Nervový systém

 

– přenáší podněty z vnějšího prostředí do vnitřního, řídí činnost vnitřních orgánů, řídí chování, základní jednotka – NEURON – přenáší signály, spojené neurony – REFLEXNÍ OBLOUK – vytváří i odpověď

-centrální nervový systém – mozek + mícha, periferní nervový systém – nervy (somatické nervy – řídí kosterní svalstvo, vegetativní nervy – orgány)

-impuls nese mediátor – NEUROTRANSMITÉR, ADRENALIN, ACETYLCHOLIN

-iniciační segment – vznikají akční potenciály, buňky které tvoří myelinovou vrstvu = Schwanovy buňky

-gliové buňky – vytváří prostředí nervového systému, obklopují neurony, vyživovací funkce

 

Vznik impulzů – impulz = akční potenciál = membránové napětí = signál

-impulz vzniká přechodem iontů přes membránu = vzniká napětí = impulz – šíří se podél membrány neuronu, klidový membránový potenciál – základní impulz

-přechod NA + a K+ – přecházejí po spádu – občas potřeba ATP

-ionty procházejí proti sobě = ANTIPORT, v místě synapse se elektrické impulzy mění v chemické, další mediátoři: noradrenalin, gaba

-propojení neuronů – konvergence – z periferie do jednoho impulzu, divergence – z velkého do malých impulzů

 

Reflexní oblouk – zahrnuje neurony, které komunikují mezi CNS a PNS – jejich úkolem je přenášet impulzy z vnějšího prostředí do CNS

-dostředivý nerv – aferentní dráha, smyslový nerv, senzorický nerv

-odstředivý nerv – eferentní dráha, motorický nerv, přepojení = interneuron

-smysl – receptor, výkonný orgán – efektor

 

Typy reflexních oblouků: 1) Ochranné míšní reflexy – pouze na bolest, ochrana před bolestí, nekomunikuje s mozkem jen s míchou, při šáhnutí na horké například

2) vrozené reflexy – a) nepodmíněné – instinktivní, geneticky dané, vrozené – sací reflex

  1. b) podmíněné – z naučených podnětů – Pavlov – pokus se psy jak zvonil

-druhá signální soustava – speciální reflexní oblouky, vycházejí z tvz. abstraktního podnětu – slovo, týká se jen člověka – základ pro myšlení, řeč, práce¨

 

Složení CNS

 

Mícha – v páteřním kanále, končí v prodloužené míše, míšní nervy – somatické a vegetativní

-bílá hmota – neurity, myelinová vrstva, šedá hmota – tělo neuronů

-přední roh – ventrální roh, zadní roh – dorsální roh

– pokud dojde k přerušení drah do mozku = porušení hybnosti = ochrnutí

-částečné ochrnutí – Parézy, úplné ochrnutí – Plegie

 

Mozek – hlavové centrum CNS, místo pro integraci a koordinaci všech aktivit

-embrionální dělení: 1) přední mozek, střední mozek, zadní mozek

-přední mozek – prodloužená mícha, varolův most, mezimozek

-mozkový kmen z prodloužené míchy, varolova mostu, středního mozku

-mozkový kmen – vycházejí z něj hlavové nervy – motorické i senzorické dráhy pro oblast hlavy, krku a hrudníku

-mozek je krytý blánami: 1) Tvrdá plena mozková, 2) pavučnice, 3) měkká plena mozková

-mezi vrstvami mozkomíšní mok

-mozkomíšní mok – v páteři, v mozku, vyživuje, snižuje napětí, pohybuje se mezi míchou a mozkovými komorami

 

Prodloužená mícha, varolův most –PRODLOUŽENÁ MÍCHA– pokračování páteřní míchy – životně důležitá centra – kardiovaskulární centrum, dýchací centrum, řídí vylučování

-životně důležité reflexy – polykání, slinění, obranné reflexy – kašel, kýchaní

-udržuje bdělý stav = volné neurony – retikulární formace – procházejí motorické dráhy – pyramidy – řídí volné pohybování

-shluk neuronů = OLIVA – srovnává motoriku mezi mozkem a mozečkem

-VAROLŮV MOST – pokračování prodloužené míchy, centrum dýchání, vychází pátý hlavový nerv = trigeminus

 

Mozeček – zadní část mozku za prodlouženou míchou, udržení rovnováhy pohybu a stability, koordinuje svalové napětí, složité pohyby, stání, řeč, velmi rychle naučené pohyby = balistické, mozeček je ochromován alkoholem

Střední mozek – nad varolovým mostem, jsou zde okohybné nervy, kladkový nerv, prochází zde zrakové dráhy a sluchové dráhy

 

-2 jádra: a) červené jádro – motorika, postoj, pohyb, b) černé jádro – produkuje dopamin – přenos informací

 

Mezimozek – pod koncovým mozkem, střed mozku

-hrbolky – THALAMUS – pro smyslové dráhy, integrace smyslových funkcí, centrum motoriky, centrum bdělého stavu

– EPITHALAMUS – žláza epifýza – produkuje melatonin – ovlivňuje 24 hodinový cyklus

– HYPOTHALAMUS – nepárová část, pod thalami, ovlivňuje vnitřní soustavy – nejvíce kardiovaskulární, dýchání, trávení, rozmnožování, teplotu těla

– žláza HYPOFÝZA – podvěšek mozkový, produkuje hormony – tropin

-místo komunikace nervové soustavy

– hypothalam – tvoří centrum sytosti a hladu, buňky korigují nechutenství nebo nadměrnou žravost, buňky pro regulaci vegetativního nervového systému

– vegetativní systém – sympatické nervy –aktivují vnitřní orgány, – parasympatické nervy – utlumují vnitřní orgány

– buňky vytváří hormony – liberin – aktivují, – statin – zpomalují

– pacemakerové buňky – fungují i po vyndání z těla – udržují 24 hodinový cyklus = cirkadiální cyklus

– METATHALAMUS – pod thalami, vytváří lio – kolínkovitá tělesa, bradavkovitá tělesa jsou zde také – souvisí s motorikou

 

Koncový mozek – největší část mozku, 2 části – hemisféry, další části – mozková kůra, limbický systém, bazální ganglia

-zvrásněná kůra – rýhy – sulcy, závity – gyry

Mozková kůra – čelní lalok, temenní lalok, zvrásněná kůra, týlní lalok, ostrovní lalok, spánkový lalok

-centra: brockovo centrum – centrum řeči, asociační centrum – přepojovací část, somato-senzorika – dráhy ze smyslů

Funkce v hemisférách  – viz vyfocený obrázek

Limbický systém – vývojově stará část koncového mozku, spojená s hypotalamem

-funkce: vznik instinktů, emociální chování, silná motivace, formování paměti

Bazální ganglia – nashromážděné neurony pod kůrou, vytváří jádra, neurony – pod limbickým systémem, funkce: vnímání, myšlení, emoce, paměťové stopy, agresivní reakce