpustný v lihu, etheru a CS2
 • Spolu s Hg jediné dva kapalné prvky (za norm. podm.)

 

 

Jod – I2

 • Temně fialový, krystalický prvek
 • Sublimuje už za laboratorní teploty na fialové jedovaté páry
 • Nepatrně se rozpouští ve vodě, dobře v organických rozpouštědlech (5%8 v lihu = jodová tinktura)
 • Je součástí hormonu vylučovaného štítnou žlázou (ovlivňuje růst, metabolismus, činnost srdce a cév)
 • Kuchyňská sůl se joduje použitím NaI

Astat – At*

 • Připraven 1940 při rozpadu polonia, radioaktivní
 • Pevná, krystalická látka
 • V celé zemské kůře je ho jen 40mg → nejvzácněji se vyskytující prvek

Reaktivita

 • Halogeny jsou velmi reaktivní, toxické, dráždivé a leptavé látky
 • Reagují s většinou kovů:
  2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
  Mg + Cl2 → MgCl2 exotermické reakce
  2Na + Cl2 → 2NaCl
  2K + Br2 → 2KBr (exploze)
 • S vodíkem reagují na halogenovodíky (rovnice sami)
 • Lehčí halogen vytěsní těžší: *
  2KI + Cl2 → 2KCl + I2

Příprava a získávání

 • Oxidací halogenidů nebo halogenovodíků
  Obecně: 2X – 2e → X
  Konkrétně:        4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O
 • Elektrolýzou roztoků nebo tavenin halogenidů
  fluor – ellýza směsi KF + HF
  chlor – ellýza solanky (na A+: 2Cl – 2e → Cl2, dále vznik H2 a NaOH)
  brom a jod – buď ellýzou příslušných 8, častěji se používá vytěsnění chlorem *

Užití

 • fluor – jako fluoridy do zubních past a vody, teflon, dříve freony
 • chlor – bělící a dezinfekční prostředek, výroba HCl, plastů, pesticidů
 • brom – spolu s jodem výroba barviv
 • jod – dále jako radionuklid I* při léčení štítné žlázy, lihový 8 jako dezinfekce okolí ran
 • Všechny halogeny se používají při halogenaci uhlovodíků, výrobě pesticidů a léčiv

Sloučeniny

Bezkyslíkaté

Halogenovodíky HX

 • Ostře páchnoucí plyny, bezbarvé, toxické s dráždivými a leptavými účinky
 • Mají polární kovalentní vazbu
 • Samy o sobě nejsou kyselé, až rozpouštěním ve vodě vznikají HX kyseliny
  (silné – HCl, středně silné – HF), které dobře disociují, nejsilnější je HI
–          HCl chlorovodík
 • Příprava přímou syntézou (stejně jako ostatní HX)
  H2 +Cl2 → 2HCl (exotermická reakce, ve spalovací peci)
 • Působením silných kyselin na halogenidy
  2NaCl (s) + H2SO4 → 2HCl + Na2SO4
–          HCl (aq) kyselina chlorovodíková (solná)
 • Rozpouštěním HCl (g) ve vodě
  • V 1 objemu H2O se rozpustí až 450 objemů HCl
  • Provádí se v několika absorbérech protiproudem
  • konc. 38%
  • Důležitá chem. látka, čistá bezbarvá, technická nažloutlá (slouč. Fe)
  • Obsažena v žaludečních šťávách
 • HF (aq) kyselina fluorovodíková
  • Středně silná kyselina
  • Nebezpečná žíravina (leptá do hloubky)
  • Leptá sklo: SiO2 + 4HF → SiF4 (g) + H2O
  • Přechovává se v PE lahvích

Halogenidy

 • Většinou dobře rozpustné ve vodě, kromě I. analytické třídy kationtů (chloridy Ag+, Hg22+, Pb2+, Tl+)
 • Dělíme je podle struktury:
  • Iontové – iontová vazba, nejčastěji F- a Cl- kovů I. A a II. A skupiny
  • Atomové – kovalentní vazba, halogenidy kovů ze střední části tabulky (CuCl2, CdCl2)
  • Molekulové – halogenidy nekovů a většiny polokovů + některé kovy s vyšším ox. číslem (TiCl4, PbCl4)
 • Příprava halogenidů:
  • Přímá syntéza:                 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
  • Neušlechtilý kov + HX kyselina: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
  • Oxid + HX kyselina:                 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
  • Hydroxid + HX kyselina: KOH + HCl → KCl + H2O
  • Uhličitan + HX kyselina: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Freony

 • Organické sloučeniny obsahující F a Cl
 • Dříve používané do chladících náplní, sprejů
 • Dnes zakázané → ničí ozonovou vrstvu

Interhalogenové sloučeniny

 • Vzájemné sloučeniny halogenů
 • Kovalentní vazby
 • BrF3, IF5, IF7, BrI, …

Kyslíkaté

Oxidy

 • Nejvíce oxidů existuje od chloru
 • Všechny jsou nestálé a už za norm. teploty se rozkládají

Oxokyseliny

 • HClO, HClO2, HClO3 – existují pouze ve vodných 8
 • HClO – při dezinfekci vody, viz reakce Cl2 + H2O
 • HClO4 – existuje bezvodá, je kapalná, velmi silná
 • S rostoucím ox. č. roste síla a stabilita kyselin a klesá oxidační schopnost
 • HBrO, HBrO3 – pouze vodné 8
 • HIO3, H5IO6 – existují bezvodé, pevné látky

Soli

 • Nejdůležitější opět od Cl
 • Bílé krystalické látky
–          Chlornany
 • NaClO (aq) – Savo
 • NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O

 

Bělicí louh (v textilním průmyslu)

 

 • Ca(OH)2 + Cl2 → CaCl2 + Ca(ClO)2 + H2O

 

Chlorové vápno (dezinfekce)

–          Chlorečnany
 • Vznikají tepelným rozkladem chlornanů nebo reakcí Cl2 s hydroxidy alkalických kovů
  6KOH + 3Cl2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O
 • Výroba třaskavin, střelivin, výbušnin (nebezpečné – dnes nahrazovány NH4ClO3)
 • Travex – NaClO3 + KClO3, ničení plevele
–          Chloristany
 • Méně nebezpečné než chlorečnany, vznikají jejich tepelným rozkladem
 • Využití v pyrotechnice, jako raketové palivo

Halogenderiváty uhlovodíků

 • halogeny jsou elektronegativnější než atom uhlíku, mají polarizovanou C–X vazbu
 • V důsledku polarizace mají halogenderiváty sklon reagovat s nukleofily
 • Podle počtu halogenů se dělí na monohalogenuhlovodíky, dihalogenuhlovodíky a polyhalogenuhlovodíky

Příprava

Halogenace alkanů

 • Probíhá za zvýšené teploty a pouze pro chlor a brom
 • Pro fluor se nepoužívá, neboť je velmi exotermní
 • U jódu je velmi endotermní, je tedy potřeba nastavit pro první krok jodace takové podmínky, v nichž jsou ale produkty reakce nestabilní

Radikálová substituce

CnH2n+2 + m X2 → t °C → CnClmH2n-m+2 + m HX

Adice halogenem

Adice halogenvodíkem

 • Platí zde Markovnikovo pravidlo
 • Při adici na nenasycenou vazbu se vodík většinou váže na nenasycený C, který má nejvíc H, trojná vazba reaguje dříve než dvojná

Působením halogenvodíku na alkohol

ROH + HX → RX + H2Os

Působením halogenidů minerálních kyselin na alkohol

ROH + SOCl→ RCl + SO2 + HCl

Sandmayerovou reakcí

 • Z primárních aromatických aminů přes diazoniové soli až k halogenidům

Chemické vlastnosti

 • Reaktivní kvůli přítomnosti halogenů
 • Vliv na reaktivitu má polarita a polarizovatelnost vazby
 • Polarita – čím je větší, tím lépe se vazba štěpí, má na reaktivitu menší vliv než polarizovatelnost
 • Nejpolárnější je vazba C na F
 • Polarizovatelnost– schopnost vychýlení vazebného elektronového páru z původní polohy účinkem elektrického náboje reagující částice  Cδ+          Xδ-
 • Nejpolarizovatelnější je vazba C na I, protože I má nejobjemnější atom, tudíž valenční elektron tvořící vazbu je nejdále od jádra a je nejméně poután jeho kladným nábojem

Fyzikální vlastnosti

 • Plyny, kapaliny, pevné látky – záleží na velikosti molekuly
 • Ve vodě nerozpustné
 • Rozpustné v organických rozpouštědlech (dobře v tucích)
 • Mají charakteristický zápach
 • Mohou mít narkotické či snezotvorné účinky

Reakce halogenidů

Reakce alkyl halogenidů

1.      Nukleofilní substituce

 • Současně s ní (za běžné teploty) probíhá i eliminace

OH + CH3-CH2-I  → CH3-CH2-OH + I

2.      Elimince

 • Posílíme ji, zvýšíme-li teplotu
 • Platí pro ni Zajecovo pravidlo (kde je možný vznik několika isomerních alkenů vzniká jako hlavní produkt termodynamicky stabilnější alken s více substituovanou dvojnou vazbou, v případech, kdy je možná cis/trans izomerie, vzniká větší množství termodynamicky stabilnějšího trans izomeru)

3.      Reakce s kovy

 • Vznik organokovových sloučenin

CH3-CH2-I + Mg ether → CH3-CH2-MgI
ethyljodid                                          ethylmagnesiumjodid

Reakce arylhalogenidů

1.      Elektrofilní substituce

2.      Nukleofilní substituce

3.      Reakce s kovy

C2H5I + Mg → C2H5Mg-I (ethylmagneziumjodid)

Významní zástupci

CH3Cl – chlormethan

 • Plyn
 • Náplň do chladících zařízení nebo jako methylační činidlo

CHCl3 – trichlormethan (chloroform)

 • Rozpouštědlo tuků, olejů a pryskyřic s narkotickým účinkem

CCl4 – tetrachlormethan (chlorid uhličitý)

 • Těžká nehořlavá kapalina
 • Výborné nepolární rozpouštědlo, pro svou toxicitu (poškozuje zvláště játra) nesmí být v ČR používán

CF2=CF2 – tertrafluorethen

 • Jeho polymerací vzniká neobyčejně odolná plastická látka teflon

Chlorfluoralkany

 • Různého složení (označované jako CFC nebo freony, např. CCl2F2)
 • Nehořlavé, nejedovaté a chemicky inertní snadno zkapalnitelné plyny nebo těkavé kapaliny
 • Používaly se jistou dobu běžně jako náplně chladicích zařízení nebo „nosné plyny“ do sprejů
 • Rozkládají ochrannou ozonovou vrstvu, nahrazují se jinými méně ekologicky škodlivými

CH2=CClCH=CH2 – chloropren

 • Výroba chloroprenového kaučuku

CHI3 – iodoform

 • Vzniká působením alkalického roztoku jódu na methylketony nebo acetaldehyd
 • Žlutý, voní po šafránu a má dezinfekční účinky

CF3-CHBrCl – halotan, (1-brom-1-chlor-2,2,2-trifluorethan, halothanum)

 • Těkavá kapalina, dnes ve zdravotnictví nejužívanější anestetika k inhalační narkóze

CH2=CHCl – vinylchlorid (chlorethen)

 • Plyn a významná surovina
 • Polymerací se z něj vyrábí polyvinylchlorid (PVC, igelit, novodur)

C6H6Cl6 – hexachlorcyklohexan

 • Pevná látka
 • Jeden z jeho stereoizomerů (γ-izomer, lindan) je účinný insekticid

DDT – 1,1-bis(4-chlorfenyl)-2,2,2-trichlorethanu

 • Insekticid
 • Byla zjištěna nežádoucí kumulace v živé přírodě a přechází se proto k používání méně škodlivých sloučenin

Organokovové sloučeniny – Grignardova činidla

R–X + Mg → R–Mg–X

Wurtzova syntéza

 • Příprava uhlovodíků působením kovového sodíku na směs alkyl- nebo aryl- halogenidu v etheru

2 R–Cl + 2 Na → R–R + 2 NaCl

Indukční efekt

 • Je změna elektronové hustoty působením substituentu s rozdílnou elektronegativitou
 • K této změně dochází vlivem polarizace vazby, která indukuje parciální náboje, jejichž vliv se dále šíří po σ-vazbách a rychle slábnou (vzdálenost 2-3 vazeb)
 • Týká se posunu σ elektronů
 • Projevuje se především na uhlíkovém atomu, který je v blízkosti zdroje IE a s rostoucí vzdáleností od zdroje slábne
 • Zdrojem kladného indukčního efektu jsou atomy nebo skupiny odpuzující elektrony nebo atomy se záporným nábojem
 • Zdrojem záporného indukčního efektu jsou atomy nebo skupiny, které elektrony, respektive atomy s kladným nábojem přitahují

Pesticidy

 • DDT je jeden z nejstarších a nejznámějších insekticidů, dnes se ale již prakticky nepoužívá
 • Lindan (gamexan) slouží jako insekticid
 • Hexachlorbenzen (HCB) a pentachlorfenol (PCP) se využívají jako fungicidy