Genetika populací

studuje genetickou strukturu populací a jejich změny analyzuje a vysvětluje přírodní genetickou rozmanitost   Populace – soubor jedinců téhož druhu, osidlující v daném čase určité přírodní území, kteří se mezi sebou pohlavně rozmnožují a jejich genetická výbava vytváří genofond. Genfond populace = soubor všech alel všech členů populace.   Pro populace je charakteristické, že se jedinci[…]

Genetika člověka

Studium člověka se od jiných organismů značně liší. Možnosti studia jsou do jisté míry omezené: Dlouhá generační doba člověka Nízký počet dětí v rodině nelze provádět řízená křížení jedinců-nelze ho zkoumat experimentálně používají se jen pozorovací metody člověk je ovlivněn řadou sociálních a biologických faktorů (výchova, škola, zaměstnání..) člověk nesmí být používám ke genetickým pokusům a[…]

Hormonální soustava

Funkce:  řídí metabolismus, růst, pohl. soustavu, hospodaří s ionty, uplatňuje se při těhotenství Humorální regulace =  přenos krví. Endokrinologie – lékařský obor.   hormon = biologicky aktivní látka (bílkovinná – folitropin, steroidní – testosteron, peptid – inzulín, derivát aminokyselin – adrenalin), působí již ve velmi malé koncentraci, dlouhodobě a pomalu. Je uvolňován ze žláz, které jsou[…]

Jednoděložné rostliny

– Jsou to byliny, nebo habitus dřevin, ale netloustnou pomocí letokruhů! – Cévní svazky bez kambia, roztroušené po stonku. – Hlavní kořen zastavuje svůj růst a funkci přebírají kořeny adventní= svazčité. – Listy jednoduché se souběžnou žilnatinou. Listy někdy vytváří oporu stonku = pseudostonek – Květy nejčastěji trojčetné, s okvětím. – Semena klíčí jednou dělohou  […]

Imunitní systém

Chrání tělo před cizorodými látkami a patogeny (viry, bakterie, houby, prvoci), uplatňuje se i při likvidace nádorových buněk. Zkoumá věda = imunologie. Imunita = schopnost organizmu odolávat napadení cizími látkami a patogeny. Antigen = látka která spustí imunitní reakci    Dělení imunity specifická x nespecifická látková x buněčná vrozená x získaná   NESPECIFICKÁ IMUNITA Tělo[…]

Kroužkovci a klepítkatci

kmen  KROUŽKOVCI Znaky: 1. Rovnoměrné článkování těla. Coelom. Tělo: skládá se z různého počtu článků, které se většinou neliší. Tělo je kryto pružnou proteinovou kutikulou (mohou být štětiny). Svaly jsou uspořádány do kožně svalového vaku – peristaltický pohyb. Coelom je v podobě párových váčků v každém článku jeden pár – je oporou těla = hydroskelet.   TS: rozdělená[…]

Hmyz

Nadtřída ŠESTINOZÍ Tělo se dělí na hlavu, hruď a zadeček, mají 3 páry končetin, které nese hruď. třída HMYZ hlava- 1 pár složených očí a často 3 páry jednoduchých oček, tykadela, ústní ústrojí typ ústního ústrojí: kousací (vosa), sací (motýl), bodavě savé (komár), lízací (včela) hruď – články, končetiny s drápky, 1.pár může být přeměněn na:[…]

Nahosemenné rostliny

Pouze dřeviny, dřevní část cévních svazků tvoří jen cévice (cévy chybí). Mají nedokonalou ochranu vajíček, volně leží na plodolistu: nahá (pyl se dostává přímo na vajíčko). Nemají květní obaly ani bliznu, místo toho tvoří šištice. Samičí šištice dřevnatí → šiška; samčí je plná pylu → vypráší se. Tyčinky mívají větší počet prašných pouzder. V pylovém zrnu[…]

Nižší rostliny

Převážně autotrofní organismy. V tylakoidech chloroplastů je chlorofyl a, b, c, d (vždy je chlorofyl a + nějaký další podle skupin řas). a+b (zelené řasy, parožnatky, krásnoočka), a+c (obrněnky, skrytěnky, hnědé řasy), a+d (ruduchy). Tělo – jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka (thallus) – neobsahuje vodivé CS. Nepříznivé podmínky přežívají ve formě cyst nebo tvoří silné klidové spory[…]

Opěrná = kosterní soustava

Na rozdíl od svalové soustavy se jedná o pasivní pohybovou soustavu. Tvoří oporu celému tělu, slouží jako ochrana vnitřních orgánů (lebka, hrudní koš). Je tvořena pojivovou tkání. Slouží jako úložiště anorganických látek. Probíhá zde krvetvorba.   Kostní tkáň (viz tkáně) Mezibuněčná hmota: osein a fosforečnan vápenatým                                                   Buňky: osteocyty, osteoblasty, osteoklasty       Typy kostní[…]